Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

NN 96/2017 (27.9.2017.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Vlada Republike Hrvatske

2202

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16) i članka 5. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju

4. Uprava za investicije u turizmu, hotelsko turističku ponudu i posebne oblike turizma

5. Uprava za konkurentnost turističke destinacije

6. Uprava za pravne poslove i standarde

7. Samostalni sektor turističke inspekcije

8. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SASTAVU MINISTARSTVA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne i protokolarne poslove za ministra i državne tajnike; poslove u vezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; obavlja poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i državnih tajnika.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 5.

Glavno tajništvo posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove javne nabave, vodi registar ugovora javne nabave, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu; nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova; nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte; poslove vezane za informacijsku sigurnost i poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava; obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana i izvršenja državnog proračuna; izrađuje financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; obavlja računovodstvene i druge srodne poslove sukladno posebnim propisima; obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole; obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; priprema rješenja, obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za javnu nabavu, informatičke i opće poslove

2.2. Sektor za financije, proračun i ljudske potencijale.

2.1. Sektor za javnu nabavu, informatičke i opće poslove

Članak 6.

Sektor za javnu nabavu, informatičke i opće poslove obavlja poslove javne i jednostavne nabave za potrebe Ministarstva; pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne i jednostavne nabave; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim državnim proračunom u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore o nabavi te prati njihovo izvršavanje; obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove; obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost; obavlja stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; brine o voznom parku Ministarstva; te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za javnu nabavu

2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove.

2.1.1. Služba za javnu nabavu

Članak 7.

Služba za javnu nabavu obavlja sve poslove vezane uz javnu i jednostavnu nabavu; predlaže, ustrojava i vodi evidencije iz svoga djelokruga; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; priprema podatke iz svog djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva; izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema i provodi sve postupke javne i jednostavne nabave za potrebe cijelog Ministarstva u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno propisima koji reguliraju javnu i jednostavnu nabavu; ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; obavlja administrativne i stručne poslove vezane za pripremu postupaka nabave i obrađuje dostavljene ponude u postupcima nabave; obavlja poslove odabira postupka nabave; priprema odluke i provodi objave i pozive za pripremu i provedbu postupaka nabave; određuje uvjete nabave i ugovaranja s obzirom na predmet nabave; priprema dokumentaciju za nadmetanje; prima ponude i provodi postupak javnog otvaranja ponuda kod javne nabave; provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda; provjerava računsku točnost ponuda, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka nadmetanja sukladno zakonskim propisima o nabavi; vodi brigu da se nabava odvija sukladno državnom proračunu i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Službe; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove

Članak 8.

Služba za informatičke i opće poslove obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme; brine za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu; sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme; brine za sigurnosti informatičkog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost; brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika; vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i stanova za državne dužnosnike; prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja; obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte; vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu i čuvanje registraturne građe, te druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; vođenje očevidnika o ozljedi na radu; izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe; vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva; obavlja poslove iz područja obrane iz djelokruga Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u situacijama katastrofa i kriza; obavlja poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila i opreme, te organizaciju prijevoza državnih dužnosnika Ministarstva; vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila; vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala i sitnog inventara; poslove čajne kuhinje; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za informatičke poslove i vozni park

2.1.2.2. Pododsjek pisarnice.

2.1.2.1. Odjel za informatičke poslove i vozni park

Članak 9.

Odjel za informatičke poslove i vozni park obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu; sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; brine se za sigurnost informacijskog sustava; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme; osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava; poslove iz područja obrane iz djelokruga Ministarstva u ratnom stanju i neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama; poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila i opreme; vođenja propisanih očevidnika, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Pododsjek pisarnice

Članak 10.

Pododsjek pisarnice obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte; vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na arhiviranje i čuvanje registraturne građe, te i druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; poslove provođenja preventivnih mjera za zaštitu od požara, provođenje zaštite na radu, vođenja očevidnika o ozljedi na radu; vođenja evidencije o ugovorima i policama osiguranja službenika i namještenika; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za financije, proračun i ljudske potencijale

Članak 11.

Sektor za financije, proračun i ljudske potencijale obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima i smjernicama; daje obrazloženje financijskog plana u djelokrugu Ministarstva; sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja; pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava; organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava; donosi dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo; obavlja administrativne poslove u vezi s izvršavanjem državnog proračuna; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; organizira i koordinira rad na izradi strateškog plana za trogodišnje razdoblje, godišnjih planova potrebnih financijskih sredstava; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda; kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije; obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća; obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga; kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju; vrši obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza; brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom; izrađuje preglede po vrstama troškova; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne; obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije; pruža potporu ustrojstvenim jedinicama u čijoj su djelokruga razvojni projekti financirani sredstvima fondova Europske unije u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja; prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna; sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava; koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola te je usmjerena na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, s ciljem izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava; inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i drugo; brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju; priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala; vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika; unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo; izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za financije i proračun

2.2.2. Služba za ljudske potencijale.

2.2.1. Služba za financije i proračun

Članak 12.

Služba za financije i proračun obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava; kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva; usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima; obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; ispostavlja račune za koncesijsku naknadu sukladno Zakonu, te kontrolira uplatu koncesijskih naknada; ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modelom plaćanja kroz sustav riznice; obavlja poslove plaćanja koja se odnose na projekte koji se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije; u okviru svoga djelokruga također obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga; obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije; obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom; izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne; obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije; provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije; sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice na temelju podataka proizašlih iz računovodstvenog sustava; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; sudjeluje i pomaže čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnje kontrole i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u svrhu izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenje realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se:

2.2.1.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.

2.2.1.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove

Članak 13.

Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modelom plaćanja kroz sustav riznice, obavlja poslove praćenja pripreme i provedbe pomoći Europske unije. U okviru svoga djelokruga također obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava po posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 14.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; sudjeluje i pomaže čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnje kontrole i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u svrhu izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenje realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za ljudske potencijale

Članak 15.

Služba za ljudske potencijale brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, prati rad i napredovanje službenika, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u odnosu na pitanja vezana uz službenike Ministarstva; priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; izrađuje sve vrste odluka, rješenja, ugovora o radu, uvjerenja i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi namještenika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe službenika Ministarstva; predlaže mjere razvoja kompetencija ljudskih potencijala te obavlja poslove vezane za provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva; priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 16.

Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na izradu te izmjene godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma kao i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća, a posebno Međuministarskog stručnog vijeća za turizam; obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma i jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu te koordinacije i suradnje s tijelima državne uprave u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) – Tematskih ciljeva: (3) Poslovna konkurentnost, (4) Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima, (6) Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje te instrumenata poput Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Programa Unije i drugih izvora financiranja; obavlja i aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta; nadležna je za pripremu i provedbu strateških projekata Ministarstva koji se odnose na razvoj hrvatskog turizma kao i na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; priprema i provodi programe iz sredstava državnog proračuna u okviru svoga djelokruga; organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije i drugih izvora financiranja; organizira i provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i o rezultatima provedbe programa i projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz ESI fondove i druge izvore financiranja; predlaže politiku međunarodne suradnje Ministarstva s međunarodnim tijelima, organizacijama i mrežama nadležnim za turizam, provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju, priprema međunarodne ugovore te prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Ministarstva; sudjeluje u pripremi sastanaka, stručnih skupova i posjeta u okviru međunarodne suradnje te obavlja aktivnosti komunikacije vezane uz međunarodnu suradnju; prati i analizira pokazatelje i podatke koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, izrađuje analitičke podloge za potrebe pripreme strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma; prati propise nacionalnog zakonodavstva, Europske unije i međunarodnih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

3.1. Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije

3.2. Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju.

3.1. Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije

Članak 17.

Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu, izmjene te koordinaciju pripreme godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju hrvatskog turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja stručne i administrativne poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća čije se aktivnosti odnose na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, a posebno Međuministarskog stručnog vijeća za turizam; obavlja poslove upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) – Tematskih ciljeva: (3) Poslovna konkurentnost, (4) Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima, (6) Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje te instrumenata poput Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Programa Unije i drugih izvora financiranja. U tom smislu, u svojstvu sektorski nadležnog tijela za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu Sektor sudjeluje u programiranju i odabiru projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumima s drugim tijelima državne uprave dodijeljene. Sektor obavlja stručne i administrativne poslove upravljanja programima Europske unije a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta. U tom smislu, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, sektor provodi aktivnosti programiranja, financijskog upravljanja, pripreme i objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i odabir projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumom s Upravljačkim tijelom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali dodijeljene. Sektor priprema i provodi strateške projekte Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati propise iz svoga djelokruga, organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata te o rezultatima provedbe programa i projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz ESI fondove i druge izvore financiranja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za upravljanje razvojem turizma

3.1.2. Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz pripremu programa i projekata Europske unije

3.1.3. Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz provedbu programa i projekata Europske unije.

3.1.1. Služba za upravljanje razvojem turizma

Članak 18.

Služba za upravljanje razvojem turizma odgovorna je za izradu, izmjene te koordinaciju i sudjelovanje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te akcijskih planova i drugih provedbenih dokumenata, prati njihovu provedbu te analizira njihove učinke; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora za strateško planiranje u upravljanje razvojem; pruža podršku i drugim tijelima državne uprave u pripremi specifičnih dijelova godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te operativnih programa namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; razvija uvjete i planove za njihovu provedbu; sudjeluje u izradi programskih dodataka, sažetaka operacija i kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere operativnih programa u okviru ESI fondova; sudjeluje u praćenju provedbi prioriteta i mjera u suradnji s drugim tijelima državne uprave, a posebno tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; priprema informacije, analitičke podloge i studije u okviru svoga djelokruga za potrebe strateškog planiranja i praćenja provedbe mjera, prioriteta i programa za razvoj turizma; sudjeluje u radu odbora za praćenje; pruža podršku (potencijalnim) korisnicima u pripremi projekata; provodi mjere informiranja i komunikacije u okviru svoga djelokruga u suradnji s drugim tijelima državne uprave, a posebno tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu i financiranje poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga s Upravljačkim tijelom, odnosno tijelima koje obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela operativnih programa u okviru ESI fondova; sudjeluje u provedbi informativnih radionica za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma; sudjeluje u procesu ocjenjivanja i odabira projekata sredstvima ESI fondova; planira i upravlja alokacijama iz sredstava ESI fondova i iz državnog proračuna te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i o tome vodi evidencije te izvještava Upravljačko tijelo, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; izvršava isplate sredstava sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; priprema i provodi strateške projekte Ministarstva i projekte u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za programiranje i praćenje strategija i programa za razvoj turizma i komunikaciju

3.1.1.2. Odjel za razvoj turizma kroz provedbu programa i projekata Europske unije.

3.1.1.1. Odjel za programiranje i praćenje strategija i programa za razvoj turizma i komunikaciju

Članak 19.

Odjel za programiranje i praćenje strategija i programa za razvoj turizma i komunikaciju priprema prijedloge strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj turizma; koordinira izradu i izmjenu strateških, planskih i programskih dokumenata politike razvoja turizma koji se financiraju iz državnog proračuna i instrumenata Europske unije, posebno ESI fondova; koordinira sudionike i aktivnosti vezane uz izradu strateških i programskih dokumenata politike razvoja turizma s dionicima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini; sudjeluje u izradi analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam; izrađuje izvješća i informacije vezano za sjednice Međuministarskog stručnog vijeća za turizam; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora za strateško planiranje i upravljanje razvojem; surađuje s Koordinacijskim tijelom za strateško planiranje i upravljanje razvojem te izvještava u skladu sa zahtjevima Koordinacijskog tijela. Uz navedeno, Odjel pruža podršku razvoju turizma kroz predlaganje i unaprjeđivanje strategija i operativnih programa u djelokrugu rada drugih tijela državne uprave; daje podršku u utvrđivanju mjera za provedbu prioriteta operativnih programa; sudjeluje u izradi programskih dodataka, sažetaka operacija i kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta i mjere te prati provedbu prioriteta i mjera strategija, operativnih programa i akcijskih planova; pruža podršku (potencijalnim) korisnicima u pripremi projekata; sudjeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini. Odjel sudjeluje u radu odbora za praćenje; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju rada i suradnju s drugim tijelima državne uprave u cilju praćenja i analize realizacije provedbe strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma. Odjel utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe strateških, planskih i programskih dokumenata; prati provedbu istih i predlaže korektivne mjere; sudjeluje u pripremi izvješća te prikuplja informacije potrebne za nadzor strategija, operativnih programa i akcijskih planova. Odjel provodi informativne radionice, seminare i edukacije i druge aktivnosti za informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi programa iz državnog proračuna i ESI fondova te za jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata u području razvoja turizma. Odjel priprema i sudjeluje u provedbi strateških projekata Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj turizma; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije u okviru svoga djelokruga u suradnji s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za razvoj turizma kroz provedbu programa i projekata Europske unije

Članak 20.

Odjel za razvoj turizma kroz provedbu programa i projekata Europske unije obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu i financiranje poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga s Upravljačkim tijelom, odnosno tijelima koje obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u provedbi informativnih radionica za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u procesu ocjenjivanja i odabira projekata sredstvima ESI fondova; planira i upravlja alokacijama iz sredstava ESI fondova i iz državnog proračuna te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i o tome vodi evidencije te izvještava Upravljačko tijelo, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; izvršava isplate sredstava sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; provodi strateške projekte Ministarstva i projekte u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj turizma. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz pripremu programa i projekata Europske unije

Članak 21.

Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz pripremu programa i projekata Europske unije odgovorna je za pružanje podrške jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz izradu, koordinaciju i sudjelovanje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata, prati njihovu provedbu te analizira njihove učinke. Pruža podršku drugim tijelima državne uprave u pripremi specifičnih dijelova Partnerskog sporazuma i operativnih programa namijenjenih jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, u utvrđivanju mjera za provedbu prioriteta operativnih programa te razvoja uvjete i planove za njihovu provedbu; priprema sažetke operacija i kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; sudjeluje u praćenju provedbi prioriteta i mjera u suradnji s Upravljačkim tijelom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; sudjeluje u pripremi godišnjih i završnih izvješća kroz davanje informacija, analitičkih podloga i studija o provedbi mjera, prioriteta i programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; sudjeluje u radu odbora za praćenje; provodi aktivnosti financijskog planiranja alokacija iz sredstava Europske unije i nacionalnih izvora; provodi mjere informiranja i komunikacije u okviru svoga djelokruga u suradnji s Upravljačkim tijelom, odnosno tijelima koje obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela. Služba u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za programiranje i vrednovanje programa

3.1.2.2. Odjel za praćenje programa i projekata i informiranje.

3.1.2.1. Odjel za programiranje i vrednovanje programa

Članak 22.

Odjel za programiranje i vrednovanje programa priprema prijedloge strateških ciljeva, prioriteta i mjera za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; koordinira izradu strateških i programskih dokumenata politike jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu koji se financiraju iz fondova Europske unije, posebno ESI fondova i drugih izvora financiranja. Odjel pruža podršku jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz predlaganje i unaprjeđivanje Partnerskog sporazuma i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; izrađuje sažetke operacija i kriterije za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta i mjere te prati provedbu prioriteta i mjera operativnih programa; sudjeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini; sudjeluje u radu evaluacijskih upravljačkih skupina; prati provođenje evaluacijskih preporuka; obavlja poslove izvještavanja o ostvarenju provedbe operativnih programa u svom djelokrugu. Odjel obavlja poslove financijskog planiranja sredstava u svom djelokrugu; priprema financijske planove i prognoze korištenja sredstava; planira alokacije iz sredstava Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za praćenje programa i projekata i informiranje

Članak 23.

Odjel za praćenje programa i projekata i informiranje utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe strateških i programskih dokumenata u svom djelokrugu; prati provedbu istih i predlaže korektivne mjere; sudjeluje u radu odbora za praćenje; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz provedbu programa i projekata Europske unije

Članak 24.

Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz provedbu programa i projekata Europske unije obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu i financiranje poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; priprema dokumentaciju i upute za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga; sudjeluje u procesu ugovaranja projekata sredstvima ESI fondova; provodi informativne radionice za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; provodi odabir projekata; sudjeluje u procesu ocjenjivanja i odabira projekata s drugim tijelima u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali; upravlja financijskim alokacijama iz sredstava ESI fondova i iz državnog proračuna te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i o tome vodi evidencije te izvještava tijela u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali; izvršava isplate sredstava sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; koordinira pripremu i provedbu tehničke pomoći. Služba u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.1.3.1. Odjel za pripremu poziva na dostavu projektnih prijedloga

3.1.3.2. Odjel za odabir projekata i financijsko upravljanje.

3.1.3.1. Odjel za pripremu poziva na dostavu projektnih prijedloga

Članak 25.

Odjel za pripremu poziva na dostavu projektnih prijedloga obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; priprema programe državnih potpora i programe potpora male vrijednosti; sudjeluje u provedbi informativnih radionica za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; sudjeluje u odabiru projekata; koordinira pripremu za iskaz interesa za izravnu dodjelu tehničke pomoći. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3.2. Odjel za odabir projekata i financijsko upravljanje

Članak 26.

Odjel za odabir projekata i financijsko upravljanje obavlja stručne i administrativne poslove odabira projekata za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; sudjeluje u odborima za odabir projekata koje uspostavljaju druga tijela u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali; sudjeluje u procesu ugovaranja projekata za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava plaćanje sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; vodi evidenciju o povratima; dostavlja tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sukladno relevantnim sporazumima surađuje s korisničkim institucijama, te s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; koordinira provedbu tehničke pomoći; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS). Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2. Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju

Članak 27.

Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju odgovoran je za praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma i jačanje ljudskih potencijala u turizmu te analizira njihove učinke; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma i jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu. Sektor priprema i provodi programe iz sredstava državnog proračuna u svrhu jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala. Sektor prati propise iz svoga djelokruga, organizira informativne radionice, seminare i edukacije iz svoga djelokruga; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam. Sektor obavlja poslove priprema i provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju Ministarstva i obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa Ministarstvo s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Ministarstva. Organizira, priprema i koordinira sastanke s predstavnicima međunarodnih organizacija te s predstavnicima nadležnih tijela drugih država u cilju razvijanja i jačanja međunarodne suradnje; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; sudjeluje u pripremi i provedbi Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma te prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu; sudjeluje u radu radnih skupina na europskoj razini, posebno u okviru Savjetodavnog odbora za turizam (TAC) te unutar upravljačke skupine EUSAIR; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; koordinira djelatnost uprava Ministarstva, te obavlja stručne i administrativne poslove u vezi suradnje na europskim poslovima s drugim tijelima državne uprave prema potrebi; obavlja poslove vezano za očitovanja iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije; promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja turističkih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu turističke politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja turističkih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za turističku politiku i tržište

3.2.2. Služba za međunarodnu suradnju

3.2.3. Služba za europske poslove, politike i strategije.

3.2.1. Služba za turističku politiku i tržište

Članak 28.

Služba za turističku politiku i tržište obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma i jačanje ljudskih potencijala u turizmu; priprema programe za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu te osigurava planiranje sredstava u državnom proračunu za njihovu provedbu; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma i jačanje ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma i jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu. Služba prati propise iz svoga djelokruga, priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam. Služba u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za turističko tržište

3.2.1.2. Odjel za pripremu i provedbu programa za razvoj turističkog tržišta.

3.2.1.1. Odjel za turističko tržište

Članak 29.

Odjel za turističko tržište obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje i ažurira baze podataka; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam uključujući i objavu podataka u digitalnim bazama podataka; unaprjeđuje metodologiju praćenja i analize pokazatelja i statističkih i dugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turističkog tržišta. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na predlaganje mjera za razvoj turističkog tržišta; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; priprema programe za razvoj turističkog tržišta; osigurava planiranje sredstava u državnom proračunu za provedbu programa za razvoj turističkog tržišta; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turističkog tržišta; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turističkog tržišta; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turističkog tržišta. Odjel prati propise iz svoga djelokruga, priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za pripremu i provedbu programa za razvoj turističkog tržišta

Članak 30.

Odjel za pripremu i provedbu programa za razvoj turističkog tržišta obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa za razvoj turističkog tržišta za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna i drugih izvora financiranja; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga; priprema programe državnih potpora i programe potpora male vrijednosti; provodi informativne radionice za pozive na dostavu projektnih prijedloga za razvoj turističkog tržišta. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove odabira projekata u okviru programa za razvoj turističkog tržišta za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna; priprema odluke o dodjeli sredstava korisnicima; priprema ugovore o dodjeli sredstava korisnicima; kontrolira zahtjeve za plaćanjem korisnicima te osigurava plaćanje sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; provodi kontrole na licu mjesta prema potrebi. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za međunarodnu suradnju

Članak 31.

Služba za međunarodnu suradnju vodi sve poslove bilateralne i multilateralne suradnje Ministarstva; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih, odnosno multilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz poslove bilateralne i multilateralne suradnje; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju turizam; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, prati susrete unutar Ministarstva turizma s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja turizma, te stranoj stručnoj literaturi na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija; prati uvjete dolaska stranih turista; prati međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za bilateralnu suradnju

3.2.2.2. Odjel za multilateralnu suradnju.

3.2.2.1. Odjel za bilateralnu suradnju

Članak 32.

Odjel za bilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj suradnji i njihovu provedbu te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže ostale aktivnosti s ciljem poticanja daljnjeg razvoja suradnje između država; redovno prati kretanja i trendove na području turizma drugih zemalja; ažurira podatke iz područja turizma drugih zemalja (pokazatelje, izmjene strukture vlasti, promjene tijela nadležnih za turizam i sl.); aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i unosi relevantne informacije u interne bilješke i dokumente; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; dostavlja bilješke iz svoga djelokruga rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, odnosno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim ugovorima, sporazumima, odnosno memorandumima iz područja turizma; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za multilateralnu suradnju

Članak 33.

Odjel za multilateralnu suradnju predlaže politiku multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma i drugih akata iz područja multilateralne suradnje te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi multilateralnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija (Odbor za turizam OECD-a, Vijeće Europe i dr.), inicijativa i udruženja (Jadransko-jonska inicijativa, Srednjeeuropska inicijativa /SEI/, Unija za Mediteran i dr.); prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjet, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; vodi baze podataka o potpisanim multilateralnim ugovorima, sporazumima i drugim međunarodnim aktima iz područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. UNWTO, Radna zajednica Alpe-Jadran, Jadransko-jonska inicijativa i sl.; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.3. Služba za europske poslove, politike i strategije

Članak 34.

Služba za europske poslove, politike i strategije obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije (TAC), Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga. Centralna je točka koordinacije ukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; sudjeluje u radu radnih skupina i odbora za pripremu europskih i makroregionalnih strategija (EUSAIR i EUSDR) za razvoj turizma; koordinira rad upravljačke skupine 4. Stupa EUSAIR-a; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu u okviru instrumenata Europske unije uključujući programe Unije; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u provedbi europskih strategija i inicijativa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA INVESTICIJE U TURIZMU, HOTELSKO TURISTIČKU PONUDU I POSEBNE OBLIKE TURIZMA

Članak 35.

Uprava za investicije u turizmu, hotelsko turističku ponudu i posebne oblike turizma sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija i konkurentnost; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Uprava obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo i poduzetništvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Uprava usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu. Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Uprava, u skladu s posebnim propisima, priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava iz sektora turizma. Uprava obavlja i druge poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u djelokrug Ministarstva.

Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; koordinira međuresornu suradnju provedbe pojedinih aktivnosti definiranih Akcijskim planom; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.

Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje.

Uprava predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.

Uprava sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa iz svoga djelokruga; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo, održivi razvoj i posebne oblike turizma; prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju poduzetništva u turizmu i unaprjeđenju obiteljskog smještaja; usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; koordinira, usmjerava, prati i analizira razvoj nautičkog turizma, zdravstvenog i kulturnog turizma te ostalih posebnih oblika turizma (ruralnog, cikloturizma, pustolovnog i športskog turizma, eno i gastroturizma, ekoturizma, golf turizma, vjerskog, lovnog i ribolovnog te drugih posebnih oblika turizma); predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju poduzetništvo osnovnih i posebnih oblika turizma; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga planova, poticajnih mjera i programa za razvoj turističkog gospodarstva; surađuje s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, obrt i poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje, uredom nadležnim za šport, te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima, za provedbu programa, kao i za kreiranje novih programa s povoljnim uvjetima za nove investicije u turizmu; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za očuvanje turističke resursne osnove, klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode te zaštite kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih fondova vezanih za razvoj i unaprjeđenje turističkog gospodarstva, ruralni razvoj, održivi razvoj, konkurentnost i posebne oblike turizma; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Uprave.

Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

4.1. Sektor za unaprjeđenje hotelsko turističke ponude i investicije

4.2. Sektor za posebne oblike turizma.

4.1. Sektor za unaprjeđenje hotelsko turističke ponude i investicije

Članak 36.

Sektor za unaprjeđenje hotelsko turističke ponude i investicije sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija i konkurentnost; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Sektor obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo i poduzetništvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Sektor usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu. Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Sektor, u skladu s posebnim propisima, priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava iz sektora turizma. U suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, Sektor obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u djelokrug Ministarstva.

Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; koordinira međuresornu suradnju provedbe pojedinih aktivnosti definiranih Akcijskim planom; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.

Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.

Sektor sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu, te obiteljskom smještaju na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske vezanih za razvoj maloga gospodarstva; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt predlaže, provodi i nadzire programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene.

Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije

4.1.2. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma

4.1.3. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala

4.1.4. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu.

4.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije

Članak 37.

Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Služba obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo i poduzetništvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije velikih poduzetnika iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Služba usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu. Služba surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Služba, u skladu s posebnim propisima, priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava iz sektora turizma. Služba u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u djelokrug Ministarstva. Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

4.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva.

4.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

Članak 38.

Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji strateških projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Odjel obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo i poduzetništvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije velikih poduzetnika iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

Članak 39.

Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu. U okviru svoga djelokruga Odjel domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz promociju investicija u području turizma; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Odjel, u skladu s posebnim propisima, priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava iz sektora turizma. Odjel u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u djelokrug Ministarstva. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma

Članak 40.

Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; koordinira međuresornu suradnju provedbe pojedinih aktivnosti definiranih Akcijskim planom; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turizma. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala

Članak 41.

Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Služba predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; na temelju provedene analize prostornih turističkih potencijala potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma. Služba u okviru svoga djelokruga pruža informacije o mogućnostima ulaganja domaćim i stranim investitorima; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima u realizaciji projekata ulaganja, te prati njihovu provedbu. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.4. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu

Članak 42.

Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu, te obiteljskom smještaju na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske vezanih za razvoj maloga gospodarstva; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

4.1.4.1. Odjel za razvoj poduzetništva u turizmu

4.1.4.2. Odjel za unaprjeđenje obiteljskog smještaja u turizmu.

4.1.4.1. Odjel za razvoj poduzetništva u turizmu

Članak 43.

Odjel za razvoj poduzetništva u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt predlaže i provodi konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt te drugim nadležnim tijelima državne uprave, s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnog programa za konkurentnost i koheziju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga, te priprema informacije s podacima o kojima vodi evidenciju; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.4.2. Odjel za unaprjeđenje obiteljskog smještaja u turizmu

Članak 44.

Odjel za unaprjeđenje obiteljskog smještaja u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma, te koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja nacionalnog programa unaprjeđenja obiteljskog smještaja; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati stanje i trendove u razvoju i unaprjeđenju ponude u obiteljskom smještaju; potiče unaprjeđenje ponude obiteljskog smještaja kroz tematiziranje, razvoj brenda, certificiranje i licenciranje, njegovanje kulture kvalitete, kao i poboljšanje komunikacije s ciljnim tržišnim nišama, te regionalno udruživanje obiteljskog smještaja (regionalni tematski klasteri, odnosno udruge); usmjerava i potiče preregistraciju obiteljskog smještaja u male obiteljske hotele ili druge moguće vrste poduzetničkih smještajnih objekata; potiče umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinaciji u cilju produženja sezone; razvija i provodi različite oblike potpore za unaprjeđenje obiteljskog smještaja i dodatne ponude u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i drugim institucijama; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga, te priprema informacije s podacima o kojima vodi evidenciju; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2. Sektor za posebne oblike turizma

Članak 45.

Sektor za posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata – akcijskih planova razvoja nautičkog, zdravstvenog, kulturnog turizma, kongresne ponude, cikloturizma, turizma ruralnih područja, golf turizma te razvoja zelenog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Sektora; prati razvojne i druge dokumente i politike ostalih nadležnih tijela vezanih za pojedine posebne oblike turizma i održivi razvoj; prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju posebnih oblika i održivog turizma; usmjerava i olakšava razvoj svih posebnih oblika turizma (nautičkog, zdravstvenog, kulturnog, poslovnog/kongresnog, cikloturizma, pustolovnog i športskog turizma, ruralnog i planinskog, eno i gastroturizma, ekoturizma, vjerskog, lovnog, ronilačkog, ribolovnog, golf turizma i dr.), koji doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju turizma, uvažavajući posebnosti regija i održivi razvoj cjelogodišnjeg turizma, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj posebnih oblika turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju ponudu posebnih oblika turizma; surađuje s ministarstvima i uredima nadležnim za regionalni razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje, šport, promet, pomorstvo i ribarstvo, te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima razvoja posebnih oblika turizma, kao i za kreiranje i provedbu novih programa; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje provedbe Operativnih programa (OP Konkurentnost i kohezija, Program ruralnog razvoja i OP za pomorstvo i ribarstvo) Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), odnosno njihovih prioriteta vezanih za kulturnu i prirodnu baštinu, zdravstvo, promet, održivi razvoj i energetsku učinkovitost, ruralni razvoj, pomorstvo i ribarstvo u turizmu; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za očuvanje turističke resursne osnove, klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode te zaštite kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Sektor bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za nautički turizam, zdravstveni i kulturni turizam

4.2.2. Služba za održivi razvoj i ostale posebne oblike turizma.

4.2.1. Služba za nautički turizam, zdravstveni i kulturni turizam

Članak 46.

Služba za nautički turizam, zdravstveni i kulturni turizam prati i analizira razvoj ovih oblika turizma; predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude nautičkog, zdravstvenog i kulturnog turizma; inicira i potiče suradnju s Ministarstvom nadležnim za pomorstvo i drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj nautičkog turizma da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; sukoordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strategije razvoja nautičkog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na nautički turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu nautičkog turizma; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja Akcijskih planova razvoja zdravstvenog i kulturnog oblika turizma; prati i predlaže statističku obradu iz područja zdravstvenog i kulturnog turizma; predlaže i provodi konkretne programe razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju zdravstveni i kulturni turizam; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj ovih oblika turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Služba provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za nautički turizam

4.2.1.2. Odjel za zdravstveni i kulturni turizam.

4.2.1.1. Odjel za nautički turizam

Članak 47.

Odjel za nautički turizam prati razvoj nautičkog turizma kao posebnog oblika turizma koji pored višednevnih krstarenja i kružnih putovanja podrazumijeva i druga putovanja s boravkom/noćenjem turista na plovilima radi drugih oblika odmora i rekreacije na moru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude nautičkog turizma; inicira i potiče suradnju s Ministarstvom nadležnim za pomorstvo i drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj nautičkog turizma da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; sukoordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strategije razvoja nautičkog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na nautički turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu nautičkog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj nautičkog turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Služba provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za zdravstveni i kulturni turizam

Članak 48.

Odjel za zdravstveni i kulturni turizam prati razvoj zdravstvenog turizma kao posebnog oblika turizma, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude zdravstvenog turizma; inicira i potiče suradnju s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj zdravstvenog turizma da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na zdravstveni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu zdravstvenog turizma; potiče inicijative razvoja kulturnih turističkih proizvoda; uspostavlja sustav organizacije i mehanizme intersektorske suradnje; promovira kulturno turistički razvoj kao jedan od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske; identificira lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na kulturni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj kulturnog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj zdravstvenog i kulturnog turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; prati propise iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za održivi razvoj i ostale posebne oblike turizma

Članak 49.

Služba za održivi razvoj i ostale posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma i posebne oblike turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam i posebne oblike turizma; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; predlaže i provodi konkretne programe i mjere razvoja posebnih oblika turizma; prati i analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji doprinose održivom razvoju i unaprjeđuju posebne oblike turizma; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za ruralni razvoj, održivi razvoj i posebne oblike turizma; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Služba bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za održivi razvoj

4.2.2.2. Odjel za ruralni i ostale posebne oblike turizma.

4.2.2.1. Odjel za održivi razvoj

Članak 50.

Odjel za održivi razvoj sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma, te koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskog plana razvoja zelenog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi turizam i zaštitu turističke resursne osnove; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u vezi sa zaštitom turističke resursne osnove; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za ruralni i ostale posebne oblike turizma

Članak 51.

Odjel za ruralni i ostale posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma, te koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskih planova razvoja turizma ruralnih područja, cikloturizma, kongresnog, golf turizma te drugih posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam i druge posebne oblike turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na razvoj posebnih oblika turizma; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; predlaže i provodi konkretne programe i mjere razvoja posebnih oblika turizma; prati i analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji doprinose razvoju i unaprjeđuju posebnih oblika turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima, strukovnim udrugama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam; prati i predlaže statističku evidenciju ugostiteljsko-turističke ponude na ruralnom prostoru; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma na ruralnom području; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za ruralni razvoj i posebne oblike turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE

Članak 52.

Uprava za konkurentnost turističke destinacije prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s hrvatskim turističkim informacijskim sustavom; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju prevencije nezakonitosti u radu turističkih zajednica kroz edukaciju zaposlenih u turističkim zajednicama; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; prati transparentnost rada turističkih zajednica; provodi postupak vezano za raspuštanje skupštine turističke zajednice i zabranu djelovanja turističke zajednice; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; nadzire provedbu programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva i njegovoj provedbi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

5.1. Sektor za sustav upravljanja turističkim destinacijama

5.2. Sektor za razvoj turističkih destinacija.

5.1. Sektor za sustav upravljanja turističkim destinacijama

Članak 53.

Sektor za sustav upravljanja turističkim destinacijama prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Sektora koje donosi Vlada Republike Hrvatske; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s hrvatskim turističkim informacijskim sustavom; provodi posredan i neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica, a osobito nadzor: zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; prati transparentnost rada turističkih zajednica; provodi postupak vezano za raspuštanje skupštine turističke zajednice i zabranu djelovanja turističke zajednice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Sektora; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za sustav upravljanja turističkim destinacijama i normativne poslove

5.1.2. Služba za nadzor sustava upravljanja turističkim destinacijama.

5.1.1. Služba za sustav upravljanja turističkim destinacijama i normativne poslove

Članak 54.

Služba za sustav upravljanja turističkim destinacijama i normativne poslove daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenta za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, surađuje s Upravom za pravne poslove i standarde u dijelu koji se odnosi na normativnu aktivnost; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz upis turističke zajednice u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica i brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, analizira, ocjenjuje i daje prethodnu suglasnost na prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na poslovima u vezi s hrvatskim turističkim informacijskim sustavom sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima Europske unije, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati, prikuplja i obrađuje podatke o broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, o boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za nadzor sustava upravljanja turističkim destinacijama

Članak 55.

Služba za nadzor sustava upravljanja turističkim destinacijama provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz raspuštanje skupštine turističke zajednice i zabranu djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u vezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financira iz državnog proračuna te sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i izradi koncepcijskih rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u predlaganju i izradi plana normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa i izradi dokumenata za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u poslovima vezanim za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Sektora; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor za razvoj turističkih destinacija

Članak 56.

Sektor za razvoj turističkih destinacija osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru u destinaciji pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa razvoja turističkih destinacija i razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, vodi evidenciju zahtjeva za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima, obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske i ugovora o koncesiji, te sudjeluje u pripremi tih odluka i ugovora; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu

5.2.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma.

5.2.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu

Članak 57.

Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama, prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture, potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture

5.2.1.2. Odjel za praćenje i nadzor programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture.

5.2.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture

Članak 58.

Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture sudjeluje u osmišljavanju i provođenju mjera za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema i provodi javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema ugovore s korisnicima poticajnih sredstava; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije iz javnog sektora vezane uz programe iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za praćenje i nadzor programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture

Članak 59.

Odjel za praćenje i nadzor programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; provodi posredan i neposredan nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; surađuje s korisnicima poticajnih sredstava radi dobivanja podataka kao i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma

Članak 60.

Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, vodi upravne postupke u upravnim stvarima povodom zahtjeva za izdavanje koncesija za korištenje turističkog zemljišta, vodi evidenciju zahtjeva za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima, obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske i ugovora o koncesiji, te sudjeluje u pripremi tih odluka i ugovora; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda za razvoj turizma na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i provodi godišnje programa rada Fonda za razvoj turizma, te priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za koncesije

5.2.2.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma.

5.2.2.1. Odjel za koncesije

Članak 61.

Odjel za koncesije predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

Članak 62.

Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda za razvoj turizma na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i koordinira izradu godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I STANDARDE

Članak 63.

Uprava za pravne poslove i standarde obavlja normativne, upravno-pravne i druge pravne poslove iz područja turizma i to: predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; propisuje standarde za ugostiteljske i turističke objekte; provodi ponovnu kategorizaciju kategoriziranih objekata; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; bavi se usklađivanjem institucionalnog okvira; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja; provodi prvostupanjski upravni postupak u području ugostiteljstva i pružanja usluga u turizmu; provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba te jedinica lokalne samouprave; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan i provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti, ugovore i druge akte iz djelokruga Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva, priprema prijedlog odluke o koncesiji na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedloge ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Uprave; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih Uprava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

6.1. Sektor za pravne poslove

6.2. Sektor za standarde.

6.1. Sektor za pravne poslove

Članak 64.

Sektor za pravne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva, priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju; provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba te jedinica lokalne samouprave; priprema odgovore na zastupnička pitanja; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva; priprema prijedloge odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedloge ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje odgovarajuće informacije iz djelokruga Sektora vezano za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine; ustrojava odgovarajuće evidencije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za normativne poslove

6.1.2. Služba za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor.

6.1.1. Služba za normativne poslove

Članak 65.

Služba za normativne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i posebnim oblicima turizma; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva priprema prijedloge odluka o davanju koncesija na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedloge ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor

Članak 66.

Služba za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba te jedinica lokalne samouprave; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Sektora; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za upravno-pravne poslove

6.1.2.2. Odjel za pravne poslove i upravni nadzor.

6.1.2.1. Odjel za upravno-pravne poslove

Članak 67.

Odjel za upravno-pravne poslove provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz nadležnosti Odjela; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u donošenju plana upravnog nadzora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za pravne poslove i upravni nadzor

Članak 68.

Odjel za pravne poslove i upravni nadzor izrađuje i surađuje u izradi prijedloga potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Odjela; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; predlaže plan upravnog nadzora; provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela, sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2. Sektor za standarde

Članak 69.

Sektor za standarde obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga propisa kojim se utvrđuju standardi iz djelokruga sektora i provodi kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za standarde i kategorizaciju

6.2.2. Služba za kvalitetu.

6.2.1. Služba za standarde i kategorizaciju

Članak 70.

Služba za standarde i kategorizaciju sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Službe i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama i drugim tijelima; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za kategorizaciju

6.2.1.2. Odjel za nadzor kategorizacije.

6.2.1.1. Odjel za kategorizaciju

Članak 71.

Odjel za kategorizaciju sudjeluje u izradi propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji turističkih objekata; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjela i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama i drugim tijelima; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.1.2. Odjel za nadzor kategorizacije

Članak 72.

Odjel za nadzor kategorizacije provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuju pitanja organizacije i obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za kvalitetu

Članak 73.

Služba za kvalitetu sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o posebnim oznakama ugostiteljskih objekata; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7. SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE

Članak 74.

Samostalni sektor turističke inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu i turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć inspektorima; izrađuje i predlaže upute za rad turističkih inspektora za provođenje inspekcijskih nadzora te daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje strateške i operativne planove rada iz djelokruga Sektora; izrađuje izvješća o radu turističkih inspektora za potrebe Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; provodi analizu stanja u ugostiteljstvu i turizmu; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika iz područja ugostiteljstva i turizma; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; vodi brigu o urednoj primjeni propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora i web-pisarnice; koordinira i usmjerava razvoj e-očevidnika turističkih inspektora u skladu s razvojem novih tehnoloških rješenja i racionalnim korištenjem proračunskih sredstava; predlaže modele za unaprjeđenje rada turističkih inspektora; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Sektora; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; provodi edukaciju inspektora; donosi plan i provodi stručni i kontrolno – instruktivni nadzor nad radom turističkih inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada inspektora; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga Turističke inspekcije; priprema odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora ustrojavaju se:

7.1. Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

7.2. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb

7.3. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin

7.4. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula

7.5. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

7.6. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split

7.7. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek.

7.1. Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

Članak 75.

Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, odnosno pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu, odnosno turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa; priprema, koordinira, izrađuje i predlaže strateške i operativne planove Sektora, te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, posebice razvoj e-očevidnika; prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora; vodi evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima, te provodi analitičku obradu podataka o poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa, te drugim pojavama i procesima iz djelokruga rada i nadležnosti Sektora; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima; prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u e-očevidnik, te izvješćuje o eventualnim nepravilnostima; analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje uz procesni pristup i izradu dijagrama tijeka poslovnih procesa, te racionalizaciju troškova poslovanja; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga turističke inspekcije; pruža stručnu pomoć te predlaže i izrađuje upute za rad inspektora; obavlja i provodi stručni nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog postupka, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb

Članak 76.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova, ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Međimurske županije. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.2.1. Ispostava Bjelovar

7.2.2. Ispostava Jastrebarsko

7.2.3. Ispostava Karlovac

7.2.4. Ispostava Ogulin

7.2.5. Ispostava Sisak.

7.3. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin

Članak 77.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin obavlja poslove na području Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.3.1. Ispostava Koprivnica

7.3.2. Ispostava Krapina.

7.4. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula

Članak 78.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula sa sjedištem u Puli, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula obavlja poslove na području Istarske županije. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Pula ustrojava se sljedeća ispostava sa samostalnim izvršiteljima:

7.4.1. Ispostava Poreč.

7.5. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

Članak 79.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske županije i na dijelu otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.5.1. Ispostava Crikvenica

7.5.2. Ispostava Krk

7.5.3. Ispostava Mali Lošinj

7.5.4. Ispostava Senj

7.5.5. Ispostava Rab

7.5.6. Ispostava Pag.

7.6. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split

Članak 80.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split sa sjedištem u Splitu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split obavlja poslove na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, osim dijela otoka Paga iz nadležnosti Službe turističke inspekcije – Područne jedinice Rijeka. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.6.1. Ispostava Zadar

7.6.2. Ispostava Šibenik

7.6.3. Ispostava Makarska

7.6.4. Ispostava Dubrovnik.

7.7. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek

Članak 81.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.

U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.7.1. Ispostava Slavonski Brod

7.7.2. Ispostava Virovitica.

8. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 82.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i nadležno je za obavljanje unutarnje revizije u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koje su u djelokrugu Ministarstva i nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Ministarstva; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; analizira i ocjenjuje sve programe, projekte, aktivnosti i poslovne procese iz djelokruga Ministarstva; predlaže strateške i godišnje planove unutarnje revizije ministru; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava iz različitih programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja dostavlja ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje obvezu dostave usvojenih strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 83.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, ministra zamjenjuje državni tajnik.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 84.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom samostalnog sektora upravlja načelnik samostalnog sektora.

Radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Radom pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Članak 85.

Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku sektora.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra, načelniku sektora i voditelju službe.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Načelnik samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u samostalnom sektoru odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i načelniku samostalnog sektora.

Voditelj samostalnog odjela odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 86.

Poslovi Ministarstva utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog i inspekcijskog nadzora, te praćenje stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Ministarstva.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi ministar, najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 87.

Radno vrijeme Ministarstva, te uredovno radno vrijeme sa strankama uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 88.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Ministar će, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta i sklopiti ugovore o radu s namještenicima u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 90.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, br. 55/14 i 17/15).

Članak 91.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/69

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU TURIZMA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
- neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva1
2.1.Sektor za javnu nabavu, informatičke i opće poslove1
2.1.1.Služba za javnu nabavu8
2.1.2.Služba za informatičke i opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za informatičke poslove i vozni park6
2.1.2.2.Pododsjek pisarnice5
2.2.Sektor za financije, proračun i ljudske potencijale1
2.2.1.Služba za financije i proračun1
2.2.1.1.Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove5
2.2.1.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu3
2.2.2.Služba za ljudske potencijale8
Glavno tajništvo – ukupno41
3.UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
3.1.Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije1
3.1.1.Služba za upravljanje razvojem turizma1
3.1.1.1.Odjel za programiranje i praćenje strategija i programa za razvoj turizma i komunikaciju5
3.1.1.2.Odjel za razvoj turizma kroz provedbu programa i projekata Europske unije5
3.1.2.Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz pripremu programa i projekata Europske unije1
3.1.2.1.Odjel za programiranje i vrednovanje programa5
3.1.2.2.Odjel za praćenje programa i projekata i informiranje5
3.1.3.Služba za jačanje ljudskih potencijala kroz provedbu programa i projekata Europske unije1
3.1.3.1.Odjel za pripremu poziva na dostavu projektnih prijedloga3
3.1.3.2.Odjel za odabir projekata i financijsko upravljanje3
3.2.Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju1
3.2.1.Služba za turističku politiku i tržište1
3.2.1.1.Odjel za turističko tržište3
3.2.1.2.Odjel za pripremu i provedbu programa za razvoj turističkog tržišta3
3.2.2.Služba za međunarodnu suradnju1
3.2.2.1Odjel za bilateralnu suradnju5
3.2.2.2.Odjel za multilateralnu suradnju5
3.2.3.Služba za europske poslove, politike i strategije8
Uprava za strateško planiranje, programe europske unije i međunarodnu suradnju – ukupno58
4.UPRAVA ZA INVESTICIJE U TURIZMU, HOTELSKO TURISTIČKU PONUDU I POSEBNE OBLIKE TURIZMA
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
4.1.Sektor za unaprjeđenje hotelsko turističke ponude i investicije1
4.1.1.Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije1
4.1.1.1.Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu3
4.1.1.2.Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva3
4.1.2.Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma8
4.1.3.Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala6
4.1.4.Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu1
4.1.4.1.Odjel za razvoj poduzetništva u turizmu3
4.1.4.2.Odjel za unaprjeđenje obiteljskog smještaja u turizmu3
4.2.Sektor za posebne oblike turizma1
4.2.1.Služba za nautički turizam, zdravstveni i kulturni turizam1
4.2.1.1.Odjel za nautički turizam3
4.2.1.2.Odjel za zdravstveni i kulturni turizam3
4.2.2.Služba za održivi razvoj i ostale posebne oblike turizma1
4.2.2.1.Odjel za održivi razvoj3
4.2.2.2.Odjel za ruralni i ostale posebne oblike turizma3
Uprava za investicije u turizmu, hotelsko turističku ponudu i posebne oblike turizma – ukupno45
5.UPRAVA ZA KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
5.1.Sektor za sustav upravljanja turističkim destinacijama1
5.1.1.Služba za sustav upravljanja turističkim destinacijama i normativne poslove8
5.1.2.Služba za nadzor sustava upravljanja turističkim destinacijama8
5.2.Sektor za razvoj turističkih destinacija1
5.2.1.Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu1
5.2.1.1.Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture5
5.2.1.2.Odjel za praćenje i nadzor programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture3
5.2.2.Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma1
5.2.2.1.Odjel za koncesije3
5.2.2.2.Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma3
Uprava za konkurentnost turističke destinacije – ukupno35
6.UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I STANDARDE
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave1
6.1.Sektor za pravne poslove1
6.1.1.Služba za normativne poslove8
6.1.2.Služba za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor1
6.1.2.1.Odjel za upravno-pravne poslove3
6.1.2.2.Odjel za pravne poslove i upravni nadzor4
6.2.Sektor za standarde1
6.2.1.Služba za standarde i kategorizaciju1
6.2.1.1.Odjel za kategorizaciju5
6.2.1.2.Odjel za nadzor kategorizacije3
6.2.2.Služba za kvalitetu6
Uprava za pravne poslove i standarde – ukupno34
7.SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE1
7.1.Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma8
7.2.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb (sjedište)6
7.2.1.Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)1
7.2.2.Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
7.2.3.Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)1
7.2.4.Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)1
7.2.5.Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)2
7.3.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin (sjedište)6
7.3.1.Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)1
7.3.2.Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)2
7.4.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula (sjedište)6
7.4.1.Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)2
7.5.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka (sjedište)8
7.5.1.Ispostava Crikvenica (samostalni izvršitelj)2
7.5.2.Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)1
7.5.3.Ispostava Mali Lošinj (samostalni izvršitelj)1
7.5.4.Ispostava Senj (samostalni izvršitelj)1
7.5.5.Ispostava Rab (samostalni izvršitelj)1
7.5.6.Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)1
7.6.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split (sjedište)12
7.6.1.Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)2
7.6.2.Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)2
7.6.3.Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)3
7.6.4.Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)2
7.7.Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek6
7.7.1.Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
7.7.2Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)1
Samostalni sektor turističke inspekcije – ukupno82
8.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
UKUPNO309