Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme

NN 98/2017 (4.10.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme


Ministarstvo poljoprivrede

2273

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Školske sheme (»Narodne novine«, broj 50/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10. 1. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/39)

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10. 1. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/40) i

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014) (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 907/2014).«

Članak 2.

U članku 10. stavku 9. podstavku 1. riječi »15. rujna« zamjenjuju se riječima »15. listopada«.

Članak 3.

U Prilogu III i IV Pravilnika riječi:

»MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Ksaver 200a

10000 ZAGREB«

brišu se.

Članak 4.

U Prilogu V Pravilnika riječ »ZDRAVLJA« zamjenjuje se riječju »ZDRAVSTVA«, a riječi:

»MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB«

brišu se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/23

Urbroj: 525-07/0817-17-8

Zagreb, 25. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.