Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2444

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

TRPIMIR GOLUŽA

MARIO GAZIĆ

NIKICA DARABOŠ

TIBOR SANTO

HRVOJE PEZO

VIŠNJA FORTUNA.

II.

Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 6. studenoga 2017.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-07/49

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.