Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 104/2017 (25.10.2017.), Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2395

Na temelju odredbi članka 146. stavka 2., članka 191. stavka 3., članka 192. i članka 193. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15 i 93/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O GODIŠNJIM, POLUGODIŠNJIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond), kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« 19/14; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje i polugodišnje izvještaje fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda,

– Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda,

– Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza fonda,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na zadnji dan poslovne godine fonda i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja sastaviti polugodišnje i godišnje izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i polugodišnji izvještaji fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i polugodišnji izvještaji fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(5) Bilješke uz izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje.

(6) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba mirovinskog društva

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe mirovinskog društva

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj fonda

(7) Mirovinsko društvo dužno je u bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe fonda.

(8) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka za fond kojim upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(9) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima fonda.

(10) Mirovinsko društvo dužno je u godišnjem izvješću fonda, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje fonda, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine fonda i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost fonda značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

DRUGI IZVJEŠTAJI FONDA

Članak 4.

(1) Drugi izvještaji fonda uz godišnje i polugodišnje izvještaje su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda,

– izvještaj o dodatnim informacijama o fondu,

– statistička izvješća.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz stavka 1. alineja 1. i 2. ovoga članka, za polugodišnja i godišnja razdoblja, na obrascima čija su struktura i sadržaj propisani u Prilozima 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Izvještaj o dodatnim informacijama fonda iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka sastoji se od tri obrasca:

– Broj članova, iznos uplata na osobni račun te isplata s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu (Obrazac DI-DMF-1),

– Spolna i dobna struktura članova fonda (Obrazac DI-DMF-2) i

– Potraživanja fonda od Ministarstva financija te uplate državnih poticajnih sredstava na osobne račune članova fonda (Obrazac DI-DMF-3),

koje je mirovinsko društvo dužno sastaviti u skladu sa strukturom i sadržajem koji su definirani u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(4) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 4. ovoga članka su izvješća o radu fondova čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Agencija.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(6) Izvješća iz stavka 5. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Agencije.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Polugodišnji izvještaji fonda koji se sastavljaju za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Agenciji u roku od dva mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji koji se sastavljaju za poslovnu godinu, dostavljaju se Agenciji u roku od četiri mjeseca od završetka poslovne godine.

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavka 1. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja sastaviti izvještaj iz članka 4. stavka 1. alineja 3. ovoga Pravilnika, odnosno obrasce iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika u sljedećim rokovima:

– Obrazac DI-DMF-1 za svaki mjesec u godini i to u roku 8 dana od posljednjeg dana u mjesecu,

– Obrazac DI-DMF-2 za prva tri mjeseca kalendarske godine, za prvih šest mjeseci kalendarske godine, za prvih devet mjeseci kalendarske godine i za cijelu kalendarsku godinu u roku od mjesec dana od završetka izvještajnog razdoblja i

– Obrazac DI-DMF-3 za kalendarsku godinu u kojoj su nastala potraživanja s osnove državnih poticajnih sredstava (dalje: DPS) u roku istovjetnom roku iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. i članka 4. stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem fonda, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja propisanih člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem fonda, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

(7) Mirovinsko društvo dužno je postupiti po članku 198. stavku 3. Zakona u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

OBJAVA GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo dužno je objaviti revidirane godišnje i polugodišnje izvještaje otvorenog fonda kojim upravlja na svojim mrežnim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja otvorenog fonda ako fond posluje kraće od 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Članak 10.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 40/16 i 41/17).

Klasa: 011-02/17-03/05

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN FONDA

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih financijskih instrumenata

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

14 – Potraživanja s osnove danih predujmova

15 – Potraživanja od mirovinskog društva i depozitara

16 – Potraživanja s osnove prijenosa udjela

18 – Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

23 – Obveze prema mirovinskom društvu

24 – Obveze prema depozitaru

25 – Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda

26 – Obveze s osnove prijenosa udjela

27 – Obveze za neizdane udjele

28 – Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

33 – Udjeli UCITS fondova i odgovarajućih fondova te usklađenje vrijednosti

33x – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

33y – Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz država članica OECD-a sličnih UCITS fondovima i usklađenje vrijednosti

34 – Udjeli AIF-a i usklađenje vrijednosti

35 – Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

37 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

49 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s mirovinskim društvom

62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

64y – Umanjenje ostale imovine

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Rashodi od kamata

68 – Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente

69 – Ostali dozvoljeni troškovi fonda

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)

70x – Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem

70y – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

74 – Prihodi od dividendi

75 – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

76 – Ostali prihodi

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine (udjela) i revalorizacijske rezerve fonda

90 – Novčani primici

90x – Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana

90y – Novčani primici s osnove promjene članstva

90z – Novčani primici s osnove državnih poticaja

93 – Novčani izdaci

93x – Novčani izdaci s osnova isplata mirovina

93y – Novčani izdaci s osnove promjene članstva

93z – Novčani izdaci zbog smrti člana

94 – Dobit/gubitak tekuće financijske godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

PRILOG 2.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI FONDA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv fonda: _______________________________________

OIB fonda: _________________________________________

Naziv mirovinskog društva: ____________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(U HRK)

Konta skupinePozicijaAOP

Zadnji dan

Prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Imovina fonda
10 + 18*Novčana sredstva1 
 
37 + 52 + 18*Depoziti kod kreditnih institucija2 
 
55 + 18*Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira3 
 

Prenosivi vrijednosni papiri:

(∑ AOP5 + AOP9)

4
30 + 32 + 40 + 41 + 18*

– koji se vrednuju po fer vrijednosti

(∑ od AOP6 do AOP8)

5
a) kojima se trguje na uređenom tržištu6
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu7 
 
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje8
50 + 18* – koji se vrednuju po amortiziranom trošku9
31 + 51Instrumenti tržišta novca10 
 
33xUdjeli UCITS fondova11
33yUdjeli fondova sličnih UCITS fondovima12
34Udjeli alternativnih investicijskih fondova13
35Izvedeni financijski instrumenti14
55Ostala financijska imovina15

raz 1

(osim kt 10) + 39 + 49

Ostala imovina16 
 

Ukupna imovina

(AOP1 + AOP2 + AOP3 + AOP4 + (∑ od AOP10 do AOP16)

17 
 
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva18 
 
Obveze fonda19
20Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente20 
 
21 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti21
22 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku22 
 
23Obveze prema mirovinskom društvu23 
 
24Obveze prema depozitaru24 
 
26Obveze prema imateljima udjela25 
 
25 + 27 + 28*Ostale obveze fonda26 
 
Ukupno obveze fonda (∑od AOP20 do AOP26)27 
 

Neto imovina fonda

(AOP17-AOP27)

28 
 
Broj izdanih udjela29 
 

Cijena udjela fonda

(AOP28/AOP29)

30 
 
Obveze fonda prema izvorima imovine31
90Novčani primici (AOP33 + AOP34 + AOP35)32 
 
90xNovčani primici s osnova uplata na osobni račun člana33
90yNovčani primici s osnove promjene članstva34 
 
90zNovčani primici po osnovi državnih poticaja35
93Novčani izdaci (AOP37 + AOP38 + AOP39)36
93xNovčani izdaci s osnova isplata mirovina37
93yNovčani izdaci s osnove promjene članstva38
93zNovčani izdaci zbog smrti člana39
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine40 
 
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja41 
 
96

Rezerve fer vrijednosti

(AOP43 + AOP44)

42
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine43 
 
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite44 
 

Ukupno obveze prema izvorima imovine

(AOP32 + AOP36 + (Σ od AOP40 do AOP42)

45 
 
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva46 
 


* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(u HRK)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata

(AOP48 AOP49)

4
73Realizirani dobici od financijskih instrumenata48
63Realizirani gubici od financijskih instrumenata49

Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

(AOP51 AOP52)

50
72-62Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)51
71x-60xNeto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka52

Ostali prihodi

(Σ od AOP54 do AOP58)

53
70Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)54 
 
71 (osim 71x)Pozitivne tečajne razlike55 
 
74Prihodi od dividendi56 
 
75Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke57 
 
76Ostali prihodi58

Ostali financijski rashodi

(Σ od AOP60 do AOP63)

59 
 
67Rashodi od kamata60
60 (osim 60x)Negativne tečajne razlike61 
 
64xGubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke62 
 
68Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente63

Ostali rashodi

(Σ od AOP65 do AOP69)

64 
 
61Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom65 
 
65Naknada depozitaru66 
 
66Transakcijski troškovi67 
 
64yUmanjenje ostale imovine68 
 
69Ostali dozvoljeni troškovi fonda69 
 

Dobit ili gubitak

(AOP47 + AOP50 + AOP53 – AOP59 – AOP 64)

70 
 

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP72 + AOP73 + AOP76)

71
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata72

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP74 + AOP75)

73
– nerealizirani dobici/gubici74
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)75

Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)

(AOP77 + AOP78)

76
– dobici/gubici77
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)78

Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP70 + AOP71)

79


Obrazac INTD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(u HRK)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP81 do AOP98)

80
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira81 
 
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira82
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca83
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca84
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova85
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova86
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente87
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente88
Primici od dividendi89
Primici od kamata90
Izdaci za kamate91
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji92
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji93
Izdaci od naknada za upravljanje94
Izdaci za naknade depozitaru95
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda96
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti97
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti98

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP100 do AOP107)

99
Primici s osnova uplata na osobni račun člana100
Primici s osnove promjene članstva101
Primici s osnove državnih poticaja102
Izdaci s osnova isplata mirovina103
Izdaci s osnove promjene članstva104
Izdaci zbog smrti člana105
Ostali primici iz financijskih aktivnosti106
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti107
Efekti promjene tečaja stranih valuta108

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP80 + AOP99 + AOP108)

109 
 
Novac na početku razdoblja110 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP109 + AOP110)

111 
 


Obrazac INTI

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP113 do AOP132)

112
Dobit ili gubitak113 
 
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente114
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke115
Prihodi od kamata116
Rashodi od kamata117
Prihodi od dividendi118
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi119
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire120 
 
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca121 
 
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova122
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedene financijske instrumente123
Primici od kamata124
Izdaci od kamata125
Primici od dividendi126
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine127 
 
Povećanje (smanjenje) ostale imovine128 
 
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente129 
 
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza130 
 
Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru131 
 
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti132 
 

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP134 do AOP141)

133
Primici s osnova uplata na osobni račun člana134
Primici s osnove promjene članstva135
Primici s osnove državnih poticaja136
Izdaci s osnova isplata mirovina137
Izdaci s osnove promjene članstva138
Izdaci zbog smrti člana139
Ostali primici iz financijskih aktivnosti140
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti141

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP112 + AOP133)

142 
 
Novac na početku razdoblja143 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP142 + AOP143)

144 
 

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Dobit ili gubitak145 
 
Ostala sveobuhvatna dobit146 
 

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)

(AOP145 + AOP146)

147 
 
Primici s osnova uplata na osobni račun člana148 
 
Primici s osnove promjene članstva149
Primici s osnove državnih poticaja150
Izdaci s osnova isplata mirovina151
Izdaci s osnove promjene članstva152
Izdaci zbog smrti člana153 
 

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda

(Σ od AOP148 do AOP153)

154 
 

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda

(AOP147 + AOP154)

155 
 Obrazac IPPF

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

PozicijaTekuće razdoblje

Zadnji dan

prethodne (n)

poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-1) poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-2)

poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-3)

poslovne godine

Neto imovina fonda
Broj udjela fonda
Cijena udjela fonda
Tekuće razdoblje

Prethodna godina

(n)

Prethodna godina

(n-1)

Prethodna godina

(n-2)

Prethodna godina

(n-3)

Prinos fonda
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentimaVrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdobljuProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
   
   
   
 
 

Obrazac IV

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB fonda: _________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(u kunama)

Metoda vrednovanjaPozicijeZadnji dan prethodne poslovne godine% NAVNa izvještajni datum tekućeg razdoblja% NAV
Fer vrijednostFinancijska imovina
…….od toga tehnikama procjene
Financijske obveze
…….od toga tehnikama procjene
Amortizirani trošakFinancijska imovina 
Financijske obveze 
 
 
 
Ostale metodeOstala imovina
Ostale obveze 
 
 
 

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________


Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

PRILOG 3.

Obrazac RDGT

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB fonda: _________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

(U HRK)

Datum prodajeVrsta ulaganjaISINNaziv izdavateljaOznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9Količina (nominalna vrijednost)Knjigovodstvena ili fer vrijednostProdajna vrijednostRealizirani dobitak / gubitak
         
         
         


Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja,

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 4.

Obrazac NDGT

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

OIB fonda: _________________________________________

Naziv mirovinskog društva: ____________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

Vrsta ulaganjaISINNaziv izdavatelja ili druga ugovorna stranaOznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9

Trošak nabave

(nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena ili fer vrijednost

Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka

(usklađenje fer vrijednosti)

       
       


Neto tečajne razlikeAmortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećemUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitkeNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
     
     

Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba društva:

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O DODATNIM INFORMACIJAMA O FONDU

Obrazac DI-DMF-1

BROJ ČLANOVA, IZNOS UPLATA NA OSOBNI RAČUN TE ISPLATA S OSNOVE OSTVARIVANJA PRAVA PRESTANKA ČLANSTVA U FONDU

Naziv fonda: _______________________________________

Datum izvještaja: ____________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________

PodaciTekući mjesecPrethodni mjesecPromjena tekući / prethodni mjesec
A. Podaci o članovima
Ukupan broj članova fonda na početku mjeseca
Broj članova učlanjenih u fond tijekom mjeseca
Broj članova kojima je tijekom mjeseca prestalo članstvo u fonduUmirovljenje
Smrt
Ostali razlozi
UKUPNO
Ukupan broj članova fonda na posljednji dan u mjesecu
B. Podaci o uplatama na osobni račun

Bruto uplate na osobni račun

* tijekom mjeseca (u kunama i lipama)

Ukupno uplate na osobni račun

* od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u kunama i lipama)

* uključujući i državna poticajna sredstva
C. Podaci o isplatama s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva
Ukupne isplate tijekom mjeseca
(u kunama i lipama)
Umirovljenje
Smrt
Ostali razlozi
UKUPNO
Ukupne isplate od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u kunama i lipama)Umirovljenje
Smrt
Ostali razlozi
UKUPNO


Obrazac DI-DMF-2

SPOLNA I DOBNA STRUKTURA ČLANOVA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

Datum izvještaja: ____________________________________

DobSpolBroj članovaUkupno članovaUdjel (u %)
Do 18 godinamuškarci 
 
 
žene 
19-24muškarci 
 
 
žene 
25-29muškarci 
 
 
žene 
30-34muškarci 
 
 
žene 
35-39muškarci 
 
 
žene 
40-44muškarci 
 
 
žene 
45-49muškarci 
 
 
žene 
50-59muškarci 
 
 
žene 
60-69muškarci 
 
 
žene 
70-84muškarci 
 
 
žene 
85 i više godinamuškarci 
 
 
žene 
Ukupnomuškarci 
 
 
žene Obrazac DI-DMF-3

POTRAŽIVANJA FONDA OD MINISTARSTVA FINANCIJA TE UPLATE DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA NA OSOBNE RAČUNE ČLANOVA FONDA

Naziv fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: ________________________________

Broj članova fonda za koje mirovinsko društvo potražuje državna poticajna sredstva
Kalendarska godina za koju je izvršena uplata DPS-aUkupni iznos potraživanja (u kunama i lipama)Uplate Ministarstva financija RH
Iznos (u kunama i lipama)Datum uplateUdjel u ukupnom potraživanju (u %)