Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2464

Na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

I.

U Odluci o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća (»Narodne novine«, broj 88/11) točka V. briše se.

II.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Naknade iz točaka II. i III. te nagrade iz točke IV. ove Odluke isplatit će se članu Vijeća iz državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnog sudbenog vijeća.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/377

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 2. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.