Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

NN 107/2017 (3.11.2017.), Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2475

Na temelju članka 169. stavka 8. Zakona autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM MJERILIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA I O NAKNADAMA ZA RAD VIJEĆA STRUČNJAKA ZA NAKNADE U PODRUČJU AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se stručna mjerila koja moraju ispunjavati organizacije za kolektivno ostvarivanje prava za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te postupak izdavanja odobrenja Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, izvješćivanje Zavoda od neovisnih upravljačkih subjekata o namjeri kolektivnog ostvarivanja prava, evidencije Zavoda te mjerila za utvrđivanje naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Vijeće stručnjaka).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA

Stručna mjerila za obavljanje djelatnosti

Članak 3.

(1) Odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava na području Republike Hrvatske Zavod na zahtjev izdaje organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koja udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima sjedište ili poslovni nastan u Europskoj uniji,

b) ima odgovarajuće materijalne i ljudske resurse za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava,

c) kolektivno ostvarivanje prava obavlja kao jedinu ili glavnu djelatnost,

d) pripada svojim članovima ili je pod kontrolom svojih članova,

e) ustrojena je na neprofitnoj osnovi.

(2) Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava mora udovoljavati ostalim uvjetima propisanim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17, u daljnjem tekstu: Zakon) kojima se pobliže uređuje obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava.

Članak 4.

(1) Smatra se da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga pravilnika ako ima:

a) poslovni prostor opremljen informatičkom i komunikacijskom opremom primjerenom za ispunjavanje propisanih obveza koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava;

b) stručnu službu za obavljanje pravnih i financijskih poslova, u kojoj je zaposlena najmanje jedna osoba sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prava ili istovjetnim studijem prava sukladno ranije važećim propisima, koja ima najmanje dvije godine stručnog iskustva na poslovima ostvarivanja autorskog i srodnih prava i znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika, te najmanje jedna osoba čije stručne kvalifikacije udovoljavaju propisima za vođenje računovodstva i koja ima najmanje dvije godine stručnog iskustva na poslovima organiziranja i vođenja računovodstva.

(2) Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pisanim ugovorom povjeriti drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava obavljanje određenih provedbenih poslova ostvarivanja prava.

(3) Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pisanim ugovorom povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova vezanih uz kolektivno ostvarivanje prava (primjerice izdavanje računa korisnicima ili raspodjele pripadajućih iznosa među nositeljima prava), pod uvjetom da se ti poslovi obavljaju pod nadzorom organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Članak 5.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja izdaje odobrenja za korištenje internetskih prava na autorskim glazbenim djelima za više državnih područja (multiteritorijalna odobrenja) dužna je imati odgovarajuće informatičke kapacitete za elektroničku obradu podataka koji su potrebni za izdavanje takvih odobrenja, utvrđivanje repertoara i praćenje njegova korištenja, razmjenu podataka s nositeljima prava i pružateljima internetskih usluga, izdavanje računa korisnicima, prikupljanje prihoda od prava te raspodjele iznosa nositeljima prava.

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava na području Republike Hrvatske podnosi se Zavodu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) organizacije koja je podnositelj zahtjeva,

– adresu sjedišta organizacije ili poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, broj telefona i telefaksa te adresu elektroničke pošte,

– pravni oblik organizacije,

– broj zaposlenih osoba,

– naznaku kategorije nositelja autorskih odnosno srodnih prava čija prava organizacija namjerava ostvarivati i naznaku vrste prava koja za predmetne nositelje namjerava ostvarivati,

– ime i prezime, OIB te adrese fizičkih osoba odgovornih za pravne poslove i za financijske poslove ostvarivanja prava, zaposlenih u stručnoj službi organizacije za kolektivno ostvarivanje prava navedenoj u članku 4. stavku 1. točki b) ovoga pravilnika,

– ime i prezime, OIB, adresu te adresu elektroničke pošte osobe ovlaštene za komunikaciju sa Zavodom,

– ime, prezime i potpis ovlaštene osobe.

Članak 7.

(1) Uza zahtjev iz članka 6. ovoga pravilnika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o pravnome obliku organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, uključujući podatak o registriranoj djelatnosti,

– statut organizacije,

– opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava, usklađena s člankom 167. stavkom 2. Zakona,

– popis osoba (imena i prezimena, OIB te adrese prebivališta) koje upravljaju poslovanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, iz članka 159.e Zakona,

– pretpostavke za članstvo i pretpostavke za otkazivanja upravljanja pravima, iz članka 159.a,

– popis članova organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na temelju dobivenih punomoći,

– popis ugovora o uzajamnom zastupanju s drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, s imenima organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje su stranke tih ugovora,

– pisanu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika potkrijepljenu odgovarajućim podacima,

– pisanu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga pravilnika potkrijepljenu odgovarajućim podacima (za organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koje namjeravaju izdavati multiteritorijalna odobrenja za korištenje internetskih prava na autorskim glazbenim djelima),

– dokaz o završenom stupnju obrazovanja, o odgovarajućem stručnom iskustvu odnosno o znanju stranih jezika za osobe navedene u članku 6. stavku 2. podstavku 6. ovoga pravilnika te dokaz da su te osobe zaposlene u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava koja podnosi zahtjev,

– dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi, u skladu s posebnim propisima.

(2) U slučaju iz članka 4. stavka 2. ovoga pravilnika, zahtjevu se prilaže ugovor sklopljen s drugom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava.

(3) U slučaju iz članka 4. stavka 3. ovoga pravilnika, zahtjevu se prilaže ugovor sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom te isprave i dokumentacija kojom se dokazuje da ta osoba udovoljava stručnim mjerilima iz ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev iz članka 6. ovoga pravilnika i prilozi zahtjevu navedeni u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka mogu se dostaviti Zavodu elektroničkim putem. Zavod će na svojim mrežnim stranicama učiniti dostupnim obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i sve potrebne upute za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

(5) U postupku u povodu podnesenog zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavod može od podnositelja zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi postoje li propisani uvjeti za obavljanje takve djelatnosti.

(6) Ovlašteni državni službenik Zavoda može u cilju utvrđivanja postojanja uvjeta navedenih u članku 4. stavku 1. točki a) i članku 5. ovoga pravilnika izvršiti očevid u poslovnim prostorijama u sjedištu organizacije koja je podnijela zahtjev ili njezinu poslovnom nastanu u Republici Hrvatskoj te pregled opreme, o čemu će sastaviti poseban zapisnik.

(7) U slučaju istodobnoga podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava od više organizacija, Zavod će pozvati te organizacije da osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka dostave i poslovni plan organizacije koji uključuje opći plan aktivnosti, organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu organizacije te plan prihoda i rashoda za najmanje tri sljedeće godine djelatnosti ostvarivanja prava. Zavod će na temelju podnesenih zahtjeva i dostavljene prateće dokumentacije utvrditi za koju organizaciju je vjerojatno da će učinkovitije ostvarivati prava uzimajući u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u drugim državama, razinu tehničke i stručne infrastrukture za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava, kvalitetu poslovnoga plana te plana prihoda i rashoda za sljedeće tri godine djelatnosti, usmjerenost na promicanje nacionalne kulture i umjetnosti odnosno repertoara u kojima su zastupljeni nositelji prava nacionalnoga repertoara, razvijenost poslovanja na području Republike Hrvatske, kao i okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava, znanje hrvatskoga jezika i druge okolnosti koje upućuju na to koja bi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava najučinkovitije obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske.

(8) U slučaju kad je Zavod za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava već izdao odobrenje jednoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, a bilo koja druga organizacija podnese zahtjev za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, Zavod će najprije utvrditi ispunjavali li takva organizacija uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim pravilnikom. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ne ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim pravilnikom, odbit će njegov zahtjev. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim pravilnikom, pristupit će prethodnom uspoređivanju organizacije za kolektivno ostvarivanje koja već ima odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava i druge organizacije koja je podnijela zahtjev za odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava prema kriterijima iz stavka 7. ovoga članka, što osobito uključuje okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava i znanje hrvatskoga jezika. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da je vjerojatno da bi druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava, ponovit će postupak izdavanja odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava u kojem će izdati odobrenje onoj organizaciji za koju utvrdi da može učinkovitije kolektivno ostvarivati prava. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da nije vjerojatno da bi bilo koja druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, odbit će zahtjev druge organizacije.

(9) Postupak ponovnog davanja odobrenja za istu vrstu prava i istu kategoriju prava ne može se provesti prije proteka pet godina od podnošenja zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka.

IV. NEOVISNI UPRAVLJAČKI SUBJEKTI

Podnošenje obavijesti Zavodu o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

članak 8.

(1) Neovisni upravljački subjekt koji na području Republike Hrvatske namjerava kolektivno ostvarivati prava dužan je o toj svojoj namjeri obavijestiti Zavod, bez obzira na to gdje mu se nalazi sjedište ili poslovni nastan.

(2) Obavijest Zavodu iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i OIB neovisnoga upravljačkog subjekta koji je podnositelj obavijesti,

– adresu sjedišta neovisnoga upravljačkog subjekta, broj telefona i telefaksa te adresu elektroničke pošte,

– naznaku kategorije nositelja autorskih odnosno srodnih prava čija prava neovisni upravljački subjekt namjerava ostvarivati i naznaku vrste prava koja za predmetne nositelje namjerava ostvarivati,

– popis nositelja prava na temelju dobivenih punomoći,

– ime i prezime, OIB, adresa te adresa elektroničke pošte osobe ovlaštene za komunikaciju sa Zavodom,

– ime, prezime i potpis ovlaštene osobe.

(3) Zavod će na svojim mrežnim stranicama učiniti dostupnim obrazac za podnošenje obavijesti iz stavka 1. ovoga članka i sve potrebne upute za podnošenje obavijesti elektroničkim putem.

(4) Zavod može od neovisnoga upravljačkog subjekta zatražiti i druge podatke i dokaze (npr. pojedinačne punomoći, identifikaciju nositelja prava te predmeta zaštite za koje ostvaruje prava) od značaja za utvrđivanje postojanja pretpostavki za zakonito obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske.

V. EVIDENCIJE ZAVODA

Članak 9.

(1) Zavod vodi evidenciju o organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava kojima je izdano odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske te o neovisnim upravljačkim subjektima koji na području Republike Hrvatske kolektivno ostvaruju prava.

(2) Zavod na svojim mrežnim stranicama objavljuje sljedeće podatke iz evidencije:

– popis organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj, s naznakom za koju vrstu prava je odobrenje izdano i za koju kategoriju nositelja prava organizacija ostvaruje prava,

– popis neovisnih upravljačkih subjekata koji su obavijestili Zavod da će na području Republike Hrvatske obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava,

– podatke o ukidanju odobrenja izdanih organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava odnosno o zabrani rada neovisnim upravljačkim subjektima na području Republike Hrvatske.

VI. NAKNADE ZA RAD VIJEĆA STRUČNJAKA ZA NAKNADE NA PODRUČJU AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA

Članak 10.

(1) Rad Vijeća stručnjaka obavlja se na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

(2) Predsjednik te članovi Vijeća stručnjaka, kao i stručne osobe koje na poziv Vijeća sudjeluju u njegovu radu, imaju pravo na naknadu za rad u Vijeću stručnjaka.

(3) Troškove naknada iz stavka 2. ovoga članka snose stranke koje sudjeluju u postupku pred Vijećem stručnjaka, u pravilu u jednakim dijelovima, ako Vijeće stručnjaka na temelju okolnosti slučaja ne odluči drukčije.

(4) Visinu naknada iz stavka 2. ovoga članka propisuje posebnim pravilnikom ministar u čijem je djelokrugu nadzor nad radom Zavoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Sve udruge za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju sjedište ili poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dužne su uskladiti svoje akte, unutarnji ustroj te svoje poslovanje s odredbama Zakona te s odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku od četiri (4) mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

(2) Sve udruge za kolektivno ostvarivanje prava dužne su u roku od četiri (4) mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika podnijeti zahtjev za odobrenje Državnome zavodu za intelektualno vlasništvo iz članka 157. Zakona te priložiti sve isprave i drugu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju pretpostavke za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava propisane Zakonom i ovim pravilnikom.

(3) Sva odobrenja Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo za kolektivno ostvarivanje prava koja su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona ostaju na snazi do izvršnosti odluke Zavoda o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, ako je zahtjev podnesen u propisanome roku. U slučaju nepodnošenja zahtjeva u propisanome roku, odobrenja će prestati vrijediti, o čemu će Zavod donijeti posebno rješenje u roku od trideset dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine«, br. 72/04, 151/08 i 90/13).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/00038

Urbroj: 533-28-17-0003

Zagreb, 23. listopada 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.