Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 105/2017 (27.10.2017.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

2411

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– uvjeti, namjena i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: plivarica srdelara)

– konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov plivaricom srdelarom

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Odobrenje)

– kriterije za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilniku imaju sljedeće značenje:

»Mala plava riba« – podrazumijeva sljedeće vrste riba: iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), lokarda (Scomber colias), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus).

»Umjetna rasvjeta« – rasvjeta na glavnom i pomoćnim plovilima koja se koriste u ribolovu plivaricom srdelarom s ciljem privlačenja male plave ribe na određeno područje i njihovog koncentriranja u plovu.

»Svjećarica« pomoćno plovilo u ribolovu plivaricom srdelarom koje koristi umjetnu rasvjetu radi privlačenja male plave ribe.

»Ribolovna operacija plivaricom srdelarom« – obuhvaća paljenje umjetne rasvjete radi privlačenja male plave ribe, polaganje plivarice srdelare u more, povlačenje stezača radi zatvaranja donjeg dijela mreže ispod plove, izvlačenje stezača mreže na plovilo.

»Ribolovni dan« – podrazumijeva kontinuirani period od 24 sata ili dio tog perioda tijekom kojeg plovilo traži ribu, polaže mrežu u more, izvlači ulov na plovilo, te prevozi i iskrcava isti, a u kojem je plovilo obavljalo dio ili cijelu ribolovnu operaciju.

»Ciljani ribolov« – podrazumijeva ribolov u kojem ciljane vrste predstavljaju najmanje 80% mase ukupnog ulova u jednoj ribolovnoj operaciji.

Namjena i način obavljanja ribolova plivaricom srdelarom

Članak 3.

(1) Plivarica srdelara namijenjena je za ciljani ribolov male plave ribe.

(2) Ribolov plivaricom srdelarom smije obavljati samo ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskom ribolova na moru plovilom na koje je izdano važeće Odobrenje.

(3) Ribolov plivaricom srdelarom ima prednost pred svim ostalim vrstama ribolova.

(4) Najmanja udaljenost između plovila koja obavljaju ribolov plivaricom srdelarom smije biti 0,5 nautičkih milja.

(5) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj i stavljanje na tržište vrsta koje nisu ciljane u ribolovu plivaricom srdelarom u količini većoj od 20% ukupnog ulova ostvarenog u sklopu jedne ribolovne operacije.

Konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe plivarice srdelare i opreme za ribolov

Članak 4.

(1) Plivarica srdelara je okružujuća mreža namijenjena ulovu male plave koja se u osnovi sastoji od mrežnog tega na čijem gornjem dijelu se nalaze plovci koji omogućavaju da se gornji dio mreže nalazi na površini mora (plutnja), a na donjem dijelu opterećivači koji omogućavaju vertikalno postavljanje mreže u stupcu mora (olovnja). Na olovnji je postavljen i niz prstena kroz koji prolazi stezač (imbroj) koji omogućava sakupljanje i zatvaranje donjeg dijela mreže.

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice srdelare je 16 milimetara.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka do 1. lipnja 2018. godine dozvoljeno je koristiti plivaricu srdelaru minimalne veličine oka mrežnog tega između 14 i 16 milimetara.

(4) U ribolovu plivaricom srdelarom uz glavno plovilo dozvoljeno je koristiti najviše tri (3) pomoćna plovila – svjećarice.

(5) Tijekom obavljanja ribolova plivaricom srdelarom s ciljem privlačenja i agregiranja male plave ribe, dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete na glavnom i pomoćnim plovilima čija ukupna snaga ne prelazi 16000 W u slučaju žarulja sa žarnom niti, odnosno 4000 W u slučaju LED rasvjetnih tijela.

Odobrenje

Članak 5.

(1) Odobrenje se može izdati samo na plovila na kojima je u prethodnom razdoblju već bilo izdano Odobrenje, a nije bilo ukinuto na zahtjev vlasnika plovila.

(2) Zahtjev za izdavanje novog Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Odobrenje se izdaje na rok od 3 (tri) godine od dana prestanka važenja prethodnog Odobrenja.

(4) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(5) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovog Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Odobrenje se može izdati za plovila koja nisu imala prethodno Odobrenje, a na koja je izdana povlastica u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o morskom ribarstvu i propisom koji regulira povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u državnom vlasništvu. U tom slučaju plovilo ne podliježe kriterijima iz članka 6. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika i Odobrenje mu se izdaje na rok od tri godine.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 6.

(1) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

1. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) s upisanom plivaricom srdelarom.

2. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje već prethodno bilo izdano Odobrenje.

3. Minimalan broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom obavljenih plovilom za koje se traži Odobrenje u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, kako slijedi:

– Za plovila duljine preko svega do 12 m: 10 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega od 12 m do uključivo 15 m: 20 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko svega od 15 m do uključivo 18 m: 40 ribolovnih dana

– Za plovila dulja od 18 m do uključivo 24 m: 80 ribolovnih dana

– Za plovila duljine preko 24 m: 120 ribolovnih dana.

4. Ugrađen VMS uređaj na plovilu.

5. Ugrađen e-očevidnik na plovilu.

6. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka :

– ukoliko je došlo do promjene vlasništva plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a plovilom u tom razdoblju nije obavljen broj ribolovnih dana iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom od dana izdavanja povlastice novom vlasniku plovila koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je došlo do prijenosa plivarice srdelare iz jedne povlastice izdane na jedno plovilo u drugu povlasticu izdanu na drugo plovilo u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a ukupan broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom s oba plovila ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana od dana izdavanja povlastice novom vlasniku plovila koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je došlo do prijenosa povlastice putem Javnog poziva s jednog plovila na drugo plovilo u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a ukupan broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom s oba plovila ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovog članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana od dana upisa plivarice srdelare u drugu povlasticu koji je proporcionalno umanjen u odnosu na navedeno razdoblje

– ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova bila pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom ne zadovoljava kriterij iz stavka 1. točke 3. ovog članka, kao kriterij se uzima minimalni broj ribolovnih dana proporcionalno umanjen za razdoblje u kojem je povlastica bila pohranjena radi potonuća ili havarije što se dokazuje dokumentima izdanim od nadležnog tijela, odnosno rada plovila u akvakulturi, pod uvjetom da povlastica nije bila pohranjena duže od dvije godine u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Ukoliko je došlo do zamjene plovila u povlastici kod istog vlasnika plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, kao kriterij minimalnog broja ribolovnih dana uzima se zbroj ribolovnih dana plivaricom srdelarom ostvaren s oba plovila u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka Odobrenje se može izdati na plovilo na kojem nije ugrađen VMS uređaj i/ili e-očevidnik do dana podnošenja zahtjeva ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili e-očevidnika nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili e-očevidnika.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 7.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 8.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podatke o plovilu za koje je izdano Odobrenja

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. Ukidanje Odobrenja i obrazloženje ukidanja

6. Datum pokretanja upravnog spora

7. Odluku Upravnog suda, broj i datum

8. Napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 9.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

2. prijenosa prava na upis plivarice srdelare i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

3. kad vlasnik jednog plovila na kojeg je izdano Odobrenje zatraži prijenos Odobrenja na drugo plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov i koje u povlastici ima upisanu plivaricu srdelaru pod uvjetom da plovilo na koje se prenosi Odobrenje nije veće po veličini izraženoj u GT i snazi porivnog stroja izraženoj u kW.

(2) U slučaju da isti vlasnik više plovila na koje su izdane važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i važeća Odobrenja, želi zamijeniti plovila novim plovilom, sukladno odredbama važećeg pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica, za to će se plovilo izdati Odobrenje pod uvjetom da njegov kapacitet izražen u GT i kW nije veći od zbroja kapaciteta plovila sa kojih se prenose Odobrenja.

(3) Prijenos odobrenja iz stavka 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

(4) Prijenos odobrenja iz stavka 2. ovog članka izvršit će se ukidanjem svih Odobrenja izdanih na plovila koja se zamjenjuju i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone iz ukinutih Odobrenja, a rok valjanosti novog Odobrenja će biti jednak najdužem roku valjanosti iz ukinutih Odobrenja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Dozvoljava se obavljanje ribolova plivaricom srdelarom plovilima na koje je izdano Odobrenje čije je razdoblje važenja isteklo u slučaju kada je vlasnik plovila prije isteka roka njegovog važenja podnio zahtjev za izdavanjem novog Odobrenja.

(2) Obavljanje ribolova na način iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je do donošenja rješenja po podnesenom zahtjevu vlasnika plovila.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 101/14., 125/14., 140/14., 147/14., 2/15., 37/15, 44/15., 134/15., 94/16., 118/16. i 123/16.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/44

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 23. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.