Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

NN 107/2017 (3.11.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Ministarstvo poljoprivrede

2473

Na temelju članka 74. stavka 4. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/09, 25/11 i 57/15) u Prilogu 3., točki 1. podtočka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1.DAS-ELISA,
DASI-ELISA
prema uputi za uzorkovanje

za jedan virus i jedan uzorak:

– do 10 uzoraka

– od 11 do 50

uzoraka

– više od 50 uzoraka100,00

80,00


70,00«


Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/34

Urbroj: 525-09/1693-17-1

Zagreb, 26. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.