Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina

Općina Pisarovina

2483

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/2016 i 101/2017) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 5. sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
OPĆINE PISAROVINA

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Pisarovina (»Narodne novine« broj 61/2017) u članku 2. točka 4. briše se.

Članak 2.

Točka 4. »Porez na nekretnine« i članak 15. brišu se.

Članak 3.

Članak 17. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« te u »Službenim novinama Općine Pisarovina«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine.

Klasa: 021-05/17-50/5
Urbroj: 238/21-01-17-9
Pisarovina, 24. listopada 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v. r.