Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN 105/2017 (27.10.2017.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2413

Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima UCITS fonda kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond voditi poslovne knjige, sastavljati i objavljivati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama UCITS fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje i polugodišnje izvještaje UCITS fonda čine izvještaji iz članka 205. stavka 1. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje koji su sastavni dio polugodišnjih izvještaja UCITS fonda iz članka 205. stavka 1. točke g) Zakona trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje UCITS fonda.

(4) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz članka 205. stavak 1. točka g) Zakona društvo za upravljanje dužno je objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba društva za upravljanje,

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe društva za upravljanje,

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje dužno je u bilješkama uz godišnje izvještaje iz članka 205. stavak 1. točka g) objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe UCITS fonda.

(6) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

(7) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom, dužno je u bilješkama uz polugodišnje i godišnje financijske izvještaje napajajućeg UCITS fonda objaviti i informacije iz članka 317. Zakona.

(8) Revidirani godišnji izvještaji, za slučaj pogrešnog izračuna cijene udjela UCITS fonda i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 259. stavka 4. Zakona, moraju sadržavati postupke naknade štete iz članka 110. stavka 5. Zakona.

(9) Društvo za upravljanje prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tijekovima iz članka 205. stavka 1. točke c) Zakona za UCITS fond može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(10) Društvo za upravljanje dužno je u bilješkama uz godišnje izvještaje UCITS fonda, u smislu ispunjenja obveze iz članka 257. stavka 4. Zakona, objaviti maksimalni postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio, za sva ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova ako su takva ulaganja, na godišnjoj razini, imala udio veći od 20% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine UCITS fonda.

(11) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od društva za upravljanje zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u godišnjim i polugodišnjim izvještajima UCITS fonda.

(12) Društvo za upravljanje dužno je u godišnjem izvješću UCITS fonda, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje UCITS fonda, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost UCITS fonda značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

POKAZATELJ UKUPNIH TROŠKOVA

Članak 4.

(1) Pokazatelj ukupnih troškova, koji se iskazuje u Izvještaju o posebnim pokazateljima UCITS fonda, računa se na način da se zbroj ukupnih troškova iz članka 247. stavka 2. i članka 248. stavka 2. Zakona, osim troškova iz točaka 2. i 7, podijeli sa prosječnom godišnjom neto imovinom UCITS fonda i pomnoži sa 100.

(2) Naknada i troškovi plativi depozitaru iz članka 248. stavak 2. točka 1. Zakona obuhvaća naknade koje se plaćaju depozitaru s osnove obavljanja poslova depozitara iz članka 218. Zakona.

(3) Troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine iz članka 248. stavka 2. točke 2. Zakona odnose se na troškove, bez obzira plative depozitaru ili drugom subjektu, koji su nastali isključivo zbog stjecanja ili prodaje imovine UCITS fonda, i koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na provizije i naknade investicijskom društvu, burzi, klirinškom društvu, skrbniku, troškovi platnog prometa i sl.

(4) Društvo za upravljanje dužno je periodički, a najmanje jednom kvartalno, pratiti kretanje pokazatelja ukupnih troškova na godišnjoj razini.

(5) Društvo za upravljanje je na temelju podataka o praćenju kretanja pokazatelja ukupnih troškova bez odgode dužno poduzimati mjere koje će osigurati postupanje u skladu s člankom 251. Zakona.

(6) Mjere iz stavka 5. ovoga članka društvo za upravljanje je dužno poduzimati isključivo unutar godine za koju se pokazatelj ukupnih troškova izračunava.

(7) Društvo za upravljanje je prilikom poduzimanja mjera iz stavka 5. ovoga članka dužno nastojati osigurati jednak tretman svih ulagatelja u UCITS fond, na razini cijele godine.

IZVJEŠTAVANJE O KLASAMA UDJELA UCITS FONDA

Članak 5.

(1) Ako udjeli u UCITS fondu daju različita prava njihovim imateljima (klase udjela) u skladu s člankom 104. Zakona, društvo za upravljanje dužno je za svaku klasu udjela UCITS fonda u bilješkama uz godišnje i polugodišnje izvještaje iskazati:

– pojedinosti vezano uz prava koja daje svaka klasa udjela UCITS fonda,

– broj izdanih udjela po pojedinim klasama udjela UCITS fonda za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine,

– cijenu udjela po pojedinoj klasi udjela UCITS fonda za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine u slučaju kada prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela,

– isplaćenu dobit po pojedinim klasama udjela UCITS fonda za godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje te za prethodno godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje.

(2) Ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela UCITS fonda društvo za upravljanje u Izvještaju o financijskom položaju UCITS fonda ne iskazuje podatke na pozicijama Neto imovina fonda, Broj izdanih udjela i Cijena udjela UCITS fonda.

(3) Dodatne izvještaje iz članka 6. stavka 1. alineja 3. i 4. ovoga Pravilnika društvo za upravljanje dužno je sastaviti za svaku pojedinu klasu udjela UCITS fonda.

DODATNI IZVJEŠTAJI UCITS FONDA

Članak 6.

(1) Dodatni izvještaji UCITS fonda su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 3 ovoga Pravilnika,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) i umanjenju imovine UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 4 ovoga Pravilnika,

– izvješće o udjelničarima UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 5 ovoga Pravilnika,

– izvješće o prvih 10 ulagatelja UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 6 ovoga Pravilnika te

– statistička izvješća.

(2) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga članka za razdoblje poslovne godine i za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka sa stanjem na 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(4) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka su izvješća o radu UCITS fondova čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku ili javni nadzor, kreira Agencija.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike, odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(6) Izvješća iz stavka 4. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Agencije.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

(1) Polugodišnji izvještaji UCITS fonda iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i dodatni izvještaji iz članka 6. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika koji se sastavljaju za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Agenciji u roku od 2 mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i dodatni izvještaji iz članka 6. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika koji se sastavljaju za poslovnu godinu, dostavljaju se Agenciji u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine.

(3) Rok za dostavu dodatnih izvještaja iz članka 6. stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga Pravilnika je mjesec dana od proteka izvještajnog datuma iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavka 1. i članka 6. stavka 1. alineja 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku na način definiran tehničkom uputom Agencije, potpisani naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem UCITS fonda, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.

(3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja propisanih člancima 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem UCITS fonda, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Društvo za upravljanje dužno je je za UCITS fond objaviti revidirane godišnje izvještaje(zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem UCITS fonda) i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, na svojim internetskim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama imati objavljene polugodišnje izvještaje i revidirane godišnje izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja UCITS fonda ako UCITS fond posluje kraće od 5 godina.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Članak 11.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine« br. 41/17).

Klasa: 011-02-17-02-18

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN UCITS FONDOVA

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih financijskih instrumenata

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

14 – Potraživanja s osnove danih predujmova

15 – Potraživanja od društva za upravljanje

16 – Potraživanja od depozitara

17 – Ostala imovina UCITS fonda

18 – Potraživanja po stečenoj kamati

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

23 – Obveze prema društvu za upravljanje

24 – Obveze prema depozitaru

25 – Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda

26 – Obveze prema imateljima udjela

27 – Ostale obveze UCITS fonda

28 – Obveze po obračunatoj kamati

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

34 – Izvedenice i usklađenje vrijednosti

35 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

36 – Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i usklađenje vrijednosti

37 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s društvom za upravljanje

62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

64y – Umanjenje ostale imovine

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Rashodi od kamata

68 – Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente

69 – Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

74 – Prihodi od dividendi

75 – Ostali prihodi

76 – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine (udjela) i revalorizacijske rezerve UCITS fonda

90 – Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda

94 – Dobit/gubitak tekuće poslovne godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

PRILOG 2.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI UCITS FONDA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Naziv društva za upravljanje: _______________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOP

Zadnji dan

Prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Imovina fonda
10Novčana sredstva1 
 
37 + 52 + 18*Depoziti kod kreditnih institucija2 
 
55 + 18*Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira3 
 

Prenosivi vrijednosni papiri:

(∑ AOP5 + AOP10)

4
30 + 40 + 18*

– koji se vrednuju po fer vrijednosti

(∑ od AOP6 do AOP9)

5
a) kojima se trguje na uređenom tržištu6
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu7 
 
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje8
d) neuvršteni9
50 + 18* – koji se vrednuju po amortiziranom trošku10
35 + 51Instrumenti tržišta novca11 
 
36Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom12
34Izvedenice13
39 + + 55Ostala financijska imovina14

raz 1

(osim kt 10)

Ostala imovina15 
 

Ukupna imovina

(AOP1 + AOP2 + AOP3 + AOP4 + AOP11 + AOP12 +

AOP13 + AOP14 + AOP15)

16 
 
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva17 
 
20Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente18 
 
21 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti19
22 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku20 
 
23Obveze prema društvu za upravljanje21 
 
24Obveze prema depozitaru22 
 
26Obveze prema imateljima udjela23 
 
25 + 27 + 28*Ostale obveze UCITS fonda24 
 
Ukupno obveze (∑ od AOP18 do AOP24)25 
 
Neto imovina fonda** (AOP16-AOP25)26 
 
Broj izdanih udjela**27 
 
Neto imovina po udjelu** (AOP26/AOP27)28 
 
90Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda29 
 
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine30 
 
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja31 
 
96

Rezerve fer vrijednosti

(AOP33 + AOP34)

32
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine33 
 
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite34 
 

Ukupno obveze prema izvorima imovine

(Σ od AOP29 do AOP32)

35 
 
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva36 
 


* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela UCITS fonda ne iskazuju se podaci na poziciji, odnosno iskazuju se za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno u Bilješkama uz financijske izvještaje

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata

(AOP 38 – AOP39)

37
73Realizirani dobici od financijskih instrumenata38
63Realizirani gubici od financijskih instrumenata39

Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

(AOP 41 – AOP 42)

40
72-62Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)41
71x-60xNeto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka42

Ostali prihodi

(Σ od AOP44 do AOP47)

43
70Prihodi od kamata44 
 
71 (osim 71x)Pozitivne tečajne razlike45 
 
74 + 75Prihodi od dividendi i ostali prihodi46 
 
76Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke47

Ostali financijski rashodi

(Σ od AOP49 do AOP52)

48
67Rashodi od kamata49
60 (osim 60x)Negativne tečajne razlike50 
 
64xGubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke51
68Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente52

Ostali rashodi

(Σ od AOP54 do AOP58)

53
61Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje54 
 
65Naknada depozitaru55 
 
66Transakcijski troškovi56 
 
64yUmanjenje ostale imovine57 
 
69Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda58 
 

Dobit ili gubitak

(AOP37 + AOP40 + AOP43-AOP48-AOP53)

59 
 

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP 61 + AOP62 + AOP65)

60
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata61

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP63 + AOP64)

62
– nerealizirani dobici/gubici63
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)64

Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)

(AOP66 + AOP67)

65
– dobici/gubici66
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)67

Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP59 + AOP60)

68


Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP70 do AOP87)

69
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira70 
 
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira71
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca72
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca73
Primici od prodaje udjela UCITS fondova74
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova75
Primici od ulaganja u izvedenice76
Izdaci od ulaganja u izvedenice77
Primici od dividendi78
Primici od kamata79
Izdaci za kamate80
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji81
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji82
Izdaci od naknada za upravljanje83
Izdaci za naknade depozitaru84
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda85
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti86
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti87

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP89 do AOP93)

88
Primici od izdavanja udjela89 
 
Izdaci od otkupa udjela90
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti91 
 
Ostali primici iz financijskih aktivnosti92
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti93
Efekti promjene tečaja stranih valuta94

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP69 + AOP88 + AOP94)

95 
 
Novac na početku razdoblja96 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP95 + AOP96)

97 
 

Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Novčani tokovima iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP99 do AOP118)

98
Dobit ili gubitak99 
 
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente100
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke101
Prihodi od kamata102
Rashodi od kamata103
Prihodi od dividendi104
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi105
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire106 
 
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca107 
 
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova108
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice109
Primici od kamata110
Izdaci od kamata111
Primici od dividendi112
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine113 
 
Povećanje (smanjenje) ostale imovine114 
 
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente115 
 
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza116 
 
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru117 
 
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti118 
 

Novčani tokovima iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP120 do AOP124)

119
Primici od izdavanja udjela120 
 
Izdaci od otkupa udjela121
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti122 
 
Ostali primici iz financijskih aktivnosti123
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti124 
 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP98 + AOP119 + AOP125)

125 
 
Novac na početku razdoblja126 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP125 + AOP126)

127 
 

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Dobit ili gubitak128 
 
Ostala sveobuhvatna dobit129 
 

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)

(AOP128 + AOP129)

130 
 
Primici od izdanih udjela UCITS fonda131 
 
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda132 
 

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda

(AOP131 + AOP132)

133 
 

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda

(AOP130 + AOP133)

134 
 


Obrazac IPPF

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

PozicijaTekuće razdoblje

Zadnji dan

prethodne (n)

poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-1) poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-2)

poslovne godine

Zadnji dan

prethodne (n-3)

poslovne godine

Neto imovina UCITS fonda
Broj udjela UCITS fonda
Cijena udjela UCITS fonda
Tekuće razdoblje

Prethodna godina

(n)

Prethodna godina

(n-1)

Prethodna godina

(n-2)

Prethodna godina

(n-3)

Prinos UCITS fonda
Pokazatelj ukupnih troškova
Isplaćena dobit po udjelu
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentimaVrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdobljuProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
   
   
   
* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebni pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Obrazac IVIF

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

(u kunama)

Metoda vrednovanjaPozicijeZadnji dan prethodne poslovne godine% NAVNa izvještajni datum tekućeg razdoblja% NAV
Fer vrijednostFinancijska imovina
…….od toga tehnikama procjene
Financijske obveze
…….od toga tehnikama procjene
Amortizirani trošakFinancijska imovina 
Financijske obveze 
 
 
 
Ostale metodeOstala imovina
Ostale obveze 
 
 
 

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv UCITS fonda: ______________________________________

OIB UCITS fonda: _______________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba društva za upravljanje:
__________________________________________________

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
UCITS FONDA

Datum prodajeVrsta
ulaganja
ISINNaziv
izdavatelja
Oznaka kategorije
financijske imovine i obveza prema MSFI 9*
Količina (nominalna vrijednost)Knjigovodstvena ili fer vrijednostProdajna vrijednostRealizirani dobitak / gubitak
         
         
         

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

11 Ostala ulaganja

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 4.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA

Vrsta ulaganjaISINNaziv izdavatelja ili druga ugovorna stranaOznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9Trošak nabave (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdobljaKnjigovodstvena ili fer vrijednostNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka (usklađenje fer vrijednosti)
       
       

Neto tečajne razlikeAmortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećemUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitkeNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
     
     

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja,

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 5.

IZVJEŠĆE O UDJELNIČARIMA UCITS FONDA

Kategorija udjelničaraBroj udjela/dionica
– domaći imatelji
Broj udjelničara/dioničara – domaći imateljiBroj udjela/dionica
– strani imatelji
Broj udjelničara/dioničara – strani imatelji
kreditne institucije
osiguravajuća društva
investicijski fondovi
mirovinski fondovi
investicijska društva
ostali
fizičke osobe

Ukupni broj udjelaVrijednost udjela
  

PRILOG 6.

IZVJEŠĆE O PRVIH 10 ULAGATELJA UCITS FONDA

Redni brojKategorija udjelničaraUdio u NAV-u %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ukupno:

Kategorija udjelničara:

1. kreditne institucije

2. osiguravajuća društva

3. investicijski fondovi

4. mirovinski fondovi

5. investicijska društva

6. ostali

7. fizičke osobe