Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

NN 97/2017 (29.9.2017.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2239

Na temelju članka 24. stavaka 1., 2. i 3. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članaka 121. i 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1, 30. 3. 2010.), članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23. 11. 2011.) i članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (Službeni list Europske unije L 306/25, 23. 11. 2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE

I.

U Odluci o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (»Narodne novine«, br. 13/17 i 51/17), u točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U Radnu skupinu imenuju se:

1. dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, predsjednica Radne skupine

2. mr. sc. Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova

3. Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja

4. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija

5. mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava

6. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

7. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja

8. prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva

9. Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

10. Lovro Kuščević, ministar uprave

11. dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine

12. Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa

13. dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.«.

II.

U točki V. podstavku 6. riječ: »podrške« zamjenjuje se riječju: »potpore«.

III.

U točki VI. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Koordinatorima za Europski semestar imenuju se:

1. mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka – za područje javnih financija, financijski sustav, makroekonomski i fiskalni okvir

2. Zdravko Zrinušić, pomoćnik ministra financija – ravnatelj Porezne uprave – za područje poreznog sustava

3. Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – za područje mirovinskoga sustava, tržišta rada te za glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz zapošljavanje

4. Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva – za područje sustava zdravstva

5. dr. sc. Marin Strmota, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – za područje sustava socijalne zaštite te za glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz siromaštvo

6. Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine – za područje upravljanja državnom imovinom

7. Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – za područje poslovnog okruženja i tržište usluga

8. prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja – za područje obrazovanja te za glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz istraživanje i razvoj i uz glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz obrazovanje

9. doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja – za područje graditeljstva i prostornoga uređenja

10. mr. sc. Ana Odak, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – za područje EU fondova

11. Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave – za područje reforme javne uprave

12. dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa – za područje reforme pravosuđa

13. Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike – za glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz klimatske promjene te za glavni cilj Strategije EU 2020 vezan uz energetiku

14. Boris Zelenika, savjetnik u Uredu za zakonodavstvo – za područje unaprjeđenja zakonodavnog planiranja i procjenu učinaka propisa.«.

IV.

U točki VII. stavku 1. podstavcima 4. i 6. riječ: »podrške« zamjenjuje se riječju: »potpore«.

V.

U točki VIII. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je tijelo za koordinaciju provedbe zadaća iz točke V. stavka 1. podstavka 6. ove Odluke, a potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta ili osoba koju ovlasti, ovlaštena je potpisivati dokumente u vezi s izradom i utvrđivanjem godišnjeg programa za instrument Europske unije »Program potpore strukturnim reformama«.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

VI.

U točki IX. stavku 2. riječ: »polugodišnje« zamjenjuje se riječima: »svakih šest mjeseci«.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/339

Urbroj: 50301-25/27-17-2

Zagreb, 28. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.