Odluka o registru kreditnih posrednika

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o registru kreditnih posrednika

HRVATSKA NARODNA BANKA

2477

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O REGISTRU KREDITNIH POSREDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se način vođenja i sadržaj registra kreditnih posrednika (u nastavku teksta: registar).

Članak 2.

(1) Subjekti upisa u registar jesu:

1. vezani kreditni posrednik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je od Hrvatske narodne banke dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite (u nastavku teksta: odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja) i

2. kreditni posrednik koji je od nadležnog tijela druge države članice dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja ili savjetodavnih usluga, a koji na području Republike Hrvatske pruža uslugu kreditnog posredovanja neposredno ili putem podružnice.

(2) Pojmovi u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Članak 3.

(1) Obavijest o putovnici u smislu ove Odluke jest način obavješćivanja Hrvatske narodne banke i obuhvaća podatke koje Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja nadležno tijelo matične države članice u vezi s kreditnim posrednikom iz druge države članice koji namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska narodna banka na svojoj internetskoj stranici objavljuje sljedeće informacije u vezi s obaviješću o putovnici, i to:

a) da prihvaća obavijest o putovnici na hrvatskom i engleskom jeziku;

b) adresu sjedišta Hrvatske narodne banke ako se obavijest o putovnici dostavlja poštom i

c) broj faksa ili adresu elektroničke pošte na koju se može dostaviti obavijest o putovnici kao i podatke o osobama za kontakt.

II. SADRŽAJ REGISTRA KREDITNIH POSREDNIKA

Članak 4.

(1) U registar se upisuju sljedeći podaci o vezanom kreditnom posredniku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je od Hrvatske narodne banke dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja:

1) tvrtka, sjedište, matični broj odnosno osobni identifikacijski broj (OIB) kreditnog posrednika,

2) popis usluga posredovanja koje je kreditni posrednik ovlašten pružati,

3) je li kreditni posrednik ovlašten pružati usluge savjetovanja,

4) datum izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja,

5) datum prestanka važenja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja,

6) ime i prezime člana uprave kreditnog posrednika odgovornog za vođenje poslova kreditnog posrednika, te

7) tvrtka i sjedište kreditne institucije s kojom je kreditni posrednik vezan.

(2) Kada je kreditni posrednik iz stavka 1. ovoga članak ovlašten pružati usluge posredovanja u drugoj državi članici neposredno ili putem podružnice, u registar se upisuju i sljedeći podaci:

1) naziv države članice domaćina u kojoj je kreditni posrednik ovlašten pružati usluge kreditnog posredovanja,

2) datum od kada je kreditni posrednik ovlašten u državi članici domaćinu pružati usluge kreditnog posredovanja,

3) datum prestanka ovlaštenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja u državi članici domaćinu,

4) naznaku je li kreditni posrednik u državi članici domaćinu ovlašten usluge kreditnog posredovanja pružati neposredno ili preko podružnice,

5) popis usluga posredovanja koje je kreditni posrednik ovlašten pružati u državi članici domaćinu,

6) je li kreditni posrednik ovlašten u državi članici domaćinu pružati usluge savjetovanja,

7) adresa podružnice kreditnog posrednika u državi članici domaćinu,

8) ime i prezime osobe koja je odgovorna za vođenje poslova podružnice kreditnog posrednika,

9) tvrtku i sjedište kreditne institucije za koju je kreditni posrednik vezan i

10) naziv nadležnog tijela države članice domaćina.

(3) Za kreditnog posrednika koji je od nadležnog tijela druge države članice dobio odobrenje za pružanje usluga posredovanja ili savjetodavnih usluga, Hrvatska narodna banka u registar upisuje podatke iz obavijesti o putovnici zaprimljene od tog nadležnog tijela, i to:

1) tvrtku i sjedište odnosno ime, prezime i adresu te matični broj kreditnog posrednika,

2) naznaku je li kreditni posrednik u Republici Hrvatskoj ovlašten usluge kreditnog posredovanja pružati neposredno ili preko podružnice,

3) adresu podružnice kreditnog posrednika u Republici Hrvatskoj,

4) popis usluga posredovanja koje je kreditni posrednik ovlašten pružati u Republici Hrvatskoj,

5) je li kreditni posrednik ovlašten pružati usluge savjetovanja u Republici Hrvatskoj,

6) naziv matične države članice,

7) naziv nadležnog tijela matične države članice i datum zaprimanja obavijesti o putovnici,

8) internetsku adresu registra u koji je upisan kreditni posrednik kod svog nadležnog tijela matične države članice,

9) datum od kada je kreditni posrednik ovlašten u Republici Hrvatskoj pružati usluge kreditnog posredovanja,

10) datum prestanka ovlaštenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja u Republici Hrvatskoj,

11) ako je kreditni posrednik vezan za jednog ili više vjerovnika, naziv tvrtke i sjedište odnosno ime i prezime te adresu vjerovnika i

12) ime i prezime osobe koja je odgovorna za vođenje poslova podružnice kreditnog posrednika.

Članak 5.

Hrvatska narodna banka će u registar, bez odgađanja, upisati:

1) podatke iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, nakon datuma izdavanja odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja,

2) podatke iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, nakon što kreditni posrednik od Hrvatske narodne banke primi obavijest iz članka 34. stavka 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju,

3) podatke iz članka 4. stavka 3. ove Odluke, nakon što od nadležnog tijela druge države članice primi obavijest o putovnici.

III. VOĐENJE REGISTRA I UPISI PODATAKA

Članak 6.

Registar propisan ovom Odlukom vodi Hrvatska narodna banka u elektroničkom obliku, a uvid u aktualne podatke iz registra moguć je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr).

Članak 7.

(1) Registarski brojevi subjekata upisa u registru jedinstveni su, nepromjenjivi i neponovljivi.

(2) Registarske brojeve iz stavka 1. ovog članka formira Hrvatska narodna banka i dodjeljuje ih pri upisu.

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka u registar upisuje podatke propisane ovom Odlukom kao i sve promjene tih podataka uključujući i brisanja subjekata upisa.

(2) Osim podataka propisanih ovom Odlukom Hrvatska narodna banka u registar upisuje zabilježbe o svim drugim činjenicama povezanima s pružanjem usluga kreditnog posredovanja.

(3) Hrvatska narodna banka obavlja upis u registar po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa, u skladu sa zakonom.

(4) Zajedno s upisom bilo kojeg podatka, promjene, brisanja, zabilježbe ili ispravka upisuje se datum takvog upisa.

(5) Hrvatska narodna banka u registar upisuje podatke kojima raspolaže.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 287-020/10-17/BV

Zagreb, 26. listopada 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.