Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve

NN 106/2017 (31.10.2017.), Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve

Ministarstvo pravosuđa

2426

Na temelju članka 43.a stavka 6. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE POJEDINAČNE PROCJENE ŽRTVE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izrade pojedinačne procjene potreba žrtava kaznenih djela (u daljnjem tekstu: žrtve) za zaštitom i podrškom, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena potreba temelji.

(2) Ovaj Pravilnik propisuje minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja potreba za primjenom posebnih mjera zaštite u odnosu na žrtve, ali ne utječe na primjenu drugih priznatih načina i metoda procjene potreba (primjerice vještačenje).

(3) Procjenu potreba žrtve provode sva tijela prethodnog i kaznenog postupka (policijski službenici, državni odvjetnici i suci) koja dolaze u kontakt sa žrtvom počevši od izvida pa do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Postupak pojedinačne procjene potreba žrtve za zaštitom sastoji se od utvrđivanja postoji li potreba žrtve za primjenom posebnih mjera zaštite (u daljnjem tekstu: procjena potreba) te, ako postoji, koje posebne mjere zaštite je potrebno provesti kako bi se žrtva dodatno zaštitila i time smanjio rizik od njene daljnje traumatizacije ili ponovne viktimizacije.

(2) Kada je žrtva dijete pretpostavit će se da postoji potreba za primjenom posebnih mjera zaštite.

Članak 3.

(1) Svako tijelo prethodnog i kaznenog postupka koje provodi ispitivanje žrtve dužno je provesti pojedinačnu procjenu potreba žrtve te sačiniti zaključak o provedenoj procjeni potreba kao i o utvrđenim posebnim mjerama zaštite. Pri tome će razmotriti zaključak prethodno provedene pojedinačne procjene potreba žrtve.

(2) U svrhu pojedinačne procjene potreba žrtve tijelo iz stavka 1. ovog članka može pribaviti potrebne podatke od centra za socijalnu skrb te drugih tijela, organizacija i ustanova koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela, a posebno od Odjela za podršku žrtvama i svjedocima u županijskim sudovima u kojima su ustrojeni.

(3) Tijela nadležna za provođenje pojedinačne procjene potreba žrtava razmotrit će preporuke tijela, organizacija i ustanova iz stavka 2. ovoga članka, kao i preporuke organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama da je potrebno odrediti mjere zaštite žrtve ukoliko su te organizacije i ustanove već sačinile takvu preporuku na temelju rada sa žrtvom.

Članak 4.

(1) Procjena potreba provodi se uz sudjelovanje žrtve, i uzimajući u obzir njezine želje uključujući i želju da se ne koriste posebne mjere zaštite propisane zakonom. Procjena potreba žrtava mora se provesti s posebnim obzirom, na primjeren način koji je za žrtvu što manje opterećujući, poštujući pri tom njeno dostojanstvo, psihofizičko stanje te uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.

(2) Procjena potreba provodi se i kada žrtva ne želi ili je onemogućena sudjelovati u tom postupku, a na temelju dostupnih podataka.

(3) Procjena potreba mora uzeti u obzir postojeće i potencijalne opasnosti i rizike za žrtvu.

Članak 5.

Pri provođenju pojedinačne procjene potreba, posebno će se uzeti u obzir sljedeće:

1) osobne značajke žrtve i

2) postoje li rizici i/ili strah od nanošenja štete, što uključuje:

– težinu, odnosno vrstu ili narav kaznenog djela i

– okolnosti počinjenja kaznenog djela.

Članak 6.

(1) Osobne značajke žrtve iz članka 5. točke 1. ovog Pravilnika uključuju značajke osobne ranjivosti, a posebno dob žrtve, moguću trudnoću ili nedavni porod, invaliditet, teškoće u komuniciranju (govoru, čitanju ili pisanju), zdravstveno stanje, ovisnost o alkoholu ili opojnim sredstvima, PTSP i slično.

(2) Žrtva će se smatrati posebno ranjivom i ako je prethodno bila žrtvom kaznenog djela ili prekršaja s obilježjima nasilja, bez obzira da li je to postupanje bilo prijavljivano i procesuirano kao kazneno djelo odnosno prekršaj ili nije, uzimajući pritom u obzir sve okolnosti slučaja.

(3) Posebno treba uzeti u obzir ako su kaznenim djelom pogođena i žrtvina djeca, odnosno druge osobe o kojima žrtva brine ili su ovisne o žrtvi, te u tom slučaju treba obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb s ciljem poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu.

Članak 7.

Pri procjenjivanju postoje li rizici ili strah od nanošenja štete iz članka 5. točke 2. ovog Pravilnika uzet će se u obzir da teška kaznena djela uključuju, ali se ne ograničavaju, na nasilje u bliskim odnosima, rodno uvjetovano nasilje, spolno nasilje i spolno iskorištavanje, trgovanje ljudima, zločin iz mržnje, terorizam, organizirani kriminal i druga kaznena djela s elementima nasilja.

Članak 8.

Pri procjeni okolnosti počinjena kaznenog djela iz članka 5. točke 2. ovog Pravilnika, posebno će se uzeti u obzir:

– je li žrtva osobno povezana s osumnjičenikom odnosno okrivljenikom kao bliska osoba (primjerice, član obitelji, osobe koje žive u istom kućanstvu i drugo) ili kao osobe u bliskim odnosima (primjerice, osobe u intimnom odnosu koje ne žive u istom kućanstvu)

– boji li se žrtva da će joj osumnjičenik odnosno okrivljenik nauditi,

– je li osumnjičenik odnosno okrivljenik već ranije na sličan način postupao prema žrtvi, a posebno u posljednje vrijeme (bez obzira je li to postupanje bilo prijavljeno i procesuirano kao kazneno djelo ili nije),

– je li kazneno djelo počinjeno na osobito okrutan i/ili ponižavajući način,

– je li žrtva ekonomski ovisna o osumnjičeniku odnosno okrivljeniku (primjerice roditelj, partner, poslodavac žrtve i slično),

– postoje li neke druge okolnosti počinjenja kaznenog djela iz kojih proizlazi da za žrtvu postoji ozbiljan rizik od nanošenja štete.

Članak 9.

(1) Ako na temelju rezultata procjene potreba tijelo koje provodi pojedinačnu procjenu potreba žrtve za zaštitom zaključi da postoji rizik od nanošenja štete i/ili dodatne traumatizacije žrtve, predložit će i/ili provesti odgovarajuće posebne mjere zaštite žrtve.

(2) Posebne mjere zaštite žrtve obuhvaćaju uz mjere procesne zaštite (primjerice, poseban način ispitivanja, uporabu komunikacijskih tehnologija radi izbjegavanja vizualnog kontakta s počiniteljem, isključenje javnosti s rasprave, ispitivanje od strane osobe istog spola te, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja da ispitivanje provodi ista osoba, pratnju osobe od povjerenja, zaštitu tajnosti osobnih podataka), omogućavanje razgovora sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava, kao i druge mjere predviđene zakonom.

(3) Posebne mjere zaštite žrtve mogu se, prema potrebi, odrediti i za žrtve iz članka 202. stavka 11. Zakona o kaznenom postupku (bračni i izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, potomak, a ako njih nema, predak, brat i sestra one osobe čija je smrt izravno prouzročena kaznenim djelom te osoba koju je ona na temelju zakona bila dužna uzdržavati), ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Članak 10.

(1) Svako tijelo dužno je o provedenoj pojedinačnoj procjeni potreba žrtve ispuniti Obrazac o provedenom postupku pojedinačne procjene potreba žrtve za zaštitom.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Prilikom provedbe pojedinačne procjene potreba žrtava za zaštitom, u mjeri u kojoj je to moguće, procijenit će se i potrebe žrtve za dodatnom podrškom i pomoći. Ovisno o rezultatu te procjene, tijelo koje provodi procjenu žrtvu će uputiti u odgovarajuću ustanovu i/ili organizaciju koja pruža vrstu podrške i/ili pomoći potrebne žrtvi.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/17-01/1595

Urbroj: 514-05-17-21
Zagreb, 20. listopada 2017.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.

PRILOG

OBRAZAC O PROVEDENOM POSTUPKU POJEDINAČNE PROCJENE POTREBA ŽRTVE ZA ZAŠTITOM

Naziv tijela__________________________________________,

u predmetu: ____________________, dana ________________.

Provelo je pojedinačnu procjenu potreba za zaštitom žrtve

_____________________________,__________________,
(ime i prezime žrtve)(datum rođenja)

_________________________________

(OIB/odgovarajući identifikacijski podatak)

☐ uz sudjelovanje žrtve

☐ bez sudjelovanja žrtve

Nakon provedenog postupka je zaključeno:

☐ NEMA POTREBE ZA PRIMJENOM POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

☐     UTVRĐENA JE POTREBA ZA PRIMJENOM POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

(navesti kojih):Provoditelj procjene:_______________,_______________
(ime i prezime)(potpis)