Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

NN 96/2017 (27.9.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2209

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RABAC

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac, klase: 342-01/17-01/03, urbroja: 2163/1-01/4-17-03, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 27. ožujka 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja luke Trget i utvrđivanje lučkog područja luke Prtlog.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/328

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.