Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

NN 94/2017 (20.9.2017.), Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka

2188

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 16. stavaka 1. i 2. i članka 42. stavka 3. točke 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. rujna 2017. donio je

ODLUKU

O PROVOĐENJU MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE

DIO PRVI
PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Predmet i primjena

Članak 1.

(1) Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) provodi monetarnu politiku:

a) operacijama monetarne politike

b) obveznom pričuvom u skladu s odlukom o obveznoj pričuvi i

c) drugim instrumentima i mjerama u skladu s posebnim odlukama HNB-a.

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se operacije i instrumenti monetarne politike HNB-a, pravila za njihovo provođenje i uvjeti za sudjelovanje u operacijama.

(3) U operacijama monetarne politike mogu, pod uvjetima iz ove Odluke, kao druge ugovorne strane sudjelovati samo:

a) kreditne institucije, i to banke i štedne banke, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad

b) podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

c) podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

Definicije

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) »aukcija« je postupak provođenja operacija na otvorenom tržištu kod kojeg HNB pušta ili povlači likvidnost prihvaćanjem ponuda koje su druge ugovorne strane dostavile nakon javne najave, pri čemu HNB može organizirati:

a) »aukciju s fiksnom cijenom«, kod koje HNB prije aukcije određuje kamatnu stopu, cijenu, swap bodove ili raspon, a druge ugovorne strane – sudionici aukcije nude iznos novčanih sredstava s kojim žele sklopiti transakciju ili

b) »aukciju s varijabilnim cijenama«, kod koje druge ugovorne strane u međusobnom nadmetanju nude iznos novčanih sredstava s kojim žele sklopiti transakciju te kamatnu stopu, cijenu ili swap bodove po kojima žele sklopiti transakciju;

(2) »bilateralni postupak« je postupak provođenja operacija na otvorenom tržištu kod kojeg HNB upućuje pojedinačni poziv na dostavu ponude jednoj ili više drugih ugovornih strana;

(3) »brza aukcija« je aukcija koja se u pravilu provodi unutar vremenskog okvira od dva sata od najave aukcije do objave rezultata aukcije te koja može biti ograničena na uži krug drugih ugovornih strana;

(4) »datum dospijeća« je datum koji se fiksno određuje na početku povratne transakcije, a na koji dospijevaju obveze iz završne transakcije te je ujedno datum završetka operacije monetarne politike;

(5) »datum namire« je datum na koji se izvršavaju obveze iz pojedine transakcije;

(6) »druga ugovorna strana« je subjekt iz članka 1. stavka 3. ove Odluke;

(7) »HSVP« je Hrvatski sustav velikih plaćanja;

(8) »konačna transakcija« je transakcija kojom HNB kupuje ili prodaje vrijednosne papire ili strane valute izravno na tržištu (promptno ili terminski);

(9) »kreditne operacije HNB-a« su postupci kojima HNB povećava likvidnost odobravanjem kredita uz financijsko osiguranje, uključujući prekonoćne i unutardnevne kredite;

(10) »međunarodne institucije« su institucije navedene u Prilogu 4. Popis oznaka država i međunarodnih institucija iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju;

(11) »međunarodni središnji depozitorij vrijednosnih papira« je središnji depozitorij vrijednosnih papira u kojem se namiruju vrijednosni papiri kojima se trguje međunarodno iz različitih nacionalnih tržišta određen Procedurama;

(12) »povratna transakcija« je posao koji se sastoji od inicijalne i vremenski odvojene završne transakcije s unaprijed fiksno određenim rokom za izvršenje obveza;

(13) »Procedure za operativno provođenje operacija monetarne politike HNB-a« (u nastavku teksta: Procedure) jesu upute za jedinstveno operativno provođenje operacija monetarne politike HNB-a, donesene u skladu s ovom Odlukom;

(14) »radni dan« je:

a) u vezi s obvezom plaćanja koju treba izvršiti putem određenoga platnog sustava, bilo koji dan kada je taj platni sustav otvoren za izvršavanje takvog plaćanja odnosno u vezi s obvezom plaćanja koju treba izvršiti izvan platnog sustava, bilo koji dan na koji su otvorene za poslovanje banke u mjestu gdje treba izvršiti plaćanje;

b) u vezi s bilo kojom obvezom isporuke vrijednosnih papira, bilo koji dan kada je otvoren sustav za namiru vrijednosnih papira preko kojeg se trebaju prenijeti vrijednosni papiri;

c) u svim ostalim slučajevima, radni dan u Republici Hrvatskoj, odnosno dani od ponedjeljka do petka, isključujući blagdane;

(15) »rok dospijeća« je rok koji teče od datuma namire inicijalne transakcije do datuma dospijeća;

(16) »SKDD« je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.;

(17) »standardna aukcija« je aukcija kojom HNB najavom upućuje poziv svim drugim ugovornim stranama da dostave svoje ponude, a u pravilu se provodi unutar vremenskog okvira od 48 sati od najave aukcije do objave rezultata aukcije;

(18) »swap bod« je razlika između tečaja terminske transakcije i tečaja promptne transakcije u valutnom ugovoru o razmjeni koja kotira u skladu s općim tržišnim konvencijama;

(19) »unutardnevni kredit« je beskamatni kredit uz financijsko osiguranje koji se odobrava i vraća unutar jednog radnog dana, u skladu s Odlukom o pravilima rada HSVP-a.

DIO DRUGI
OPERACIJE I INSTRUMENTI ZA PROVOĐENJE MONETARNE POLITIKE HNB-a

Operacije monetarne politike

Članak 3.

(1) Operacije monetarne politike HNB-a jesu:

a) operacije na otvorenom tržištu i

b) stalno raspoložive mogućnosti.

(2) Operacije na otvorenom tržištu pokreće HNB.

(3) Stalno raspoložive mogućnosti pokreće druga ugovorna strana.

(4) Pregled operacija monetarne politike i njihovih značajki nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

GLAVA I.
OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU

Pregled operacija i instrumenata

Članak 4.

(1) HNB provodi operacije na otvorenom tržištu povratnim i konačnim transakcijama radi reguliranja kreditne aktivnosti i likvidnosti kreditnih institucija te radi reguliranja količine novca u optjecaju.

(2) Vrste operacija na otvorenom tržištu jesu:

a) redovite operacije

b) operacije fine prilagodbe i

c) strukturne operacije.

(3) Povratne transakcije kojima HNB pušta likvidnost provode se sljedećim instrumentima:

a) kreditom uz financijsko osiguranje

b) repo poslom i

c) valutnim ugovorom o razmjeni za potrebe monetarne politike (u nastavku teksta: valutni ugovori o razmjeni).

(4) Povratne transakcije kojima HNB povlači likvidnost provode se sljedećim instrumentima:

a) repo poslom

b) valutnim ugovorom o razmjeni

c) oročenim depozitima i

d) dužničkim vrijednosnim papirima HNB-a.

(5) Konačne transakcije kojima HNB pušta likvidnost provode se sljedećim instrumentima:

a) kupnjom vrijednosnih papira i

b) kupnjom stranih valuta.

(6) Konačne transakcije kojima HNB povlači likvidnost provode se sljedećim instrumentima:

a) prodajom vrijednosnih papira i

b) prodajom stranih valuta.

(7) HNB odlučuje o vrsti operacije na otvorenom tržištu i instrumentu za njezino provođenje.

(8) HNB pokreće operacije na otvorenom tržištu najavom (kod aukcije) odnosno pojedinačnim pozivom (kod bilateralnog postupka).

(9) HNB u svakoj najavi, odnosno pojedinačnom pozivu, određuje instrument kojim se provodi operacija na otvorenom tržištu i njegove karakteristike te operativne značajke te operacije.

Poglavlje I.
Vrste operacija na otvorenom tržištu

Redovite operacije

Članak 5.

Redovite operacije imaju sljedeće operativne značajke:

a) provode se svaki tjedan

b) u pravilu imaju rok dospijeća od tjedan dana

c) provode se standardnim aukcijama

d) u njima mogu sudjelovati druge ugovorne strane u skladu s člankom 20. ove Odluke

e) kada se provode kao povratne transakcije za puštanje likvidnosti, isključujući valutne ugovore o razmjeni, druga ugovorna strana dužna je osigurati prihvatljivu imovinu u skladu s ovom Odlukom i

f) kada se provode kreditom uz financijsko osiguranje, za financijsko osiguranje upotrebljava se isključivo skup prihvatljive imovine iz članka 31. ove Odluke.

Operacije fine prilagodbe

Članak 6.

Operacije fine prilagodbe imaju sljedeće operativne značajke:

a) imaju učestalost i rok dospijeća koji nisu standardizirani

b) u pravilu se provode brzom aukcijom, ali HNB može odlučiti provesti određene operacije fine prilagodbe drugim postupkom (standardnom aukcijom ili bilateralnim postupkom)

c) u njima mogu sudjelovati druge ugovorne strane u skladu s člancima 20. i 21. ove Odluke

d) kada se provode kao povratne transakcije za puštanje likvidnosti, isključujući valutne ugovore o razmjeni, druga ugovorna strana dužna je osigurati prihvatljivu imovinu u skladu s ovom Odlukom i

e) kada se provode kreditom uz financijsko osiguranje, za financijsko osiguranje upotrebljava se isključivo skup prihvatljive imovine iz članka 31. ove Odluke.

Strukturne operacije

Članak 7.

Strukturne operacije imaju sljedeće operativne značajke:

a) imaju učestalost i rok dospijeća koji nisu standardizirani

b) provode se standardnom aukcijom, brzom aukcijom ili bilateralnim postupkom, ovisno o odluci HNB-a

c) u njima mogu sudjelovati druge ugovorne strane u skladu s člancima 20. i 21. ove Odluke

d) kada se provode kao povratne transakcije za puštanje likvidnosti, isključujući valutne ugovore o razmjeni, druga ugovorna strana dužna je osigurati prihvatljivu imovinu u skladu s ovom Odlukom i

e) kada se provode kreditom uz financijsko osiguranje, za financijsko osiguranje upotrebljava se isključivo skup prihvatljive imovine iz članka 31. ove Odluke.

Poglavlje II.
Instrumenti za provođenje operacija
na otvorenom tržištu

Kredit uz financijsko osiguranje

Članak 8.

(1) Kredit uz financijsko osiguranje povratna je transakcija kojom HNB pušta likvidnost drugoj ugovornoj strani uz financijsko osiguranje vrijednosnim papirima prenesenim u skup prihvatljive imovine iz članka 31. ove Odluke.

(2) Iznos likvidnosti koji se može pustiti kreditom uz financijsko osiguranje ograničen je samo vrijednošću skupa prihvatljive imovine.

(3) Karakteristike kredita uz financijsko osiguranje određuje HNB ovisno o operativnim značajkama vrste operacije na otvorenom tržištu za koju se taj instrument upotrebljava.

Repo posao

Članak 9.

(1) Repo posao je instrument kojim prodavatelj prodaje vrijednosne papire kupcu, za što kupac plaća prodavatelju kupovnu cijenu, dok kupac istodobno prodaje ekvivalentne vrijednosne papire prodavatelju na određeni budući datum, za što će mu prodavatelj platiti reotkupnu cijenu.

(2) Vrijednosni papiri koji su predmet repo posla moraju udovoljavati kriterijima prihvatljivosti iz članka 23. ove Odluke.

(3) U repo poslovima kojima HNB povlači likvidnost ne primjenjuju se korektivni faktori ni dodatne mjere za kontrolu rizika iz članka 30. stavka 4. ove Odluke.

(4) Karakteristike repo posla određuje HNB ovisno o operativnim značajkama vrste operacije na otvorenom tržištu za koju se taj instrument upotrebljava.

Valutni ugovor o razmjeni

Članak 10.

(1) Valutni ugovor o razmjeni (engl. FX swap) povratna je transakcija kojom HNB promptno kupuje ili prodaje kunu za euro ili američki dolar i istodobno je terminski prodaje ili kupuje.

(2) Karakteristike valutnog ugovora o razmjeni određuje HNB ovisno o operativnim značajkama vrste operacije na otvorenom tržištu za koju se taj instrument upotrebljava.

Oročeni depoziti

Članak 11.

(1) Oročeni depozit sklapa se s određenim budućim datumom dospijeća uz nepromjenjivu kamatnu stopu po najavi odnosno pojedinačnom pozivu HNB-a drugim ugovornim stranama.

(2) HNB ne daje financijsko osiguranje za depozite.

(3) Prikupljanje oročenih depozita:

a) može se provoditi na temelju prethodno objavljenog rasporeda s utvrđenom učestalošću i dospijećem ili ad hoc

b) provodi se na standardnim aukcijama, osim ako HNB odluči provesti određene operacije drugim postupkom (brzom aukcijom ili bilateralnim postupkom).

Dužnički vrijednosni papiri HNB-a

Članak 12.

(1) HNB izdaje dužničke vrijednosne papire uz diskont te ih otkupljuje po nominalnoj vrijednosti.

(2) Diskont iz stavka 1. ovog članka umanjenje je nominalne vrijednosti za iznos koji se izračunava primjenom kamatne stope određene za taj instrument.

(3) Dužnički vrijednosni papiri HNB-a izdaju se i vode u SKDD-u.

(4) Dužnički vrijednosni papiri HNB-a imaju sljedeće operativne značajke:

a) mogu se izdavati na redovitoj ili neredovitoj osnovi

b) imaju dospijeće najdulje do 12 mjeseci i

c) izdaju se putem aukcija.

(5) HNB ima pravo otkupiti vlastite dužniče vrijednosne papire u svako doba prije datuma dospijeća.

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Članak 13.

(1) HNB kupuje i prodaje samo vrijednosne papire koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti iz članka 23. ove Odluke.

(2) Karakteristike kupnje i prodaje vrijednosnih papira određuje HNB ovisno o operativnim značajkama vrste operacije na otvorenom tržištu za koju se taj instrument upotrebljava.

Kupnja ili prodaja stranih valuta

Članak 14.

(1) HNB kupuje i prodaje samo eure i/ili američke dolare.

(2) Karakteristike kupnje i prodaje stranih valuta određuje HNB ovisno o operativnim značajkama vrste operacije na otvorenom tržištu za koju se taj instrument upotrebljava.

GLAVA II.
STALNO RASPOLOŽIVE MOGUĆNOSTI

Stalno raspoložive mogućnosti

Članak 15.

(1) HNB omogućava pristup stalno raspoloživim mogućnostima putem sljedećih instrumenata:

a) prekonoćnoga kredita i

b) prekonoćnog depozita.

(2) Stalno raspoložive mogućnosti imaju rok dospijeća od jednoga radnog dana.

Uvjeti za pristup stalno raspoloživim mogućnostima

Članak 16.

(1) Pristup stalno raspoloživim mogućnostima imaju druge ugovorne strane koje udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti iz članka 20. ove Odluke.

(2) Pristup stalno raspoloživim mogućnostima moguć je samo u radne dane HSVP-a.

Poglavlje I.
Prekonoćni kredit

Karakteristike prekonoćnoga kredita

Članak 17.

(1) Prekonoćni kredit je kredit uz financijsko osiguranje s rokom dospijeća od jednoga radnog dana.

(2) Iznos likvidnosti koji se može pustiti prekonoćnim kreditom ograničen je samo vrijednošću skupa prihvatljive imovine iz članka 31. ove Odluke.

(3) HNB odobrava prekonoćni kredit prijenosom novčanih sredstava na račun druge ugovorne strane u HSVP-u na kraju obračunskog dana, u vrijeme određeno Terminskim planom HSVP-a.

(4) Druga ugovorna strana obvezna je prekonoćni kredit vratiti preko HSVP-a sljedećega radnog dana, u vrijeme određeno Terminskim planom HSVP-a.

Uvjeti za pristup prekonoćnom kreditu

Članak 18.

(1) Prekonoćni kredit odobrava se:

a) na temelju zahtjeva druge ugovorne strane, u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili

b) automatski, u slučaju iz stavka 3. ovog članka.

(2) Druga ugovorna strana zahtjev za prekonoćni kredit podnosi u vrijeme određeno Terminskim planom HSVP-a. Zahtjev za prekonoćni kredit treba sadržavati iznos zahtijevanoga kredita.

(3) Negativno stanje na računu druge ugovorne strane u HSVP-u na kraju svakoga obračunskog dana smatra se zahtjevom za prekonoćni kredit.

Poglavlje II.
Prekonoćni depozit

Karakteristike prekonoćnog depozita

Članak 19.

(1) Prekonoćni depozit je oročeni depozit s rokom dospijeća od jednoga radnog dana.

(2) HNB ne daje financijsko osiguranje za prekonoćni depozit.

(3) Ne postoji ograničenje iznosa koji druga ugovorna strana može položiti kao prekonoćni depozit.

(4) Polaganje prekonoćnog depozita druga ugovorna strana izvršava preko HSVP-a, prijenosom novčanih sredstava na račun HNB-a u HSVP-u na kraju obračunskog dana HSVP-a, u vrijeme određeno Terminskim planom HSVP-a.

(5) Položeni prekonoćni depozit HNB će vratiti drugoj ugovornoj strani preko HSVP-a na početku sljedećega obračunskog dana, i to prijenosom na njezin račun u HSVP-u, u vrijeme određeno Terminskim planom HSVP-a.

DIO TREĆI
PRIHVATLJIVE DRUGE UGOVORNE STRANE

Uvjeti prihvatljivosti druge ugovorne strane za sudjelovanje u operacijama monetarne politike HNB-a

Članak 20.

(1) Druge ugovorne strane smatraju se prihvatljivima i mogu sudjelovati u operacijama monetarne politike HNB-a ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

a) financijski su stabilne

b) obveznici su odluke o obveznoj pričuvi

c) imaju račun sudionika u HSVP-u i

d) ispunjavaju sve tehničke zahtjeve koje odredi HNB te ih o tome unaprijed obavijesti.

(2) U kreditnim operacijama HNB-a mogu sudjelovati samo druge ugovorne strane iz stavka 1. ovog članka koje su s HNB-om sklopile okvirni ugovor za kreditne operacije (u nastavku teksta: Okvirni ugovor za kreditne operacije).

(3) U repo poslovima s HNB-om mogu sudjelovati samo druge ugovorne strane iz stavka 1. ovog članka koje su s HNB-om sklopile okvirni ugovor o reotkupu financijskih instrumenata (u nastavku teksta: Okvirni repo ugovor).

Odabir drugih ugovornih strana za pristup operacijama na otvorenom tržištu koje se provode bilateralnim postupcima ili brzim aukcijama

Članak 21.

Odabir drugih ugovornih strana za pristup operacijama na otvorenom tržištu koje se provode bilateralnim postupcima te brzim aukcijama u kojima HNB odluči najavom pozvati ograničeni krug drugih ugovornih strana, HNB temelji na aktivnosti pojedine druge ugovorne strane na novčanom ili deviznom tržištu, a može ga temeljiti i na dodatnim kriterijima kao što su operativna spremnost druge ugovorne strane za sudjelovanje u operacijama, učinkovitost njezina odjela za trgovanje i potencijal druge ugovorne strane za sudjelovanje u bilateralnim postupcima odnosno na aukcijama.

DIO ČETVRTI
PRIHVATLJIVA IMOVINA

GLAVA I.
OPĆA PRAVILA

Prihvatljiva imovina za kreditne operacije HNB-a i repo poslove

Članak 22.

(1) Za operacije monetarne politike koje se radi puštanja likvidnosti provode kreditnim operacijama HNB-a, druga ugovorna strana dužna je financijski osigurati svoju obvezu povrata kredita prijenosom svoje prihvatljive imovine u skup prihvatljive imovine u skladu s Okvirnim ugovorom za kreditne operacije.

(2) Za operacije monetarne politike koje se radi puštanja likvidnosti provode repo poslovima, druga ugovorna strana dužna je repo poslom sklopljenim na temelju Okvirnog repo ugovora prenijeti svoju prihvatljivu imovinu u vlasništvo HNB-a.

(3) Prihvatljiva su imovina vrijednosni papiri određeni kao prihvatljivi člankom 23. ove Odluke.

(4) U slučajevima predviđenima člankom 32. stavkom 5. i člankom 33. stavkom 6. ove Odluke i Okvirnim repo ugovorom prihvatljiva su imovina i novčana sredstva druge ugovorne strane.

GLAVA II.
PRIHVATLJIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Kriteriji prihvatljivosti

Članak 23.

Prihvatljivi su vrijednosni papiri samo dužnički vrijednosni papiri koji imaju sljedeća obilježja:

a) fiksnu glavnicu ili glavnicu povezanu s indeksom kretanja tečaja ili omjera tečaja kune prema euru ili američkom dolaru

b) kupon koji ne može rezultirati negativnim novčanim tokom ili bez kupona

c) svojstva koja se ne mogu mijenjati do dospijeća vrijednosnog papira

d) moraju biti nematerijalizirani i prenosivi u sustavima za namiru nematerijaliziranih vrijednosnih papira i

e) u odnosu na izdavatelja, valutu, depozitorij i kreditnu kvalitetu odgovaraju zahtjevima iz članaka 24. do 27. ove Odluke.

Izdavatelji

Članak 24.

(1) Prihvatljivi su samo sljedeći izdavatelji vrijednosnih papira:

a) Republika Hrvatska

b) HNB

c) druge osobe javnog ili privatnog prava koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i

d) međunarodne institucije.

(2) Druga ugovorna strana ne može u kreditnim operacijama HNB-a i repo poslovima upotrebljavati vrijednosne papire koje je sama izdala ili za koje jamči ona sama ili s njom povezana osoba, osim ako je ta povezana osoba Republika Hrvatska ili jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Valuta izdanja

Članak 25.

Prihvatljivi su samo vrijednosni papiri nominirani:

a) u kunama, eurima ili američkim dolarima, neovisno o tome jesu li plativi u kunama ili u valuti izdanja, ako je njihov izdavatelj subjekt naveden u članku 24. stavku 1. točkama a), b) i c) i

b) u kunama, ako je njihov izdavatelj subjekt naveden u članku 24. stavku 1. točkom d).

Depozitorij i sustav namire vrijednosnih papira

Članak 26.

(1) Vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj moraju biti uključeni u središnji depozitorij i sustav namire vrijednosnih papira SKDD-a.

(2) Vrijednosni papiri izdani izvan Republike Hrvatske moraju biti uključeni u središnji depozitorij i sustav namire vrijednosnih papira međunarodnoga središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

Zahtjevi kreditne kvalitete

Članak 27.

(1) Da bi bila prihvatljiva, izdanja vrijednosnih papira izdavatelja iz članka 24. stavka 1. točaka c) i d) moraju imati zadovoljavajuću ocjenu kreditnog rejtinga barem jedne međunarodno priznate agencije za dodjelu kreditnog rejtinga. Ako ne postoji rejting izdanja, zadovoljavajuću ocjenu dugoročnoga kreditnog rejtinga mora imati izdavatelj ili jamac izdanja koji je za navedeno izdanje izdao bezuvjetnu garanciju plativu na prvi poziv.

(2) Zadovoljavajućom ocjenom kreditnog rejtinga izdanja ili izdavatelja iz članka 24. stavka 1. točke c) smatra se ocjena kreditnog rejtinga koja ne može biti niža od najbolje ocjene kreditnog rejtinga Republike Hrvatske.

(3) Zadovoljavajućom ocjenom kreditnog rejtinga izdanja ili izdavatelja iz članka 24. stavka 1. točke d) smatra se najviša ocjena kreditnog rejtinga.

Lista prihvatljivih vrijednosnih papira

Članak 28.

(1) HNB objavljuje i ažurira Listu prihvatljivih vrijednosnih papira na svojoj internetskoj stranici.

(2) HNB utvrđuje i na Listi prihvatljivih vrijednosnih papira objavljuje izvore cijena, reprezentativnu cijenu i korektivne faktore na temelju kojih se vrednuju vrijednosni papiri te, kada se primjenjuju, dodatne mjere za kontrolu rizika iz članka 30. stavka 4. ove Odluke.

(3) HNB će na Listu prihvatljivih vrijednosnih papira dodati vrijednosne papire koje predloži druga ugovorna strana ako ispunjavaju kriterije prihvatljivosti iz ove glave.

GLAVA III.
VREDNOVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA I KONTROLA RIZIKA

Pravila vrednovanja za prihvatljive vrijednosne papire

Članak 29.

(1) Za vrednovanje prihvatljivih vrijednosnih papira koji se upotrebljavaju u kreditnim operacijama HNB-a i repo poslovima primjenjuju se sljedeća pravila:

a) HNB određuje reprezentativnu cijenu koja će se primjenjivati pri izračunu vrijednosti

b) vrijednost se izračunava na temelju reprezentativne cijene na radni dan koji prethodi datumu vrednovanja

c) ako za određene vrijednosne papire reprezentativna cijena nije raspoloživa, HNB određuje cijenu

d) vrijednost se izračunava uključujući nedospjele kamate obračunate do dana vrednovanja i

e) ako je izračunata vrijednost izražena u stranoj valuti, preračunava se u kune primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan vrednovanja.

(2) Vrijednost prihvatljivih vrijednosnih papira jest njihova novčana vrijednost izračunata prema stavku 1. ovog članka korigirana mjerama za kontrolu rizika iz članka 30. stavka 1. točke a) ove Odluke i, ako se primjenjuju, dodatnim mjerama iz članka 30. stavka 4. točaka a) i c) ove Odluke.

Mjere za kontrolu rizika

Članak 30.

(1) HNB primjenjuje sljedeće mjere za kontrolu rizika za prihvatljive vrijednosne papire:

a) korektivne faktore i

b) pozive za pokriće.

(2) Korektivni faktor (engl. haircut) jest postotak smanjenja vrijednosti prihvatljivih vrijednosnih papira izračunate u skladu s člankom 29. ove Odluke koji određuje HNB.

(3) Poziv za pokriće (engl. margin call) jest zahtjev HNB-a upućen drugoj ugovornoj strani za prijenos dodatnih prihvatljivih vrijednosnih papira ili novčanih sredstava radi održavanja vrijednosti financijskog osiguranja, odnosno prihvatljive imovine prenesene u vlasništvo, u slučaju kada njihova vrijednost padne ispod određene razine.

(4) HNB može primijeniti i sljedeće dodatne mjere za kontrolu rizika:

a) početna pokrića, što znači da druge ugovorne strane prenose prihvatljive vrijednosne papire u vrijednosti koja minimalno odgovara likvidnosti koju pušta HNB, uvećanoj za vrijednost početnog pokrića

b) ograničenja u vezi s izdavateljem ili jamcem, što znači da HNB može primijeniti dodatna ograničenja osim onih iz članaka 24., 25. i 27. ove Odluke

c) dodatne korektivne faktore

d) jamstva jamaca koji zadovoljavaju zahtjeve kreditne kvalitete kao dodatni uvjet prihvatljivosti za određene vrijednosne papire i

e) isključenje određenih vrijednosnih papira iz Liste prihvatljivih vrijednosnih papira.

DIO PETI
SUSTAV SKUPA PRIHVATLJIVE IMOVINE

Osnovne karakteristike sustava skupa prihvatljive imovine

Članak 31.

(1) HNB primjenjuje sustav skupa prihvatljive imovine (engl. pooling) za financijsko osiguranje svih kreditnih operacija HNB-a.

(2) Sustav skupa prihvatljive imovine sustav je u kojem HNB upravlja prihvatljivom imovinom koju pojedina druga ugovorna strana prenosi HNB-u kao financijsko osiguranje za kreditne operacije HNB-a, pri čemu HNB evidentira skup prihvatljive imovine pojedine druge ugovorne strane odvojeno od skupova prihvatljive imovine ostalih drugih ugovornih strana.

(3) Pojedina imovina u skupu prihvatljive imovine druge ugovorne strane nije namijenjena za osiguranje točno određene kreditne operacije HNB-a.

(4) Skup prihvatljive imovine druge ugovorne strane čine:

a) prihvatljivi vrijednosni papiri koje je druga ugovorna strana prenijela na:

i. račun prijenosa financijskog osiguranja HNB-a kod SKDD-a i

ii. drugi račun ili račune HNB-a u međunarodnom središnjem depozitoriju vrijednosnih papira određene u Procedurama i

b) novčana sredstva koja su u skladu s člankom 32. stavkom 5. i člankom 33. stavkom 6. ove Odluke prenesena odnosno zadržana na računima HNB-a određenima u Procedurama.

(5) Vrijednost skupa prihvatljive imovine vrijednost je prihvatljivih vrijednosnih papira iz stavka 4. točke a) ovog članka, izračunata prema članku 29. stavku 2. ove Odluke i uvećana za iznos novčanih sredstava iz stavka 4. točke b) ovog članka.

(6) Druga ugovorna strana ovlaštena je na trajnoj osnovi povlačiti, zamjenjivati i dodavati prihvatljive vrijednosne papire u skup prihvatljive imovine, pod uvjetom da vrijednost skupa prihvatljive imovine u svakom trenutku bude najmanje jednaka iznosu potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani u tom trenutku.

(7) Iznos potraživanja HNB-a ukupan je iznos potraživanja HNB-a prema drugoj ugovornoj strani po svim kreditnim operacijama HNB-a, uključujući glavnicu i kamate, na dan vrednovanja.

(8) U slučaju kada druga ugovorna strana želi smanjiti vrijednost skupa prihvatljive imovine ili zamijeniti pojedinu prihvatljivu imovinu u skupu prihvatljive imovine, a taj skup osim vrijednosnih papira obuhvaća i novčana sredstva, dužna je prvo povući ili zamijeniti novčana sredstva, a tek potom vrijednosne papire.

(9) Povlačenje i zamjena pojedine prihvatljive imovine dopušteni su pod uvjetom da vrijednost skupa prihvatljive imovine nakon povlačenja ili zamjene bude najmanje jednaka iznosu potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani.

(10) Druge ugovorne strane povlače, zamjenjuju i dodaju prihvatljivu imovinu u skup prihvatljive imovine u skladu s Procedurama.

Vrednovanje skupa prihvatljive imovine

Članak 32.

(1) HNB na svaki radni dan utvrđuje vrijednost skupa prihvatljive imovine za svaku drugu ugovornu stranu u skladu s člankom 31. stavkom 5. ove Odluke.

(2) Vrijednost skupa prihvatljive imovine svake druge ugovorne strane u svakom trenutku mora biti veća ili jednaka iznosu potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani.

(3) Ako HNB utvrdi da je vrijednost skupa prihvatljive imovine bilo koje druge ugovorne strane manja od iznosa potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani u tom trenutku, HNB drugoj ugovornoj strani upućuje poziv za pokriće u vrijednosti jednakoj iznosu te razlike.

(4) Kada primi poziv za pokriće iz stavka 3. ovog članka, druga ugovorna strana dužna je isti dan povećati skup prihvatljive imovine prijenosom dodatnih prihvatljivih vrijednosnih papira u skladu s člankom 31. stavkom 4. točkom a) ove Odluke najmanje u vrijednosti jednakoj iznosu razlike između vrijednosti skupa prihvatljive imovine i iznosa potraživanja HNB-a.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, druga ugovorna strana može, u slučajevima kada nije u mogućnosti povećati skup prihvatljive imovine prihvatljivim vrijednosnim papirima i uz prethodnu suglasnost HNB-a, isti dan povećati skup prihvatljive imovine prijenosom novčanih sredstava u skladu s člankom 31. stavkom 4. točkom b) ove Odluke.

(6) HNB na novčana sredstva primljena na temelju poziva za pokriće obračunava kamate po stopi od 0%.

Isplata novčanih tokova iz vrijednosnih papira

Članak 33.

(1) Novčani tokovi (prinosi i glavnica) iz vrijednosnih papira koji se nalaze u skupu prihvatljive imovine po dospijeću se isplaćuju HNB-u.

(2) HNB ne odgovara za točnost izračuna iznosa i pravodobnost isplata novčanih tokova od strane izdavatelja ili jamca vrijednosnog papira.

(3) Ako na dan na koji HNB primi novčani tok od izdavatelja ili jamca vrijednost skupa prihvatljive imovine druge ugovorne strane premašuje iznos potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani, HNB će joj isti dan isplatiti primljeni novčani tok.

(4) Ako je na dan na koji HNB primi novčani tok vrijednost skupa prihvatljive imovine druge ugovorne strane niža od iznosa potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani, HNB će joj uputiti poziv za pokriće prijenosom dodatnih prihvatljivih vrijednosnih papira u skup prihvatljive imovine u vrijednosti jednakoj iznosu te razlike.

(5) HNB isplaćuje novčani tok iz vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani odmah nakon što druga ugovorna strana poveća vrijednost skupa prihvatljive imovine prijenosom dodatnih prihvatljivih vrijednosnih papira u skup prihvatljive imovine u iznosu razlike iz poziva za pokriće.

(6) Ako druga ugovorna strana ne poveća vrijednost skupa prihvatljive imovine prijenosom dodatnih prihvatljivih vrijednosnih papira isti dan na koji primi poziv za pokriće, HNB će zadržati dio primljenoga novčanog toka koji je potreban za pokriće razlike iz poziva za pokriće.

(7) Novčani tok zadržan prema stavku 6. ovog članka jesu novčana sredstva u skupu prihvatljive imovine druge ugovorne strane.

(8) HNB može od druge ugovorne strane tražiti da vrijednosne papire prije isplate novčanog toka povuče iz skupa prihvatljive imovine ili zamijeni drugim prihvatljivim vrijednosnim papirima.

Postupanje u slučaju isključivanja vrijednosnog papira iz Liste prihvatljivih vrijednosnih papira

Članak 34.

(1) Ako HNB isključi iz Liste prihvatljivih vrijednosnih papira neki vrijednosni papir koji se nalazi u skupu prihvatljive imovine, vrijednost tog vrijednosnog papira neće se više uračunavati u vrijednost skupa prihvatljive imovine.

(2) Ako u slučaju isključenja vrijednosnog papira iz Liste prihvatljivih vrijednosnih papira, vrijednost skupa prihvatljive imovine druge ugovorne strane premašuje iznos potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani, HNB će isti dan drugoj ugovornoj strani prenijeti isključene vrijednosne papire.

(3) Ako u slučaju isključenja vrijednosnog papira iz Liste prihvatljivih vrijednosnih papira vrijednost skupa prihvatljive imovine druge ugovorne strane padne ispod iznosa potraživanja HNB-a prema toj drugoj ugovornoj strani, HNB će drugoj ugovornoj strani uputiti poziv za pokriće u vrijednosti jednakoj iznosu te razlike, u skladu s člankom 32. stavkom 3. ove Odluke.

(4) Nakon što druga ugovorna strana poveća vrijednost skupa prihvatljive imovine po pozivu za pokriće iz stavka 3. ovog članka, HNB će drugoj ugovornoj strani prenijeti isključene vrijednosne papire.

DIO ŠESTI
DISKRECIJSKE MJERE

Diskrecijske mjere

Članak 35.

HNB je ovlašten primjenjivati mjere:

a) radi opreznosti u poslovanju

b) radi zaštite od rizika i

c) u slučaju povrede obveze druge ugovorne strane iz transakcija sklopljenih na temelju ove Odluke.

Mjere radi opreznosti u poslovanju

Članak 36.

(1) HNB može drugoj ugovornoj strani na određeno ili neodređeno vrijeme onemogućiti pristup svim ili nekim operacijama monetarne politike HNB-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

a) ako druga ugovorna strana više ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članka 20. ove Odluke ili

b) ako drugoj ugovornoj strani bude privremeno ili trajno onemogućeno primanje ili plaćanje novčanih sredstava u platnom sustavu ili prijenos vrijednosnih papira u sustavu namire vrijednosnih papira koji se upotrebljavaju za namiru operacija monetarne politike HNB-a.

(2) Mjere iz stavka 1. ovog članka HNB primjenjuje pri odlučivanju o prihvatu ponude na standardnoj aukciji, pri najavi brze aukcije ili, ovisno o slučaju, pri odlučivanju o prihvatu ponude na brzoj aukciji odnosno pri pojedinačnom pozivu u operacijama na otvorenom tržištu te pri odlučivanju o zahtjevu druge ugovorne strane kod stalno raspoloživih mogućnosti.

(3) HNB će drugoj ugovornoj strani ponovno omogućiti pristup operacijama monetarne politike HNB-a kad prestanu razlozi zbog kojih joj je onemogućio pristup.

Mjere radi zaštite od rizika

Članak 37.

(1) Mjere radi zaštite od rizika dodatne su mjere za kontrolu rizika iz članka 30. stavka 4. ove Odluke koje HNB može primijeniti njihovim uključivanjem na Listu prihvatljivih vrijednosnih papira.

(2) Mjere iz stavka 1. ovog članka HNB primjenjuje nakon procjene rizika izvršene na temelju svih raspoloživih informacija.

Mjere u slučaju povrede obveze druge
ugovorne strane

Članak 38.

(1) HNB može u slučaju povrede obveze druge ugovorne strane iz bilo koje transakcije sklopljene na temelju ove Odluke ili povrede dužnosti iz članka 43. (uključujući dostavu netočnih, nepotpunih ili neistinitih informacija) i članka 44. stavaka 1. i 2. ove Odluke drugoj ugovornoj strani onemogućiti na određeno ili neodređeno vrijeme pristup svim ili nekim operacijama monetarne politike HNB-a.

(2) Mjere iz stavka 1. ovog članka HNB primjenjuje neovisno o drugim posljedicama povrede uređenima ovom Odlukom, Okvirnim ugovorom za kreditne operacije i Okvirnim repo ugovorom.

(3) Pri određivanju mjere iz stavka 1. ovog članka HNB će voditi računa o njezinoj razmjernosti u odnosu na vrstu povrede, transakciju kod koje je povreda počinjena, prethodno izvršavanje obveza i dužnosti druge ugovorne strane te značenje povrede.

(4) HNB će mjere iz stavka 1. ovog članka primjenjivati na nediskriminirajući način.

(5) Mjere iz stavka 1. ovog članka HNB primjenjuje pri odlučivanju o prihvatu ponude na standardnoj aukciji, pri najavi brze aukcije ili, ovisno o slučaju, pri odlučivanju o prihvatu ponude na brzoj aukciji odnosno pri pojedinačnom pozivu u operacijama na otvorenom tržištu te pri odlučivanju o zahtjevu druge ugovorne strane kod stalno raspoloživih mogućnosti.

DIO SEDMI
POSLJEDICE U SLUČAJU POVREDE OBVEZE I PRESTANKA VAŽENJA ODOBRENJA

Posljedice u slučaju povrede obveza druge ugovorne strane

Članak 39.

(1) Povrede i posljedice povreda obveza druge ugovorne strane iz kreditnih operacija uređuju se Okvirnim ugovorom za kreditne operacije, a iz repo posla Okvirnim repo ugovorom.

(2) Ako druga ugovorna strana u roku ne izvrši svoju obvezu plaćanja ili isporuke iz konačne transakcije ili svoju obvezu plaćanja iz terminske transakcije iz valutnog ugovora o razmjeni, ta se transakcija automatski raskida.

(3) Ako druga ugovorna strana u roku ne izvrši svoju obvezu plaćanja iz promptne transakcije iz valutnog ugovora o razmjeni ili svoju obvezu prijenosa novčanih sredstava kod oročenog depozita ili svoju obvezu plaćanja iz ugovora o kupnji dužničkih vrijednosnih papira koje izdaje HNB, taj se ugovor automatski raskida.

Posljedice u slučaju prestanka važenja odobrenja za rad

Članak 40.

(1) Ako drugoj ugovornoj strani iz članka 1. stavka 3. točaka a) i c) ove Odluke iz bilo kojeg razloga prestane važiti odobrenje za rad odnosno odobrenje za osnivanje druge ugovorne strane koje je izdao HNB:

a) automatski se raskidaju sve neizvršene konačne transakcije i neizvršene transakcije na temelju valutnog ugovora o razmjeni i

b) trenutačno dospijevaju svi oročeni i prekonoćni depoziti.

(2) Posljedice prestanka važenja odobrenja za rad odnosno odobrenja za osnivanje druge ugovorne strane koje je izdao HNB, za kreditne operacije uređuju se Okvirnim ugovorom za kreditne operacije, a za repo poslove Okvirnim repo ugovorom.

(3) Točke a) i b) stavka 1. i stavak 2. ovog članka primjenjuju se i ako nadležno tijelo pokrene stečajni, likvidacijski ili drugi postupak čija je posljedica prestanak kreditne institucije iz druge države članice kojoj pripada druga ugovorna strana iz članka 1. stavka 3. točke b) ove Odluke odnosno ako toj kreditnoj instituciji na bilo koji drugi način prestane važiti odobrenje za obavljanje njezine djelatnosti.

DIO OSMI
DODATNA PRAVILA ZA PROVOĐENJE OPERACIJA MONETARNE POLITIKE HNB-a

Valuta plaćanja

Članak 41.

Sva plaćanja u transakcijama kojima se provode operacije monetarne politike HNB-a izvršavaju se u kunama, osim plaćanja u stranoj valuti kod valutnih ugovora o razmjeni, konačnih transakcija sa stranim valutama i novčanih tokova iz vrijednosnih papira izdanih u stranoj valuti.

Ovlašteni potpisnici i komunikacija

Članak 42.

(1) Druga ugovorna strana dužna je o osobama ovlaštenim za zastupanje pri sklapanju transakcija na temelju ove Odluke kao i o svim njihovim naknadnim promjenama obavijestiti HNB u skladu s Procedurama.

(2) Komunikacija između ugovornih strana u vezi s transakcijama na temelju ove Odluke odvija se u skladu s Procedurama, Okvirnim ugovorom za kreditne operacije i Okvirnim repo ugovorom.

Dužnost izvješćivanja

Članak 43.

(1) Druge ugovorne strane dužne su na zahtjev HNB-a dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje operacija monetarne politike i primjenu ove Odluke.

(2) Druga ugovorna strana dužna je obavijestiti HNB ako u bilo kojem trenutku raspolaže informacijama koje mogu utjecati na prihvatljivost vrijednosnih papira.

Zaštita povjerljivih podataka

Članak 44.

(1) Druge ugovorne strane dužne su čuvati kao tajnu sve informacije koje se odnose na sklapanje i izvršavanje transakcija sklopljenih na temelju ove Odluke.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka druge ugovorne strane smiju otkriti trećim osobama samo uz izričiti pristanak HNB-a.

(3) HNB postupa s informacijama iz stavka 1. ovog članka u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) HNB je ovlašten objavljivati agregirane podatke o provedenim operacijama monetarne politike.

Ustupanje

Članak 45.

Druga ugovorna strana ne smije ustupiti svoje potraživanje prema HNB-u iz transakcija sklopljenih na temelju ove Odluke trećoj osobi bez prethodne pisane suglasnosti HNB-a.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Kamatne stope

Članak 46.

(1) Kamatne stope za operacije na otvorenom tržištu i stalno raspoložive mogućnosti uređene su posebnom odlukom HNB-a.

(2) Način plaćanja kamata za operacije na otvorenom tržištu i stalno raspoložive mogućnosti uređen je posebnom odlukom HNB-a.

Ovlast guvernera HNB-a

Članak 47.

(1) Ovlašćuje se guverner HNB-a za provedbu ove Odluke.

(2) Ovlašćuje se guverner HNB-a za donošenje Procedura.

(3) Procedure se objavljuju i ažuriraju na internetskoj stranici HNB-a.

Prestanak važenja

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 34/2005., 133/2010. i 121/2016.), Odluka o lombardnom kreditu (»Narodne novine«, br. 71/2013. i 98/2015.) i Odluka o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 203/2003., 133/2010. i 100/2016.).

Stupanje na snagu

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 831/2017.

Zagreb, 13. rujna 2017.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.

PRILOG 1.

PREGLED OPERACIJA MONETARNE POLITIKE HNB-a I NJIHOVIH ZNAČAJKI

Kategorije operacija monetarne politikeVrsta instrumentaDospijećeUčestalostPostupak
Puštanje likvidnostiPovlačenje likvidnosti
Operacije na otvorenom tržištu
Redovite operacije

povratne transakcije:

– kredit uz financijsko osiguranje

– repo posao

– valutni ugovori o razmjeni

konačne transakcije:

– kupnje vrijednosnih papira

– kupnje stranih valuta

povratne transakcije:

– repo posao

– valutni ugovori o razmjeni

– oročeni depoziti

– dužnički vrijednosni papiri HNB-a

konačne transakcije:

– prodaje vrijednosnih papira

– prodaje stranih valuta

jedan tjedantjednostandardne aukcije
Operacije fine prilagodbenestandardiziranonestandardizirano

standardne ili brze aukcije,

bilateralni postupci

Strukturne operacije
Stalno raspoložive mogućnosti
Prekonoćni kreditpovratna transakcija (kredit uz financijsko osiguranje)
prekonoćnona inicijativu druge ugovorne strane
Prekonoćni depozit
povratna transakcija (oročeni depozit)