Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 104/2017 (25.10.2017.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2396

Na temelju članka 73. stavak 2., 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima i drugih izvještaja koji se dostavljaju za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje mirovinskog društva čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima Financijski izvještaji mirovinskog društva, a koji se nalaze u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA

Članak 4.

Mirovinsko društvo je dužno osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika sastavljati Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo dužno je polugodišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. i izvještaj sa stanjem na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja iz članka 4. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od dva mjeseca od završetka izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika i izvještaj, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, iz članka 4. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca od završetka poslovne godine.

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Mirovinsko društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem mirovinskog društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

Mirovinsko društvo dužno je objaviti godišnje financijske izvještaje i polugodišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama, u rokovima jednakim rokovima za dostavu iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Članak 9.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koji upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 40/16 i 41/17).

Klasa: 011-02/17-03/04

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Piere Matek, v. r.

PRILOG 1

KONTNI PLAN ZA MIROVINSKO DRUŠTVO

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
2OBVEZE
3FINANCIJSKA IMOVINA
4SITAN INVENTAR
6RASHODI
7PRIHODI
8REZULTAT POSLOVANJA
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
00Dugotrajna nematerijalna imovina
01Dugotrajna materijalna imovina
02Predujmovi za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
05Ulaganja u pridružena društva
06Ulaganja u ovisna društva
08Ostala imovina
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
10Novčana sredstva
11Predujmovi
12Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima i UCITS fondovima
13Potraživanja za kamate
14Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata
15Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija
16Potraživanja od zaposlenika
17Ostala potraživanja
19Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
19xOdgođena porezna imovina
2OBVEZE
20Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima i UCITS fondovima
21Obveze po financijskim instrumentima
24Obveze prema dobavljačima
25Obveze prema zaposlenicima
26Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
27Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti
28Rezerviranja za obveze
29Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja
29xOdgođene porezne obveze
3FINANCIJSKA IMOVINA
30Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitka
31Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
32Financijska imovina po amortiziranom trošku
4SITAN INVENTAR
6RASHODI
60Materijalni troškovi
61Troškovi usluga
62Troškovi plaća, honorara i sličnih naknada
63Ostali administrativni troškovi
64Rashodi od upravljanja fondom
640Transakcijski troškovi
641Troškovi za poslove upravljanja koji su delegirani
642Troškovi prodajnih zastupnika
643Troškovi promidžbe
649Ostali troškovi od upravljanja fondom
65Trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja (osim financijske imovine)
66Gubici od ulaganja u financijske instrumente
660Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata
661Nerealizirani gubici od financijske imovine
662Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
669Ostali gubici od ulaganja u financijske instrumente
67Gubitak od prodaje ostale imovine
68Rashodi od kamata i negativne tečajne razlike
680Rashodi od kamata
681Negativne tečajne razlike
69Troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze
7PRIHODI
70Prihodi od naknada od upravljanja
700Ulazna naknada
701Naknada za upravljanje
702Naknada za izlaz
703Nagrada za uspješnost
71Prihodi od kamata
72Pozitivne tečajne razlike
73Prihodi od ulaganja u financijske instrumente
730Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata
731Nerealizirani dobici od ulaganja u financijske instrumente
732Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
739Ostali prihodi od ulaganja u financijske instrumente
75Prihod od prodaje ostale imovine
76Prihodi od ukinutog rezerviranja
77Ostali prihodi
79Razlika prihoda i rashoda
8REZULTAT POSLOVANJA
80Dobit ili gubitak prije oporezivanja
81Porez na dobit
82Dobit ili gubitak poslije oporezivanja
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE
90Uplaćeni i upisani temeljni kapital
91Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja
92Kapitalne rezerve
93Revalorizacijske rezerve
93xRevalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
93yRevalorizacijske rezerve ostale imovine
94Ostale rezerve
95Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine
950Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja
951Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja
952Dobit tekuće godine
953Gubitak tekuće godine
98Aktivni izvanbilančni zapisi
99Pasivni izvanbilančni zapisi


PRILOG 2.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG DRUŠTVA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog društva: _____________________________

OIB: ______________________________________________

Na datum: _________________________________________

(u HRK)

KontoPozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
Imovina1
10 + 13*Novčana sredstva2
30 + 31 + 13*Financijska imovina po fer vrijednosti3
32 + 13*Financijska imovina po amortiziranom trošku4
12Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima5
11 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17Ostala potraživanja6
01Nekretnine, postrojenja i oprema7
00Nematerijalna imovina8
19xOdgođen porezna imovina9
02 + 05 + 06 + 08 + 19 (osim 19x)Ostala imovina10

Ukupna IMOVINA

(∑od AOP2 do AOP10)

11
98Izvanbilančni zapisi12
KAPITAL I OBVEZE13

Kapital i rezerve

(∑od AOP15 do AOP20)

14
90Temeljni kapital15
91 + 92 + 94Rezerve kapitala16
93xRezerve fer vrijednosti17
93yOstale revalorizacijske rezerve18
950 + 951Zadržana dobit ili preneseni gubitak19
952 + 953Dobit ili gubitak tekuće godine20

Obveze

(Σ od AOP 22 do AOP25)

21
20Obveze s osnova upravljanja fondovima22
21Financijske obveze23
24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 (osim 29x)Ostale obveze24
29xOdgođene porezne obveze25

UKUPNO KAPITAL I REZERVE

(AOP14+AOP21)

26
99Izvanbilančni zapisi27

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Mirovinsko društvo: _____________________________________________________

OIB: _________________________________________________________________

Za razdoblje: __________________________________________________________

(u HRK)

KontoPozicijeAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Prihodi od upravljanja fondovima

(Σ od AOP29 do AOP32)

28
701Naknada za upravljanje29
700Ulazna naknada30
702Naknada za izlaz31
703Naknada za uspješnost32

Rashodi od upravljanja fondom

(Σ od AOP34 do AOP37)

33
-640Transakcijski troškovi34
-643Troškovi promidžbe35
-642Troškovi prodajnih zastupnika36
-641-649Ostali troškovi od upravljanja fondom37

Neto rezultat od upravljanja fondom

(AOP28-AOP33)

38
-60-61-62-63-Opći administrativni troškovi poslovanja39

Neto financijski rezultat

(Σ od AOP41 do AOP44)

40
71-680Neto prihod od kamata41
72-681Neto tečajne razlike42
732-662Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke43
730 + 731 + 739-660-661-669Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente44
75 + 76 + 77-65-67-69Ostali prihodi i rashodi45
Ukupni prihodi46
Ukupni rashodi47

Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja

(AOP38+AOP39+AOP40+AOP45)

48
Porez na dobit49

Dobit ili gubitak

(AOP48-AOP49)

50

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP52 + AOP57)

51

Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP53 do AOP56)

52
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina53
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata54
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka55
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane56

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP58+AOP61+AOP64)

57

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP65+AOP66)

58
– nerealizirani dobici/gubici59
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)60

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP68+AOP69)

61
– dobici/gubici62
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)63
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka64

Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP50+AOP51)

65


Obrazac INTD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Mirovinsko društvo: ____________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

(∑ AOP67 do AOP75)

66 
 
Primici od naknade za upravljanje fondovima67
Ostali primici od fondova68
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima69
Novac isplaćen dobavljačima70
Novac isplaćen zaposlenicima71
Izdaci za kamate72
Izdaci za porez73
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti74
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti75

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑ AOP77 do AOP86)

76 
 
Primici od prodaje financijskih instrumenata77
Izdaci od kupnje financijskih instrumenata78
Primici od kamata79
Primici od dividendi80
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente81
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata82
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine83
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine84
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti85
 
 
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti86 
 

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP88 do AOP96)

87 
 
Uplate vlasnika društva88
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela89
Isplata dividende ili udjela u dobiti90
Primici od kredita91
Izdaci za otplatu primljenih kredita92
 
 
Primici po izdanim financijskim instrumentima93 
 
 
 
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima94 
 
 
 
Ostali primici iz financijskih aktivnosti95 
 
 
 
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti96 
 
Efekti promjene tečaja stranih valuta97
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP66+AOP76+AOP87+AOP97)98 
 
Novac na početku razdoblja99 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP98+AOP99)

100 
 

Obrazac INTI

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Mirovinsko društvo: ____________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(∑ AOP102 do AOP116)

101 
 
 
 
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja102 
 
 
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine103 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi104
Rezerviranja105
Prihodi od kamata106
Rashodi od kamata107
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente108
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke109
 
 
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima110 
 
 
 
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja111 
 
Izdaci od kamata112
 
 
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine113 
 
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima114
 
 
Povećanje/smanjenje ostalih obveza115 
 
 
 
Plaćen porez na dobit116 
 

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑ AOP118 do AOP127)

117 
 
 
 
Primici od prodaje financijskih instrumenata118 
 
Izdaci od kupnje financijskih instrumenata119
 
 
Primici od kamata120 
 
Primici od dividendi121
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente122
 
 
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata123 
 
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine124
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine125
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti126
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti127

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP129 do AOP137)

128 
 
 
 
Uplate vlasnika društva129 
 
 
 
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela130 
 
 
 
Isplata dividende ili udjela u dobiti131 
 
Primici od kredita132
Izdaci za otplatu primljenih kredita133
Primici po izdanim financijskim instrumentima134
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima135
Ostali primici iz financijskih aktivnosti136
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti137
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP101+AOP117+AOP128)138 
 
Novac na početku razdoblja139 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP138+AOP139)

140 
 

Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Mirovinsko društvo: ____________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u HRK)

Kapital i rezerve

Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
Temeljni kapitalRezerve kapitalaRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekuće godine

(razdoblja)

Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na 31. prosinca prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)
Stanje 1. siječnja tekuće godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na 31. prosinca tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Mirovinsko društvo: ____________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba društva:

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Depoziti

BIC bankeNaziv bankeUgovoreni iznos u valuti glavniceOznaka valuteIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Dionice

ISINNaziv izdavateljaKoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja

Dužnički vrijednosni papiri

ISINNaziv izdavateljaNominalna vrijednost u valutiOznaka valuteFer cijenaIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Instrumenti tržišta novca

ISINNaziv izdavateljaNominalna vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijenaVrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Udjeli UCITS fondova

ISINNaziv društva za upravljanjeNaziv fondaKoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanju

Izvedenice

Vrsta
izvedenice
OpisDruga ugovorna stranaOIB druge ugovorne straneDatum sklapanja ugovoraDatum dospijećaNominalna vrijednostOznaka valuteUgovoreni tečaj/Izvršna cijenaSpot tečaj/cijenaFer
vrijednost

Poslovni udjeli

Naziv društvaOIB društvaOpisVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja