Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 97/2017 (29.9.2017.), Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

2263

Na temelju članka 18. točke 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na 59. sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine, donosi

IZMJENU STATUTA

HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« br. 107/14, 72/15, 116/15) članak 9. mijenja se i glasi:

»Tijela Agencije su Upravni odbor i Uprava.

U svrhu učinkovitog obavljanja djelatnosti u Agenciji se ustrojavaju organizacijske jedinice u kojima se obavljaju stručni poslovi.

Organizacijske jedinice u Agenciji ustrojavaju se kako slijedi:

1. Ured uprave

2. Ured za unutarnju reviziju

3. Služba za podršku inovacijskom sustavu

4. Služba za pravne i opće poslove

4.1. Odjel za pravne poslove

4.2. Odjel za opće poslove

5. Služba za građevinsko-tehničke analize i provjere

6. Služba za financije i računovodstvo

6.1. Odjel za opće računovodstvo

6.2. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo (MSP) I

6.3. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo (MSP) II

6.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

6.5. Odjel za financije – Financijski instrumenti

7. Sektor za bespovratne potpore – Poduzetništvo

7.1. Služba za praćenje provedbe projekata – Poduzetništvo

7.1.1. Odjel za provedbu I

7.1.2. Odjel za provedbu II

7.1.3. Odjel za provedbu III

7.1.4. Odjel za provedbu IV

7.1.5. Odjel za provjeru postupaka nabave

7.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Poduzetništvo

7.2.1. Odjel I

7.2.2. Odjel II

8. Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

8.1. Služba za praćenje provedbe projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

8.1.1. Odjel za provedbu I

8.1.2. Odjel za provedbu II

8.1.3. Odjel za provjeru postupaka nabave

8.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

8.2.1. Odjel I

8.2.2. Odjel II

9. Sektor za financijske instrumente

9.1. Služba za zajmove

9.1.1. Odjel za mikro poduzetnike i početnike

9.1.2 Odjel za male i srednje poduzetnike

9.2. Služba za jamstva

9.2.1. Odjel za poduzetništvo (MSP)

9.2.2. Odjel za poljoprivredu

9.3. Služba za ulaganja

9.4. Služba za kontrolu, praćenje i izvještavanje

10. Sektor za razvoj i podršku korisnicima

10.1. Služba za podršku korisnicima

10.2. Služba za razvoj

1. Ured uprave sudjeluje u cjelokupnom poslovanju Agencije te sustavnom praćenju svih djelatnosti Agencije.

2. Ured za unutarnju reviziju obavlja stručne poslove unutarnje revizije, pripremanja godišnjih izvješća o obavljenim revizijama, podnošenja pojedinačnih ili periodičkih izvješća te davanja preporuka i vođenja brige o provedbi preporuka.

3. Služba za podršku inovacijskom sustavu sukladno pojedinim nacionalnim strategijama relevantnim za istraživanje, razvoj i inovacije pruža stručnu, tehničku i administrativnu podršku na nacionalnoj razini tijelima odgovornim za upravljanje nacionalnim inovacijskim sustavom tijekom procesa donošenja odluka međuresornih tijela nadležnih za istraživanje, razvoj i inovacije u području industrije, znanosti i razvoja ljudskih potencijala te tijekom procesa međuresornog dijaloga usmjerenog na identificiranje potreba te kreiranje, praćenje, evaluaciju, usklađivanje, integraciju i unapređenje politika i mjera vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije. Također, izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s zahtjevima relevantnih nacionalnih strategija te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

4. Služba za pravne i opće poslove izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata iz djelatnosti Agencije, sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti Agencije, obavlja poslove pisarnice i arhive te upravlja i koordinira zajedničkim poslovima Agencije.

4.1. Odjel za pravne poslove izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata iz djelatnosti Agencije, sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti Agencije.

4.2. Odjel za opće poslove obavlja poslove pisarnice i arhive te upravlja i koordinira zajedničkim poslovima Agencije.

5. Služba za građevinsko-tehničke analize i provjere sudjeluje u provjerama izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja, a koji sadrže građevinske i druge radove. Služba obavlja provjere na licu mjesta o izvršenosti radova, analizira prihvatljivost potraživanih troškova te sudjeluje u provjerama postupaka nabava. Služba obavlja pregled tehničke dokumentacije, opravdanosti troškova i daje mišljenja na istu u zahtjevima za jamstvo, zahtjevima za zajam, kao i namjensku provjeru korištenja istih, a koji se financiraju sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

6. Služba za financije i računovodstvo provodi financijsko i računovodstveno upravljanje, koordinira i nadzire izradu financijskih planova, pruža potporu svim sektorima u dijelu računovodstvene i financijske kontrole i pripreme dokumentacije za financijsko izvještavanje, sudjeluje u verifikaciji troškova na projektima dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova.

6.1. Odjel za opće računovodstvo provodi financijsko i računovodstveno upravljanje te koordinira i nadzire izradu planova potrebnih financijskih sredstava za rad Agencije.

6.2. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo (MSP) I provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području malog i srednjeg poduzetništva.

6.3. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo (MSP) II provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području malog i srednjeg poduzetništva.

6.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području istraživanja razvoja i inovacija.

6.5. Odjel za financije – Financijski instrumenti upravlja sustavom financijskih instrumenata ESI fondova kroz novčani tijek, planiranje i povlačenje sredstava za isplate zajmova, jamstava, namjensko trošenje sredstava, povrat zajmova i izvještavanje prema nadležnim institucijama.

7. Sektor za bespovratne potpore – Poduzetništvo upravlja sustavom vezanim uz pripremu programa dodjele bespovratnih sredstava, sudjeluje u postupcima dodijele bespovratnih sredstava te izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja u području malog i srednjeg poduzetništva.

7.1. Služba za praćenje provedbe projekata – Poduzetništvo koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

7.1.1. Odjel za provedbu I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

7.1.2. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

7.1.3. Odjel za provedbu III sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

7.1.4. Odjel za provedbu IV sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

7.1.5. Odjel za provjeru postupaka nabave osigurava postupanje sukladno važećim priručnicima i propisanim pravilnicima, uputama i procedurama te obavlja kontrolu nabava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova.

7.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Poduzetništvo koordinira pripremom i provedbom procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

7.2.1. Odjel I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

7.2.2. Odjel II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora.

8. Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) upravlja sustavom vezanim uz pripremu programa dodjele bespovratnih sredstava, sudjeluje u postupcima dodijele bespovratnih sredstava te izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja u području istraživanja razvoja i inovacija.

8.1. Služba za praćenje provedbe projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.1. Odjel za provedbu I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.2. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.3. Odjel za provjeru postupaka nabave osigurava postupanje sukladno važećim priručnicima i propisanim pravilnicima, uputama i procedurama te obavlja kontrolu nabava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova.

8.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) koordinira pripremom i provedbom procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

8.2.1. Odjel I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

8.2.2. Odjel II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

9. Sektor za financijske instrumente upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje financijskim instrumentima koji su u nadležnosti Agencije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

9.1. Služba za zajmove koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

9.1.1. Odjel za mikro poduzetnike i početnike sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja za segment Mikro poduzetnika i početnika.

9.1.2 Odjel za male i srednje poduzetnike sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja za segment malih i srednjih poduzetnika.

9.2. Služba za jamstva koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi.

9.2.1. Odjel za poduzetništvo (MSP) sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi za segment malog i srednjeg poduzetništva.

9.2.2. Odjel za poljoprivredu sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi za sektor poljoprivrede.

9.3. Služba za ulaganja koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima ulaganja i poticanja ulaganja u vlasnički i hibridni kapital te instrumente podređenog duga financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

9.4. Služba za kontrolu, praćenje i izvještavanje koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologija i dokumentacije nužnih za kontrolu, praćenje i izvještavanje po programima kreditiranja, jamstvenim programima te programima ulaganja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

10. Sektor za razvoj i podršku korisnicima upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje projektima čiji korisnik je Agencija financiranim iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja te sustavom podrške korisnicima u cilju razvoja novih programa i kompetencija koji doprinose jačanju inovacijskog sustava i konkurentnosti poduzetništva.

10.1. Služba za podršku korisnicima provodi projekte kojima se potiče konkurentnost tvrtki i potpornih institucija ulaganjem u istraživanje, razvoj i internacionalizaciju.

10.2. Služba za razvoj provodi inovacijske projekte u cilju razvoja novih programa koji doprinose jačanju inovacijskog sustava i konkurentnosti poduzetništva.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom ureda rukovodi voditelj ureda.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom sektora rukovodi ravnatelj sektora.

Detaljnije odredbe o organizacijskoj strukturi, nadležnosti i sadržaju rada te sustavu rukovođenja pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom radnih mjesta koje donosi Upravni odbor Agencije.

Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.«

Članak 2.

Po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ova Izmjena statuta objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ova Izmjena statuta stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
predsjednica Upravnog odbora
dr. sc. Martina Dalić, v. r.