Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

NN 102/2017 (18.10.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Ministarstvo financija

2349

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Opći dio iz članka 4. stavka 1. točke 1. sadrži:

– sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,

– A. Račun prihoda i rashoda,

– B. Račun financiranja.

(2) Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

(3) A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

– Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

– Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,

– Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

(4) Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(5) Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(6) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iskazuju se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine,

– stupac 5: izvršenje za izvještajno razdoblje po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(7) B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

– Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– Račun financiranja prema izvorima financiranja.

(8) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(9) Uz tablicu Račun financiranja iz stavka 8. ovoga članka daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

(10) Račun financiranja prema izvorima financiranja iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje po izvorima financiranja na razini razreda i skupine,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(11) Iznimno, ako od donošenja proračuna, odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u tablicama A. Računa prihoda i rashoda iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka i u tablicama B. Računa financiranja iz stavaka 8. i 10. ovoga članka ne iskazuje se stupac 4., a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.«

Članak 2.

(1) U članku 6. stavku 1. podstavak 2. briše se.

(2) Stavak 3. briše se.

(3) Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.«

(4) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U tablici iz stavka 3. ovoga članka izvori financiranja iskazuju se isključivo na razini glave organizacijske klasifikacije.«

(5) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno, ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u izvršenju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne iskazuje se stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. iza riječi »godine« dodaje se zarez i riječi: »kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama«.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članka 7.a

O provedbi strategije za upravljanje javnim dugom izvještava se u godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna kroz Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

(1) U članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i:

– stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

– stanje nepodmirenih dospjelih obveza državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

– stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.«

(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. broj »4« zamjenjuje se brojem »3«.

Članak 7.

U članku 14. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uz podatke o višku/manjku (deficitu/suficitu) općeg proračuna iz stavka 1. ovoga članka navodi se i opis metodologije prema kojoj je izračunan višak/manjak (deficit/suficit) državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 8.

U glavi VI. ispred članka 20. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

Ministar financija će uputom propisati računovodstvena načela koja se primjenjuju u sastavljanju izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/266

Urbroj: 513-05-02-17-1

Zagreb, 9. listopada 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.