Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 100/2017 (11.10.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj


Ministarstvo unutarnjih poslova

2307

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13. i 69/17.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 52/12., 81/13. i 38/15.) naziv Pravilnika mijenja se i glasi: »Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. riječ: »stranaca« zamjenjuje se riječima: »državljana trećih zemalja«.

U stavku 2. podstavku 8. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju u podstavci 9. i 10. koji glase:

» – Direktiva 2014/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika (SL L 94, 28. 3. 2014.),

– Direktiva 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva (SL L 157, 27. 5. 2014.).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dugotrajno boravište, u smislu ovoga Pravilnika, je stalni boravak, a osoba s dugotrajnim boravištem je državljanin treće zemlje na stalnom boravku stečenom na temelju zakonitog boravka od 5 godina.«.

Članak 3.

Naziv glave II. mijenja se i glasi: »II. BORAVAK DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 3. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 5. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 6. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 7. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«, a riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 8. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«, a riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Dokazom o zdravstvenom osiguranju iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. i članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili državljane trećih zemalja zdravstveno osigurane u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odgovarajuća potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnom ugovorom o socijalnom osiguranju.«.

(2) Ako je državljaninu treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka izdana potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, državljanin treće zemlje je dužan za vrijeme važenja boravka dostaviti novu važeću potvrdu ili se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.

(3) Ako državljanin države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a ne može pribaviti dokaz iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak mora priložiti dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju, uključujući i putno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(4) Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnose u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, prilažu dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju, uključujući i putno osiguranje, a nakon dolaska u Republiku Hrvatsku po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(5) Državljanin treće zemlje koji zahtjev za prvi privremeni boravak podnosi u Republici Hrvatskoj, a državljanin je države s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, priložit će dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju, uključujući i putno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(6) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je o odobrenom privremenom boravku obavijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sukladno posebnom propisu kojim se regulira obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi: »Sredstva za uzdržavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 7.

U članku 6. stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuju se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – šest platnih lista,«.

U podstavku 4. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 4. riječ: »stranci« zamjenjuje se riječima: »državljani treće zemlje«, a riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 5. riječ: »stranci« zamjenjuje se riječima: »državljani trećih zemalja«.

U stavku 6. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U članku 7. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U sredstva za uzdržavanje državljanina treće zemlje ne uračunavaju se sredstva dobivena na temelju socijalne pomoći, naknade za vrijeme nezaposlenosti i doplatka za djecu.«.

Članak 8.

U članku 7. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. za dokazivanje braka – izvodom iz matične knjige vjenčanih, ne starijim od šest mjeseci,«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,«.

U stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«, a riječi: »Zakona o azilu« zamjenjuju se riječima: »posebnog propisa kojim se regulira međunarodna zaštita«.

U stavku 3. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 9.

Iza članka 7. dodaju se naslovi iznad članka i članci 7.a i 7.b koji glase:

»Utvrđivanje identiteta člana obitelji hrvatskog državljanina

Članak 7.a

Član obitelji hrvatskog državljanina iz članka 56.a stavka 2. Zakona o strancima zahtjevu će priložiti potvrdu diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države u Republici Hrvatskoj da mu se ne može izdati strana putna isprava. Za utvrđivanje identiteta priložit će npr. ranije izdane dokumente s fotografijom, školske knjižice te druge dokumente iz kojih se može utvrditi identitet podnositelja zahtjeva.

Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva

Članak 7.b

Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva dokazuje se:

1. za dokazivanje životnog partnerstva – izvodom iz registra životnog partnerstva, ne starijim od šest mjeseci,

2. za dokazivanje neformalnog životnog partnerstva prilaže se:

– izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,

– izvod iz registra za neformalna životna partnerstva ako se isti vodi u zemlji gdje je postojalo neformalno životno partnerstvo.

3. Okolnosti koje ukazuju da se radi o neformalnom životnom partnerstvu su:

– izjava neformalnih životnih partnera o zajedničkom životu,

– zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva,

– izjave svjedoka o postojanju i trajanju neformalne životne zajednice,

– drugi dokaz o postojanju i trajanju neformalne životne zajednice.«.

Članak 10.

U članku 8. stavku 1. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 11.

U članku 9. stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Stavak 3. briše se.

Članak 12.

U članku 10. stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dokaz o zdravstvenom osiguranju iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika nisu dužni pružiti državljani trećih zemalja koji reguliraju privremeni boravak u svrhu studiranja, a dolaze na temelju Programa Unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ i njegovih slijednika, kao i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti, ukoliko je zdravstveno osiguranje obuhvaćeno navedenim programima.«.

Članak 13.

U članku 11. stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 14.

U članku 12. stavku 1. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 15.

U članku 14. stavku 1. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 16.

U članku 15. stavku 1. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 17.

U članku 16. stavku 1. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 18.

Iza članka 16. dodaje se naslov iznad članka i članak 16.a koji glase:

»Privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika

Članak 16.a

Uz zahtjev za izdavanje privremenog boravka u svrhu rada upućenog radnika iz članka 3. ovoga Pravilnika prilaže se dokumentacija propisana člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ugovor o radu zaključen sa stranim poslodavcem koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a i potvrda A1.«.

Članak 19.

U članku 17. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 17.a mijenja se i glasi: »Izbivanje državljanina treće zemlje na privremenom boravku do 90 dana«.

Članak 21.

Iza članka 17.a dodaje se naslov iznad članka i članak 17.b koji glase:

»Prestanak privremenog boravka

Članak 17.b

Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je za članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani trećih zemalja i koji imaju izdane boravišne iskaznice svakih godinu dana zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta za prestanak privremenog boravka iz članka 72. Zakona o strancima.«.

Članak 22.

U članku 18. stavku 1. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

– »dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ako nije riječ o državljanima treće zemlje iz članka 97. stavka 2. Zakona o strancima,«.

U stavku 2. riječ: »Stranci« zamjenjuje se riječima: »Državljani trećih zemalja«.

U stavku 3. podstavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 3.

Stavak 5. mijenja se i glasi.

»(5) Državljani trećih zemalja iz članka 94. stavka 1. točke 4. Zakona o strancima zahtjevu za stalni boravak prilažu fotografiju u boji veličine 35x45 mm, presliku valjane strane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original ako raspolaže istom, te dokaz da su rođeni na području Republike Hrvatske (izvod iz matične knjige rođenih), dokaz da su pohađali predškolske i školske ustanove, dokaz o zaposlenju, dokaz o korištenju zdravstvene zaštite, dokaz o korištenju socijalnih prava kao i druge dokaze kojima državljanin treće zemlje potkrepljuje činjenicu življenja na području Republike Hrvatske. Kao dokaz o postojanju objektivnih razloga da državljanin treće zemlje nije regulirao status, uz izjavu državljanina treće zemlje uzet će se u obzir svaki dokaz posebno i svi dokazi zajedno.«.

U stavku 6. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 8. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 9. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«, a riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 10. na kraju rečenice briše se točka te se dodaju riječi: »sukladno posebnom propisu.«.

Članak 23.

Iza članka 18. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 18.a i 18.b koji glase:

»Utvrđivanje identiteta državljana treće zemlje

Članak 18.a

Državljanin treće zemlje iz članka 94. stavka 1. Zakona o strancima zahtjevu će priložiti potvrdu diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države u Republici Hrvatskoj da mu se ne može izdati strana putna isprava. Za utvrđivanje identiteta priložit će npr. ranije izdane dokumente s fotografijom, školske knjižice te druge dokumente iz kojih se može utvrditi identitet podnositelja zahtjeva.

Prestanak stalnog boravka

Članak 18.b

(1) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je za državljane treće zemlje svakih godinu dana zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta za prestanak stalnog boravka iz članka 99. Zakona o strancima.

(2) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će obavijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prestanku stalnog boravka državljanina treće zemlje.«.

Članak 24.

Naziv glave III. mijenja se i glasi: »III. RAD DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA«.

Članak 25.

U članku 22. stavku 1. riječi: »radnom mjestu, vrsti posla« zamjenjuju se riječima: »nazivu posla«.

U stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 3. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 6. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Po okončanju postupka kada je usvojen zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz informacijskog sustava Ministarstva ispisuje se dozvola za boravak i rad u kojoj su navedeni podaci o državljaninu treće zemlje, poslodavcu, zanimanju državljanina treće zemlje i radnom mjestu.«.

Članak 26.

U članku 23. stavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 3. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 27.

U članku 24. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 28.

U članku 25. stavku 1. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Bruto plaća iz članka 78. Zakona o strancima kod prvog izdavanja dozvole za boravak i rad dokazuje se ugovorom o radu, a kod produženja dozvole za boravak i rad dokazuje se sa šest platnih lista.«.

Članak 29.

U članku 26. stavku 1. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. potvrdu o visini dohotka od samostalne djelatnosti izdane od strane Porezne uprave.«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 3. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Članak 30.

U članku 27. stavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje« u odgovarajućem padežu.

Članak 31.

U članku 28. stavku 1. riječi: »dozvole za boravak i rad strancima« zamjenjuju se riječima: »dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja«.

Članak 32.

Iza članka 28. dodaju se naslovi iznad članka i članci 28.a, 28.b, 28.c, 28.d., 28.e, 28.f i 28.g koji glase:

»Osobe premještene unutar društva

Članak 28.a

(1) Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za osobe premještene unutar društva (Obrazac 13a) bijele je boje, veličine 21×29,7 cm.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka osoba premještena unutar društva prilaže dokumentaciju propisanu člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika i:

– dokaz da se radi o povezanim društvima prilažu izvod iz sudskog registra ili drugi dokaz da subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili skupini trgovačkih društava,

– ugovor o radu zaključen s trgovačkim društvom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji,

– potvrdu o premještaju,

– potvrdu trgovačkog društva da rukovoditelj ili stručnjak ima potrebne kvalifikacije i iskustvo za rad u Republici Hrvatskoj,

– diplomu visokog učilišta za pripravnika.

(3) Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za dugoročnu mobilnost podnosi se na obrascu iz stavka 1. ovoga članka.

Sezonski radnici

Članak 28.b

(1) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga Pravilnika sezonski radnik prilaže dokumentaciju propisanu člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika, valjani ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili obvezujuću ponudu poslodavca za posao u kojoj je naveden obvezni sadržaj ugovora o radu i dokaz o primjerenom smještaju sezonskog radnika.

(2) Dokazom o primjerenom smještaju sezonskog radnika iz stavka 1. ovoga članka smatra se ugovor o najmu ili istovrijedan dokument u kojem mora biti naveden iznos najamnine, podaci o površini prostora te broj osoba koje koriste taj prostor, koji mora ispunjavati uvjete propisane člancima 28.c, 28.d i 28.e ovoga Pravilnika.

Članak 28.c

Primjerenim smještajem smatra se prostor:

1. u čvrstom objektu u kojem stambeni prostor mora imati sanitarni čvor koji mora biti fizički odvojen od prostorija za boravak i spavanje,

2. u kojem je osigurana opskrba tekućom vodom, grijanjem (osim u objektu u kojem radnici borave ljeti) i električnom energijom i

3. koji ispunjava ostale zdravstvene i higijenske uvjete za stanovanje sukladno posebnim propisima.

Članak 28.d

(1) U prostoru koji je namijenjen boravku, spavanju i pripremi hrane može boraviti najviše šest radnika.

(2) Oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti u funkcionalnom stanju.

(3) Visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa) mora omogućiti nesmetano i sigurno kretanje radnika.

(4) Prostorije namijenjene za spavanje muških i ženskih osoba moraju biti fizički odvojene, osim ako se radi o članovima obitelji koji su sezonski radnici te prostor za pripremu hrane mora biti postavljen tako da se može obavljati samostalna priprema hrane.

(5) Najmanja osigurana kvadratura za smještaj sezonskog radnika iznosi 14 m² po osobi (uključujući prostor za spavanje, pripremu hrane i sanitarne prostorije):

Broj osobaNajmanja površina
114 m2
220 m2
326 m2
432 m2
538 m2
644 m2

Članak 28.e

(1) Ako smještaj osigurava poslodavac ili je posrednik u osiguravanju smještaja, trošak smještaja:

– mora biti primjeren visini plaće sezonskog radnika i ne smije iznositi više od 30% neto iznosa plaće i ne smije se automatski ustegnuti iz plaće i

– poslodavac treba sezonskom radniku dostaviti ugovor o najmu ili jednakovrijedan dokument u kojem se jasno navode uvjeti najma za smještaj.

(2) Ako poslodavac osigurava smještaj sezonskom radniku bez naknade, mora sezonskom radniku izdati dokument u kojem se jasno navode uvjeti smještaja.

Članak 28.f

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za rad sezonskog radnika, podnositelj zahtjeva potpisuje izjavu da smještaj odgovara člancima 28.c, 28.d i 28.e ovoga Pravilnika.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ispisuje se iz informacijskog sustava Ministarstva.

Članak 28.g

(1) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja sezonskom radniku izdat će obrazac koji sadrži informacije o njegovim pravima i obvezama za vrijeme boravka i rada u Republici Hrvatskoj.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka sadrži informacije da sezonski radnik:

– može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos,

– na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad može raditi u Republici Hrvatskoj najdulje šest mjeseci godišnje nakon čega mora napustiti Republiku Hrvatsku, a unutar toga roka može jednom produžiti važenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad kod istog ili drugog poslodavca,

– zahtjev za produženje dozvole za boravak i rad za sezonski rad podnosi policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja navedenog odobrenja,

– ima olakšano ponovno izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad (ako je najmanje jednom tijekom prethodnih pet godina imao izdanu dozvolu za boravak i rad za sezonski rad te nije kršio uvjete Zakona o strancima) na način da ne mora prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– sukladno posebnim propisima ima pravo na zapošljavanje (što uključuje najnižu dob za zaposlenje, radne uvjete, plaću i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, kao i zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na radnom mjestu); pravo na štrajk i zaostale isplate od poslodavaca; socijalnu sigurnost; pristup robi i uslugama; usluge savjetovanja o sezonskom radu koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje; obrazovanje i strukovno osposobljavanje; priznavanja diploma, potvrda i drugih stručnih kvalifikacija te porezne povlastice ako sezonski radnik za porezne svrhe ima boravište u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima,

– ima obvezu da o svakoj promjeni smještaja izvijesti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju u roku od osam dana od dana promjene,

– može radi zaštite i ostvarivanja svojih prava protiv poslodavca pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim sudom, državnim tijelima ili pravnim osobama s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, u skladu s propisima Republike Hrvatske. U postupku zaštite njegovih prava, sezonskog radnika po njegovom ovlaštenju mogu zastupati osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći, odnosno udruge ili druge organizacije koje su na to ovlaštene u skladu s posebnim propisima.«.

Članak 33.

U članku 29. stavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«, a riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 34.

U članku 30. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Članak 35.

U članku 31. stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 36.

U članku 33. stavku 2. riječ: »Strancu« zamjenjuje se riječima: »Državljaninu treće zemlje«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Osobi koja je premještena unutar društva kojoj je odobrena dozvola za boravak i rad u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »privremeni boravak – ICT«.

(4) Osobi premještenoj unutar društva kojoj je dozvola za boravak i rad odobrena temeljem dugoročne mobilnosti u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »privremeni boravak – mobile ICT«.

(5) U dozvoli boravka sezonskog radnika kojem je izdana dozvola za boravak i rad do 90 dana odnosno šest mjeseci na prvoj strani u rubriku »napomene« unose se riječi: »sezonski rad«.

(6) U dozvoli boravka člana obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin treće zemlje u rubriku »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak – član obitelji.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 7. riječ: »Strancu« zamjenjuje se riječima: »Državljaninu treće zemlje«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 8. riječ: »Strancu« zamjenjuje se riječima: »Državljaninu treće zemlje«.

Članak 37.

U članku 34. stavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«, a riječ: »azila« zamjenjuje se riječima: »međunarodne zaštite«.

U stavku 2. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 38.

U članku 39. stavku 2. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Članak 39.

U članku 41. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječima: »državljaninu treće zemlje«.

Članak 40.

U članku 42. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječima: »državljaninu treće zemlje«.

Članak 41.

Naslov glave V. mijenja se i glasi: »V. PUTNE ISPRAVE ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA«.

Članak 42.

U članku 43. stavku 2. riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

U stavku 3. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 4. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 5. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 43.

U članku 45. stavku 1. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječju: »osobi«.

U stavku 3. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječju: »podnositelj«.

U stavku 4. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječju: »podnositelj«.

U stavku 5. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječju: »podnositelju«.

Članak 44.

U članku 47. stavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječju: »podnositelja«.

U stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječju: »podnositelja«.

U stavku 4. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječju: »podnositelja«.

Članak 45.

U članku 51.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebna putna isprava za stranca može se izdati državljaninu treće zemlje koji ima odobrenu supsidijarnu zaštitu sukladno posebnom propisu kojim se regulira međunarodna zaštita i koji, ne svojom krivnjom, nije u mogućnosti pribaviti nacionalnu putnu ispravu.«.

U stavku 3. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 4. riječi: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Posebna putovnica za stranca izdaje se državljaninu treće zemlje na odobrenoj supsidijarnoj zaštiti s rokom važenja od dvije godine.«.

Članak 46.

U članku 52. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podnositelj prijave i odjave smještaja državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku prijavu može izvršiti putem Obrasca 8a u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a u turističkoj zajednici sukladno posebnom propisu.«.

U stavku 4. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 5. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 6. riječ: »stranaca« zamjenjuje se riječima: »državljana trećih zemalja«.

U stavku 7. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Podnositelj prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana za državljanina treće zemlje na privremenom i stalnom boravku uz Obrazac 8a mora priložiti vlasnički list ili kupoprodajni ugovor ili ugovor o najmu odnosno ovjerenu suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak može prijaviti adresu.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava smještaja državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku, boravišta ili prebivališta.«.

Članak 47.

U članku 53. stavku 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 48.

U članku 54. točki 1., 2., 3., 4. i 5. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U točki 7. riječ: »stranaca« zamjenjuje se riječima: »državljana trećih zemalja«.

U točkama 8. i 9. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U točki 10. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

Članak 49.

U članku 56. podstavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U podstavku 6. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

Članak 50.

U članku 57. stavku 1. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1., 2. i 9. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U stavku 3. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U stavku 4. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 51.

U članku 58. stavku 1. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1. i 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U podstavku 15. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U podstavku 18. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 2. riječ: : »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U podstavku 6. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«.

U stavku 3. riječ: : »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 52.

U članku 59. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

Članak 53.

U članku 60. stavku 1. podstavku 1. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječima: »državljaninu treće zemlje«.

Članak 54.

U članku 61., u uvodnoj rečenici, riječ: »stranaca« zamjenjuje se riječima: »državljana trećih zemalja«.

U podstavku 1. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

Članak 55.

U članku 62. riječ: »strancima« zamjenjuje se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

Članak 56.

U članku 63. stavku 1. riječi: »strancima« zamjenjuju se riječima: »državljanima trećih zemalja«.

U podstavku 1. i 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

U stavku 2. podstavku 1. riječ: »strancu« zamjenjuje se riječima: »državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva«.

Članak 57.

Obrazac 13a tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 58.

Na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova bit će dostupne informacije o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva, o ulasku i boravku, obvezama i postupovnim jamstvima i pravima sezonskih radnika i osoba premještenih unutar društva, kao i o propisanim sankcijama u slučaju kada se trgovačko društvo, podružnica ili predstavništvo s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ne pridržavaju odredbi Zakona o strancima.

Članak 59.

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja Europskoj komisiji statističke podatke o:

– broju dozvola za boravak i rad za osobe premještene unutar društva i broju dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost izdanih po prvi put i broju osoba premještenih unutar društva čija je dozvola za boravak i rad produžena, ukinuta ili poništena. Statistički podaci razvrstavaju se prema državljanstvu i prema razdoblju valjanosti dozvole za boravak i rad te prema gospodarskom sektoru i položaju premještenih osoba.

– broju dozvola za boravak i rad za sezonski rad koje su izdane prvi puti, te o broju državljana trećih zemalja čija je dozvola za boravak i rad za sezonski rad produžena, ukinuta ili poništena. Statistički podaci razvrstavaju se prema državljanstvu i prema razdoblju valjanosti dozvole za boravak i rad i gospodarskom sektoru.

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/79
Urbroj: 511-01-152-17-6
Zagreb, 2. listopada 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Naziv tijela kojemu se zahtjev podnosi

Name of the authority to which the application is submitted

.......................................................................................................

OBRAZAC 13a

FORM 13a

PRIJAMNI PEČAT

STAMP OF RECEIPT

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD ZA OSOBU KOJA JE PREMJEŠTENA UNUTAR DRUŠTVA (ICT)

APPLICATION FOR ISSUANCE OF STAY AND WORK PERMIT FOR INTRA-CORPORATE TRANSFEREE (ICT)

stranac koji dolazi iz treće zemlje temeljem premještaja unutar društva

an alien arriving from a third-country pursuant to an intra-corporate transfer

stranac kojem je u drugoj državi članici EGP-a izdana dozvola boravka kao osobi premještenoj unutar društva (dugoročna mobilnost)

an alien who has been issued a residence permit as an intra-corporate transferee in another EEA Member State (long-term mobility)

Prvo izdavanje Produženje

First issuance Extension

1. Prezime:

Surname:

2. Bivše, odnosno rođeno prezime:

Former or maiden surname:

3. Ime:

Given name(s):

4. Spol: ☐ Muško ☐ Žensko OIB* /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Sex: Male Female *upisuje se ukoliko je dodijeljen/

to be entered if issued

5. Ime roditelja: Otac:

Given names of parents: Father:

Majka:

Mother:

6. Datum, mjesto i država rođenja:

Date, place and state of birth:

7. Državljanstvo:

Nationality:

8. Naziv radnog mjesta:

Name of the job position:

☐ rukovoditelj

manager

☐ stručnjak

specialist

☐ pripravnik

trainee employee

9. Stupanj naobrazbe i zvanje:

Level of education and occupation:

10. Podaci o tvrtki u RH

Information about the company in RC

10.1. Naziv tvrtke:

Name of company:

10.2. Sjedište i adresa:

Seat and address:

10.3. OIB /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

OIB

10.4. Šifra djelatnosti:

Code of activity:

11. Podaci o tvrtki u trećoj zemlji iz koje stranac dolazi u RH

Information about the third-country company from which the alien is arriving in RC

11.1. Naziv tvrtke iz treće zemlje iz koje stranac dolazi:

Name of the third-country company from which the alien is arriving:

11.2. Sjedište i adresa:

Seat and address:


12. POPUNJAVA STRANAC KOJEM JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a IZDANA DOZVOLA BORAVKA KAO OSOBI PREMJEŠTENOJ UNUTAR DRUŠTVA

To be filled out by the alien who has been issued a residence permit as an intra-corporate transferee in another EEA Member State

12.1. Država članica EGP-a u kojoj je izdana dozvola boravka:

EEA Member State that has issued a residence permit:

12.2. Tijelo koje je izdalo dozvolu boravka:

The authority that has issued the residence permit:

12.3. Mjesto i datum izdavanja:

Place and date of issuance:

12.4. Broj:

Number:

12.5. Isprava vrijedi od: do:

Valid from: until:


13. Razdoblje za koje se zahtijeva dozvola za boravak i rad od: ....... do: ........

Period for which the stay and work permit is requested from: ........ to: ........

14. Putna isprava podnositelja zahtjeva:

Travel document of the applicant:

a) Tijelo koje je izdalo putnu ispravu:

The authority that has issued the travel document:

b) Mjesto i datum izdavanja:

Place and date of issuance:

c) Broj: Isprava vrijedi do:

Number: Document valid until:

15. Ulazak u Republiku Hrvatsku:

Entry into the Republic of Croatia:

a) obveza posjedovanja vize: ☐ Da ☐Ne

obligation to possess a visa: ☐Yes ☐No

b) viza broj:

visa number:

c) Vrijedi do: Tijelo koje je vizu izdalo:

Valid until: Issued by the authority:

16. Bračno stanje:

Marital status:

☐ neoženjen/neudana ☐izvanbračna zajednica ☐oženjen/udana ☐udovac/udovica ☐ rastavljen(a) ☐ ostalo: .....................

single common law marriage married widow(er) divorced other: .......................

17. Ime, prezime i datum rođenja člana obitelji iz točke 16.:

Given name, surname and date of birth of a family member under Item 16

18. Podaci o djeci:

Details on children:

1. Ime, prezime:

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:

Date, place, state of birth and nationality:

2. Ime, prezime:

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:

Date, place, state of birth and nationality:

3. Ime, prezime:

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:

Date, place, state of birth and nationality:

4. Ime, prezime:

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:

Date, place, state of birth and nationality:

19. Broj članova zajedničkog kućanstva u RH:

Number of members of joint household in RC:

20. Adresa u Republici Hrvatskoj:

Address in the Republic of Croatia:

21. Završna izjava:

Final statement:

a) Ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u točkama 1. – 20. potpuni, te da odgovaraju istini i podacima u priloženim dokumentima. Potvrde koje su na drugom jeziku priložene su u hrvatskom prijevodu.

Hereby I confirm that all information given under Items 1. – 20. are complete, that they are true and correspond to the data contained in the documents attached. Certificates in another language are attached in the Croatian translation.

b) Ovim se obvezujem da ću svaku promjenu osobnih podataka i podataka koji utječu na rješavanje zahtjeva bez odgode dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ili diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Hereby I undertake that I will communicate any change of my personal data or any modification during the application procedure that affects the criteria for admission to the police administration/police station or diplomatic mission or consular office of the Republic of Croatia.

c) Primam na znanje da su moji osobni podaci u svrhu sastavljanja zapisnika i arhiviranja informatički obrađeni.

I take note that my personal data are computer processed for the purpose of drawing up the minutes and of filing.

d) Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovome zahtjevu.

I hereby agree that all my personal data stated in this form may be submitted to the competent authorities of the Republic of Croatia for the purpose of verification when deciding on this application.

e) Primam na znanje da moj zahtjev zbog nepotpunih i netočnih podataka, kao i zbog neispunjavanja točke 21. b, 21. c i 21. d može biti odbijen.

I take note that my application may be refused on account of incomplete and inaccurate data as well as noncompliance with the Subitems 21. b, 21. c and 21. d.

U dana

In Date:

Potpis podnositelja zahtjeva:

Signature of the applicant:

fotografija

35×45 mm

Photo

Potpis službene osobe:

Signature of the official person:

Popunjava službena osoba kojoj je zahtjev podnesen:

To be filled out by the official person to whom the application was submitted:

Ishod postupka:

Result of the procedure:

Broj rješenja:

Number of decision:

Datum izdavanja odobrenja:

Date when the approval was issued:

Vrijedi od: do:

Valid from: until:

Potpis službene osobe:

Signature of the official person: