Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

NN 96/2017 (27.9.2017.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2203

Na temelju članka 66. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

UREDBU

O USTROJSTVU I NAČINU RADA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se broj članova, uvjeti za imenovanje, način imenovanja, ustrojstvo, način rada i druga pitanja od značaja za rad Odbora za državnu službu (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

Predsjednik i članovi Odbora dužni su zakonito, savjesno, nepristrano i pravodobno obavljati poslove iz nadležnosti Odbora.

Članak 3.

(1) Odbor ima 11 članova, od kojih je jedan ujedno i predsjednik Odbora.

(2) Članovi Odbora, pored uvjeta utvrđenih zakonom kojim se uređuju službenički odnosi u državnoj službi, moraju imati najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima iz područja službeničkih odnosa ili primjene upravnog ili upravnosudskog postupka te položen državni stručni ispit.

Članak 4.

(1) Članove Odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na temelju javnog natječaja na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(2) Javni natječaj za imenovanje članova Odbora raspisuje i provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(3) Javni natječaj iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na web-stranicama Vlade i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(4) Postupak javnog natječaja za imenovanje članova Odbora provodi se sukladno propisima kojima se uređuje provedba javnog natječaja u državnoj službi.

(5) Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose iz reda državnih službenika s iskustvom na poslovima iz područja službeničkih odnosa ili upravnog prava.

(6) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose podnosi Vladi prijedlog za imenovanje članova Odbora.

Članak 5.

Predsjednika Odbora imenuje Vlada iz reda članova Odbora, na prijedlog čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, najduže do isteka njegovog mandata kao člana Odbora.

Članak 6.

Dužnost predsjednika Odbora i članova Odbora prestaje istekom vremena na koje su imenovani te razrješenjem u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 7.

(1) Postupak razrješenja predsjednika Odbora ili člana Odbora može se pokrenuti na prijedlog čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, iz razloga propisanih odredbom članka 66.a stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17).

(2) Predsjednik Odbora ili većina imenovanih članova Odbora mogu predložiti čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose pokretanje postupka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose zatražit će očitovanje predsjednika Odbora ili člana Odbora čije se razrješenje traži.

(4) U slučaju razrješenja člana Odbora čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose zatražit će mišljenje predsjednika Odbora.

Članak 8.

Predsjednik Odbora dužan je šest mjeseci prije isteka mandata člana Odbora, odnosno predsjednika Odbora izvijestiti o tome čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 9.

(1) Odbor kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, ocjenjivanju te prestanku državne službe.

(2) Žalbe koje se odnose na prijam u državnu službu, stavljanje službenika na raspolaganje i prestanak državne službe imaju prioritet u rješavanju.

Članak 10.

(1) Predsjednik Odbora zastupa i predstavlja Odbor, organizira rad Odbora, donosi rješenja i druge akte iz nadležnosti Odbora, raspoređuje zaprimljene predmete u rad, brine o usklađivanju prakse Odbora te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Uredbom.

(2) Predsjednik Odbora dužan je pri raspoređivanju predmeta u rad osigurati ravnomjernu opterećenost svih članova Odbora, vodeći računa o broju, vrsti i složenosti predmeta koje dodjeljuje u rad.

(3) Okvirna mjerila za rad Odbora, odnosno obvezu rješavanja određenog broja predmeta, iskazanog po vrstama predmeta, utvrđuje odlukom predsjednik Odbora, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, vodeći računa o zakonitom, pravilnom i pravodobnom rješavanju predmeta.

Članak 11.

(1) Predsjednika Odbora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora kojega ovlasti predsjednik.

(2) Član Odbora koji zamjenjuje predsjednika ima prava i obveze predsjednika Odbora.

Članak 12.

(1) Radi rasprave o složenijim pitanjima iz djelokruga Odbora te usklađivanja prakse i zauzimanja zajedničkih stajališta, predsjednik Odbora saziva sjednice Odbora.

(2) Predsjednik Odbora po potrebi saziva sjednice Odbora i ako u radu članova uoči nejednako postupanje, postupanje protivno propisima ili odstupanje od ustaljene prakse. Kada član Odbora uoči navedene okolnosti, o tome će obavijestiti predsjednika Odbora.

(3) Član Odbora ne može ostati suzdržan kod glasovanja na sjednici Odbora.

(4) Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Odbora većinom glasova svih imenovanih članova Odbora obvezno je za sve članove Odbora, uključujući predsjednika.

(5) O radu Odbora na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 13.

Postupak po žalbi provodi predsjednik Odbora ili član Odbora kao ovlašteni voditelj postupka.

Članak 14.

(1) Rješenja Odbora donosi predsjednik Odbora.

(2) Ako predsjednik Odbora nije suglasan s predloženim nacrtom rješenja, predmet će vratiti ovlaštenom voditelju postupka s jasnom uputom za izradu novog nacrta rješenja.

(3) Ako ovlašteni voditelj postupka ne postupi po uputi iz stavka 2. ovoga članka, o prijedlogu rješenja odlučuje se na sjednici Odbora većinom glasova svih imenovanih članova Odbora.

Članak 15.

(1) O radu Odbora javnost upoznaje predsjednik Odbora ili član Odbora kojeg on za to ovlasti.

(2) Na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose objavljuju se pravna shvaćanja i praksa Odbora, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i tajnost podataka.

Članak 16.

(1) Odbor podnosi Vladi godišnje izvješće o svom radu do 31. ožujka tekuće godinu za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće o radu Odbora objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Odbor je dužan na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose dostaviti podatke o stanju i načinu rješavanja predmeta po broju i vrsti riješenih i neriješenih predmeta te po pojedinom članu Odbora i ukupno za Odbor.

Članak 17.

Odbor koristi pečat s grbom Republike Hrvatske koji sadrži natpis: »Republika Hrvatska« i »Odbor za državnu službu«.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, br. 8/06 i 40/15).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/71

Urbroj: 50301-25/27-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.