Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

NN 94/2017 (20.9.2017.), Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2189

Na temelju članka 12. stavka 2., članka 13., članka 15. stavka 2. i članka 42. stavka 3. točke 6. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. rujna 2017. donio je

ODLUKU

O KAMATNIM STOPAMA, DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI I NAKNADAMA HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope po kojima Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade u poslovima s kreditnim institucijama iz članka 2. ove Odluke te visina diskontne (eskontne) stope.

Članak 2.

Kreditne institucije na koje se primjenjuje ova Odluka jesu:

a) kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a

b) podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

c) podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

Članak 3.

Kamatne stope za operacije na otvorenom tržištu koje se provode povratnim transakcijama određuje guverner HNB-a.

Članak 4.

Kamatne stope na stalno raspoložive mogućnosti jesu:

– na prekonoćni kredit: 2,5% godišnje i

– na prekonoćni depozit: 0% godišnje.

Članak 5.

Kamatna stopa na kratkoročni kredit za likvidnost jednaka je:

– kamatnoj stopi na prekonoćni kredit uvećanoj za 1 postotni bod za razdoblje korištenja kredita do tri mjeseca i

– kamatnoj stopi na prekonoćni kredit uvećanoj za 1,5 postotnih bodova za razdoblje korištenja kredita dulje od tri mjeseca.

Članak 6.

Diskontna (eskontna) stopa HNB-a iznosi 3% godišnje.

Članak 7.

Kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke koje nedovoljno izdvoje, odnosno ne održavaju obveznu pričuvu, dužne su za nedovoljno izdvojeni, odnosno za neodržavani iznos obvezne pričuve, HNB-u platiti naknadu po stopi koja je jednaka dvostrukoj kamatnoj stopi na kratkoročni kredit za likvidnost za razdoblje korištenja kredita dulje od tri mjeseca.

Članak 8.

Na iznos dospjelih obveza kreditnih institucija iz članka 2. ove Odluke prema HNB-u HNB naplaćuje kamate u skladu s propisom o visini zatezne kamatne stope.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 115/2015.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 832/2017.

Zagreb, 13. rujna 2017.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.