Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

NN 96/2017 (27.9.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2218

Na temelju članka 9. stavka 11. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/13, 148/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O CESTARINI

Članak 1.

U Pravilniku o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/13 i 122/14) u članku 3. stavci 1. i 6. mijenjaju se i glase:

»(1) Cestarina za korištenje autoceste na kojoj je uveden zatvoreni ili otvoreni sustav naplate izračunava se i naplaćuje prema udaljenosti između dvije točke naplate i skupini vozila u koju je vozilo raspoređeno sukladno ovom Pravilniku te jediničnoj cijeni po kilometru.

(6) Iznos cestarine s porezom na dodanu vrijednost obračunava se u kunama bez lipa, a od početne do krajnje točke naplate na autocesti neće biti veći od zbroja iznosa cestarina za svaku pojedinu dionicu autoceste.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/131

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-1

Zagreb, 19. rujna 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.