Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu

NN 94/2017 (20.9.2017.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2183

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« ZA 2017. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima;

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

c) »Korisnik« javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

d) »Nepravilnost« svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo našteti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim izdatkom;

e) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika, koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odobren/i prema kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.;

f) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu;

g) »Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova« (u daljnjem tekstu: prenamjena – prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;

h) »Prenamjena u svrhu očuvanja pomorske baštine« (u daljnjem tekstu: očuvanje pomorske baštine) – prenamjena tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu;

i) »Prezentacija« skup postupaka i mjera kojima se osigurava zadržavanje funkcije očuvanja baštine na kopnu, tj. kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baštine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila;

j) »Ribolovna aktivnost« – potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

k) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu;

l) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27.11.1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa);

m) »Teški prekršaj« – kršenje koje je kao takvo definirano u relevantnom pravu Europske unije, uključujući u članku 42. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprječavanje, odvraćanje od i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni Uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 te o stavljanju izvan snage Uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) te u članku 90. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009);

n) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

o) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

p) »Tradicionalno drveno plovilo« – drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj;

q) »Uništavanje ribarskog plovila (u daljnjem tekstu: uništavanje)« – trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela;

r) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013) i Uredbi (EZ) br. 1224/2009.

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.

(2) Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Akcijski plan iz stavka 2. ovoga članka se izrađuje na temelju i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote.

(4) Za potrebe ovoga Pravilnika, Akcijski plan iz stavka 2. ovoga članka se smatra važećim ako je završena analiza istoga od nadležnih službi Europske komisije.

(5) U slučaju da u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije završena analiza iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo zadržava pravo izmijeniti sadržaj Akcijskog plana te u provedbi ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (u daljnjem tekstu: Natječaj) primijeniti izmijenjeni sadržaj Akcijskog plana.

(6) Za potrebe stavka 5. ovoga članka, Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a) se ne izdaju prije završetka analize iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Trajni prestanak ribolovne aktivnosti može se postići samo:

a) uništavanjem;

b) prenamjenom;

c) očuvanjem pomorske baštine.

(8) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se za isto ribarsko plovilo može dodijeliti samo za jedan od segmenata gospodarskog ribolova na moru iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice te imati izvršen redovni pregled, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu te imati izvršen redovni pregled temeljnih stavki i statutarnih stavki, a u svrhu potvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodice/broda, tj. valjanosti dozvole za plovidbu brodice odnosno svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;

c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;

d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, osim u slučaju očuvanja pomorske baštine. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je plovilo izgrađeno;

e) ribarska plovila u segmentu koji obuhvaća pridnenu povlačnu mrežu – koću odnosno u segmentu koji obuhvaća okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru moraju biti autorizirana za taj ribolovni alat ako se na temelju istoga traži potpora;

f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;

g) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju;

h) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna sa postupkom sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;

i) uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;

j) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu VI. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio;

k) kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu;

l) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2.Uredbe (EU) br. 508/2014;

(2) Na temelju članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(3) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka, Zahtjev za potporu može biti prihvatljiv ako je korisniku, u odnosu na plovilo koje je predmet tog Zahtjeva za potporu, dodijeljeno manje od devet kaznenih bodova za teške prekršaje navedene u točkama 1., 2. i 5. Priloga XXX. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilnima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112 od 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 404/2011).

(4) Ako korisnik podnosi više Zahtjeva za potporu za više različitih ribarskih plovila, odredbe stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka se primjenjuju u odnosu na pojedinačna plovila koja su predmet potpore, tj. na pojedinačne Zahtjeve za potporu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, svi Zahtjevi za potporu koje podnosi korisnik su neprihvatljivi ako je:

a) više od polovice tih Zahtjeva neprihvatljivo na temelju stavka 2. točki a) i b) te stavka 3. ovoga članka;

b) prosječan broj kaznenih bodova po plovilu, u odnosu na sva plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, neovisno o tome da li su ta plovila predmet potpore, iznosi sedam ili više bodova;

c) korisnik počinio teški prekršaj koji nije vezan uz niti jedno plovilo kojima je taj korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice;

d) bilo kojem od plovila kojima je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice, trajno povučena povlastica sukladno članku 129. stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011 ili gdje je to primjenjivo, te kao rezultat sankcija za teške prekršaje sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

II. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

(2) Sredstva javne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 10.900.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 5.450.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 5.450.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(2) Iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila se obračunava sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov je sastavni dio.

(3) Iznos potpore za prenamjenu plovila podrazumijeva iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila izračunat sukladno stavku 2. ovoga članka te umanjen za 30 posto na temelju Odluke Odbora za praćenje (klasa: 324-01/15-04/01, urbroj: 525-13/1081-15-60 od 2. prosinca 2015. godine).

(4) U slučaju da je korisniku za plovilo koje je predmet potpore dodijeljena potpora u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« na temelju članka 33. Uredbe (EU) br. 508/2014, taj iznos se oduzima od iznosa potpore obračunate sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) Stavak 4. ovoga članka se primjenjuje do donošenja Odluke o isplati iz članka 20. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

(7) Potpora se može dodijeliti do 31. prosinca 2017. godine sukladno članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(8) Troškove uništavanja, prenamjene ili očuvanja pomorske baštine, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik.

III. OBVEZE KORISNIKA

Opće obveze korisnika

Članak 7.

(1) Uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine ne smije započeti prije izdavanja Odluke o dodjeli potpore.

(2) Ribarsko plovilo mora biti uništeno, prenamijenjeno ili u funkciji očuvanja pomorske baštine do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(3) Korisnik ne smije registrirati, tj. postati vlasnik ili unajmiti novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 34. stavku 5. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(4) Novo ribarsko plovilo iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva ribarsko plovilo novo za korisnika.

(5) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(6) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.

(7) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno člancima 21. i 22. ovoga Pravilnika.

(8) Vlasnik ribarskog plovila mora u roku od četrnaest dana nakon završetka uništavanja/prenamjene/očuvanja pomorske baštine podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, Zahtjev za brisanje povlastice i Zahtjev za brisanje iz Registra ribarske flote, ribarskog plovila koje je predmet potpore.

(9) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje iz Registra ribarske flote, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno briše ribarsko plovilo iz Registra ribarske flote u roku od deset dana, bez mogućnosti ponovnog upisa u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i Registar ribarske flote Europske unije.

(10) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje povlastice, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u roku od deset dana vrši brisanje povlastice u cijelosti, a koja obavezno mora imati upisan jedan od ribolovnih alata sukladno članku 3. stavku 2. te Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(11) Nakon podnošenja Zahtjeva za potporu nisu dozvoljene nikakve izmjene u povlastici, a koje nisu vezane uz ovaj Pravilnik i Natječaj, odnosno mogu se prenositi ribolovni alati iz povlastice na drugog vlasnika povlastice ili u drugu povlasticu isključivo do podnošenja Zahtjeva za potporu, uz poštivanje uvjeta propisanog stavkom 9. ovoga članka.

(12) Po završetku uništavanja korisnik mora izvršiti brisanje broda iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova, sukladno odredbama Pomorskog zakonika, odnosno u slučaju ribarskih brodica izvršiti brisanje iz hrvatskog očevidnika brodica, sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.

(13) Po završetku postupka nadzora nad prenamjenom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik mora izvršiti brisanje broda iz upisnika pomorskih ribarskih brodova sukladno odredbama Pomorskog zakonika.

(14) Po završetku prenamjene brodice iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik mora provesti promjenu namjene sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.

Obveze korisnika kod prenamjene ribarskog plovila

Članak 8.

(1) Korisnik ne smije prenamijenjeno plovilo prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(2) Korisnik prenamijenjeno ribarsko plovilo ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 4. Zakona o morskom ribarstvu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(4) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio. Korisnik će informativnu ploču ili naljepnicu izraditi o vlastitom trošku.

(5) U slučaju prenamjene ribarskog broda korisnik mora prenamjenu prijaviti Hrvatskom registru brodova koji će na temelju Pomorskog zakonika obaviti nadzor nad prenamjenom.

(6) U slučaju prenamjene ribarske brodice korisnik mora prenamjenu prijaviti Lučkoj kapetaniji/ispostavi i isto provesti sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.

(7) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka prenamjene te planiranom datumu/mjestu završetka prenamjene sedam dana prije početka provođenja prenamjene putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, razdoblje od obavijesti do početka/završetka prenamjene može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor sa nadzornim tijelom iz stavka 5. odnosno stavka 6. ovoga članka.

Obveze korisnika kod očuvanja pomorske baštine

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka očuvanja pomorske baštine te planiranom datumu/mjestu očuvanja pomorske baštine sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).

(2) Korisnik je dužan osigurati odgovarajuću prezentaciju, uključujući mjere održavanja i zaštite plovila prenamijenjenog u svrhu očuvanja pomorske baštine najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(3) Prezentacija iz stavka 2. ovoga članka uključuje najmanje postavljanje plovila i informacija o vrijednosti i značaju plovila na mjesto dostupno javnosti.

(4) Korisnik je dužan na odgovarajući način dokazati da je osigurao lokaciju iz stavka 3. ovoga članka koja će osigurati zadržavanje funkcije očuvanja baštine na kopnu.

(5) Korisnik je dužan osigurati da se kod očuvanja pomorske baštine poštuju odgovarajući propisi iz područja zaštite okoliša i prirode te prostornog uređenja.

(6) Korisnik plovilo sukladno ovome članku ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 4. Zakona o morskom ribarstvu.

Obveze korisnika kod uništavanja ribarskog plovila

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka uništavanja plovila te planiranom datumu/mjestu završetka uništavanja plovila sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, razdoblje od obavijesti do početka/završetka uništavanja može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor sa brodogradilištem/rezalištem.

(3) Početkom uništavanja smatrati će se jedno od slijedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.

(4) Završetkom uništavanja smatrati će se slijedeće:

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a,

– u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Članak 12.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od pet radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista na temelju dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršiti će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu);

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdala Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko tijelo ako se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ako Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista biti će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

(9) Za potrebe utvrđivanja prihvatljivosti Zahtjeva za potporu u odnosu na ciljana smanjenja bruto tonaže sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, postupci rangiranja iz ovoga članka se primjenjuju u odnosu na segmente navedene u Akcijskom planu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Izdavanje Odluka

Članak 14.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore te traženog smanjenja bruto tonaže po segmentima, utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike te da je traženo smanjenje bruto tonaže u skladu sa ciljanim smanjenjem sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakog pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu;

– nepotpunih Zahtjeva za potporu;

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak;

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika;

– sufinanciranja aktivnosti trajne obustave drugim javnim izdacima.

(3) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(4) Izrađena Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 15.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore te traženog smanjenja bruto tonaže po segmentima, utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike ili da je traženo smanjenje bruto tonaže veće od ciljanog smanjenja sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 14. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang- -lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 14. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o isplati.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava i Odluke o isplati iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a) te Odlukom o isplati iz članka 20. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 17.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu;

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

– kada korisnik prekrši odredbe Pravilnika i Natječaja;

– kada korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava;

– ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 18.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem, uključujući i propisanu popratnu dokumentaciju.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu definira se Natječajem.

Članak 19.

(1) Zahtjev za isplatu mora sadržavati dokumentaciju koja dokazuje da je izvršeno uništavanje/prenamjena plovila/očuvanje pomorske baštine, a koja će biti definirana Natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku s povratnicom.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana objave Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos odnosno izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu u slučaju iz članka 20. stavka 2. točke e) ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

c) negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika;

e) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 21.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovitih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europski revizorski sud i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kod uništavanja plovila kontrola na terenu se obavezno provodi prije plaćanja korisniku, odnosno u početnoj i završnoj fazi uništavanja, a može se provoditi tijekom čitavog postupka uništavanja.

(4) Kod prenamjene plovila kontrola na terenu se provodi prije plaćanja korisniku i to nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, prije početka prenamjene i po završetku prenamjene te nakon plaćanja u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(5) Kod očuvanja pomorske baštine kontrola na terenu se provodi prije plaćanja korisniku i to nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, prije početka stavljanja u funkciju očuvanja pomorske baštine i po završetku stavljanja u funkciju očuvanja pomorske baštine te u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(6) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o uništavanju, prenamjeni ili očuvanju pomorske baštine za koje je ostvario potporu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu V. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(7) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(8) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 7. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu:

a) pregledati ribarsko plovilo/prenamijenjeno plovilo koje je predmet dodjele potpore;

b) izvršiti uvid u isprave/poslovne knjige i evidencije korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;

c) provjeravati dokumente vezane uz uništavanje prenamjenu ili očuvanje pomorske baštine;

d) provjeravati tijek uništavanja ribarskog plovila, prenamjene ili očuvanja pomorske baštine;

e) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Korisnik je dužan, ovlaštenim osobama iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(3) Ako korisnik (odgovorna osoba) nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli na terenu za vrijeme njene odsutnosti.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2.ovoga Pravilnika mogu najaviti kontrolu na terenu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole na terenu s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2.ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 23.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 24.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 25.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 14. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 14. stavka 2. točke b) i članka 15. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 15. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 17. stavka 4. Izjava o poništenju obveze,

– članka 20. stavka 1. točke a) Odluka o isplati,

– članka 20. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

– članka 23. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima – mjera I.10.«Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3203
Urbroj: 525-13/1081-17-23
Zagreb, 11. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

AKCIJSKI PLAN

Sukladno Izvješću o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske za 2016. godinu, predviđen je trajni prestanak ribolovnih aktivnosti kako slijedi:

Segment floteDuljina plovila, LoA (m)Ciljano smanjenje (GT)
DTS≥6<12203,00
DTS≥12<18134,75
DTS≥18<24528,45
DTS≥24<4020,44
PS≥12<18254,63
PS≥18<24380,75
PS≥24<401.659,78


DTS segment obuhvaća sljedeće ribolovne alate:

– pridnena povlačna mreža – koća

– obalna povlačna mreža – koćica

– potegača girarica – zimska trata

– potegača migavica

PS segment obuhvaća sljedeće ribolovne alate:

– plivarica za malu plavu ribu – srdelara

– plivarica ciplarica

– plivarica igličara

– plivarica oližnica

– plivarica palamidara

Ciljano smanjenje uključuje maksimalno smanjenje po segmentima kako je navedeno u tablici u ovome prilogu, s tim da se prvenstveno uzima u obzir smanjenje GT-a po segmentima. Maksimalno smanjenje može biti i veće isključivo u slučajevima kada plovilo nakon formiranja Rang liste sa svojih 50 ili više % GT-a premašuje smanjenje propisano ovim Prilogom, te se uzima njegov cjelokupni GT.

PRILOG II.

KRITERIJI ZA ODABIR
u okviru Mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

I. OPĆI KRITERIJI

Broj bodova
Segment ribolova
PS segment8
DTS segment5
Godine starosti plovila
≥ 30 ≤ 50 godina0,5 za svaku godinu
> 50 godina1 za svaku godinu, najviše 15
NAPOMENA: Polazna godina za računanje bodova u okviru ovog kriterija je 30. godina starosti.
Ukupna ribolovna aktivnost u razdoblju od dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 360 dana7
> 250 ≤ 360 dana6
≥ 180 ≤ 250 dana5II. KRITERIJI PREMA SEGMENTIMA

Za DTS segment
Segment 0-12
Bruto tonaža
> 25 GT15
> 10 ≤ 25 GT13
≥ 5 ≤ 10 GT11
< 5 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 150 kW10
> 100 ≤ 150 kW8
≥ 30 ≤ 100 kW6
< 30 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 25.000 kg15
> 10.000 ≤ 25.000 kg13
≥ 4.000 ≤ 10.000 kg11
< 4.000 kg9
Segment 12-18
Bruto tonaža
> 60 GT15
> 25 ≤ 60 GT13
≥ 5 ≤ 25 GT11
< 5 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 400 kW10
> 200 ≤ 400 kW8
≥ 110 ≤ 200 kW6
< 110 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 80.000 kg15
> 50.000 ≤ 80.000 kg13
≥ 20.000 ≤ 50.000 kg11
< 20.000 kg9
Segment 18-24
Bruto tonaža
> 150 GT15
> 100 ≤ 150 GT13
≥ 50 ≤ 100 GT11
< 50 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 400 kW10
> 300 ≤ 400 kW8
≥ 220 ≤ 300 kW6
< 220 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 100.000 kg15
> 50.000 ≤ 100.000 kg13
≥ 30.000 ≤ 50.000 kg11
< 30.000 kg9
Segment >24
Bruto tonaža
> 350 GT15
> 200 ≤ 350 GT13
≥ 100 ≤ 200 GT11
< 100 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 700 kW10
> 550 ≤ 700 kW8
≥ 400 ≤ 550 kW6
< 400 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 250.000 kg15
> 150.000 ≤ 250.000 kg13
≥ 60.000 ≤ 150.000 kg11
< 60.000 kg9
Za PS
Segment 0-12
Bruto tonaža
> 25 GT15
> 10 ≤ 25 GT13
≥ 5 ≤ 10 GT11
< 5 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 150 kW10
> 100 ≤ 150 kW8
≥ 30 ≤ 100 kW6
< 30 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 50.000 kg15
> 20.000 ≤ 50.000 kg13
≥ 5.000 ≤ 20.000 kg11
< 5.000 kg9
Segment 12-18
Bruto tonaža
> 60 GT15
> 45 ≤ 60 GT13
≥ 15 ≤ 45 GT11
< 15 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 300 kW10
> 200 ≤ 300 kW8
≥ 100 ≤ 200 kW6
< 100 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 1.500.000 kg15
> 500.000 ≤ 1.500.000 kg13
≥ 100.000 ≤ 500.000 kg11
< 100.000 kg9
Segment 18-24
Bruto tonaža
> 150 GT15
> 100 ≤ 150 GT13
≥ 50 ≤ 100 GT11
< 50 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 1.000 kW10
> 500 ≤ 1.000 kW8
≥ 250 ≤ 500 kW6
< 250 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 1.800.000 kg15
> 1.200.000 ≤ 1.800.000 kg13
≥ 600.000 ≤ 1.200.000 kg11
< 600.000 kg9
Segment >24
Bruto tonaža
> 350 GT15
> 220 ≤ 350 GT13
≥ 120 ≤ 220 GT11
< 120 GT9
Snaga pogonskog stroja
> 1.500 kW10
> 900 ≤ 1.500 kW8
≥ 300 ≤ 900 kW6
< 300 kW3
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu
> 2.000.000 kg15
> 1.500.000 ≤ 2.000.000 kg13
≥ 750.000 ≤ 1.500.000 kg11
< 750.000 kg9
PRILOG III.

IZRAČUN JAVNE POTPORE

Tablica 1. Iznos potpore prema bruto tonaži plovila

Kategorija plovila prema
bruto tonaži (GT)
EUR
<10(11.000,00 x GT) + 2.000,00
≥10 < 25(5.000,00 x GT) + 62.000,00
≥25 < 100(4.200,00 x GT) + 82.000,00
≥100 <300(2.700,00 x GT) + 232.000,00
≥300 <500(2.200,00 x GT) + 382.000,00
≥500(1.200,00 x GT) + 882.000,00


Tablica 2. Umanjenje iznosa potpore prema starosti plovila

Kategorija plovila prema starosti (godine)Umanjenje
≥15≤301% po godini
>30≤5020% fiksno
>5025% fiksno


Tablica 3. Maksimalni iznosi prema bruto tonaži plovila

Kategorija plovila prema bruto tonaži (GT)

Maksimalni iznosi

(eura)

<1090.000
≥10 < 25180.000
≥25 < 100400.000
≥100 <300480.000
≥300 <500500.000
≥500600.000


Osnovni iznos potpore obračunava se sukladno Tablici 1. na način da se broj bruto tona plovila pomnoži s iznosom u eurima određenim za pojedinu kategoriju plovila po bruto tonaži te se nadodaje fiksni iznos koji je određen unutar pojedine kategorije.

Nakon izračuna osnovnog iznosa potpore, primjenjuje se umanjenje prema starosti plovila sukladno Tablici 2.

Iznos potpore izračunat nakon primjene umanjenja iz Tablice 2. predstavlja iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila.

Kod trajne obustave prenamjenom plovila, iznos potpore izračunat za uništavanje plovila se dodatno umanjuje sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Nakon izračuna osnovnoga iznosa potpore (Tablica 1.), izračuna umanjenja (Tablica 2.), te u slučaju prenamjene plovila umanjenja sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika, od tog iznosa se, ako je primjenjivo, oduzima iznos potpore dodijeljen plovilu u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« na temelju članka 33. Uredbe (EU) br. 508/2014, ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 5. ovoga Pravilnika.

Nakon navedenih izračuna se primjenjuje konačni izračun sukladno Tablici 3. ovoga Priloga, ako je primjenjivo.

PRILOG IV.

PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU MJERA INFORMIRANJA I PROMIDŽBE

I. Odgovornost korisnika

Kod provedbe operacija koje se financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), potrebno je provoditi odgovarajuće mjere informiranja i promidžbe, a, kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori Europske unije operaciji.

Dakle, korisnik je obvezan aktivnosti za koje je ostvario potporu označiti tako što će prikazati sljedeće elemente vidljivosti

1. Amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija

2. Zastavu Republike Hrvatske

3. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

4. Logotip Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Troškove provedbe mjera informiranja i promidžbe snosi korisnik.

II. Smjernice vezane uz ispravnu uporabu i reprodukciju amblema Europske unije, zastave Republike Hrvatske, upućivanja na Europsku uniju i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te logotipa Operativnog programa

II.1. Amblem Unije

1. Amblem Unije treba izraditi u skladu s grafičkim normama i definicijom standardnih boja iz Priloga Uredbe (EU) br. 763/2014, a koje se mogu pronaći u točki IV. ovih uputa.

2. Amblem Unije na web-mjestima prikazuje se u boji. U svim drugim medijima boja se upotrebljava kad god je to moguće. Jednobojna verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima.

3. Amblem Unije uvijek je jasno vidljiv i na istaknutom mjestu. Mjesto amblema i njegova veličina primjereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta. Amblem Unije visok je najmanje 1 cm. U manjim promocijskim materijalima amblem Unije visok je najmanje 5 mm.

4. Kada je amblem Unije prikazan na web-mjestu, vidljiv je unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

5. Ako su uz amblem Unije prikazani drugi logotipi, amblem Unije barem je visine i širine najvećeg od drugih logotipa. Preporučuje se amblem Unije jasno odvojiti od logotipa treće strane.

Grafičke norme za izradu amblema Unije i
definicija standardnih boja

SIMBOLIČAN OPIS

Na nebesko plavoj podlozi 12 zlatnih zvijezda oblikuje krug koji prikazuje povezanost naroda Europe. Broj zvijezda je nepromjenjiv, a broj dvanaest simbolizira potpunost i jedinstvo.

HERALDIČKI OPIS

Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvijezda čiji se krakovi ne dodiruju.

GEOMETRIJSKI OPIS

Amblem ima oblik plave pravokutne zastave čija je osnovica jedan i pol puta dulja od stranice. Dvanaest zlatnih zvijezda nalazi se na jednakoj udaljenosti i tvore nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Polumjer kruga jednak je trećini visine stranice pravokutnika. Svaka zvijezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljiva kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini visine stranice pravokutnika. Sve su zvijezde uspravne, tj. jedan je krak okomit, a dva su kraka u vodoravnoj liniji pod pravim kutom na okomiti rub pravokutnika. Krug je uređen tako da su zvijezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromjenljiv.

PROPISANE BOJE

Amblem je u sljedećim bojama:

– PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravokutnika,

– PANTONE YELLOW za zvijezde.

ČETVEROBOJNI POSTUPAK

Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dvije standardne boje uporabom četiriju boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW postiže se uporabom 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE postiže se miješanjem 100 % »Process Cyan« i 80 % »Process Magenta«.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na mrežnoj paleti odgovara boji RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW na mrežnoj paleti odgovara boji RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

JEDNOBOJNI REPRODUKCIJSKI POSTUPAK

Ako upotrebljavate crnu boju, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi.

Ako upotrebljavate plavu boju (Reflex Blue), za podlogu upotrijebite 100 % Reflex Blue, a zvijezde neka budu u negativ – bijeloj boji.

REPRODUKCIJA NA PODLOZI U BOJI

Ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravokutnik neka ima bijeli obrub čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravokutnika.

Za više informacija i upute vidjeti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

II.2. Upućivanje na Europsku uniju

1. Naziv Europska unija uvijek je ispisan u svojem punom obliku. Tipografski oblici koji se mogu upotrebljavati uz amblem Unije jesu sljedeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i Verdana. Upotreba kurziva, podcrtavanja i tematskih fontova nije dopuštena.

2. Položaj teksta u odnosu na amblem Unije nije propisan, ali tekst se ne smije ni na koji način preklapati s amblemom Unije.

3. Veličina fonta razmjerna je veličini amblema. Boja fonta jest plava »reflex blue«, crna ili bijela, ovisno o pozadini.

II.3. Zastava Republike Hrvatske

Upute za izradu amblema Unije i definicije standardnih boja zastave Republike Hrvatske mogu se pronaći u Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 55/1990), a digitalni zapis na sljedećoj poveznici:

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=41593&sec=4317

II.4. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Ako se na web-mjestu upućuje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, upućivanje mora biti vidljivo unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

II.5. Logotip Operativnog programa

Detaljne smjernice za upotrebu vizualnih identiteta Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Te grafičke norme i definicije standardnih boja nalaze se u Knjizi grafičkih standarda OP za pomorstvo i ribarstvo koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://euribarstvo.hr/files/Knjiga_grafickih_standarda_OP_Pomorstvo_i_ribarstvo.pdf

III. Primjeri mjera informiranja i promidžbe

Označavanje aktivnosti prenamjene plovila

Korisnik je dužan prenamijenjeno plovila za koje je ostvario potporu iz EFPR-a označiti naljepnicom i to na sljedeći način:

Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu prenamijenjenog plovila ili plovila stavljenog u funkciju očuvanja pomorske baštine koji je sufinanciran iz EFPR-a. Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, veličina naljepnice ovisit će o veličini plovila, koje se označava. Također, naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana.

Primjer naljepnice/ploče:

PRILOG V.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz ulaganje za koju je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu.

Također, navedenu dokumentaciju, izvode ili preslike, učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlašteno osoblje Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela kako bi se omogućila provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije. Dokumentacija najmanje sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan sufinanciranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama izvršenim nad operacijama.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata putem e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je najmanje dvije (2) godina od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni izdaci operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.

PRILOG VI.

UPUTE – UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA BRODOGRADILIŠTA/REZALIŠTA

Brodogradilište/rezalište u kojima će se vršiti uništavanje plovila mora udovoljavati uvjetima Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. o recikliranju brodova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Službeni list Europske unije L 330 od 10. prosinca 2013).

Iznimno, u slučaju da brodogradilište/rezalište ne udovoljava zahtjevima iz odjeljka 1. ove Upute, a u njemu će se isključivo vršiti uništavanje ribarskih plovila bruto tonaže manje od 500 GT-a, isto mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

– mora biti odobreno od Hrvatskog registra brodova za izvođenje radova u brodogradnji;

– mora imati izrađen Plan zbrinjavanja opasnog otpada sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/2014 i 51/2014);

– mora imati izrađen i od Hrvatskog registra brodova odobren plan recikliranja plovila;

– mora omogućiti Hrvatskom registru brodova da po uspješnom završetku pregleda plovila izda potvrdu o spremnosti plovila za recikliranje.