Odluka o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluka o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


2277

Na temelju članka 1. stavka 2., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O OTPISU POTRAŽIVANJA S NASLOVA NAJMA STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

I.

Ovom Odlukom daje se ovlast državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje da u ime Republike Hrvatske otpiše potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi te se utvrđuju kriteriji za korisnike koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja.

II.

Daje se ovlast Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke utvrdi i otpiše potraživanja za najam stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) koji su uvedeni u posjed stambene jedinice, koji su stvarno i kontinuirano prebivali ili boravili u stambenoj jedinici od uvođenja u posjed, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju ili borave u dodijeljenim stambenim jedinicama.

Otpis potraživanja na ime najma stambene jedinice mogu ostvariti korisnici stambenih jedinica iz stavka 1. ove točke koji na dan stupanja na snagu ove Odluke imaju sklopljene ugovore o najmu i korisnici stambenih jedinica koji na dan stupanja na snagu ove Odluke nemaju sklopljene ugovore o najmu, a stambene jedinice koriste temeljem službene isprave kojom je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi.

Korisnicima stambenih jedinica mogu se otpisati potraživanja koja su na dan stupanja na snagu ove Odluke starija od tri godine.

III.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pokreće postupak otpisa na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.

Kada se postupak pokreće na zahtjev korisnika, podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka iz zahtjeva.

Uz zahtjev iz stavka 1. ove točke podnositelj zahtjeva prilaže:

– akt temeljem kojeg je korisniku stambena jedinica dana na korištenje

– ostalu dokumentaciju na zahtjev Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

IV.

Ovlašćuje se čelnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje da, nakon što se utvrdi postojanje uvjeta iz točke II. ove Odluke, donese pojedinačnu odluku o otpisu potraživanja korisniku stambene jedinice u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi.

V.

Nakon izvršnosti pojedinačne odluke o otpisu potraživanja iz točke IV. ove Odluke s korisnicima iz točke II. ove Odluke bez odgode će se sklopiti ugovori o najmu stambenih jedinica uz obvezu plaćanja najamnine po uvjetima propisanim u Zakonu o najmu stanova.

VI.

Protiv korisnika iz točke IV. ove Odluke koji ne budu podmirivali obveze sukladno odredbama ugovora o najmu stambenih jedinica iz točke V. ove Odluke Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će pokrenuti postupke prisilne naplate odnosno postupke iseljenja iz stambene jedinice.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/351
Urbroj: 50301-26/09-17-2
Zagreb, 5. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.