Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008

NN 100/2017 (11.10.2017.), Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008


MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2308

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EZ) BR. 216/2008

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79, 19. 3. 2008.) uključivo i njene izmjene i dopune.

(2) U smislu ovoga Pravilnika zrakoplovnim osobljem iz stavka 1. smatraju se:

• padobranci,

• piloti sportsko-rekreativnih zrakoplova,

• piloti parajedrilica,

• piloti ovjesnih jedrilica,

• piloti padobrana s pogonom, i

• piloti jedrilica prazne mase 80/100 kg.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na učenike koji su na osposobljavaju za stjecanje dozvole zrakoplovnog osoblja iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Članak 2.

(1) Osoblje iz članka 1. ovog Pravilnika zdravstvenu sposobnost dokazuje valjanim LAPL certifikatom o zdravstvenoj sposobnosti izdanim u skladu s uvjetima Uredbe Komisije (EU) 1178/2011. od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (SL L 311, 25. 11. 2011) (u daljnjem tekstu: Uredba 1178/2011).

(2) Valjani certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili kategorije 2 izdani u skladu s Uredbom 1178/2011, i kategorije 3 izdani u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa (SL L 63, 6. 3. 2015.), smatraju se valjanim dokazom o zdravstvenoj sposobnosti propisanim stavkom 1. ovoga članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Svjedodžbe i Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 – nacionalne, izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti datumom isteka valjanosti, a najkasnije 31. prosinca 2021. godine, ovisno što nastupi ranije.

(2) Zrakoplovno-medicinska procjena u svrhu prvog izdavanja LAPL certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za imatelje Svjedodžbi i Certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 – nacionalne temelji se na zahtjevima za produljenje certifikata.

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika ukidaju se nacionalni certifikati zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) i nacionalni certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME) izdani u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 3. studenoga 2011. godine, o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (»Narodne novine«, broj 75/13).

Stupanje na snagu

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 3. studenoga 2011. godine, o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (»Narodne novine«, broj 75/13).

Klasa: 011-01/17-01/182
Urbroj: 530-06-1-1-17-2
Zagreb, 5. listopada 2017.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.