Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

NN 105/2017 (27.10.2017.), Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

Vlada Republike Hrvatske

2403

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O HRVATSKOM VIZNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU

Članak 1.

U Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (»Narodne novine«, broj 36/13), u članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovlašteni službenici ustrojstvenih jedinica Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova imaju pristup zbirkama podataka viznih tijela nadležnih za izdavanje vize iz stavka 1. ovoga članka u svrhu odlučivanja o opravdanosti zahtjeva za izdavanje vize na granici i praćenja postupanja na graničnim prijelazima u skladu s ovom Uredbom.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/76

Urbroj: 50301-23/21-17-2

Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.