Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava

NN 95/2017 (22.9.2017.), Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2195

Na temelju članka 120. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se unutarnji red željezničkog sustava, način provedbe i ovlasti radnika za provedbu unutarnjeg reda, sadržaj iskaznice i vođenje evidencije o iskaznicama ovlaštenih radnika.

(2) Unutarnji red željezničkog sustava održava se s ciljem očuvanja vlastite sigurnosti, sigurnosti drugih osoba i sigurnosti imovine.

Članak 2.

(1) Pristup i zadržavanje na željezničkoj infrastrukturi i u vozilima dozvoljeni su isključivo na za to određenim mjestima, u vrijeme i na način koje odredi upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik.

(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovog članka, dozvoljen je pristup i kretanje željezničkom infrastrukturom i u vozilima predstavnicima nadležnih tijela u okviru ovlasti koje provode sukladno posebnim propisima.

(3) Na mjestima predviđenim za pristup i kretanje u pružnom pojasu i u vozilima obvezno je za sve osobe pored pridržavanja odredaba ovog Pravilnika i poštivanje uputa ovlaštenih osoba, istaknutih natpisa, upozorenja, znakova zabrane, obveza i opasnosti.

Članak 3.

Na željezničkoj infrastrukturi i u vozilima dozvoljen je pristup i zadržavanje:

1. na kolodvoru ili na stajalištu na prostorima predviđenim za putnike ili ostale osobe (na peronu i uređenoj pješačkoj površini ili ostalim prostorima namijenjenim za putnike ili ostale osobe)

2. u vlaku za prijevoz putnika

3. u vlaku za prijevoz tereta i na ostalim mjestima, na primjer pristupnim putovima, samo uz posebno odobrenje

4. na mjestu određenom za prihvat ili otpremu tereta

5. na željezničko-cestovnom prijelazu i na pješačkom prijelazu preko pruge i

6. na uređenom mostu, nadvožnjaku, pothodniku ili na drugom uređenom mjestu.

Članak 4.

(1) Na željezničkoj infrastrukturi i u vozilima nisu dozvoljene radnje kojim bi se mogla ugroziti vlastita sigurnost, sigurnost druge osobe i sigurnost imovine.

(2) U željezničkim vozilima nije dozvoljeno:

1. naslanjanje na vrata tijekom vožnje

2. nasilno otvaranje vrata

3. neovlašteno prelaženje između dva spojena vozila

4. iskakanje u ili iz vozila u pokretu ili za vrijeme nepredviđenog zaustavljanja vozila

5. bacanje predmeta iz vozila

6. otuđivanje, oštećivanje ili neovlašteno uklanjanje dijelova vozila

7. neovlašteno ulaženje u dijelove vozila koja nisu namijenjena putnicima

8. neovlašteno pristupanje i rukovanje dijelovima željezničkih vozila (kočionim i pogonskim uređajima, predmetima ili uređajima za osiguranje tereta u prijevozu)

9. sve ostale radnje koje ugrožavaju vlastitu sigurnost, sigurnost drugih osoba i sigurnost imovine.

(3) Na željezničkoj infrastrukturi nije dozvoljeno:

1. neovlašteno zadržavanje unutar pružnog pojasa

2. zadržavanje preblizu vozila u pokretu ili na mjestima na kojim nije osiguran dovoljan razmak prema istom

3. neovlašteno zadržavanje na prostoru u neposrednoj blizini infrastrukturnih zgrada i objekata

4. neovlašteno prelaženje preko željezničkog mosta, vijadukta i prolaz kroz željeznički tunel

5. neovlašteno prelaženje pruge, kolosijeka ili željezničkih postrojenja na nedozvoljenim mjestima

6. neoprezno prelaženje pruge ili kolosijeka na dozvoljenim mjestima

7. paljenje vatre u pružnom pojasu

8. puštanje ili tjeranje stoke ili ispaša stoke

9. postavljanje znakova, oznaka, obojenih svjetala, panela ili naprava u pružnom pojasu koje bojom, oblikom, svjetlom ili na drugi način otežavaju uočavanje željezničkih signala, signalnih znakova ili signalnih oznaka

10. izvođenje radova u pružnom pojasu koji bi mogli oštetiti željezničku infrastrukturu

11. oštećivanje ili neovlašteno uklanjanje dijelova željezničke infrastrukture

12. otuđivanje i oštećivanje tereta

13. neovlašteno postavljanje ili građenje građevina u pružnom pojasu

14. ostavljanje predmeta pokraj kolosijeka na udaljenosti manjoj od 3 metara od najbliže tračnice

15. postavljanje, bacanje ili polijevanje predmeta, materijala i tekućina na željezničku prugu

16. postavljanje ili bacanje predmeta na vozila ili teret

17. neovlašteno penjanje na vozila ili teret

18. neovlašteno rukovanje, oštećivanje ili ometanje rada dijelova željezničke infrastrukture (postrojenja, opreme, uređaja)

19. obavljanje radova koji smanjuju, sprječavaju ili ometaju preglednost željezničke pruge i ceste

20. neovlašteno uklanjanje privremenih zaštitnih naprava postavljenih zbog osiguranja željezničkog prometa na mjestu odrona, bujica i na mjestima izloženim vijavicama i jakim vjetrovima

21. ometanje rada željezničkog radnika na osiguravanju prometa na mostu, u tunelu ili kosini ili izvršnog radnika za osiguravanje prometa na željezničko-cestovnom prijelazu

22. neovlašteno kretanje ili vožnja željezničkim prugama i ostalim kolosijecima

23. neovlašteno prelaženje preko pruge kod uključenog i aktivnog uređaja za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza ili pješačkog prijelaza

24. neovlašteno nošenje teških ili glomaznih predmeta preko pruge ili prelaženje teškim cestovnim vozilima

25. neovlašteno izvođenje letačkih operacija bespilotnih letjelica u pružnom pojasu

26. neovlašteno fotografiranje ili snimanje u komercijalne svrhe i

27. sve ostale radnje koje ugrožavaju vlastitu sigurnost, sigurnost drugih osoba i sigurnost imovine.

(4) Pored odredaba stavka 3. ovog članka na elektrificiranim prugama nije dozvoljeno:

1. dodirivanje tijelom ili metalnim predmetom dijelova noseće konstrukcije stupova i ostalih metalnih dijelova

2. zadiranje bilo kakvim predmetom u zonu opasnosti na elektrificiranoj pruzi (redovito pod naponom električne struje visokog napona)

3. stajanje na tračnici kolosijeka prilikom prelaska na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu

4. na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu prelaženje s teretom na cestovnom vozilu ili nošenje uspravnih predmeta koji su viši od propisane visine

5. neovlašteno penjanje na krovove ili na teret vozila ispod kontaktne mreže

6. polijevanje metalnih dijelova kontaktne mreže vodom ili nekom drugom tekućinom

7. prislanjanje predmeta uz stupove kontaktne mreže

8. prislanjanje predmeta uz metalne dijelove željezničke infrastrukture

9. paljenje vatre uz metalne dijelove željezničke infrastrukture

10. vući metalne predmete preko kolosijeka koji svojim dimenzijama mogu istovremeno dodirivati obje tračnice i

11. sve ostale radnje koje ugrožavaju vlastitu sigurnost, sigurnost drugih osoba i sigurnost imovine.

Članak 5.

(1) Na području kolodvora, stajališta ili otpremništva pristup i zadržavanje putnika, korisnika usluga željezničkog prijevoza i pratećih osoba dozvoljeno je samo u radno vrijeme, a izvan radnog vremena samo za vrijeme ili prije dolaska ili odlaska vlaka.

(2) Pristup gospodarskim (uslužnim) objektima i prostorima koji se nalaze na području kolodvora, stajališta ili otpremništva dozvoljen je svim osobama u radno vrijeme istih.

(3) Pristup i zadržavanje na peronima putnicima i ostalim osobama dozvoljeno je 60 minuta prije polaska vlaka, a 20 minuta u usputnim kolodvorima u kojima se vlak zadržava manje od 30 minuta. Zadržavanje na peronima nakon odlaska vlaka dozvoljeno je najviše do 15 minuta.

(4) Pristup peronima dozvoljen je samo na mjestima koja su za to određena i posebno označena (pothodnici, pristupni mostovi ili posebno određena mjesta za prelazak preko kolosijeka).

(5) Na području kolodvora ili stajališta ulazak ili izlazak putnika dozvoljen je samo prema strani na kojoj je peron, odnosno prema strani na kojoj se nalazi kolodvorska zgrada, ukoliko upravitelj infrastrukture ne odredi drugačije.

Članak 6.

(1) Na željezničkoj infrastrukturi kao i u željezničkim vozilima nije dozvoljeno bez nadzora ili prethodnog odobrenja ovlaštenog tijela ostavljati prtljagu, vozila ili druga sredstva koja izazivaju sumnju na potencijalnu opasnost.

(2) Na području kolodvora ili stajališta i u vozilima dozvoljeno je, u skladu s propisima kojim se uređuje područje veterinarstva, u pratnji unositi ili voditi pripitomljene male životinje zatvorene u kaveze, krletke, kutije i slično. Psi u pratnji moraju imati brnjicu i moraju se držati na povodcu, osim službenih pasa ili pasa vodiča slijepih osoba sukladno propisu kojim se uređuje kretanje slijepe osobe uz pomoć psa vodiča.

(3) Putnici koji u vlaku na temelju posebne dozvole nose vatreno oružje sa streljivom obavezni su o tome obavijestiti osoblje vlaka prije ulaska u vlak.

(4) Na željezničkoj infrastrukturi i u vozilima predstavnici nadležnih tijela u okviru ovlasti koje provode sukladno posebnim propisima smiju nositi napunjeno vatreno oružje.

(5) U prostore namijenjene putnicima (kolodvori, stajališta i vlakovi) nije dozvoljeno unositi prtljagu, predmete i tvari koje ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i imovine, a naročito eksplozivne tvari, plinove, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajuće tvari, organske perokside, otrove, infektivne tvari, radioaktivne tvari, nagrizajuće tvari i ostale opasne tvari.

(6) Na pohranu u kolodvorskim garderobama ne zaprimaju se:

1. predmeti koji se po svojoj prirodi ne mogu primiti na čuvanje kao prtljaga

2. predmeti koji spadaju u skupinu opasnih stvari navedenih u stavku 5. ovog članka

3. lako pokvarljiva roba (roba podložna kvarenju, propadanju ili smanjenju vrijednosti u kratkom vremenskom roku)

4. hrana, žive životinje, novac, nakit, vrijednosnice i druge dragocjenosti i

5. ostali predmeti i roba koji ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i imovine.

Članak 7.

Zabranjuje se pušenje u svim vlakovima za prijevoz putnika i u zatvorenim prostorima predviđenima za putnike ili ostale osobe, osim ako to nije iznimno dozvoljeno i posebno označeno.

Članak 8.

(1) Osobama koje svojim ponašanjem uznemiravaju ostale osobe ili remete javni red i mir nije dozvoljen pristup na kolodvor ili stajalište na prostorima predviđenima za putnike ili ostale osobe i u vlakovima za prijevoz putnika.

(2) Osobe koje su ovlaštene za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava (u daljnjem tekstu: ovlašteni željeznički radnici) dužne su nakon upozorenja udaljiti osobe navedene u stavku 1. ovog članka iz prostora namijenjenima putnicima, odnosno udaljiti ih iz vlaka kod prvog redovnog stajanja u kolodvoru ili stajalištu bez prava na povrat troškova putne karte za dio neizvršenog putovanja.

Članak 9.

S ciljem provedbe odredaba ovog Pravilnika upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik mogu sklopiti ugovor o održavanju unutarnjeg reda sa zaštitarskom tvrtkom koja će odrediti svoje radnike ovlaštene za održavanje unutarnjeg reda (u daljnjem tekstu: radnici zaštitarske tvrtke).

Članak 10.

(1) Ovlašteni željeznički radnici imaju pravo i dužnost održavati unutarnji red u okviru svoje djelatnosti i mjesta rada sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Ovlašteni željeznički radnici i radnici zaštitarske tvrtke ovlašteni su poduzimati potrebne mjere i radnje za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava, a posebno:

1. izdavati usmena upozorenja

2. poduzimati potrebne mjere za udaljavanje osoba koje narušavaju unutarnji red i propisane sigurnosne mjere

3. poduzimati potrebne mjere za udaljavanje neovlaštenih osoba iz prostora i mjesta kojima pristupaju ili se na njima zadržavaju bez posebnog odobrenja i

4. spriječiti neovlašten pristup, uporabu i oštećivanje dijelova, opreme i uređaja željezničke infrastrukture, vozila i tereta.

(3) Ovlašteni željeznički radnici ili radnici zaštitarske tvrtke dužni su obavijestiti odgovarajuće nadležno tijelo o uočenim nezakonitostima ili nepravilnostima te zatražiti pokretanje postupka i poduzimanje propisanih mjera u skladu s posebnim propisima.

Članak 11.

(1) Ovlašteni željeznički radnici i radnici zaštitarske tvrtke pri održavanju unutarnjeg reda željezničkog sustava identificiraju se iskaznicom koju izdaju upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik (u daljnjem tekstu: izdavatelji).

(2) Veličinu i oblik iskaznice te materijal izrade određuju izdavatelji.

(3) Iskaznica iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. na prednjoj lijevoj strani:

a) znak i naziv izdavatelja

b) tekst »ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA ODRŽAVANJE UNUTARNJEG REDA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA« i

c) broj iskaznice

2. na prednjoj desnoj strani:

a) sliku nositelja iskaznice i

b) ime i prezime nositelja iskaznice

3. na poleđini:

a) opis ovlasti nositelja iskaznice: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti poduzimati potrebne mjere i radnje za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava na temelju propisa kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i propisa kojim se uređuje unutarnji red željezničkog sustava.«

b) mjesto i datum izdavanja iskaznice i

c) pečat i potpis odgovorne osobe izdavatelja

(4) Ovlašteni željeznički radnici i radnici zaštitarske tvrtke koji izgube iskaznicu ili na drugi način ostanu bez iskaznice, dužni su o tome odmah obavijestiti izdavatelja.

(5) Iskaznica vrijedi od dana izdavanja do dana prestanka ovlasti za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava iz bilo kojeg opravdanog razloga.

(6) O izdanim, oduzetim i nevažećim iskaznicama izdavatelji su dužni voditi evidenciju koja sadrži sve relevantne podatke.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 124/10).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/06
Urbroj: 530-05-2-1-1-17-10
Zagreb, 29. kolovoza 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.