Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

NN 106/2017 (31.10.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

MINISTARSTVO OBRANE

2425

Na temelju članka 153. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA

I.

U Odluci o rasporedu radnog vremena (»Narodne novine«, br. 66/14, 23/15 i 84/15) iza točke VIII. dodaje se točka VIII.a koja glasi:

»VIII.a

Dan odsutnosti s posla za vrijeme odazivanja na poziv pravosudnih i drugih državnih tijela u vezi sa službom smatra se danom redovnoga radnog vremena.«

II.

U točki XII. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poseban oblik rada iz stavka 1. ove točke je rad djelatnih vojnih osoba u ciklusima sedam kalendarskih dana rada – sedam kalendarskih dana odmora.«

III.

U točki XIII. stavku 3. riječi: »ili provedbe protokolarnih zadaća«, brišu se.

IV.

U točki XXII. stavku 1. riječi: »osam mjeseci« zamjenjuju se riječima: »dvanaest mjeseci«.

U stavku 2. riječi: »petnaest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »osamnaest mjeseci«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zapovjednik bojne odnosno zapovjednik ili čelnik jednake ili više razine, odnosno osoba koju on ovlasti određuje vrijeme korištenja slobodnog dana pisanim nalogom u pravilu odmah nakon ostvarivanja prava na slobodan dan u skladu s ovom Odlukom, a najkasnije u vremenu koje će djelatnoj vojnoj osobi omogućiti korištenje slobodnog dana u roku iz stavka 1. odnosno stavka 2. ove točke.«

V.

Prilogu 1. Odluke o rasporedu radnog vremena (»Narodne novine«, br. 66/14, 23/15 i 84/15) mijenja se te se Prilog 1. nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2017.

Klasa: 023-03/17-03/1

Urbroj: 512-01-17-1062

Zagreb, 25. listopada 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

PRILOG 1