Odluka o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2436

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

BRANKO CARATAN

MARIN JURJEVIĆ

VANJA – IVAN SAVIĆ

VIŠNJA STAREŠINA

DORA ZGRABLJIĆ ROTAR

GORAN BANDOV.

II.

Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 6. studenoga 2017.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-07/49

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.