Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine

NN 106/2017 (31.10.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine

Općina Vrhovine

2427

Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 101/2017.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13 – pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15.), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 3. redovnoj sjednici održanoj 16. listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE VRHOVINE

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima u Općini Vrhovine (»Narodne novine« broj 59/17.) u članku 2. stavak 1. točke 3. – 7. se brišu.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. točka 5. se briše.

Članak 3.

U poglavlju II. odjeljak 5. Porez na nekretnine i članak 16. se brišu.

Članak 4.

U poglavlju III. »Nadležnost i primjena propisa« u članku 17. iza brojke 4. slovo »i« i brojka »5.« brišu se.

Članak 5.

U članku 19. stavak 2. se biše.

Članak 6.

U poglavlju V. »Prijelazne i završne odredbe« članak 24. se briše.

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima u Općini Vrhovine objavit će se u »Narodnim novinama«, »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije i na web-stranici Općine
www.vrhovine.hr a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 410-01/17-01/7

Urbroj: 2125/09-01/01/17-2

Vrhovine, 16. listopada 2017.

Predsjednik
Nikola Ivančević, v. r.