Odluku o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluku o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika

HRVATSKA NARODNA BANKA

2478

Na temelju članka 34. stavka 13. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBAVJEŠĆIVANJU O PREKOGRANIČNOM PRUŽANJU USLUGA KREDITNOG POSREDNIKA

Predmet i područje primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se način obavješćivanja nadležnog tijela države članice domaćina i podaci koje tim tijelima dostavlja Hrvatska narodna banka u vezi s kreditnim posrednikom iz Republike Hrvatske koji namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja u drugoj državi članici (dalje u tekstu: obavijest o putovnici), kako je određeno člankom 34. stavcima od 2. do 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

(2) Ovom Odlukom također se uređuje i način postupanja Hrvatske narodne banke s obavijesti o putovnici zaprimljenoj od nadležnog tijela matične države članice, kako je određeno člankom 34. stavcima od 7. do 9. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

(3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na obavijest o putovnici u vezi s ostvarivanjem prava na pružanje usluga preko podružnice ili neposredno i nemaju učinak na metodu i sredstva nadzora kreditnih posrednika koji posluju na prekograničnoj osnovi.

(4) Pojam prekogranično pružanje usluga u ovoj Odluci odnosi se na pružanje usluga kreditnog posrednika u drugoj državi članici, neposredno ili preko podružnice.

(5) Ostali pojmovi u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Obavijesti o namjeri prekograničnog pružanja usluga

Članak 2.

(1) Kreditni posrednik koji namjerava neposredno pružati usluge kreditnog posredovanja u drugoj državi članici dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeće podatke:

a) država članica domaćina u kojoj kreditni posrednik namjerava obavljati svoje aktivnosti;

b) tvrtka, sjedište, matični broj odnosno osobni identifikacijski broj (OIB) kreditnog posrednika;

c) usluge koje kreditni posrednik namjerava pružati u državi članici domaćinu i

d) tvrtka i matični broj jednog ili više vjerovnika s kojima je kreditni posrednik povezan ili u čije ime on isključivo pruža usluge i, u takvim slučajevima, potvrda da vjerovnik odnosno vjerovnici preuzimaju punu i bezuvjetnu odgovornost za aktivnosti kreditnog posrednika.

(2) Kreditni posrednik koji namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja u drugoj državi članici preko podružnice dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeće podatke:

a) država članica domaćina u kojoj kreditni posrednik namjerava osnovati podružnicu;

b) tvrtka, sjedište, matični broj odnosno osobni identifikacijski broj (OIB) kreditnog posrednika;

c) adresa podružnice, ako je dostupna u vrijeme dostave podataka;

d) imena osoba odgovornih za vođenje poslova podružnice, ako su dostupna u vrijeme dostave podataka;

e) usluge koje kreditni posrednik namjerava pružati u državi članici domaćinu i

f) tvrtka i matični broj jednog ili više vjerovnika s kojima je kreditni posrednik vezan ili u čije ime on isključivo pruža usluge i, u takvim slučajevima, potvrda da vjerovnik odnosno vjerovnici preuzimaju punu i bezuvjetnu odgovornost za aktivnosti kreditnog posrednika.

Obavijest o putovnici

Članak 3.

(1) Na temelju podataka iz članka 2. ove Odluke Hrvatska narodna banka dostavlja obavijest o putovnici nadležnom tijelu države članice domaćina koristeći se obrascem obavijest o putovnici iz Priloga I. ili Priloga II. ove Odluke (dalje u tekstu: obrazac iz Priloga I. ili Priloga II.).

(2) Hrvatska narodna banka može istodobno dostaviti više obavijesti o putovnici nadležnom tijelu države članice domaćina na način da ih grupira po vrstama koristeći se odgovarajućim naslovom obrasca iz Priloga I. ili Priloga II. ove Odluke. Ako se Hrvatska narodna banka i nadležno tijelo države članice domaćina tako dogovore, takve obavijesti o putovnici mogu se dostaviti u elektroničkom formatu.

(3) Hrvatska narodna banka dostavlja obavijest o putovnici u pisanom obliku na jeziku koji prihvaća nadležno tijelo države članice domaćina.

(4) Hrvatska narodna banka prosljeđuje obavijest o putovnici elektroničkim sredstvima kada je to moguće i prihvatljivo nadležnom tijelu države članice domaćina. Kada to nije moguće ili prihvatljivo, Hrvatska narodna banka obavijest o putovnici šalje poštom vodeći računa da ju nadležno tijelo države članice domaćina zaprimi u roku od mjesec dana od dana kada je kreditni posrednik Hrvatskoj narodnoj banci dostavio podatke iz članka 2. ove Odluke.

(5) Nakon slanja obavijesti o putovnici nadležnom tijelu države članice domaćina, podatke iz obavijesti o putovnici Hrvatska narodna banka upisat će u registar kreditnih posrednika u skladu s Odlukom o registru kreditnih posrednika.

Obavještavanje o promjeni podataka iz obavijesti o putovnici

Članak 4.

(1) Kreditni posrednik dužan je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama podataka iz članka 2. ove Odluke.

(2) Hrvatska narodna banka obavještava nadležno tijelo države članice domaćina o:

a) prestanku pružanja usluga iz obavijesti o putovnici ili

b) promjeni podataka iz obavijesti o putovnici ili

c) podacima iz članka 2. stavka 2. točke c. i d. ove Odluke koji nisu bili dostupni u trenutku prve obavijesti o putovnici.

(3) Podatke iz stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka tih podataka.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 288-020/10-17/BV

Zagreb, 26. listopada 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC OBAVIJESTI O PUTOVNICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NEPOSREDNO PRUŽANJE USLUGA


1.Datum prosljeđivanja ove obavijesti od nadležnog tijela matične države članice nadležnom tijelu države članice domaćinaDD/MM/GGGG
2.Država članica domaćin
3.Vrsta obavijesti

☐ Prva obavijest

☐     Izmjena prethodne
obavijesti

4.Ime i prezime / tvrtka kreditnog posrednika
5.Datum rođenja (za fizičke osobe)DD/MM/GGGG
6.Matični broj u matičnoj državi članici
7.Adresa/sjedište
8.Elektronička pošta
9.Broj telefona
10.Broj telefaksa
11.Naziv nadležnog tijela matične države članice
12.Matična država članica
13.Internetska adresa registra kreditnih posrednika
14.Ako su dostupne, usluge koje će kreditni posrednik pružati u državi članici domaćinu

☐ Nudi/daje na uvid ugovore o kreditima.

☐ Pruža pomoć u administrativnim poslovima u pripremi / prije sklapanja ugovora.

☐ Zaključuje ugovore o kreditima.

Pruža savjetodavne usluge.

15.Vezani kreditni posrednik

☐ Da

☐ Ne

16.Ako je kreditni posrednik vezan uz jednog ili više vjerovnika:
a) tvrtka i matični broj jednog ili više vjerovnika ili grupa s kojima je posrednik povezan u državi članici domaćinua) __________________
b) je li kreditni posrednik isključivo vezan za jednog vjerovnikab) __________________

c) potvrda da vjerovnik odnosno

vjerovnici preuzimaju punu i bezuvjetnu odgovornost za aktivnosti kreditnog posrednika

c) __________________

PRILOG II.

OBRAZAC OBAVIJESTI O PUTOVNICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRUŽANJE USLUGA PREKO PODRUŽNICE

1.Datum prosljeđivanja ove obavijesti od nadležnog tijela matične države članice nadležnom tijelu države članice domaćinaDD/MM/GGGG
2.Država članica domaćin
3.Vrsta obavijesti

☐ Prva obavijest

☐ Izmjena prethodne obavijesti

4.Ime i prezime / tvrtka kreditnog posrednika
5.Datum rođenja (za fizičke osobe)DD/MM/GGGG
6.Matični broj u matičnoj državi članici
7.Adresa/sjedište
8.Elektronička pošta
9.Broj telefona
10.Broj telefaksa
11.Naziv nadležnog tijela matične države članice
12.Matična država članica
13.Internetska adresa registra kreditnih posrednika
14.

Pojedinosti o podružnici (ako su dostupne u trenutku obavijesti):

• adresa

• broj telefona

• elektronička pošta

• broj telefaksa

15.Ime(na) i datum(i) rođenja fizičke osobe (fizičkih osoba) odgovorne (odgovornih) za vođenje poslova podružnice (ako je dostupno u trenutku obavijesti)
16.Ako su dostupne, usluge koje će kreditni posrednik pružati u državi članici domaćinu

☐ Nudi/daje na uvid ugovore o kreditima.

☐ Pruža pomoć u administrativnim poslovima u pripremi / prije sklapanja ugovora.

☐ Zaključuje ugovore o kreditima.

☐ Pruža savjetodavne usluge.

17.Vezani kreditni posrednik

☐ Da

☐ Ne

18.Ako je kreditni posrednik vezan uz jednog ili više vjerovnika:
a) tvrtka i matični broj jednog ili više vjerovnika ili grupa s kojima je posrednik povezan u državi članici domaćinua) ______________________
b) je li kreditni posrednik isključivo vezan za jednog vjerovnikab) ______________________
c) potvrda da vjerovnik odnosno vjerovnici preuzimaju punu i bezuvjetnu odgovornost za aktivnosti kreditnog posrednikac) ______________________