Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2462

Na temelju članka 13. stavka 3. u vezi s člankom 2. stavcima 1. i 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, br. 74/14 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, klase: 022-03/17-02/09, urbroja: 6521-14-17-2, od 4. listopada 2017. godine i Odbora za gospodarstvo, klase: 022-03/17-04/115, urbroja: 6521-6-17-01, od 18. listopada 2017. godine, je na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU PIROVAC

I.

Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Pirovac na k.č.br. 331/1, k.o. Pirovac, nastale od:

– k.č.br. 332/1, oranice, upisane u zk.ul.br. 1084, k.o. Pirovac, koja se nalazi u suvlasništvu Petra Čubrića pok. Marka u 28/240 dijela, Joze Radovčića pok. Ante u 18/240 dijela, Marije Čubrić udo. Marka u 7/240 dijela, Marka Čubrića pok. Marka u 7/240 dijela, Marka Čubrića pok. Velimira u 53/480 dijela, Ante Čubrića pok. Velimira u 53/480 dijela, Jure Čubrića pok. Luke Pirovca u 1/2 dijela i Općine Pirovac u 7/240 dijela

– k.č.br. 333/1, oranice, upisane u zk.ul.br. 1084, k.o. Pirovac, koja se nalazi u suvlasništvu Petra Čubrića pok. Marka u 28/240 dijela, Joze Radovčića pok. Ante u 18/240 dijela, Marije Čubrić udo. Marka u 7/240 dijela, Marka Čubrića pok. Marka u 7/240 dijela, Marka Čubrića pok. Velimira u 53/480 dijela, Ante Čubrića pok. Velimira u 53/480 dijela, Jure Čubrića pok. Luke Pirovca u 1/2 dijela i Općine Pirovac u 7/240 dijela i

– k.č.br. 331/1, oranice, upisane u zk.ul.br. 2920, k.o. Pirovac, koja se nalazi u vlasništvu Milana Jelušića pok. Mate, u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju pravomoćne lokacijske dozvole Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Sjedište Šibenik, klase: UP/I-350-05/15-01/000039, urbroja: 2182/1-16-16-5, od 1. lipnja 2016. godine, mišljenja Općinskog vijeća Općine Pirovac, klase: 943-04/16-01/03, urbroja: 2182/11-01-16-1, od 12. prosinca 2016. godine, mišljenja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, klase: 943-04/17-01/1, urbroja: 2182/1-01-17-1, od 22. ožujka 2017. godine, geodetskog projekta tvrtke Ured za izmjeru d.o.o. Šibenik, oznake: UZI-232/15, od 19. studenog 2015. godine, potvrde Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Šibenik, klase: 932-06/15-02/1116, urbroja: 541-24-2/5-16-3, od 5. veljače 2016. godine i očitovanja Područnog ureda za katastar Šibenik, klase: 930-01/17-01/128, urbroja: 541-24/1-17-2, od 18. svibnja 2017. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/115

Urbroj: 50301-26/09-17-7

Zagreb, 2. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.