Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

NN 95/2017 (22.9.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2196

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (»Narodne novine«, broj 61/17) u članku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina). Iznimno, broj stečenih ECTS bodova može biti veći ukoliko visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punom nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 5. riječ »zaprimanja« zamjenjuje se riječju »slanja«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. iza riječi »vrednovanje« dodaje se riječ »obrazovanja«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministarstvo će dodatno podatke iz stavka 1. točke 2. preuzeti iz Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta«

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/17-10/00072

Urbroj: 533-20-17-0005

Zagreb, 15. rujna 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.