Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

NN 103/2017 (20.10.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2368

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/15, 129/15, 24/16, 30/16 i 108/16), u članku 6. stavku 4. riječi: »31. prosinca 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »1. travnja 2018. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415

Urbroj: 525-13/1081-17-16

Zagreb, 9. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.