Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

NN 95/2017 (22.9.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2201

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

Članak 1.

U Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine«, br. 152/11 i 151/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja potvrde o pravu puta te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta, postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izračuna i visine naknade te načina plaćanja naknade za pravo puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.«.

Članak 2.

U članku 2. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2) Za jednu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture pravo puta može imati samo jedan infrastrukturni operator.

3) U slučaju da su dva ili više infrastrukturnih operatora sufinancirali izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) će utvrditi pravo puta za tu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za onog infrastrukturnog operatora koji je međusobnim ugovorom određen da će biti nositelj prava puta.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi:

»III. UTVRĐIVANJE PRAVA PUTA

Zahtjev infrastrukturnog operatora za izdavanje potvrde o pravu puta«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi:

»Izdavanje potvrde o pravu puta na zahtjev infrastrukturnog operatora«.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta infrastrukturnom operatoru u roku trideset (30) dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Infrastrukturni operator obvezan je bez odgode obavijestiti vlasnika nekretnine, odnosno upravitelja općeg dobra o izdanoj potvrdi o pravu puta i obvezi plaćanja naknade te započeti plaćati naknadu za pravo puta.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:

»Utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta po zahtjevu upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine

Članak 5.

1) Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može HAKOM-u podnijeti zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora te utvrđivanja količine i vrste infrastrukture i visine naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i posebnim propisima.

2) Zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, operatoru za kojeg se pretpostavlja da je infrastrukturni operator i o nekretninama i/ili području za koje se podnosi zahtjev. Popis zemljišnoknjižnih čestica odnosno katastarskih čestica za koje se traži utvrđenje infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta te dokaz o vlasništvu nekretnine, odnosno dokaz da je podnositelj zahtjeva upravitelj općeg dobra, kao i broj računa na koji će se vršiti uplata naknade, potrebno je dostaviti prije dovršetka postupka.

3) U postupku iz stavka 1. HAKOM je ovlašten zahtijevati od operatora za kojeg se pretpostavlja da je infrastrukturni operator dostavljanje svih potrebnih podataka i dokumenata o njegovoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, a osobito:

a) popis katastarskih čestica i čestica identifikacija iz zemljišnih knjiga, površinu koju zauzima njegova elektronička komunikacijska infrastruktura, a na koju se odnosi zahtjev, razvrstano po vrstama nekretnina i upisanim vlasnicima odnosno upraviteljima općeg dobra;

b) izvod iz katastra vodova za trase i geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture za koje je podnesen zahtjev. Ako elektronička komunikacijska infrastruktura nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, potrebno je dostaviti ovjereni elaborat za katastar vodova;

c) uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture koja glasi na infrastrukturnog operatora ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika;

d) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dokument investicijske izgradnje);

4) HAKOM će za razdoblje od zaprimanja zahtjeva, rješenjem utvrditi infrastrukturnog operatora, količinu i vrstu elektroničke komunikacijske infrastrukture koja je izgrađena na nekretninama iz stavka 1. te visinu godišnje naknade za pravo puta.

5) U postupku iz ovog članka ne izdaje se potvrda o pravu puta.

6) Podaci iz stavka 3. ovog članka dostavljaju se u elektroničkom zapisu u Tablici 1, Dodatak 2.«.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Infrastrukturni operator obvezan je plaćati upravitelju općeg dobra ili vlasniku nekretnina na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura naknadu za pravo puta, a upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnina na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura obvezan je infrastrukturnom operatoru omogućiti pristup na nekretnine radi postavljanja, korištenja održavanja i pregleda elektroničke komunikacijske infrastrukture te uključenja ili isključenja korisnika.«.

U članku 8. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»4) Obveza plaćanja naknade za pravo puta prestaje ako na nekretnini postoji koje drugo pravo temeljem kojeg infrastrukturni operator plaća naknadu za korištenje općeg dobra ili nekretnine.«

Članak 7.

Članak 9. se briše.

Članak 8.

Dodatak 1 mijenja se i glasi:

Dodatak 1

Članak 9.

1) Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Postupci započeti po ranijem Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta dovršit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/17-02/04
Urbroj: 376-04-17-1
Zagreb, 20. rujna 2017.

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Dražen Lučić, v. r.