Odluka o osnivanju Vijeća za djecu

NN 105/2017 (27.10.2017.), Odluka o osnivanju Vijeća za djecu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2404

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU

I.

Osniva se Vijeće za djecu (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće djeluje pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

II.

Vijeće čine:

– predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednik Vijeća za djecu

1. predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, i to:

1.1. predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1.2. predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

1.3. predstavnik Ministarstva zdravstva

1.4. predstavnik Ministarstva kulture

1.5. predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

1.6. predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

1.7. predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

1.8. predstavnik Ministarstva pravosuđa

1.9. predstavnik Ministarstva financija

1.10. predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

2. predstavnici znanstvenih i stručnih ustanova te drugih tijela i institucija, i to:

2.1. predstavnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2.2. predstavnik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

2.3. predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje

2.4. predstavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

2.5. predstavnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.6. predstavnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za psihologiju ili Odsjeka za pedagogiju

2.7. predstavnik Fakulteta političkih znanosti

2.8. predstavnik Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba

2.9. dva predstavnika ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

3. tri predstavnika udruga na području zaštite i promicanja prava djece

4. predstavnik Hrvatskog novinarskog društva koji se bavi područjem zaštite i promicanja prava djece

5. predstavnik Nacionalnog vijeća učenika

6. jedan predstavnik djece.

Svaki član Vijeća ima svoga zamjenika.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.

III.

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici imenuju se na prijedlog čelnika tijela i institucija iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

Zadužuju se tijela državne uprave i institucije iz točke II. ove Odluke da u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dostave prijedloge za članove i zamjenike članova, a u svrhu upućivanja u proceduru imenovanja.

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici, predstavnici udruga na području zaštite i promicanja prava djece, imenuju se na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a predstavnici djece na temelju prijedloga udruga na području zaštite i promicanja prava djece.

IV.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Vijeće obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

V.

Zadaća je Vijeća da trajno prati ostvarivanje ciljeva Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te da koordinira i usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju planiranih mjera i aktivnosti.

U ostvarivanju svoje zadaće, Vijeće osobito:

1. prati primjenu Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava djece

2. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na djecu i predlaže Vladi mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svojoj nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite djece i ostvarivanja njihovih prava, kao i za unaprjeđenje zakonske regulative u području zaštite djece i ostvarivanju njihovih prava

3. predlaže Vladi i drugim ovlaštenim tijelima financiranje pojedinih programa značajnih za djecu, iz državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora

4. prati provođenje nacionalnih programa za djecu u drugim državama članicama Europske unije

5. koordinira i usklađuje rad povjerenstava i drugih stručnih tijela u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje ciljeva predviđenih u nacionalnom strateškom dokumentu na području zaštite i promicanja prava djece u Republici Hrvatskoj

6. donosi Etički kodeks istraživanja s djecom na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Kodeks) te, sukladno odrednicama Kodeksa, osniva Nacionalno etičko povjerenstvo za istraživanja s djecom, kao savjetodavno tijelo Vijeća, s ciljem promicanja i praćenja provođenja te tumačenja odrednica Kodeksa u spornim slučajevima, za koje donosi poslovnik o radu.

VI.

Vijeće može djelovati u užem sastavu koji čine imenovani predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske te u širem sastavu koji čine svi članovi Vijeća.

U okviru Vijeća mogu se osnivati povremena radna tijela radi izvršavanja određenih poslova i zadataka iz djelokruga Vijeća, čiji članovi mogu biti i stručnjaci koji nisu članovi Vijeća.

VII.

Vijeće donosi Poslovnik o svom radu.

VIII.

Središnja tijela državne uprave koja obavljaju poslove u vezi zaštite djece i ostvarivanja njihovih prava dužna su Vijeću dostavljati izvješće o relevantnim pitanjima iz svojih djelokruga, najmanje jednom godišnje.

IX.

Vijeće donosi na kraju tekuće godine plan rada za iduću godinu, kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Vijeće podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

X.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz državnoga proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

XI.

Članovi i zamjenici članova Vijeća ne primaju naknadu za rad u Vijeću.

Članovima i zamjenicima članova Vijeća koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, javnih ustanova, pravosudnih tijela i drugih pravnih osoba koje se prvenstveno financiraju iz sredstava državnog proračuna, osigurava se naknada troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Vijeća, odnosno radnih tijela Vijeća.

XII.

Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da o ovoj Odluci izvijesti tijela državne uprave i institucije iz točke II. Ove Odluke.

XIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za djecu (»Narodne novine«, broj 98/12).

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/361

Urbroj: 50301-25/05-17-2

Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.