Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

NN 107/2017 (3.11.2017.), Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2474

Na temelju članka 164. stavka 7. Zakona autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA RAD VIJEĆA STRUČNJAKA ZA NAKNADE U PODRUČJU AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se visina naknade za sudjelovanje u radu Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Vijeće stručnjaka).

Članak 2.

(1) Pravo na naknadu iz članka 1. ovoga pravilnika imaju predsjednik i članovi Vijeća stručnjaka.

(2) Predsjednik i članovi Vijeća stručnjaka imaju pravo na naknadu prema broju sjednica na kojima su odlučivali, i to za predsjednika u iznosu od 1.200,00 kuna neto po sjednici, a za članove 600,00 kuna neto po sjednici.

Članak 3.

(1) U radu sjednica Vijeća stručnjaka mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, i pozvane osobe stručne za pojedina pitanja za područje rada sjednice Vijeća stručnjaka.

(2) Pozvani stručnjaci iz stavka 1. ovoga članka za svoj stručni doprinos u radu Vijeća stručnjaka imaju pravo na naknadu u visini kao i članovi Vijeća stručnjaka.

Članak 4.

Način plaćanja naknade iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika utvrđuje odlukom ravnatelj Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine«, br. 24/06 i 148/08).

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/00038

Urbroj: 533-28-17-0002

Zagreb, 23. listopada 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.