Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

NN 96/2017 (27.9.2017.), Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2206

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

I.

Donosi se Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku aktom, klase: 011-01/16-01/12, urbroja: 519-01/9-17-136, od 29. kolovoza 2017. godine.

II.

Zadužuju se javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinih mjera Nacionalne strategije da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

III.

Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke II. ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da na svojim internetskim stranicama objavi Nacionalnu strategiju.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/313

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.