Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN 94/2017 (20.9.2017.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

2192

Na temelju članka 120. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.), članka 11. stavaka 1. i 3. i članka 42. stavka 3. točaka 5. i 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVILIMA RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA

Članak 1.

U članku 10. Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (»Narodne novine«, br. 46/2016.) stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pokriće na računu sudionika čine novčana sredstva na njegovu računu te iznos dopuštenoga negativnog stanja na tom računu u skladu s člankom 10.a.«

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a, koji glasi:

»Unutardnevni kredit

Članak 10.a

(1) Unutardnevni kredit je beskamatni kredit koji se odobrava i koristi tijekom obračunskog dana HSVP-a.

(2) Unutardnevnim kreditom mogu se koristiti samo sudionici iz članka 2. točaka 2., 3. i 4. ove Odluke koji su s HNB-om sklopili okvirni ugovor za kreditne operacije.

(3) Unutardnevni kredit odobrava se određivanjem limita na računu sudionika. Limit na računu sudionika jest visina dopuštenoga negativnog stanja na računu sudionika tijekom obračunskog dana HSVP-a.

(4) HNB određuje limit na računu sudionika u vrijeme kada je to predviđeno Terminskim planom HSVP-a.

(5) Visina do koje HNB može odobriti unutradnevni kredit ograničena je samo vrijednošću skupa prihvatljive imovine, u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike HNB-a.

(6) Uvjet za odobravanje unutardnevnoga kredita jest povrat prethodno korištenoga prekonoćnoga kredita.

(7) Na kraju obračunskog dana HSVP-a limit na računu sudionika iz stavka 2. ovog članka jest nula.

(8) Sudionik koji se koristi unutardnevnim kreditom obvezan je vratiti ga do kraja obračunskog dana HSVP-a, u vrijeme kada je to predviđeno Terminskim planom HSVP-a.

(9) Za nevraćeni unutardnevni kredit HNB će sudioniku odobriti prekonoćni kredit na kraju obračunskog dana u HSVP-u, i to u iznosu negativnog stanja na njegovu računu u HSVP-u, u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike HNB-a.

(10) Unutardnevnim kreditom ne mogu se koristiti sudionici ko­ji­ma je onemogućen pristup stalno raspoloživim mogućnostima HNB-a, u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike HNB-a.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 830/2017.
Zagreb, 13. rujna 2017.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.