Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN 101/2017 (12.10.2017.), Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2339

Na temelju članka 28. stavka 7. i 198. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

GLAVA I.
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

GLAVA II.
PLAN NABAVE

Sadržaj plana nabave

Članak 2.

(1) Plan nabave sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. procijenjena vrijednost nabave

5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)

6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe

7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

8. planirani početak postupka

9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

10. napomena, ako je potrebno.

(2) U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci iz stavka 1. točaka 1. – 5. ovoga članka.

Donošenje i promjene plana nabave

Članak 3.

(1) Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana.

(2) Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

(3) Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

(4) Odredbe stavaka 1. – 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se u slučaju privremenog financiranja.

Objava plana nabave

Članak 4.

(1) Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

(2) EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

(3) EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

(4) Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

(5) EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

GLAVA III.
REGISTAR UGOVORA

Sadržaj registra ugovora

Članak 5.

(1) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji

5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)

6. naziv i OIB ugovaratelja

7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje

8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

9. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

10. iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

11. iznos PDV-a

12. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

13. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen

14. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

15. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

16. napomena, ako je potrebno.

(2) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, podaci iz stavka 1. ovoga članka se razrađuju i unose za svaku pojedinu grupu predmeta nabave.

Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora

Članak 6.

(1) Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

(2) Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

(3) U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Objava registra ugovora

Članak 7.

(1) Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.

(2) EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

(3) EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

(4) Nakon slanja na objavu obavijesti o dodjeli ugovora EOJN RH će automatski unijeti odgovarajuće podatke iz obavijesti u registar ugovora.

(5) EOJN RH pohranjuje objavljene registre ugovora najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

GLAVA IV.
ANALIZA TRŽIŠTA

Provedba analize tržišta

Članak 8.

(1) Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

(2) Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

(3) Informacije prikupljene analizom tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

GLAVA V.
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Članak 9.

(1) Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

(2) EOJN RH bez odgode javno objavljuje informacije i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

(4) Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

(5) Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

(6) Nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.

(7) Nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.

(8) Naručitelj nije obvezan ponovno provoditi prethodno savjetovanje za isti predmet nabave ako je prvotni postupak javne nabave poništen pod uvjetom da izmjene u dijelu opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora nisu značajne.

(9) Ako tijekom ili nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj odustane od provedbe postupka javne nabave za dotični predmet nabave obvezan je u izvješću samo navesti da se postupak neće provoditi.

Sadržaj izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Članak 10.

(1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i OIB naručitelja

2. evidencijski broj nabave

3. predmet nabave

4. datum početka prethodnog savjetovanja

5. datum završetka prethodnog savjetovanja

6. navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak

7. tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu

8. odgovor na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se).

(2) U slučaju neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga, naručitelj je obvezan u izvješću kratko obrazložiti razloge neprihvaćanja.

Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Članak 11.

(1) Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

(2) EOJN RH bez odgode javno objavljuje izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

(3) EOJN RH pohranjuje objavljena izvješća najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

GLAVA VI.
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/17-01/121
Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1
Zagreb, 4. listopada 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.