Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2465

Na temelju članka 180. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

I.

U Odluci o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 88/11) točka V. briše se.

II.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Naknade iz točaka II. i III. te nagrade iz točke IV. ove Odluke isplatit će se članu Vijeća iz državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnoodvjetničkog vijeća.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/378

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 2. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.