Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 94/2017 (20.9.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2184

Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28. 1. 2017.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 71/17.) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 75 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a) od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

b) od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

c) od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

d) od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

e) od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

f) od 30. studenoga u 12:00 sati do 31. prosinca u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/33
Urbroj: 525-13/1282-17-3
Zagreb, 5. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.