Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

NN 94/2017 (20.9.2017.), Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2191

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATA I NAKNADA HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način na koji Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade u poslovima s kreditnim institucijama iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Kreditne institucije na koje se primjenjuje ova Odluka jesu:

a) kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a

b) podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

c) podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

Članak 3.

HNB obračunava, naplaćuje i plaća kamate na dan dospijeća za:

– operacije na otvorenom tržištu koje se provode povratnim transakcijama

– stalno raspoložive mogućnosti i

– kratkoročni kredit za likvidnost.

Članak 4.

(1) Naknadu za nedovoljno izdvojenu i/ili neodržavanu obveznu pričuvu na računima likvidnih potraživanja HNB obračunava pet dana nakon isteka razdoblja održavanja obvezne pričuve.

(2) Naknada za nedovoljno izdvojenu obveznu pričuvu plaća se za sve dane, uključujući i neradne dane, tijekom kojih je stanje izdvojene obvezne pričuve kod HNB-a bilo manje od iznosa obvezne pričuve koji je bilo potrebno izdvojiti.

(3) Naknada za neodržavanu obveznu pričuvu obračunava se za iznos sredstava koja su prosječno nedostajala na računima koji su propisani za održavanje obvezne pričuve. Za tako izračunati iznos naknada se obračunava za sve dane razdoblja održavanja obvezne pričuve za koje se izrađuje obračun, uključujući radne i neradne dane.

(4) Kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke dužne su naknadu prema obračunu iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka platiti najkasnije osam dana nakon isteka razdoblja održavanja obvezne pričuve.

(5) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, ako u postupku supervizije HNB utvrdi nedovoljno izdvojenu i/ili neodržavanu obveznu pričuvu za protekla razdoblja održavanja obvezne pričuve, sastavit će poseban obračun za plaćanje naknade, i to za sva razdoblja za koja su uočene nepravilnosti.

Članak 5.

Ako HNB u pravnom odnosu s trećim osobama snosi bilo kakve kamate i troškove prouzročene nepravilno ili nepravodobno izvršenim transakcijama od strane kreditnih institucija iz članka 2. ove Odluke, navedene kamate i troškove kreditne su institucije dužne odmah po primitku obavijesti nadoknaditi HNB-u, i to u valuti u kojoj su te kamate i troškovi nastali za HNB.

Članak 6.

(1) Na ostala potraživanja i obveze, koji nisu navedeni u člancima 3., 4. i 5., HNB obračunava kamate i naknade jednom mjesečno, za prethodni mjesec, i to najkasnije pet dana nakon isteka mjeseca.

(2) Kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke dužne su HNB-u obračunate kamate i naknade iz stavka 1. ovog članka platiti najkasnije osam dana nakon isteka mjeseca.

(3) HNB obračunate kamate iz stavka 1. ovog članka isplaćuje osam dana nakon isteka mjeseca.

Članak 7.

(1) Kamate i naknade obračunavaju se primjenom jednostavnoga kamatnog računa uz primjenu konvencije "A/360", odnosno metode računanja dana koja određuje stvarni broj kalendarskih dana uključenih u obračun kamata i naknada na temelju godine za koju se uzima da ima 360 dana.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, zatezne kamate obračunavaju se u skladu s propisom o visini zatezne kamatne stope.

Članak 8.

HNB može izvršiti prijeboj dospjelih aktivnih i pasivnih kamata i naknada.

Članak 9.

(1) Ako je dan plaćanja kamata i naknada obračunatih u skladu s ovom Odlukom neradni dan, plaćanje se pomiče na prvi sljedeći radni dan.

(2) Radnim danima u smislu ove Odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, a neradnim danima smatraju se subota, nedjelja i blagdani.

Članak 10.

HNB neće obračunavati naknadu za nedovoljno izdvojenu ili neodržavanu obveznu pričuvu od dana oduzimanja odobrenja za rad odnosno od dana kad je prestalo važiti odobrenje za rad:

a) kreditnim institucijama iz članka 2. točke a) ove Odluke kojima je oduzeto odobrenje za rad ili kojima je odobrenje za rad prestalo važiti zbog otvaranja stečajnog postupka ili postupka likvidacije

b) kreditnim institucijama iz članka 2. točke b) ove Odluke za čiju matičnu kreditnu instituciju iz druge države članice nadležno tijelo pokrene stečajni, likvidacijski ili drugi postupak čija je posljedica prestanak te matične kreditne institucije iz druge države članice odnosno ako toj matičnoj kreditnoj instituciji na bilo koji drugi način prestane važiti odobrenje za obavljanje njezine djelatnosti i

c) kreditnim institucijama iz članka 2. točke c) ove Odluke za koje je prestalo važiti odobrenje za osnivanje podružnice iz treće države.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 133/2010. i 100/2016.).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 246-020/09-17/BV
Zagreb, 13. rujna 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.