Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

NN 104/2017 (25.10.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

HRVATSKI SABOR

2384

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/86

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 16. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

U Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13. i 64/15.) u članku 2. na kraju podstavka 2. briše se točka te se dodaje podstavak 3. koji glasi:

» – Direktiva Komisije (EU) 2015/1787 оd 6. listopada 2015. o izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 260, 7. 10. 2015.) – u daljnjem tekstu: Direktiva Komisije 2015/1787.«.

Članak 2.

U članku 4. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Jedinična vodoopskrbna norma je potrošnja vode od 150 litara na dan po stanovniku.«.

U točki 20. riječi: »redovni i revizijski monitoring (praćenje)« zamjenjuju se riječima: »monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B«.

Iza točke 23. dodaju se točke 24. i 25. koje glase:

»24. Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju podrazumijeva proaktivnu procjenu i upravljanje rizicima i krizom u cjelokupnom vodoopskrbnom lancu od slivnog područja do mjesta isporuke.

25. Ocjena sukladnosti plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i njegove provedbe podrazumijeva početnu ocjenu sukladnosti, nakon koje se plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju odobrava, i redovne ocjene sukladnosti kojima se provjerava kontinuirana usklađenost plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju s propisanim zahtjevima.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu, a koja je namijenjena stavljanju na tržište, obvezne su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) u svrhu provedbe članka 5. stavka 1. te Uredbe.«.

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Hrvatske vode su obvezne Stručnom povjerenstvu iz članka 12.b ovoga Zakona dostaviti podatke o rezultatima monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda u svrhu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i procjene rizika u programu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – parametre za provjeru sukladnosti i parametre radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, vrste i opseg analiza uzoraka u svrhu ispitivanja parametara za provjeru sukladnosti, vrijednosti parametara, učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u programu monitoringa, način monitoringa, način provedbe procjene rizika u programu monitoringa, način odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, metode i točke uzorkovanja, metode laboratorijskog ispitivanja parametara sukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju i način vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe,«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 6.

Iza članka 12.a dodaju se naslovi iznad članaka te članci 12.b i 12.c koji glase:

»Stručno povjerenstvo za procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju

Članak 12.b

(1) Ministar nadležan za zdravstvo osniva Stručno povjerenstvo za procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima sedam članova, i to:

– tri predstavnika Ministarstva (jedan predstavnik Ministarstva bira se za predsjednika)

– jedan predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike,

– jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,

– jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping,

– jedan predstavnik Hrvatskih voda.

(3) Predsjednika i članove Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar nadležan za zdravstvo na razdoblje od godinu dana.

(4) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi poslovnik o radu.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzimajući u obzir podatke o rezultatima monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda i odobrenih planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.

(6) Ministar nadležan za zdravstvo odlukom utvrđuje visinu troškova postupka procjene rizika koje provodi Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka.

Ocjena sukladnosti i odobravanje planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

Članak 12.c

(1) Ministar nadležan za zdravstvo na zahtjev pravne osobe iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim odobrava planove sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz članka 15. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona.

(2) Zahtjev iz stavka 1. mora, osim ostalog, sadržavati:

– početnu ocjenu sukladnosti,

– stručno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o tome udovoljavaju li planovi sigurnosti vode za ljudsku potrošnju općim načelima procjene rizika opisanim u »Smjernicama za kvalitetu vode za piće« Svjetske zdravstvene organizacije te normi HRN EN 15975-2, odnosno drugim međunarodno priznatim normama koje se odnose na sigurnost opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, a koji obuhvaća vodoopskrbni lanac od slivnog područja do mjesta isporuke.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donosi godišnji plan provedbe redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz stavka 6. ovoga članka, najkasnije 30 dana prije početka kalendarske godine.

(5) Plan iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi redovnu ocjenu sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju pravnih osoba iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona učestalošću propisanom planom provedbe redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz stavka 4. ovoga članka te o tome daje mišljenje.

(7) Mišljenje o provedenoj početnoj ocjeni sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka i redovnim ocjenama sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz stavka 6. ovoga članka Hrvatski zavod za javno zdravstvo dostavlja pravnoj osobi iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvu i mjesno nadležnoj sanitarnoj inspekciji, u roku od 30 dana od dana provedbe početne ocjene sukladnosti, odnosno redovne ocjene sukladnosti.

(8) Zavod iz stavka 6. ovoga članka obvezan je obavijestiti pravnu osobu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona o vremenu provedbe početne i redovne ocjene sukladnosti plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, a najkasnije 15 dana prije početka provedbe.

(9) Ministar nadležan za zdravstvo odlukom utvrđuje visinu troškova postupka početne ocjene sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka i redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz stavka 6. ovoga članka na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(10) Pravna osoba iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona snosi troškove postupka provedbe početne ocjene sukladnosti i redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz stavaka 2. i 6. ovoga članka te ih uplaćuje na račun Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo najkasnije osam dana prije početka provedbe postupka početne ocjene sukladnosti, odnosno redovne ocjene sukladnosti.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »uvjete propisane stavkom 2. ovoga članka« briše se točka i dodaju riječi: »te posjeduju validacijska izvješća i procijenjenu mjernu nesigurnost za metode koje nisu akreditirane, a koriste se za određivanje parametara propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. do 12. koji glase:

»(7) Službeni laboratorij obvezan je, u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na dano ovlaštenje, obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene i o tome dostaviti dokaze pisanim putem.

(8) Ako službeni laboratorij nije ovlašten provoditi određenu analizu, sklopit će ugovor s drugim ovlaštenim laboratorijem, s time da u konačnom analitičkom izvješću ugovorena ovlaštena metoda mora biti prikazana na jasan način.

(9) Ako se radi o dokazivanju parametara za koji ne postoji službeni laboratorij, službeni uzorak će biti poslan u laboratorij koji je osposobljen provesti analizu.

(10) Ako u Republici Hrvatskoj nema laboratorija ovlaštenog za određenu analizu, službeni uzorak poslat će se u akreditirani laboratorij u nekoj od država članica Europske unije u kojem se može provesti analiza.

(11) Ministar nadležan za zdravstvo donosi rješenje kojim određuje laboratorije za potrebe analize iz stavaka 9. i 10. ovoga članka.

(12) Rezultati analiza službenih uzoraka dostavljenih na analizu u laboratorije iz stavaka 9. i 10. ovoga članka smatraju se jednako valjanim.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. riječi: »u »Narodnim novinama« i« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka utvrdi neusklađenost u radu laboratorija i provođenju analiza vode za ljudsku potrošnju, ministar nadležan za zdravstvo rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako utvrđeni nedostaci, odnosno nepravilnosti iz stavka 4. ovoga članka ne budu otklonjeni u određenom roku, ministar nadležan za zdravstvo donijet će rješenje kojim utvrđuje da laboratorij više ne ispunjava propisane uvjete iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona i da se laboratorij briše s popisa službenih laboratorija.«.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Protiv rješenja iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona i stavaka 4. i 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe obvezna je osigurati da voda za ljudsku potrošnju koju isporučuje ispunjava sve propisane parametre za provjeru sukladnosti.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora:

– zaštititi i održavati vodoopskrbne objekte kojima upravlja odnosno koje koristi,

– osigurati da vodoopskrbni objekti udovoljavaju sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona,

– uspostaviti plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji se temelji na općim načelima procjene rizika opisanim u »Smjernicama za kvalitetu vode za piće« Svjetske zdravstvene organizacije te normi HRN EN 15975-2, odnosno drugim međunarodno priznatim normama koje se odnose na sigurnost opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, a koji obuhvaća vodoopskrbni lanac od slivnog područja do mjesta isporuke,

– prijaviti Stručnom povjerenstvu iz članka 11. ovoga Zakona i mjesno nadležnoj sanitarnoj inspekciji svako odstupanje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara u vodi za ljudsku potrošnju od M.D.K. vrijednosti te dodatno Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari, propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, u roku od 24 sata od kada je odstupanje otkriveno,

– obavijestiti nadležna tijela državne uprave kada je radi uklanjanja uzroka nesukladnosti s propisanim parametrima potrebno provesti mjere na vodozaštitnom području,

– na svojim mrežnim stranicama objaviti ažurirane podatke, odnosno obavijestiti javnost drugim dostupnim sredstvima informiranja, o svim kemijskim i indikatorskim parametrima u vodi za ljudsku potrošnju nakon obrade propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom osigurati rezultate provedenih analiza u vodi za ljudsku potrošnju koju mu isporučuje,

– obavijestiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo o svakoj promjeni planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju nakon odobrenja te dostaviti obrazloženje o nastalim promjenama.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je osigurati financijska sredstva za provedbu početne ocjene sukladnosti i provedbu redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.

(4) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja ima odobrenje Ministarstva za korištenje opasnih kemikalija, odnosno kemikalija koje djeluju u obliku plina, prema posebnim propisima kojima je uređeno područje kemikalija, može provoditi dezinfekciju kao opću mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu kojim upravlja.

(5) Dezinfekcija se kao opća mjera provodi se s ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, predmeta koji dolaze u dodir s vodom za ljudsku potrošnju, sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na opremi, površinama, uređajima, u prostorijama i vodnim građevinama za vodoopskrbu kojima upravlja.«.

Članak 10.

Iza članka 15. dodaju se naslov iznad članka i članak 15.a koji glasi:

»Registracija pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

Članak 15.a

(1) Pravna osoba iz članka 15. stavka 1. obvezna je podnijeti zahtjev za registraciju Ministarstvu u svrhu upisa u Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. ovoga članka navodi najmanje sljedeće podatke: naziv, sjedište i OIB pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe, naziv i adresu crpilišta, broj zdenaca, nazive naselja koja se opskrbljuju, broj stanovnika koji se opskrbljuju, ukupni kapacitet pojedinog zdenca, tehnologiju obrade vode, način dezinfekcije, broj vodosprema, duljinu vodoopskrbne mreže te kontakt podatke.

(3) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba Ministarstvu dostavlja dokaz da je u Republici Hrvatskoj registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe.

(5) Ministar nadležan za zdravstvo donosi rješenje o upisu pravne osobe u Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Registar iz stavka 5. ovoga članka sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI).

(8) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

(9) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora Ministarstvu u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za brisanje iz Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

(10) Ministar nadležan za zdravstvo donosi rješenje o brisanju pravne osobe iz Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – provoditi ispitivanje vode učestalošću propisanom pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 1. riječi: »koja opskrbljuje 5.000 stanovnika ili isporučuje dnevno više od 1.000 m3 vode« zamjenjuju se riječima: »iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 13.

U članku 20. stavku 1. riječi: »sustavom samokontrole (HACCP)« zamjenjuju se riječima: »sustavom upravljanja rizicima i krizom«.

U podstavku 3. iza riječi: »obavijestiti potrošače« dodaju se riječi: »na prikladan način dostupnim sredstvima informiranja«.

Članak 14.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »obvezni su u slučaju« dodaju se riječi: »utvrđivanja nesukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju i«.

Članak 15.

U članku 27. stavku 3. riječi: »u skladu s učestalošću propisanom pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.« brišu se te se umjesto zareza stavlja točka.

Članak 16.

U članku 28. stavku 1. točki b) riječi: »reviziju sustava samokontrole« zamjenjuju se riječima: »reviziju sustava upravljanja rizicima i krizom, odnosno reviziju planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Kod provođenja službenih kontrola iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka uzima se u obzir mišljenje o provedenoj početnoj ocjeni sukladnosti i provedenim redovnim ocjenama sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz članka 12.c stavaka 1. i 6. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 17.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»b) REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA I KRIZOM

Članak 35.

Sanitarni inspektori provode reviziju sustava upravljanja rizicima i krizom, odnosno planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.«.

Članak 18.

U članku 37. stavku 1. riječi: »redovnog monitoringa i plan revizijskog monitoringa« zamjenjuju se riječima: »monitoringa parametara skupine A i parametara skupine B«.

U stavku 2. podstavku 1. riječi: »redovni monitoring (redovno praćenje) i revizijski monitoring (revizijsko praćenje)« zamjenjuju se riječima: »monitoring parametara skupine A i parametara skupine B«.

U podstavku 2. riječi: »redovni monitoring (redovno praćenje) i opseg analiza za revizijski monitoring (revizijsko praćenje)« zamjenjuju se riječima: »monitoring parametara skupine A i parametara skupine B«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – procjenu rizika Stručnog povjerenstva iz članka 12.b ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 39. podstavku 5. riječi: »redovnog i revizijskog monitoringa« zamjenjuju se riječima: »monitoringa parametara skupine A i parametara skupine B«.

Na kraju podstavka 7. točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju podstavci 8. i 9. koji glase:

» – podatke o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 5. ovoga Zakona,

– podatke o rezultatima provedene procjene rizika iz članka 12.b stavka 5. ovoga Zakona te sažeti prikaz tih rezultata .«.

Članak 20.

U članku 43. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – podatke iz članka 39. ovoga Zakona za svaki vodoopskrbni sustav posebno, osim podataka o rezultatima provedene procjene rizika iz članka 12.b stavka 5. ovoga Zakona te sažetog prikaza tih rezultata,«.

Članak 21.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– opskrbi pučanstvo vodom za ljudsku potrošnju koja ne udovoljava parametrima zdravstvene ispravnosti propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– stavi na tržište vodu u boci ili drugoj ambalaži koja ne udovoljava parametrima zdravstvene ispravnosti propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– koristi u proizvodnji hrane ili predmeta opće uporabe vodu za ljudsku potrošnju za koju ima saznanja da ne udovoljava parametrima zdravstvene ispravnosti propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– vodoopskrbni objekt ne udovoljava propisanim sanitarno-tehničkim i drugim uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona,

– ne podnese zahtjev Ministarstvu u svrhu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno članku 12.c stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

– na primjeren način ne zaštiti sva vodocrpilišta i vodoopskrbne objekte, sukladno članku 7. i članku 15. stavku 2. podstavku 1. ovoga Zakona,

– ne uspostavi i ne provodi plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, sukladno članku 15. stavku 2. podstavku 3. ovoga Zakona,

– ne prijavi svako odstupanje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara Stručnom povjerenstvu i nadležnoj sanitarnoj inspekciji te svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari Stručnom povjerenstvu, nadležnoj sanitarnoj inspekciji i Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost, sukladno članku 15. stavku 2. podstavku 4. ovoga Zakona,

– na svojim mrežnim stranicama ne objavi ažurirane podatke, obavijesti javnost drugim dostupnim sredstvima informiranja ili na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom ne osigura rezultate analiza vode za ljudsku potrošnju, sukladno članku 15. stavku 2. podstavcima 6. i 7. ovoga Zakona,

– ne obavijesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo o svakoj promjeni planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, sukladno članku 15. stavku 2. podstavku 8. ovoga Zakona,

– ne osigura financijska sredstva za provedbu početne ocjene sukladnosti i provedbu redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, sukladno članku 15. stavku 3. ovoga Zakona,

– ne podnese Ministarstvu zahtjev za registraciju u svrhu upisa u Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i ne obavijesti o promjenama, sukladno članku 15.a stavcima 1. i 8. ovoga Zakona,

– ne podnese Ministarstvu zahtjev za brisanje iz Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, sukladno članku 15.a stavku 9. ovoga Zakona,

– obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području, a ne obavlja ispitivanje vode na vodocrpilištu kojim upravlja odnosno na kojem obavlja djelatnost javne vodoopskrbe u opsegu analize na kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 16. stavak 1.),

– kod obavljanja ispitivanja vode na vodocrpilištu kojim upravlja odnosno na kojem obavlja djelatnost javne vodoopskrbe ne provodi analize u laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba ili ne provodi ispitivanje vode učestalošću propisanom pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 16. stavak 2.),

– prije korištenja novoga vodocrpilišta u svrhu javne vodoopskrbe ne obavi ispitivanje te vode u laboratoriju najmanje četiri puta godišnje u jednoj hidrološkoj godini, na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre te jedan puta godišnje na parametre radioaktivnih tvari propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 17. stavak 1.),

– ne obavi jednokratno ispitivanje u laboratoriju na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, prije ponovnog korištenja vodocrpilišta koje nije korišteno više od šest mjeseci (članak 17. stavak 2.),

– ne dozvoli ili ometa uzorkovanje vode sanitarnom inspektoru, sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona,

– ne dozvoli ili ometa provođenje nadzora ili ne dostavi ili onemogući uvid u svu raspoloživu dokumentaciju sanitarnom inspektoru u određenom roku ili dostavi netočne i nepotpune podatke, sukladno članku 18. stavku 2. ovoga Zakona,

– Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ne dostavi godišnji izvještaj iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona,

– ne provede mjere iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju utvrđivanja nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju,

– ne osigura na drugi način opskrbu vodom za ljudsku potrošnju ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata, sukladno članku 20. stavku 2. ovoga Zakona,

– ne izvrši rješenje inspektora kojim se naređuje izvršenje radnje ili mjere iz članka 32. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.«.

Članak 22.

U članku 5. podstavku 3., članku 6. stavcima 1. i 4., članku 12. stavku 1. točkama 1., 2. i 4., članku 12.a, članku 16. stavku 1., članku 17. stavcima 1. i 2., članku 20. stavcima 1. i 6., članku 22. stavku 1., članku 37. stavcima 3., 5., 6. i 8., članku 42. stavku 1. i članku 44. stavku 1. riječi: »članka 10. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 10. stavka 1.«.

Članak 23.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »ministar nadležan za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo«, a riječi: »Hrvatski zavod za toksikologiju« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ministar nadležan za zdravstvo donijet će pravilnik iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. izmijenjenog člankom 5. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ministar nadležan za zdravstvo donijet će odluku iz članka 12.b stavka 6. dodanog člankom 6. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar nadležan za zdravstvo donijet će odluku iz članka 12.c stavka 9. dodanog člankom 6. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Stručno povjerenstvo iz članka 12.b dodanog člankom 6. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravstvo osnovat će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Do ishođenja rješenja iz članka 12.c stavka 1. dodanog člankom 6. ovoga Zakona pravne osobe primjenjuju uspostavljen sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).

Članak 28.

Pravne osobe iz članka 15. stavka 1. izmijenjenog člankom 9. ovoga Zakona koje isporučuju više od 1.000 m3 vode na dan ili opskrbljuju više od 5.000 ljudi moraju uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama članka 12.c dodanog člankom 6. ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2023.

Pravne osobe iz članka 15. stavka 1. izmijenjenog člankom 9. ovoga Zakona koje isporučuju manje od 1.000 m3 vode na dan ili opskrbljuju manje od 5.000 ljudi moraju uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama članka 12.c dodanog člankom 6. ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2029.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/97

Zagreb, 13. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.