Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

NN 108/2017 (8.11.2017.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Vlada Republike Hrvatske

2514

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16) i članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad tijela državne uprave.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

4. Samostalni sektor za proračun i financije

5. Uprava za pravne i stambene poslove

6. Uprava za zatočene i nestale

7. Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

8. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

9. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državnog tajnika koji zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti; protokolarni poslovi; poslovi iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslovi u svezi predstavki i pritužbi građana; poslovi u vezi odnosa s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave; poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnom tajniku koji zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti; poslovi u vezi s evidencijom i pohranom klasificiranih podataka, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i državnog tajnika koji zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Kabinet ministra obavlja poslove koordiniranja multilateralne i bilateralne međunarodne suradnje Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu, a koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Kabinet ministra koordinira poslove u vezi sa sjednicama Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima; priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar; izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju; koordinira provedbu politika iz djelokruga više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 5.

Glavno tajništvo obavlja stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu te tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; daje stručno mišljenje o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; daje stručna mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa drugih tijela državne uprave u odnosu na pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu i u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi na stručnim i administrativnim poslovima vezanim uz implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika; priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svog djelokruga; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta rješenja o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim izvršiteljima; izrađuje nacrte prijedloga odluka i rješenja iz svog djelokruga; skrbi o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, izrađuje i provodi planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala; realizira strategije i mjere vezano za planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima; obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; obavlja stručne poslove koji se odnose na analizu stanja, izradu i primjenu propisa iz djelokruga Ministarstva te s tim u vezi surađuje s drugim nadležnim tijelima; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i očitovanja o načinu primjene propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; prati zakonodavstvo Europske unije koje se odnosi na djelokrug Ministarstva; obavlja stručne poslove vezane uz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja propisa; obavlja stručne poslove vezane za davanje preporuka za prijam u hrvatsko državljanstvo hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih, odnosno nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; nadzire rad informacijskog sustava i predlaže mjere za unaprjeđenje; nadzire tekuće održavanje informatičke opreme te održavanje operativnog i mrežnog sustava Ministarstva; nadzire i usklađuje provođenje mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pisarnicu; nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova.

Glavno tajništvo surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Glavno tajništvo obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Glavnog tajništva ustrojavaju se:

2.1. Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

2.2. Sektor za normativnu djelatnost

2.3. Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove

2.4. Služba za analitiku i informatizaciju.

2.1. Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

Članak 6.

Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi odgovora na zastupnička pitanja iz djelokruga Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu očitovanja za tijela javne vlasti u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog plana rada za svoj djelokrug; obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske; obavlja upravne poslove koji se odnose na postupanje po odlukama Odbora za državnu službu, obavlja upravne i stručne poslove vezane za povrede službene dužnosti.

Sektor koordinira uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu i u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi na stručnim i administrativnim poslovima vezanim uz implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika; priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svog djelokruga; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta rješenja o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim izvršiteljima; izrađuje nacrte prijedloga odluka i rješenja iz svog djelokruga; obavlja stručne poslove vezane za davanje preporuka za prijam u hrvatsko državljanstvo hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih, odnosno nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sektor obavlja stručne poslove vezane za izradu strategija i mjera za upravljanje ljudskim potencijalima, planiranja zapošljavanja, izrade i provođenja plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, praćenja razvoja ljudskih potencijala; izrade i provođenja plana napredovanja ljudskih potencijala; provođenje postupka odabira kandidata za državnu službu, pružanje stručne pomoći u postupku dogovaranja radnih planova, kontrole i ocjenjivanja rada i učinkovitosti; obavlja upravne poslove vezane za prijam, raspored, premještaj i prestanak službe državnih službenika, te postupanje po pravnim lijekovima u predmetima vezanim za prava službenika; obavlja stručne poslove vezane za radno-pravni status namještenika; vodi osobne očevidnike.

Sektor utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu.

Sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za organizacijske poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za organizacijske i radno-pravne poslove

2.1.2. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima.

2.1.1. Služba za organizacijske i radno-pravne poslove

Članak 7.

Služba za organizacijske i radno-pravne poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu očitovanja za tijela javne vlasti u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; odgovara na predstavke fizičkih i pravnih osoba u svim predmetima koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog plana rada za svoj djelokrug; obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI iz Domovinskog rata I skupine na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske; obavlja upravne poslove koji se odnose na postupanje po odlukama Odbora za državnu službu iz djelokruga Službe, obavlja upravne i stručne poslove vezane za povrede službene dužnosti.

Služba koordinira uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu i u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi na stručnim i administrativnim poslovima vezanim uz implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u Ministarstvu; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; prati statusna stanja državnih dužnosnika; priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svog djelokruga; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta rješenja o pravima državnih službenika i namještenika iz kolektivnog ugovora; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za Ministarstvo; izrađuje ugovore o povjeravanju poslova vanjskim izvršiteljima; izrađuje nacrte prijedloga odluka iz svog djelokruga; obavlja stručne poslove vezane za davanje preporuka za prijam u hrvatsko državljanstvo hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih, odnosno nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.1.2. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 8.

Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja stručne poslove koji se odnose na provođenje strategija i mjera za upravljanje ljudskim potencijalima, plana zapošljavanja, plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, praćenja razvoja ljudskih potencijala, izrade i provođenja plana napredovanja ljudskih potencijala; provodi postupak odabira kandidata za državnu službu, uvođenja u posao i praćenja probnog rada; provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; pružanje stručne pomoći u postupku dogovaranja radnih planova, kontrole i ocjenjivanja rada i učinkovitosti; obavlja upravne poslove vezane za prijam, raspored, premještaj i prestanak službe državnih službenika te za postupanje po pravnim lijekovima u predmetima vezanim za statusna prava službenika; obavlja stručne poslove vezane za radno-pravni status namještenika; vodi osobne očevidnike; izrađuje prijedlog plana rada za svoj djelokrug.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.2. Sektor za normativnu djelatnost

Članak 9.

Sektor za normativnu djelatnost obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa i akata iz djelokruga Ministarstva; prati sve propise iz djelokruga drugih ministarstava koja se odnose na pripadnike braniteljske i stradalničke populacije te s tim u vezi surađuje i s drugim nadležnim tijelima; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa i prijedloga drugih akata drugih tijela državne uprave koji se odnose na djelokrug Ministarstva, te izradu mišljenja i očitovanja o načinu primjene propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; prati stanje u primjeni i provedbi propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja i provodi savjetovanja, edukacije i tematske tribine u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; organizira edukaciju djelatnika prvostupanjskih tijela koji primjenjuju propise iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva a koja nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje odgovore na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; provodi Prethodnu procjenu, izrađuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva i provodi postupak procjene učinaka propisa.

Sektor prati praksu Europskog suda za ljudska prava te zakonodavstvo Europske unije te s tim u vezi obavlja poslove koji se odnose na usklađenje propisa iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; prati i koordinira poslove vezane za postupak savjetovanja s dionicima zainteresirane javnosti u postupcima donošenja zakona i drugih propisa.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.3. Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove

Članak 10.

Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na područje tajnosti podataka i područje informacijske sigurnosti, uredskog poslovanja, zaštite na radu i tehničkih poslova; provodi interni nadzor nad primjenom mjera i standarda informacijske sigurnosti u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, obavlja poslove sigurnosnog informiranja osoba koje postupaju s klasificiranim podacima; obavlja poslove civilnih obrambenih priprema; obavlja stručne i administrativne poslove iz područja uredskog poslovanja u Ministarstvu; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na primitak i dostavu pošte, razvrstavanje akata na upravne i neupravne akte, raspoređivanje akata na nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice, otpremu i arhiviranje akata; obavlja stručne poslove organizacije i provedbe zaštite na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; provodi mjere zaštite zdravlja na radu i poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; provodi programe osposobljavanja službenika i namještenika za rad na siguran način; organizira ispitivanja sredstava rada; vrši nadzor nad provođenjem i poštivanjem propisanih postupaka iz područja zaštite na radu; obavlja poslove nadgledanja, održavanja i upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske koje koristi Ministarstvo te s tim u vezi priprema procedure i predlaže određene sigurnosne mjere; osigurava poslovne prostore za potrebe rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te potrebnog arhivskog prostora; izrađuje ugovore o najmu poslovnih prostora Područnih jedinica Ministarstva u kojima će se osigurati i prostori za rad Centara za psihosocijalnu pomoć; obavlja stručne i tehničke poslove u vezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; obavlja poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije te obavlja druge opće, tehničke i pomoćne poslove; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Služba utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.3.1. Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje

2.3.2. Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove.

2.3.1. Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje

Članak 11.

Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje obavlja stručne poslove koji se odnose na područje informacijske sigurnosti i područje tajnosti podataka, provodi interni nadzor nad primjenom mjera i standarda informacijske sigurnosti u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, obavlja poslove sigurnosnog informiranja osoba koje postupaju s klasificiranim podacima; obavlja poslove u vezi civilnih obrambenih priprema; daje upute iz područja uredskog poslovanja te zaštite i čuvanja arhivske i registraturne građe, obavlja stručne i administrativne poslove iz područja uredskog poslovanja Ministarstva koji se odnose na prijam i dostavu pošte, obavlja razvrstavanje akata na upravne i neupravne akte, evidentiranje pošte i urudžbiranje, raspoređivanje akata na nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice, otpremu i arhiviranje; prema potrebi organizira edukacije za nove djelatnike Ministarstva o uredskom poslovanju; obavlja otpremu klasificirane pošte putem dostavljača; izrađuje akte za donošenje rješenja o suglasnosti za izradu i uništenje pečata s grbom Republike Hrvatske za potrebe Ministarstva; vodi evidenciju poništenja starih pečata, štambilja i natpisnih ploča Ministarstva; vodi evidenciju zaduživanja i razduživanja službenih pečata i štambilja te pokreće postupak izrade novih; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Odjel utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu.

Odjel surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.3.2. Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove

Članak 12.

Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu zaštite na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; provodi mjere zaštite zdravlja na radu i poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; u suradnji s nadležnim institucijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje procjenu rizika na radu; provodi programe osposobljavanja državnih službenika, namještenika i osoba na radu za rad na siguran način; organizira ispitivanja sredstava rada; vrši nadzor nad provođenjem i poštivanjem propisanih postupaka iz područja zaštite na radu; obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu (cjelovitu) zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva te s tim u vezi priprema procedure i predlaže određene sigurnosne mjere; osigurava poslovne prostore za potrebe rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te potrebnog arhivskog prostora; izrađuje ugovore o najmu poslovnih prostora Područnih jedinica Ministarstva u kojima će se osigurati i prostori za rad Centara za psihosocijalnu pomoć; planira, organizira i provodi radnje za provođenje protupožarne zaštite i zaštite okoliša; provodi programe osposobljavanja iz zaštite od požara; obavlja poslove osiguranja svih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad iz djelokruga; nadzire izvršavanje poslova čišćenja i održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad u Ministarstvu; obavlja stručne i tehničke poslove u vezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; obavlja poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije, obavlja druge tehničke i pomoćne poslove; priprema stručne podloge za postupke javne nabave iz svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svog djelokruga.

Odjel utvrđuje rizike, uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu.

Odjel surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.4. Služba za analitiku i informatizaciju

Članak 13.

Služba za analitiku i informatizaciju obavlja stručne poslove koji se odnose na analize, predlaganja, prihvaćanja i uvođenja novih sustava i povezivanje odvojenih sustava u cjelinu, a u svrhu informatizacije Ministarstva; analizira resurse informatičkog sustava i sustava Ministarstva u cjelini; procjenjuje i upravlja rizicima vezanim uz informatički sustav i pojedine poslovne procese; klasificira poslovne procese s obzirom na njihovu važnost; brine oko planiranja, izgradnje, kontinuirane upotrebe i održavanja informatičke infrastrukture; nadograđuje informacijski sustav u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika; predlaže i primjenjuje provedbu mjera informacijske sigurnosti, pruža tehničku podršku uvođenju novih IT rješenja i e-usluga u skladu sa Strategijom e-Hrvatska 2020; evidentira i nadgleda sistemske zapise; planira odgovore na incidente i upravlja incidentima.

Služba osigurava sistemske funkcije informatičke infrastrukture za informatizaciju poslovnih funkcija; kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži (korisnička imena, zaporke, dozvole i slično); instalira operativne sustave i aplikativni softver na servere i radne stanice, upravlja logičkim i upravljačkim kontrolama pristupa koji se sastoji od procesa upravljanja korisničkim pristupom, pregleda korisničkog pristupa, upravljanja privilegiranim pravima pristupa, sigurnosnih postavki i kontrole mrežnog pristupa; upravlja pričuvnom pohranom informatičkih podataka; administrira postojeće baze podataka, održava i unapređuje postojeće korisničke programe; radi izvješća po posebnim zahtjevima korisnika, razmjenjuje i obrađuje podatke s drugim tijelima državne uprave, priprema podatke za objavljivanje na mrežnim stranicama.

Služba obrađuje podatke za isplatu trajnih prava, priprema mjesečne datoteke za isplatu istih prema poslovnim bankama, izrađuje redovita mjesečna, periodična izvješća, kao i po potrebi posebna izvješća na zahtjev korisnika; surađuje s poslovnim bankama vezano za ispravljanje pogrešnih podataka korisnika trajnih prava bitnih za tekuću isplatu.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, UGOVARANJE, PLANIRANJE NABAVE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA

Članak 14.

Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno propisima iz područja javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; vrši kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave; prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; izrađuje popis poslovnih procesa, njihov opis i procjenu rizika iz svog djelokruga, te sudjeluje u procesu uspostave unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ažuriranju dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika.

Samostalni sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Samostalni sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza ustrojavaju se:

3.1. Služba za javnu nabavu i ugovaranje

3.2. Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza.

3.1. Služba za javnu nabavu i ugovaranje

Članak 15.

Služba za javnu nabavu i ugovaranje obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno propisima iz područja javne nabave; samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama i/ili vanjskim suradnicima priprema tehničke specifikacije predmeta nabave iz svog djelokruga; izrađuje dokumentacije o nabavi u postupcima javne nabave, sve druge propisane akte i priprema obrasce objave za Elektronički oglasnik javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; vrši kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3.2. Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

Članak 16.

Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i objedinjavanje iskaza potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; vrši kontrolu da se nabava odvija sukladno Planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih; koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; provodi procedure ugovaranja definirane okvirnim sporazumima koje sklapa tijelo državne uprave zaduženo za poslove središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; vrši kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; izrađuje popis poslovnih procesa, njihov opis i procjenu rizika iz svog djelokruga, te sudjeluje u procesu uspostave unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ažuriranju dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika.

Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članak 17.

Samostalni sektor za proračun i financije obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz potporu procesima i poslovima iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na analitičko-planske, obračunske i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za potrebe Ministarstva.

Samostalni sektor koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna i svih financijskih i strateških dokumenata potrebnih za osiguranje sredstava za provedbu programa i aktivnosti iz djelokruga Ministarstva. Samostalni sektor izrađuje prijedloge preraspodjela i izmjena financijskog plana i propisana financijska izvješća; izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva.

Samostalni sektor koordinira izradu Strateškog plana Ministarstva, koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja, izradu popisa poslovnih procesa u Ministarstvu, njihov opis i procjenu rizika, ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; pruža savjete i potporu rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; vodi interne evidencije o troškovima i mjestima nastanka troška, te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima.

Samostalni sektor obavlja poslove proračunskog računovodstva i koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice; obavlja poslove platnog prometa; priprema isplate korisnicima prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi; obračunava i isplaćuje plaće i naknade, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; izrađuje interne akte kojima se uređuju poslovi iz proračunskog ciklusa.

Samostalni sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Samostalni sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora za proračun i financije ustrojavaju se:

4.1. Služba za plan i analizu

4.2. Služba za računovodstvene poslove.

4.1. Služba za plan i analizu

Članak 18.

Služba za plan i analizu obavlja stručne poslove koji se odnose na: analitičko-planske, unutarnje kontrole, koordinacijske, operativne i druge poslove vezane uz državni proračun i financiranje Ministarstva; izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva.

Služba priprema upute za izradu proračuna Ministarstva i proračunskih korisnika u skladu sa smjernicama i projekcijama fiskalne politike, koordinira aktivnostima prilikom pripreme prijedloga financijskog plana Ministarstva i svih financijskih dokumenata, koordinira izradu Strateškog plana Ministarstva, kao i izvješćivanja o ostvarenim rezultatima poslovanja iz Godišnjeg plana rada i pokazateljima iz Strateškog plana; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; pruža savjete i potporu rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola.

U okviru svog djelokruga, Služba koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja, vodi interne evidencije o troškovima i mjestima nastanka troška, te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima.

Služba sudjeluje u razvoju sustava prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenja realizacije proračunskih sredstava, priprema Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka za sve prijedloge akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje pisane interne akte kojima se uređuju poslovi iz proračunskog ciklusa kao što su planiranje, izrada financijskih planova, obrada i kolanje dokumentacije, priprema izvješća.

Služba sudjeluje u pripremi, provođenju, praćenju korištenja sredstava te vrednovanju programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na programe i projekte iz djelokruga Službe, pri čemu surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva te pruža stručnu pomoć projektnim timovima u dijelu koji se odnosi na programe i projekte iz djelokruga Službe. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 19.

Služba za računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na proračunsko računovodstvo i vođenje pomoćnih analitičkih knjigovodstvenih evidencija; brine o zakonitoj primjeni materijalno-financijskih propisa; priprema isplate korisnicima prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi; obavlja poslove platnog prometa, izrađuje propisana tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća te izrađuje konsolidirana izvješća Ministarstva i proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti; na temelju dostavljenih naloga za plaćanje provodi prethodnu kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava odobrenih proračunom; koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice.

Služba vodi zakonom propisane poslovne knjige i pomoćne evidencije, evidentira sve novčane transakcije i poslovne događaje, vodi blagajničko poslovanje, obavlja obračun i isplatu plaća i naknada, obračun i isplatu dnevnica i drugih troškova za službena putovanja, troškove prijevoza na posao i s posla i svih drugih prava sukladno kolektivnom ugovoru, obavlja formalnu, računsku i suštinsku kontrolu računa, kontira, plaća i knjiži sve rashode i izdatke.

Služba priprema podatke za godišnji popis imovine, obveza i potraživanja i evidentira rezultate popisa, usklađuje stvarno stanje s knjigovodstvenim evidencijama, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije.

Služba sudjeluje u pripremi, provođenju, praćenju korištenja sredstava te vrednovanju programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na programe i projekte iz djelokruga Službe, pri čemu surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva te pruža stručnu pomoć projektnim timovima u dijelu koji se odnosi na programe i projekte iz djelokruga Službe. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

Članak 20.

Uprava za pravne i stambene poslove obavlja upravne i stručne poslove u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; postupa po predstavkama te pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz svog djelokruga.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor te stručne poslove kontrole zakonitosti ostvarenih prava i postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s nadležnim tijelima na provjeri dokumentacije relevantne za priznavanje određenog statusa i prava, poslovima kriminalističke obrade te u postupcima dodatne kontrole zakonitosti ostvarenih prava korisnika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje stambenim jedinicama; prati namjensko korištenje sredstava odnosno dodijeljenih stanova i s tim u vezi poduzima odgovarajuće stručne radnje.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje;

Uprava obavlja stručne poslove vođenja evidencije o ostvarenim statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te druge evidencije o poslovima iz svog djelokruga i izdaje potvrde na temelju službenih podataka iz tih evidencija; postupa po predstavkama te pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz svog djelokruga; izrađuje mišljenja na ugovore, sporazume i druge akte te odgovore na zastupnička pitanja iz svog djelokruga.

Uprava sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva definiranjem ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti, prati ispunjavanje ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i o njima izvješćuje koordinatora za rizike i koordinatora za uspostavu procesa upravljanja rizicima na razini Ministarstva; sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada Ministarstva s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava.

Uprava surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu projekata te izradi potrebne dokumentacije, prati nacionalne propise i propise Europske unije vezane uz svoj djelokrug.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za pravne i stambene poslove ustrojavaju se:

5.1. Sektor za upravne i pravne poslove

5.2. Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje

5.3. Sektor za stambeno zbrinjavanje.

5.1. Sektor za upravne i pravne poslove

Članak 21.

Sektor za upravne i pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; obavlja stručne poslove vezano uz vođenje evidencija ostvarenih statusa i prava.

Sektor surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Sektora.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga.

Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za upravne i pravne poslove ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za upravni postupak

5.1.2. Služba za statuse i evidencije

5.1.3. Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama.

5.1.1. Služba za upravni postupak

Članak 22.

Služba za upravni postupak obavlja upravne i stručne poslove u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te s tim u vezi surađuje s tijelom nadležnim za medicinsko vještačenje; izrađuje odgovore na tužbe vezano za upravne sporove iz djelokruga Službe, te postupa po uputama i pravnim shvaćanjima upravnih sudova izraženim u presudama; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te sustavno prati stanja u vezi s njihovim društvenim i socijalnim položajem; provodi prvostupanjski postupak za stjecanje statusa i ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata te u tu svrhu surađuje s Povjerenstvom za žrtve seksualnog nasilja.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva; prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravni postupak ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za trajna prava

5.1.1.2. Odjel za materijalna prava.

5.1.1.1. Odjel za trajna prava

Članak 23.

Odjel za trajna prava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju statusna trajna prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu koji uređuje pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i propisu koji uređuje pitanja vojnih invalida i civilnim stradalnika rata te s tim u vezi propisa o protuminskom djelovanju kojim se uređuju pitanja stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba te civilnih žrtava stradalih od eksplozivnog ostatka rata (revizija je, u okviru financijskog upravljanja i kontrola koje se provode u Ministarstvu, prethodna kontrola u smislu propisa o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru); rješava o pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o statusima i pripadajućim pravima sukladno navedenim propisima; surađuje s jedinstvenim tijelom nadležnim za vještačenje u propisanim slučajevima utvrđivanja statusa i prava korisnika iz djelokruga Odjela, u drugostupanjskim postupcima u kojima rješava po pravnim lijekovima, u postupcima izvršenja presuda te u drugim slučajevima u kojima je propisano odnosno potrebno medicinskim vještačenjem utvrditi postojanje činjenica relevantnih za utvrđenje nekog statusa i prava.

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te sustavno prati stanja u vezi s njihovim društvenim i socijalnim položajem; sudjeluje u realizaciji psihosocijalne pomoći za pripadnike braniteljske i stradalničke populacije.

Odjel izrađuje odgovore na tužbe na traženje upravnih sudova, vezano za upravne sporove iz djelokruga Odjela, te u ponovljenom postupku donosi rješenja sukladno uputama i pravnim shvaćanjima navedenim u presudama.

Odjel provodi prvostupanjski postupak za stjecanje statusa i ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata; priprema i obrađuje predmete i surađuje s nadležnim tijelima u prikupljanju podataka bitnih za utvrđivanje činjenica u postupku po zahtjevu žrtava seksualnog nasilja; surađuje s Povjerenstvom za žrtve seksualnog nasilja te pribavlja mišljenje potrebno za donošenje rješenja u postupku.

Odjel surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za statuse i evidencije te joj dostavlja podatke o broju i načinu rješavanja upravnih stvari iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima izrade Strateškog plana Ministarstva te izrade Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za materijalna prava

Članak 24.

Odjel za materijalna prava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju materijalna prava na osnovi priznatog statusa pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i propisu kojima se uređuju pitanja vojnih invalida i civilnih stradalnika rata te s tim u vezi propisa o protuminskom djelovanju kojim se uređuju pitanja stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba te civilnih žrtava stradalih od eksplozivnog ostatka rata (revizija je, u okviru financijskog upravljanja i kontrola koje se provode u Ministarstvu, prethodna kontrola u smislu propisa o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru); rješava o pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja kojima se utvrđuju materijalna prava sukladno navedenim propisima; surađuje s jedinstvenim tijelom nadležnim za vještačenje u propisanim slučajevima utvrđivanja statusa i prava korisnika iz djelokruga Odjela, u drugostupanjskim postupcima u kojima rješava po pravnim lijekovima, u postupcima izvršenja presuda te u drugim slučajevima u kojima je propisano odnosno potrebno medicinskim vještačenjem utvrditi postojanje činjenica relevantnih za donošenje rješenja u postupku.

Odjel surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za statuse i evidencije te joj dostavlja podatke o broju i načinu rješavanja upravnih stvari iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima izrade Strateškog plana Ministarstva te izrade Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.1.2. Služba za statuse i evidencije

Članak 25.

Služba za statuse i evidencije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencija priznatih statusa te trajnih i materijalnih prava koja proizlaze iz tih statusa.

Služba vodi posebnu evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a sukladno službenim podacima dostavljenim od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, odnosno drugih nadležnih tijela; vodi posebnu evidenciju svih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Služba dostavlja potrebne podatke i surađuje s tijelom nadležnim za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; vodi evidenciju nasljednika iza preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Služba vodi evidenciju o načinu i broju riješenih upravnih stvari drugog stupnja; evidenciju o pravomoćno utvrđenim uzrocima smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te druge evidencije koje se odnose na djelokrug Sektora; obavlja i druge upravne i stručne poslove u vezi sa statusnim pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za nadzor prvostupanjskih tijela u razmjeni i ažuriranju podataka vezano uz postupke nezakonito utvrđenih statusa i prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije.

Služba obrađuje, sistematizira i analizira prikupljene podatke te izrađuje izvješća i izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije; analizira podatke o priznatim pravima i predlaže mjere za poboljšanje skrbi pripadnika braniteljske i stradalničke populacije, te za ekonomično korištenje sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Služba sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.1.3. Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama

Članak 26.

Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama obavlja upravne i stručne poslove u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; izrađuje očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i pučkog pravobranitelja te drugih pravobranitelja, a vezano za predmete iz upravnog postupka odnosno spora; na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske izrađuje odgovore na tužbe, žalbe, izvanredne pravne lijekove te druga očitovanja u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore na tužbe na traženje upravnih sudova u prvom stupnju i na traženje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske vezano za upravni spor; izrađuje odgovore na žalbe na traženje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; izrađuje prijedlog zahtjeva Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnih sudova ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencija o tužbama u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima iz djelokruga Ministarstva.

Služba obavlja upravne i stručne poslove pružanja pravne i stručne pomoći u ostvarivanju statusnih i materijalnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Službe, postupa po podnescima, zahtjevima i pritužbama koji se odnose na pitanja ostvarivanja tih prava te obavlja stručne poslove vođenja evidencije o zaprimljenim predstavkama.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.2. Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje

Članak 27.

Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; obavlja stručne poslove kontrole zakonitosti ostvarenih prava i postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva te s tim u vezi surađuje s drugim nadležnim tijelima odnosno drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje stambenim jedinicama; izdaje potvrde na temelju službenih evidencija iz svog djelokruga; pruža savjetodavnu i pravnu pomoć vezano za ostvarivanje prava na otkup ili najam stambenih jedinica; zadužuje i prati naplatu zajedničke pričuve, najma i otkupa; prati namjensko korištenje dodijeljenih stanova, stambenih kredita i financijskih potpora i poduzima odgovarajuće radnje ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje; obavlja stručne poslove izrade akata i dokumentacije koja se odnosi na promet nekretnina iz svog djelokruga; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja te stručna mišljenja o ugovorima i sporazumima iz svog djelokruga.

Sektor sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga.

Sektor surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva vezano za poslove pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu projekata te izradi potrebne dokumentacije prati nacionalne propise i pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure vezane uz djelokrug Sektora. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za nadzor prvostupanjskih tijela

5.2.2. Služba za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava.

5.2.1. Služba za nadzor prvostupanjskih tijela

Članak 28.

Služba za nadzor prvostupanjskih tijela obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nalaze i mišljenja o provedenom nadzoru i predlaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju kod prvostupanjskih tijela; prati postupanje prvostupanjskih tijela po tim nalazima i mišljenjima i predlaže pokretanje odgovornosti za neizvršavanje naloženih mjera; izrađuje izvješća o svim provedenim nadzorima tijekom godine.

Služba utvrđuje nepravilnosti u ostvarivanju statusa i prava odnosno protupravno primljenih sredstava te surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po pritužbama i predstavkama vezano uz postupke naknade štete i povrata protupravno primljenih sredstava u državni proračun Republike Hrvatske.

Služba obavlja upravne i stručne poslove postupanja po prijavama fizičkih i pravnih osoba u kojima se iznosi sumnja u zakonito ostvarivanje statusa i prava korisnika, surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za statuse i evidencije radi provjere ostvarenih prava; surađuje s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova odnosno nadležnom policijskom upravom i državnim odvjetništvom radi obavljanja stručnih poslova kontrole zakonitosti ostvarenih prava korisnika i statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata odnosno okolnosti njihova stradavanja; surađuje s Povjerenstvom za reviziju ocjene invalidnosti u postupku priznavanja prava iz mirovinskog osiguranja radi kontrole zakonitosti ostvarenih prava; surađuje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje u vezi ostvarivanja mirovinskih prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji prema međunarodnom ugovoru Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji uređuje pitanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane.

Služba obavlja stručne poslove vođenja evidencije o zaprimljenim predstavkama koje ukazuju na nezakonito stjecanje statusa i prava i postupanja po istima; vodi evidenciju o priznatim pravima pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji radi provođenja mjera za usklađivanje s propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i međunarodnim ugovorom Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji uređuje pitanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.2.2. Služba za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava

Članak 29.

Služba za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje stambenim jedinicama pod upravljanjem Ministarstva; zaprima i rješava podneske o pitanjima iz svog djelokruga; izdaje potvrde i obavijesti iz svog djelokruga; vodi evidenciju o dodijeljenim stanovima i stambenim kreditima te o imovini koja je pod upravljanjem Ministarstva radi stambenog zbrinjavanja; obavlja stručne poslove vezano uz najam stanova za korisnike koji nisu kreditno sposobni, a koriste stanove pod upravljanjem Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora o najmu, kupoprodajnih ugovora, tabularnih isprava, brisovnih očitovanja i druge potrebne dokumentacije te o navedenom vodi evidencije; obavlja poslove vezano uz naplatu najamnine i otplatu stanova, a radi prisilne naplate dugovanja surađuje s nadležnim pravosudnim tijelima; surađuje s upraviteljima zgrada u kojima se nalaze stanovi na upravljanju Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prijenos prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika.

Služba obavlja stručne poslove praćenja načina korištenja dodijeljenih stanova i s tim u vezi organizira i obavlja terenske izvide te surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova i Stručnom komisijom; utvrđuje namjensko korištenje dodijeljenih sredstava kredita te surađuje s nadležnim općinskim državnim odvjetništvom u postupku naplate kod neopravdano namjenski utrošenih sredstava i o istom vodi evidencije.

Služba surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva vezano za pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, surađuje u pripremi projekata te izradi potrebne dokumentacije, prati nacionalne propise i propise Europske unije vezane uz djelokrug Službe.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.3. Sektor za stambeno zbrinjavanje

Članak 30.

Sektor za stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge stručne poslove stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje rada Stručne komisije i Stambene komisije; pruža stručnu i pravnu pomoć pri ostvarivanju prava iz svog djelokruga rješava podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanje ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; vodi evidencije o poslovima iz svog djelokruga te izdaje potvrde na temelju službenih evidencija iz svog djelokruga; izrađuje odgovore na zastupnička pitanja te stručna mišljenja o ugovorima i sporazumima te drugim aktima iz svog djelokruga.

Sektor surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva vezano za poslove pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu projekata te izradi potrebne dokumentacije, prati nacionalne propise i pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure vezane uz djelokrug Sektora.

Sektor sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; analizira postojeće stanje u području stambenog zbrinjavanja kako bi programi utvrđeni državnim proračunom Republike Hrvatske odražavali utvrđene posebne ciljeve iz strateškog plana; predlaže godišnji plan rada Sektora s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja u okviru svog djelokruga. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za stambeno zbrinjavanje ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za dodjelu stanova, stambenih kredita i financijskih potpora

5.3.2. Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova.

5.3.1. Služba za dodjelu stanova, stambenih kredita i financijskih potpora

Članak 31.

Služba za dodjelu stanova, stambenih kredita i financijskih potpora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na rješavanje u prvom stupnju o pravu na dodjelu stana, stambenog kredita za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravo na financijsku potporu za kupnju ili izgradnje prve nekretnine, te za subvenciju na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate; obavlja stručne poslove procjene nekretnina radi zasnivanja založnog prava; zaprima i rješava prigovore te zaprima i rješava podneske za pitanja iz svog djelokruga; izdaje potvrde i obavijesti iz svog djelokruga; vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima; izrađuje jedinstvene Liste reda prvenstva osoba koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, oglašava i objavljuje Liste reda prvenstva; pruža stručnu i pravnu pomoć pri realizaciji stambenih kredita, obavještava korisnike o uvjetima kreditne sposobnosti; pruža stručnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na građevinsko zemljište, oslobođenja od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, te prava na komunalno opremanje te rješava sve podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanja ostvarivanja navedenih prava; pruža tehničku i administrativnu pomoć vezanu uz provođenje postupka utvrđivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.3.2. Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova

Članak 32.

Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova obavlja stručne poslove koji se odnose na osiguranje građevinskog zemljišta za izgradnju više stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja većeg broja korisnika prava, te s tim u vezi surađuje s nadležnom jedinicom lokalne samouprave; surađuje sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u postupku vezanom za provođenje organizirane stambene izgradnje te sudjeluje na koordinacijama i prati izgradnju stambenih jedinica; radi kvalitetnog i odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja poduzima radnje oko uređenja stanova koji se nalaze pod upravljanjem Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora vezanih uz sanaciju stana, vodi evidencije o stambenim jedinicama u pripremi izgradnje, u izgradnji te o stanovima koji se uređuju; obavlja stručne izvide na stambenim objektima u (su)vlasništvu podnositelja zahtjeva radi utvrđivanja visine pripadajućih stambenih kredita i financijske potpore, te radi zasnivanja založnog prava.

Služba surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva vezano za poslove pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu projekata te izradi potrebne dokumentacije, prati nacionalne propise i pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure vezane uz djelokrug Službe.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i u izradi Financijskog plana Ministarstva u okviru svog djelokruga. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE

Članak 33.

Uprava za zatočene i nestale obavlja stručne poslove koji se odnose na traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka tijekom Domovinskog rata te ekshumaciju, identifikaciju i sahranu osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim, pojedinačnim i zajedničkim grobnicama nastalim u razdoblju Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, a osobito: prikuplja i obrađuje podatke te vodi cjelovite evidencije o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, svim nestalim osobama u Domovinskom ratu, kao i o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu zaključenih međudržavnih ugovora i sporazuma o traženju osoba nestalih tijekom Domovinskog rata; priprema i organizira razgovore o osobama nestalim tijekom Domovinskog rata s nadležnim tijelima drugih država te s istima surađuje u procesu traženja nestalih osoba, ekshumacijama, identifikacijama i pogrebnoj skrbi, kao i isporuci/preuzimanju posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba u svezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država; obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o nestalim osobama i posmrtnim ostacima; prikuplja, objedinjuje i obrađuje saznanja o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira, koordinira i sudjeluje u istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica na području Republike Hrvatske; prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama i preuzetim posmrtnim ostacima u cilju njihove identifikacije te organizira, koordinira i sudjeluje u identifikacijama ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka. Uprava obavlja i stručne poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata, i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civile). Uprava prikuplja i objedinjuje dokumentaciju o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka; priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tijela.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Uprava osobito surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom zdravstva, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i županijskim državnim odvjetništvima, županijskim sudovima, sigurnosnim agencijama te Hrvatskim Crvenim križem.

Uprava obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale; surađuje s udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata te u okviru svoga djelokruga surađuje s međunarodnim organizacijama:

– Međunarodnim odborom Crvenoga križa (ICRC)

– Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP)

– Komisijom Ujedinjenih naroda za ljudska prava

– Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te

– drugim međunarodnim i humanitarnim organizacijama koje se bave pitanjem zatočenih i nestalih osoba.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na istraživanje i uređenje groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, postupanje s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja te trajno održavanje vojnih groblja, groblja žrtava rata i groblja žrtava poslijeratnog razdoblja: prikuplja i obrađuje podatke i arhivsku građu o žrtvama poslijeratnog razdoblja, organizira, koordinira i sudjeluje u istraživanju groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, organizira i koordinira aktivnostima u svezi utvrđivanja broja posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u svakom pronađenom grobu ili masovnoj grobnici, organizira i snosi troškove uređenja pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenja pristupnih putova, postavlja jedinstveni natpis na uređena groblja te vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja i broja posmrtnih ostataka u njima. U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Uprava surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva, građanima i jedinicama lokalne samouprave. Primjenjujući Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, Uprava organizira ekshumaciju posmrtnih ostataka i njihovo konačno zbrinjavanje na drugim unaprijed utvrđenim mjestima, te daje dopuštenje/dozvolu za ekshumaciju, identifikaciju i prijenos posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja.

Uprava organizira i koordinira ekshumacijom, obradom i identifikacijom posmrtnih ostataka osoba pronađenih tijekom infrastrukturnih, urbanističkih, arheoloških radova, ili ostalih pripremnih radova na gradilištima i intervencijama u zemljištu, za koje se prema procjeni starosti može razumno pretpostaviti da su posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja, a sukladno nalogu nadležnog suca istrage, odnosno u slučajevima ako to zahtjeva javni interes, a kada se pravosudna tijela odrede nenadležnima. Po završetku ekshumacije te obrade i/ili identifikacije posmrtnih ostataka, Uprava organizira njihovo trajno zbrinjavanje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom.

Uprava vodi skupnu evidenciju o vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja na području Republike Hrvatske. Uprava u suradnji s Ministarstvom kulture provodi aktivnosti s ciljem određivanja vojnih groblja, mjesta stradanja, groblja i grobova žrtava rata i poslijeratnog razdoblja, koja u cjelini ili dijelom imaju iznimnu kulturno-povijesnu vrijednost, a pri čijem se uređenju i održavanju primjenjuju posebni propisi.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu zaključenih međudržavnih ugovora/sporazuma o uređenju i održavanju vojnih groblja; vodi evidenciju hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu; u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, izdaje suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila.

Uprava obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor nad provedbom Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Uprava sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva definiranjem ciljeva, načina ostvarivanja i pokazatelja uspješnosti, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima. Uzimajući u obzir definirane ciljeve, Uprava utvrđuje rizike, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu. Uprava analizira postojeće stanje u područjima traženja osoba nestalih Domovinskoga rata te istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kako bi programi utvrđeni Državnim proračunom Republike Hrvatske odražavali utvrđene posebne ciljeve iz Strateškog plana te kako bi se postigla međusobna povezanost strateškog i proračunskog planiranja. Uprava je odgovorna za ispunjavanje postavljenih ciljeva te za pravovremeno i točno informiranje o postignutim rezultatima.

Uprava sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u svezi s realizacijom Općeg cilja »Vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata« utvrđenog Strateškim planom Ministarstva. Prati provedbu Financijskog plana Ministarstva u području traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu te istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava.

Uprava priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te odgovara na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba.

Uprava pruža stručnu i tehničku pomoć tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske.

Uprava sudjeluje u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za zatočene i nestale ustrojavaju se:

6.1. Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

6.2. Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

6.1. Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

Članak 34.

Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka te vođenje cjelovite evidencije o: osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, svim osobama nestalim u Domovinskom ratu, kao i o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te priprema uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.

Sektor obavlja stručne poslove pripreme i organizacije razgovora o nestalim osobama u Domovinskom ratu s nadležnim tijelima drugih država; organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/sporazuma i postignutih dogovora s nadležnim tijelima drugih država; prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi. Sektor surađuje s nadležnim tijelima drugih država u procesu traženja nestalih osoba; zajedničkim izvidima, ekshumacijama, identifikacijama i pogrebnoj skrbi o identificiranim osobama; isporuci/ preuzimanju posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba u svezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država.

Sektor surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, organizacijama, ustanovama i drugim izvorima u cilju prikupljanja saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica. Sektor obrađuje prikupljene podatke i saznanja o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica. Temeljem obrađenih podataka, saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Domovinskog rata, Sektor priprema plan terenskih izvida, istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka.

Sektor sudjeluje u terenskom prikupljanju saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata. Saznanja prikuplja izravno te kroz suradnju s drugim izvorima. Sektor obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga. Sektor sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Domovinskoga rata.

Sektor organizira i koordinira sudionike u procesu terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica; koordinira provedbom terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća; prikuplja i obrađuje podatke o terenski istraženim lokacijama i lokacijama na kojima su provedene ekshumacije posmrtnih ostataka.

Sektor prikuplja i obrađuje saznanja i podatke o ekshumiranim žrtvama na teritoriju Republike Hrvatske i posmrtnim ostacima iz Domovinskog rata preuzetim iz drugih država u cilju njihove identifikacije; provodi zajedničke projekte identifikacije s međunarodnim organizacijama; organizira i koordinira znanstveno-medicinskim ustanovama i drugim sudionicima u procesu obrade i identifikacije ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka te priprema i sudjeluje u završnoj identifikaciji posmrtnih ostataka.

Po završetku identifikacije, Sektor obavlja poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata, i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civile).

Sektor prikuplja i objedinjuje dokumentaciju o svim provedenim terenskim istraživanjima; ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka; priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tijela te izrađuje izvješća temeljem službenih evidencija.

Sektor organizira, priprema i sudjeluje na sastancima s međunarodnim organizacijama koje se u svom djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba, predlaže i surađuje u provedbi zajedničkih aktivnosti i projekata Sektora s međunarodnim organizacijama te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi.

Sektor surađuje s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba te udrugama koje okupljaju osobe koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te obiteljima nestalih i identificiranih osoba.

Sektor obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale te organizira, priprema i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga.

Sektor izrađuje prijedlog plana rada, priprema prijedloge ugovora i sporazuma iz svog djelokruga; nadzire provedbu utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Sektor priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba.

Sektor sudjeluje u pružanju stručne i tehničke pomoći tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske te u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu

6.1.2. Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb.

6.1.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu

Članak 35.

Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka te vođenje cjelovite evidencije o: osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, svim osobama nestalim u Domovinskom ratu, kao i o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica. Na zahtjev korisnika ili nadležnih tijela, Služba priprema uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Služba organizira i sudjeluje u pripremi razgovora o nestalim osobama s nadležnim tijelima drugih država; organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/sporazuma i postignutih dogovora s nadležnim tijelima drugih država; prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi. Služba obavlja poslove u svezi suradnje s nadležnim tijelima drugih država u procesu traženja nestalih osoba; zajedničkim izvidima, ekshumacijama, identifikacijama i pogrebnoj skrbi o identificiranim osobama; isporuci/ preuzimanju posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba u svezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država.

Služba priprema i koordinira aktivnosti vezane uz prikupljanje podataka, saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, organizacija, ustanova i drugih izvora. Služba obrađuje, analizira i prati prikupljene podatke i saznanja o nestalim osobama i grobnim mjestima. Temeljem obrađenih podataka, saznanja i građe o nestalim osobama i mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Domovinskog rata, Služba priprema plan terenskih izvida, istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka.

Služba sudjeluje u terenskom prikupljanju saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata. Služba obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga. Služba sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Domovinskoga rata.

Služba priprema i organizira aktivnosti vezane uz terenska istraživanja i ekshumacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica; koordinira provedbom terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća; prikuplja i obrađuje podatke o terenski istraženim lokacijama i lokacijama na kojima su provedene ekshumacije posmrtnih ostataka.

Služba obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s međunarodnim organizacijama, organizira i priprema sastanke s međunarodnim organizacijama koje se u svom djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba, predlaže i surađuje u provedbi zajedničkih aktivnosti Službe s međunarodnim organizacijama te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi.

Služba obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba, udrugama koje okupljaju osobe koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te drugim udrugama koje se u svome djelokrugu bave pitanjem nestalih osoba.

Služba priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba.

Služba sudjeluje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale te organizira, priprema i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga.

Služba sudjeluje u izradi prijedloga plana rada iz svog djelokruga; skrbi o provedbi utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Služba sudjeluje u pružanju stručne i tehničke pomoći tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske te u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.1.2. Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb

Članak 36.

Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu saznanja i podataka o ekshumiranim žrtvama na području Republike Hrvatske i posmrtnim ostacima nestalih osoba iz Domovinskog rata pronađenih na području drugih država u cilju njihove identifikacije. Služba organizira, koordinira i surađuje sa znanstveno-medicinskim ustanovama u procesu obrade ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka; koordinira i surađuje u provedbi zajedničkih projekata s međunarodnim organizacijama koje se bave identifikacijom posmrtnih ostataka te prati i upotpunjuje podatke o njihovoj provedbi; organizira, koordinira i surađuje s obiteljima nestalih osoba radi prikupljanja dodatnih podataka i referentnih uzoraka za potrebe preliminarne identifikacije.

Služba prati i upotpunjuje podatke o stanju obrade posmrtnih ostataka te predlaže završnu identifikaciju posmrtnih ostataka. Služba obavlja stručne poslove vezane uz provedbu završne identifikacije posmrtnih ostataka, organizira i koordinira aktivnostima obavještavanja obitelji i drugih sudionika u procesu identifikacije te priprema i sudjeluje u završnoj identifikaciji posmrtnih ostataka. Služba prikuplja i objedinjuje dokumentaciju o svim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka.

Po završetku identifikacije, Služba obavlja poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata, i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civile). Služba kontaktira s obiteljima identificiranih osoba radi dogovora o pokopu posmrtnih ostataka.

Služba priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba.

Služba sudjeluje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale te organizira, priprema i sudjeluje u radu međuresornih radnih skupina u vezi s pitanjima iz svog djelokruga.

Služba sudjeluje u izradi prijedloga plana rada iz svog djelokruga; skrbi o provedbi utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Služba sudjeluje u pružanju stručne i tehničke pomoći tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske te u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.2. Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Članak 37.

Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva te građanima s ciljem prikupljanja podataka i arhivske građe o žrtvama poslijeratnog razdoblja, obrađuje prikupljena saznanja i podatke o grobljima i grobovima žrtava poslijeratnog razdoblja te priprema plan terenskih istraživanja. Sektor organizira i koordinira sudionike, organizira i koordinira aktivnostima u svezi utvrđivanja broja posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u svakom pronađenom grobu ili masovnoj grobnici. Sektor organizira uređenje pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenje pristupnih putova, postavljanje jedinstvenog natpisa na uređena groblja te vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja i broja posmrtnih ostataka u njima, sukladno Pravilniku o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja i prilaznih putova; organizira ekshumaciju posmrtnih ostataka i njihovo konačno zbrinjavanje na drugim unaprijed utvrđenim mjestima, te priprema dozvole za ekshumaciju, identifikaciju i prijenos posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u suradnji s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama; obrađuje prikupljene podatke i saznanja o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica.

Sektor organizira i koordinira sudionike u procesu ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica; prikuplja i obrađuje podatke o terenski istraženim lokacijama i lokacijama na kojima su provedene ekshumacije posmrtnih ostataka; Sektor sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, organizira i koordinira ekshumacijom, obradom i identifikacijom posmrtnih ostataka osoba pronađenih tijekom infrastrukturnih, urbanističkih, arheoloških radova, ili ostalih pripremnih radova na gradilištima i intervencijama u zemljištu, za koje se prema procjeni starosti može razumno pretpostaviti da su posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja. Po završetku ekshumacije te obrade i/ili identifikacije posmrtnih ostataka, Sektor u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom organizira trajno zbrinjavanje pronađenih posmrtnih ostataka.

Sektor vodi skupnu evidenciju o vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja na području Republike Hrvatske. Sektor nadzire provedbu Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u dijelu koji se odnosi na obveze održavanja uređenih groblja, prilaznih putova i oznaka za koje su zadužene jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, te postupa sukladno utvrđenom stanju na način predviđen navedenim Zakonom. Sektor, u suradnji s Ministarstvom kulture, predlaže vojna groblja, mjesta stradanja, groblja i grobove žrtva rata i poslijeratnog razdoblja, koja u cjelini ili dijelom imaju iznimnu kulturno-povijesnu vrijednost, a pri čijem će se uređenju i održavanju primjenjivati posebni propisi.

Sektor obavlja poslove pripreme i organizacije razgovora s državama s kojima Republika Hrvatska ima zaključene međudržavne ugovore/sporazume o uređenju i održavanju vojnih groblja. Prati i upotpunjuje podatke o provedbi zaključenih međudržavnih ugovora i dogovora s nadležnim tijelima drugih država, te obavlja druge poslove za potrebe provedbe međudržavnih ugovora/sporazuma. Sektor vodi evidenciju hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu. Sektor, u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, priprema suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila.

Sektor je zadužen za provedbu terenskih aktivnosti i međudržavnih ugovora, analizira, planira, usklađuje, sudjeluje u provedbi te izvještava o terenskim aktivnostima iz djelokruga Sektora. Sektor sudjeluje u terenskom prikupljanju saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja. Saznanja prikuplja izravno te kroz suradnju s drugim izvorima. Temeljem obrađenih podataka, saznanja i građe o mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, Sektor priprema plan terenskih istraživanja, probnih iskapanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. Sektor obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga.

Sektor sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja, koordinira provedbom terenskih istraživanja, probnih iskapanja i ekshumacija posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća.

Sektor organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/ sporazuma i postignutih dogovora kada isti uključuju terenske aktivnosti: zajednički izvid, isporuke/preuzimanja posmrtnih ostataka, stručno promatranje, istraživanje i ekshumaciju na području drugih država te obilježavanje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja. Sektor vodi podatke o provedbi međudržavnih ugovora/sporazuma i dogovora s nadležnim tijelima drugih država iz svog djelokruga.

Sektor, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, obavlja stručne poslove vezane uz dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Sektor priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te priprema odgovore na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba.

Sektor obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja.

Sektor izrađuje prijedlog plana rada, priprema prijedloge ugovora i sporazuma iz svog djelokruga; nadzire provedbu utvrđenih ciljeva iz svog djelokruga, izrađuje izvješća o njihovoj provedbi i postignutim rezultatima; utvrđuje rizike iz svog djelokruga, procjenjuje njihov učinak i vjerojatnost te postupa po njima.

Sektor sudjeluje u pružanju stručne i tehničke pomoći tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske te u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

6.2.2. Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva.

6.2.1. Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Članak 38.

Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva te građanima u cilju prikupljanja podataka i arhivske građe o žrtvama poslijeratnog razdoblja, obrađuje prikupljena saznanja i podatke o grobljima i grobovima žrtava poslijeratnog razdoblja te priprema plan terenskih istraživanja. Služba organizira i koordinira sudionike, organizira i koordinira aktivnostima u svezi utvrđivanja broja posmrtnih ostataka žrtava poslijeratnog razdoblja u svakom pronađenom grobu ili masovnoj grobnici.

Služba vodi skupnu evidenciju o vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja na području Republike Hrvatske. Služba nadzire provedbu Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u dijelu koji se odnosi na obveze održavanja uređenih groblja, prilaznih putova i oznaka za koje su zadužene jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, te postupa sukladno utvrđenom stanju na način predviđen navedenim Zakonom. Služba, u suradnji s Ministarstvom kulture, predlaže vojna groblja, mjesta stradanja, groblja i grobove žrtva rata i poslijeratnog razdoblja, koja u cjelini ili dijelom imaju iznimnu kulturno-povijesnu vrijednost, a pri čijem će se uređenju i održavanju primjenjivati posebni propisi.

Služba obavlja poslove pripreme i organizacije razgovora s državama s kojima Republika Hrvatska ima zaključene međudržavne ugovore/sporazume o uređenju i održavanju vojnih groblja. Prati i upotpunjuje podatke o provedbi zaključenih međudržavnih ugovora i dogovora s nadležnim tijelima drugih država, te obavlja druge poslove za potrebe provedbe međudržavnih ugovora/sporazuma. Služba vodi evidenciju hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu. Služba, u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, priprema suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila.

Služba je zadužena za provedbu terenskih aktivnosti i međudržavnih ugovora, analizira, planira, usklađuje, sudjeluje u provedbi te izvještava o terenskim aktivnostima iz djelokruga Službe. Služba sudjeluje u terenskom prikupljanju saznanja o nestalim osobama i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja. Saznanja prikuplja izravno te kroz suradnju s drugim izvorima. Temeljem obrađenih podataka, saznanja i građe o mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, Služba priprema plan terenskih istraživanja, probnih iskapanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. Služba obavlja zadaće terenskog opažanja, mjerenja te snimanja lokacija iz zraka, prikuplja podatke i obrađuje digitalne, interaktivne zemljovide iz svog djelokruga. Služba sudjeluje u obilascima i/ili izvidima mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja, koordinira provedbom terenskih istraživanja, probnih iskapanja i ekshumacija posmrtnih ostataka, dokumentira provedene aktivnosti te o istima izrađuje izvješća.

Služba organizira i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu međudržavnih ugovora/ sporazuma i postignutih dogovora kada isti uključuju terenske aktivnosti: zajednički izvid, isporuke/preuzimanja posmrtnih ostataka, stručno promatranja istraživanja i ekshumacija na području drugih država te obilježavanje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja. Služba vodi podatke o provedbi međudržavnih ugovora/sporazuma i dogovora s nadležnim tijelima drugih država iz svog djelokruga.

Služba, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, obavlja stručne poslove vezane uz dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

6.2.2. Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva

Članak 39.

Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje i vođenje poslova obilježavanja mjesta masovnih grobnica; uređenje pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenje pristupnih putova, postavljanje jedinstvenog natpisa na uređena groblja te vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja i broja posmrtnih ostataka u njima, sukladno Pravilniku o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja i prilaznih putova.

Služba prikuplja dokumentaciju i podatke potrebne za gradnju spomen-obilježja masovnih grobnica, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola za gradnju, izdavanje narudžbi za geodetske i parcelacijske elaborate, upis objekata u zemljišne knjige.

Služba priprema postupak javne nabave za usluge i radove za gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; koordinira gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; organizira svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica.

Služba surađuje s udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; vodi evidenciju o dodijeljenim jednokratnim novčanim potporama i o tome priprema izvješća.

Služba prikuplja dokumentaciju i vrši kontrolu namjenskog utroška sredstava korisnika sukladno preuzetim obvezama; utvrđuje namjenski/nenamjenski utrošak sredstava i daje prijedloge za povrat nenamjenski utrošenih sredstava i vodi evidenciju postupaka vraćanja nenamjenski utrošenih sredstava; predlaže dodatne aktivnosti i mjere u slučajevima kada korisnici nisu u potpunosti namjenski/nenamjenski utrošili dodijeljena sredstva, a prije pokretanja postupka povrata sredstava. Služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Članak 40.

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima (u daljnjem tekstu: HRVI) iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem njihovih prava na temelju priznatog statusa HRVI iz Domovinskog rata; obavlja stručne poslove koji su vezani uz postupak dodjele osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine; obavlja stručne poslove koji su vezani uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala; obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100% I. skupine; obavlja stručne poslove vezane uz sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog, umrloga i nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava i probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja tih prava te predlaže mjere za rješavanje problema radi poboljšanja njihova statusa i ostvarivanja zakonom propisanih prava; vodi evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske; vodi evidenciju smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja; vodi evidenciju i proces digitalizacije arhivske dokumentacije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; vodi evidenciju mjesta pokopa povijesno značajnih osoba; sudjeluje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju; organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; vodi poslove u vezi s obilježavanjem mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, kao i sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te na zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata; priprema i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima radi provođenja aktivnosti stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem porasta njihove zaposlenosti, a vodeći se smjernicama aktivne politike zapošljavanja Republike Hrvatske; vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na kontinuirano obilježavanje obljetnice iz Domovinskog rata odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem i organizacijom prigodnih programa i svečanosti, kao i sudjelovanjem u aktivnostima obilježavanja u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga iz Domovinskog rata, a s ciljem trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu; zaprima i obrađuje poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja te upućuje prijedloge za dodjelu Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske; surađuje s udrugama iz Domovinskog rata; prati programe rada te daje prijedloge za financiranje projekata; vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama i obrađuje dostavljena izvješća; provodi analizu i kontrolu namjenskog utroška sredstava dodijeljenih u okviru Uprave; vodi evidencije o dodijeljenim potporama iz programa u djelokrugu Uprave i surađuje s nadležnim tijelima pri izradi izvješća o dodjeli potpora male vrijednosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu i uredbama Europske komisije te poslove evidencije, analize i statističkog izvješćivanja za potrebe Statističkog ureda Europskih zajednica (u daljnjem tekstu: EUROSTAT); koordinira poslove prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka vezanih uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava i analizu učinaka dodijeljenih potpora; obavlja kontrolu izvršenja ugovornih obveza korisnika sredstava projekata koji se provode u okviru Uprave; u okviru svog djelokruga sudjeluje u izradi Strateškog plana, Financijskog plana, godišnjeg plana rada, registra rizika i upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Uprava sudjeluje u izradi programskih i operativnih dokumenta u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; koordinira provedbu tih projekata; osigurava informiranost, komunikaciju i vidljivost; izrađuje plan nabave te izvještava nadležna posrednička tijela; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera; koordinira i surađuje sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po pitanjima vezanim uz službenu razvojnu i humanitarnu pomoć.

Uprava surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati sve zakonske i druge propise koji se odnose na pitanja iz djelokruga Uprave; predlaže mjere s ciljem poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ustrojavaju se:

7.1. Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

7.2. Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

7.3. Sektor za strateško planiranje i EU projekte.

7.1. Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

Članak 41.

Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći HRVI iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem prava na temelju priznatog statusa HRVI iz Domovinskog rata; obavlja stručne poslove koji su vezani uz postupak dodjele osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine; obavlja stručne poslove koji su vezani uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala; obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100% I. skupine; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; obavlja stručne poslove koji se odnose na sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog i nestaloga hrvatskog branitelja vezano za ostvarivanje njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava te predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava; vodi evidenciju smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja; vodi evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske.

Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; stručne poslove koji se odnose na obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i poslove sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te na zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata; priprema i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; vodi evidenciju i proces digitalizacije arhivske dokumentacije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; obavlja poslove pogrebne skrbi za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata nakon postupka identifikacije posmrtnih ostataka, umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata; vodi evidenciju mjesta pokopa povijesno značajnih osoba i surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju.

Sektor provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima s ciljem provođenja aktivnosti i mjera stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem porasta njihove zaposlenosti, a vodeći se smjernicama aktivne politike zapošljavanja Republike Hrvatske; provodi aktivnosti s ciljem osnaživanja osjetljivih društvenih skupina, njihovog uključivanja u radno-tržišni sustav koji će im omogućiti pristup zaposlenju i ekonomskim resursima, spriječiti socijalnu isključenost te osigurati njihov aktivni doprinos za društvo u cjelini, kao i ekonomsku integraciju; organizira sajmove, okrugle stolove, konvencije, konferencije i tribine vezano uz braniteljsko zadružno poduzetništvo.

Sektor pruža savjetodavnu i pravnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u vezi s ostvarivanjem prava iz zakona kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; prikuplja podatke o ostvarenim pravima propisanim zakonom kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; analizira prikupljene podatke i sastavlja objedinjeno izvješće za prethodnu godinu, a radi sustavnog praćenja provedbe zakona u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima državne uprave.

Sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; pruža stručnu pomoć u pripremi programa u području obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog uključivanja; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi mjera; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegov djelokrug; prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za buduće razdoblje; predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati zakone i druge propise koji se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere s ciljem poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata

7.1.2. Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

7.1.3. Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

7.1.1. Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata

Članak 42.

Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći HRVI iz Domovinskog rata vezano za ostvarivanje njihovih prava na temelju priznatog statusa HRVI iz Domovinskog rata; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; prati ostvarivanje prava HRVI iz Domovinskog rata i predlaže mjere za poboljšanje pravnog položaja HRVI iz Domovinskog rata; vodi evidenciju HRVI 100% I. skupine; obavlja stručne poslove koji su vezani uz postupak dodjele osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine; obavlja stručne poslove koji su vezani uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala; obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100% I. skupine; obavlja stručne poslove vezane uz sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Služba pruža pravnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te članovima obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja vezano za ostvarivanje njihovih statusnih i drugih prava, u vezi s upisom u obrazovne ustanove, stipendiranjem te smještajem u učeničke i studentske domove, te u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja na temelju propisa kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te djece hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata; kontinuirano prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; prati ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava; predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa; vodi bazu podataka i cjelovitu evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik.

Služba obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, zaprima i obrađuje zahtjeve te priprema predmete za povjerenstva, prijedloge za rješavanje upućuje Ministarstvu financija na daljnji postupak; sudjeluje u radu međuresornih radnih tijela i surađuje s drugim institucijama u pitanjima iz djelokruga Službe; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, te drugi subjekti.

Služba u okviru svog djelokruga surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za HRVI iz Domovinskog rata

7.1.1.2. Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja.

7.1.1.1. Odjel za HRVI iz Domovinskog rata

Članak 43.

Odjel za HRVI iz Domovinskog rata obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći HRVI iz Domovinskoga rata u vezi ostvarivanja njihovih prava temeljem priznatog statusa HRVI iz Domovinskoga rata; prati ostvarivanje prava HRVI iz Domovinskoga rata propisanih zakonom i drugim propisima i predlaže mjere za poboljšanje pravnog položaja HRVI iz Domovinskoga rata; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za rješavanje prava HRVI iz Domovinskog rata; obavlja stručne poslove vezane uz postupak dodjele osobnih automobila HRVI 100% I. skupine i to pripreme postupka javne nabave za odabir najpovoljnije ponude za nabavu i isporuku osobnih automobila; pripreme postupka javne nabave za dobavu, isporuku i ugradnju uređaja ručnih komandi (prilagodbe) za ugradnju u osobna vozila te usklađivanja uvoza i isporuke osobnih vozila krajnjim korisnicima; vodi evidenciju HRVI 100% I. skupine te evidenciju za potrebe provođenja postupka ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila; obavlja stručne poslove koji su vezani uz postupak rješavanja zahtjeva za ortopedska pomagala; obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo koje odlučuje o zahtjevima za ortopedska pomagala; priprema i prikuplja dokumentaciju za povjerenstvo koje odlučuje o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; pruža savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima u vezi s ostvarivanjem prava na mirovinu temeljem zakona kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Odjel priprema provedbene akte za provođenje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom radi sufinanciranja aktivnosti usmjerenih prilagodbi objekata javne namjene; pruža stručnu pomoć radnoj skupini te vodi evidenciju o sufinanciranim projektima; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na rad stručne komisije Ministarstva koja daje mišljenje na prijedlog prvostupanjskog tijela za izbor njegovatelja HRVI 100% I. skupine; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, zaprima i obrađuje zahtjeve te priprema predmete za povjerenstva, a prijedloge za rješavanje upućuje Ministarstvu financija na daljnji postupak.

Odjel u okviru svojega djelokruga surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.1.1.2. Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja

Članak 44.

Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje pomoći članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava; prati probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja njihovih prava; predlaže mjere za rješavanje problema te za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava; surađuje s tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama vezano za rješavanje prava članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; kontinuirano prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i dr.; priprema provedbene akte za sufinanciranje pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta i o tome vodi evidenciju; pruža savjetodavnu i pravnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog, umrlog i nestalog hrvatskog branitelja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja na temelju zakona kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, upisa u obrazovne ustanove, stipendiranja te smještaja u učeničke i studentske domove; vodi bazu podataka i cjelovitu evidenciju o djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik te u slučaju potrebe provodi daljnje postupke s ciljem ostvarenja zakonskih prava i poboljšanja kvalitete života.

Odjel u okviru svojega djelokruga surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.1.2. Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Članak 45.

Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje poslova zaštite, čuvanja i održavanja Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru; priprema postupak javne nabave za usluge i radove sanacije, adaptacije i dogradnje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; koordinira izvedbu radova na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i organizira poslove uređenja grobnih mjesta; vodi poslove u vezi s obilježavanjem mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata; prikuplja dokumentaciju i podatke potrebne za gradnju spomen-obilježja masovnih grobnica, priprema postupak javne nabave za usluge i radove, koordinira gradnju spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica; organizira svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica te obavlja nadzor nad održavanjem izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata; organizira pripremu akata i poslova vezanih za sufinanciranja projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu; priprema i objavljuje javne pozive za zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu; priprema zahtjeve i dokumentaciju za sjednice povjerenstva koje odlučuje o sufinanciranju projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu i pruža mu stručnu pomoć; organizira pripremu akata i provedbu postupaka te koordinira izgradnju spomen-obilježja vezanih uz Domovinski rat čija važnost prelazi okvire jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira poslove evidentiranja spomen-obilježja vezanih uz Domovinski rat izgrađenih na području Republike Hrvatske; ustrojava evidenciju spomen-obilježja te koordinira postupak valorizacije i upisa spomen-obilježja u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te na zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata; surađuje s institucijama i strukovnim udrugama s područja kulture i umjetnosti s ciljem osmišljavanja, organiziranja, pripreme i provedbe aktivnosti, projekata i javnih natječaja usmjerenih sufinanciranju filmskih, likovnih, književnih, dokumentarističkih i drugih djela koja tematiziraju Domovinski rat, a s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata te upoznavanja domaće i svjetske kulturne javnosti s temom Domovinskog rata; priprema provedbene akte i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; priprema i objavljuje javne pozive za zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu; priprema zahtjeve i dokumentaciju za sjednice povjerenstva koje odlučuje o sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu i pruža mu stručnu pomoć; organizira rad Međuresorne radne skupine koja razmatra zahtjeve pravnih osoba iz drugih država za gradnju objekata spomeničkog karaktera vezanih za Domovinski rat na području Republike Hrvatske; vodi evidenciju i proces digitalizacije arhivske dokumentacije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; surađuje s Javnom ustanovom »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« pružajući stručnu i savjetodavnu pomoć vezano uz provedbu programa usmjerenih očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanja objekata kojima se njeguje kultura sjećanja na području Vukovara.

Služba obavlja poslove pogrebne skrbi za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata nakon postupka identifikacije posmrtnih ostataka, umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata uz odavanje vojne počasti te surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju; osigurava nabavu i distribuciju zastava za pokope; obavlja poslove u postupku plaćanja troškova prijevoza i pogreba posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja, umrlih HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojne počasti; koordinira poslove pokopa umrlih hrvatskih branitelja po službenoj dužnosti; razmatra i daje odobrenja za reekshumaciju, prijevoz i ponovni pokop smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pokopanih mimo želje obitelji te koordinira poslove uređenja grobova smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nadgrobnim spomenikom po službenoj dužnosti; razmatra zahtjeve i daje suglasnosti za dodjelu grobnih mjesta u Aleji članova obitelji na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru članovima obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja pokopanih na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru; razmatra zahtjeve i poduzima aktivnosti za osiguranje grobnih mjesta za pokope umrlih hrvatskih branitelja koji su u Domovinskom ratu stekli čin generala; koordinira aktivnosti obilježavanja Dana svih svetih i Dušnog dana kao spomena na sve smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, civilne žrtve iz Domovinskog rata i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata; organizira vođenje baze podataka i cjelovite evidencije svih smrtno stradalih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja; organizira prikupljanje podataka i vođenje evidencije mjesta pokopa povijesno značajnih osoba i vodi evidenciju povijesno značajnih osoba iz Domovinskog rata.

Služba u okviru svog djelokruga surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva te drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.1.3. Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Članak 46.

Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja na tržištu rada s ciljem predlaganja mjera za zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; predlaže donošenje odgovarajućeg programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i provodi aktivnosti za uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u društveni i gospodarski život; prati propise iz područja aktivne politike zapošljavanja; predlaže mjere za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja na tržištu rada; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja mjera stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a s ciljem resocijalizacije i osnaživanja osjetljivih društvenih skupina i njihovog uključivanja u radno-tržišni sustav; surađuje s tijelima državne uprave, obrazovnim ustanovama i drugim odgovarajućim pravnim osobama; provodi mjere stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koje su dio smjernica aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj; koordinira i vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima; organizira konvencije, konferencije, okrugle stolove, tribine i sajmove u svrhu predstavljanja rada, proizvoda i usluga zadruga hrvatskih branitelja te jačanja prepoznatljivosti zadružnih proizvoda hrvatskih branitelja; surađuje s nadležnim tijelima za zadružno poduzetništvo i drugim institucijama s ciljem unapređivanja rada zadruga hrvatskih branitelja; prati propise kojim se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; radi na povezivanja zadruga hrvatskih branitelja; priprema provedbene akte i tekstove javnih poziva, kao i popratnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva i druge akte vezane uz provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja; prikuplja, evidentira i analizira zaprimljenu dokumentaciju te pruža stručnu i administrativnu podršku Stručnom timu koji predlaže korisnike poticajnih mjera; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje u promotivnim i informativnim aktivnostima koje se odnose na stručno osposobljavanje, zapošljavanje i zadruge hrvatskih branitelja; prikuplja podatke i sastavlja izvješća; analizira i daje stručna mišljenja vezano uz potpore i projekte koji se odnose na stručno osposobljavanje, zapošljavanje i zadruge hrvatskih branitelja; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata; vodi evidencije o zaprimljenim i riješenim zahtjevima za korištenje pojedinih programskih mjera, kao i evidenciju o svim korisnicima ostvarenih potpora; prati propise vezane uz dodjelu potpora; pruža savjetodavnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju prava propisanih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Služba u okviru svog djelokruga surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, društvenog poduzetništva, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; organizira sajmove, okrugle stolove, konvencije, konferencije i tribine vezano uz braniteljsko zadružno poduzetništvo te sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, zadruge te drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske i provodi ih u okviru svog djelokruga; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.2. Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

Članak 47.

Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju s udrugama iz Domovinskog rata; pruža stručnu i savjetodavnu pomoć iz nadležnosti Ministarstva te prati programe rada udruga; utvrđuje kriterije za provedbu natječaja; priprema tekstove javnih natječaja i popratne dokumentacije za javnu objavu; koordinira provedbu natječajnog postupka; vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama; obrađene zahtjeve unosi u informatički sustav Potpora_plus i obrađuje dostavljena izvješća; obavlja stručne poslove koji se odnose na obilježavanje obljetnica, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem i organizacijom prigodnih programa i svečanosti, kao i sudjelovanjem u aktivnostima obilježavanja u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga iz Domovinskog rata predstavljajući Ministarstvo. Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga za dodjelu odlikovanja i priznanja koji se upućuju Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Sektor provodi analizu i kontrolu namjenskog utroška sredstava dodijeljenih kroz programe iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; vodi evidencije o dodijeljenim potporama iz programa u djelokrugu Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i sudjeluje s nadležnim tijelima u izradi izvješća o dodjeli potpora male vrijednosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu i uredbama Europske komisije te poslove evidencije, analize i statističkog izvješćivanja za potrebe EUROSTAT-ove evidencije; provodi postupke utvrđivanja nenamjenski utrošenih sredstava te utvrđuje uvjete za povrat sredstava osiguranja u slučaju ispunjenja ugovornih obveza; koordinira poslove prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka vezanih uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava i analizu učinaka dodijeljenih potpora; obavlja kontrolu izvršenja ugovornih obveza korisnika sredstava projekata koji se provode u okviru djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana, Financijskog plana, godišnjeg plana rada, registra rizika i upitnika o fiskalnoj odgovornosti u okviru djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; izvještava o provedenim aktivnostima; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi projekata i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi mjera; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora.

Sektor surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere u cilju poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata

7.2.2. Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava.

7.2.1. Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata

Članak 48.

Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju, kontaktiranje i pružanje stručne i savjetodavne pomoći udrugama iz Domovinskog rata iz djelokruga Ministarstva; vodi evidenciju o udrugama s kojima neposredno surađuje te prati programe rada udruga; priprema i donosi akte za provedbu natječaja; priprema tekstove javnih natječaja i popratne dokumentacije za javnu objavu; koordinira rad povjerenstava za procjenu formalnih uvjeta natječaja, kao i povjerenstva za vrednovanje projekata; vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama; obrađene zahtjeve unosi u informatički sustav Potpora_plus i obrađuje dostavljena izvješća; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima koja se tiču organizacija civilnog društva; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču organizacija civilnog društva i predlaže mjere u cilju poboljšanja položaja i načina funkcioniranja udruga iz Domovinskog rata; priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća u okviru svoga djelokruga.

Služba radi na aktivnostima vezanim uz obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te organizaciji i održavanju prigodnih programa i svečanosti, uključujući obavljanje protokolarnih aktivnosti, na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sudjelovanjem u aktivnostima obilježavanja drugih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te udruga iz Domovinskog rata; obavlja stručne poslove i aktivnosti vezane za sudjelovanje u međunarodnom vojnoredarstvenom hodočašću hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te sudjelovanje na hodočašću unutar Republike Hrvatske; koordinira s ostalim nadležnim tijelima sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, stradalnika i udruga iz Domovinskog rata na obilježavanju obljetnica; zaprima i obrađuje zahtjeve te pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvima koja donose prijedloge odluka o financijskoj potpori obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata i dodjeli potpora udrugama; izrađuje godišnji plan obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata.

Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na zaprimanje i obradu poticaja za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske; priprema materijale za rad te obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga za dodjelu odlikovanja i priznanja koji se upućuju Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske; vodi evidenciju o odlikovanjima i priznanjima dodijeljenim na temelju upućenih prijedloga te pribavlja odlikovanja za potrebe svečanog uručenja odlikovanja; organizira i sudjeluje u organizaciji svečanih uručenja odlikovanja; razmatra zahtjeve za izradu odlikovanja i preslike isprava o dodjeli odlikovanja te sudjeluje u postupku pribavljanja istih; razmatra i priprema prijedloge za ustanovljenje novih odlikovanja i medalja Republike Hrvatske, odnosno izmjenu i dopunu propisa za postojeće; zaprima, obrađuje i priprema poticaje za dodjelu braniteljskih priznanja.

Služba u okviru svog djelokruga surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.2.2. Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava

Članak 49.

Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje izvršavanja ugovornih obveza, provedbu projekata korisnika i namjenskog utroška sredstava dodijeljenih kroz programe iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; obavlja pripreme za plaćanje u slučaju višekratne isplate dodijeljene potpore; pregledava izvješća o namjenskom utrošku sredstava dostavljena od strane korisnika sredstava; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke vezane uz namjensko trošenje dodijeljenih sredstava; vodi postupke radi utvrđivanja namjenskog, odnosno nenamjenskog utroška sredstava te o istome obavještava unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva radi pokretanja odgovarajućih postupaka povrata sredstava osiguranja ili njihove naplate; u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje kriterije i analizira mogućnost otpisa nenaplaćenih potraživanja; izrađuje upute za korisnike koji se odnose na dokazivanje namjenskog utroška sredstava i održava informativne radionice u cilju upoznavanja korisnika s načinom i dinamikom dostavljanja izvješća i odgovarajućih dokaza za namjensko pravdanje sredstava.

Služba vodi evidencije o dodijeljenim potporama kroz programe iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i sudjeluje s nadležnim tijelima u izradi izvješća o dodjeli potpora male vrijednosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu i uredbama Europske komisije te poslove evidencije i analize i statističkog izvješćivanja za potrebe EUROSTAT-ove evidencije; obavlja analizu učinaka dodijeljenih potpora i kontrolu izvršenja ugovornih obveza korisnika sredstava projekata koji se provode u djelokrugu Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; prati propise vezane uz kontrolu i analizu dodijeljenih potpora i fiskalne odgovornosti; izrađuje izvješća, analize i mišljenja te surađuje s drugim tijelima u okviru svojega djelokruga.

Služba sudjeluje u izradi Strateškog plana, financijskog plana, godišnjeg plana rada, registra rizika i upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; izvještava o provedenim aktivnostima; sudjeluje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateško planiranje i EU projekte u pripremi projekata i provedbi projekata iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; sudjeluje u stručnim, znanstvenim i drugim skupovima, predstavljajući Ministarstvo, a koje organiziraju druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva i drugi subjekti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.3. Sektor za strateško planiranje i EU projekte

Članak 50.

Sektor za strateško planiranje i EU projekte obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika; obavlja stručne poslove sudjelovanja u procesu programiranja i izrade dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata; sudjeluje u radu odbora za praćenje operativnih programa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; planira i upravlja alokacijama iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih fondova Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske; koordinira i surađuje sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz službenu razvojnu i humanitarnu pomoć, te o tome izvještava.

Sektor obavlja stručne poslove planiranja projektnih aktivnosti i pripreme svih pripadajućih dokumenata, identifikacije i procjene projektnih rizika i plana trošenja sredstava; sudjeluje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz nadležnosti Ministarstva; pri izradi dokumenata održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s drugim nadležnim državnim i javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima; osigurava planiranje i pripremu infrastrukturnih projekata Ministarstva financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju provedbe projekata programiranih u okviru operativnih programa, financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; koordinira sudjelovanje unutarnjih ustrojstvenih jedinca Ministarstva u provedbi projekata; prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sektor osigurava planiranje, praćenje, analiziranje i vrednovanje provedbenih aktivnosti i postignutih rezultata; obavlja kontrolu ispravnosti projektnih troškova; izrađuje plan zahtjeva za nadoknadom sredstava; izrađuje izvještaje o provedbi projekata koje dostavlja nadležnim tijelima; prati i kontrolira ostvarenje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za procese pripreme i provedbe projekata; vodi evidencije o svim projektnim elementima; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Sektora; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Sektora u svrhu informiranja javnosti; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču pitanja iz djelokruga Sektora; predlaže mjere u cilju poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za strateško planiranje i EU projekte ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

7.3.2. Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima.

7.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

Članak 51.

Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi programa, strategija i nacionalnih politika; obavlja stručne poslove sudjelovanja u procesu programiranja i izrade dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata i pokretanje inicijativa; sudjeluje u radu odbora za praćenje operativnih programa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; planira i upravlja alokacijama iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih fondova Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera; koordinira i surađuje sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano uz službenu razvojnu i humanitarnu pomoć; provodi poslove prema predviđenim procedurama za pripremu projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora.

Služba osigurava planiranje i pripremu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; u slučaju pripreme projekata za izravnu dodjelu Ministarstvu, obavlja stručne poslove planiranja projektnih aktivnosti, identifikacije i procjene projektnih rizika i plana trošenja sredstava; brine o opravdanosti planiranih rashoda; sudjeluje u pripremi kriterija za odabir operacija/projekata; izrađuje sažetak operacije/programski dodatak i natječajnu projektnu dokumentaciju uključujući proračun projekta; osigurava prihvatljivost projektnih proračunskih troškova; daje pojašnjenja tijekom postupka dodjele posredničkim tijelima; sudjeluje u pripremi nacrta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; u slučaju pripreme otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u pripremi poziva i kriterija za odabir operacija/projekata koje objavljuje nadležno posredničko tijelo te u radu odbora nadležnog za ocjenjivanje prijava; sudjeluje u praćenju pokazatelja rezultata i utjecaja s ciljem daljnjeg unaprjeđenja; sudjeluje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz nadležnosti Ministarstva; pri izradi dokumenata održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s drugim nadležnim državnim i javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima; kontinuirano surađuje s nadležnim posredničkim tijelima; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces pripreme projekata; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Službe; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Službe u svrhu informiranja javnosti, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira radne zadatke Službe; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.3.2. Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima

Članak 52.

Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju provedbe projekata programiranih u okviru operativnih programa, financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; osigurava učinkovitu provedbu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; koordinira sudjelovanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u provedbi projekata; prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; organizira i provodi terenske projektne aktivnosti; osigurava informiranost, komunikaciju i vidljivost; izrađuje plan nabave po svakom ugovorenom projektu te sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave.

Služba u okviru svog djelokruga obavlja stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera za uklanjanje projektnih rizika, praćenje trošenja sredstava po projektima, te kontrolu ispravnosti izdanih računa; izrađuje plan zahtjeva za nadoknadom sredstava; prema potrebi obavještava posrednička tijela o manjim i većim projektnim izmjenama te osigurava ispunjavanje obrazaca koji se odnose na preraspodjelu sredstava; izrađuje izvještaje o provedbi projekata koje dostavlja nadležnim tijelima; prati i kontrolira ostvarenje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces provedbe projekata; vodi evidencije o projektnim nabavama i nastalim projektnim troškovima te svakom sudioniku pojedine projektne aktivnosti; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Službe; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Službe u svrhu informiranja javnosti, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira radne zadatke Službe; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Službe; izrađuje upute, analize i izvješća te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

7.3.2.2. Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima.

7.3.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

Članak 53.

Odjel za provedbu EU projekata obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju projektnih dionika u svrhu ispunjavanja projektnih aktivnosti s predviđenim resursima u ugovorenom vremenskom roku; osigurava provedbu infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva; poduzima mjere za uklanjanje projektnih rizika; organizira i provodi terenske projektne aktivnosti; osigurava informiranost, komunikaciju i vidljivost; izrađuje plan nabave po svakom ugovorenom projektu, sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave; vodi evidencije o projektnim nabavama i nastalim projektnim troškovima te svakom sudioniku pojedine projektne aktivnosti; provodi poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora; obavlja stručne poslove koordinacije izvoditelja projektnih aktivnosti u svrhu ispunjavanja obveza ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; organizira i provodi koordinacijske sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja rokova i kvalitete provedbe te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

7.3.2.2. Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima

Članak 54.

Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i kontrolu provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu; poduzima mjere za uklanjanje projektnih rizika; obavlja stručne poslove praćenja trošenja sredstava po projektima te provodi radnje i mjere za prikupljanje računa i dokaza o plaćanjima po projektima; vodi evidencije i izvještava o sudionicima projektnih aktivnosti;, izrađuje obavijesti o manjim i većim projektnim izmjenama; ispunjava obrasce koji se odnose na preraspodjelu sredstava te druge obrasce i zahtjeve koji osiguravaju efikasno pravdanje utroška sredstava pri čemu surađuje s posredničkim tijelima; izrađuje i dostavlja posredničkim tijelima zahtjeve za nadoknadom sredstava; izrađuje kvartalne izvještaje i završni izvještaj o provedbi projekata, prati i kontrolira ispunjavanje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za proces provedbe projekata; kontrolira provedbu i izvještava nadležna tijela o provedbi infrastrukturnog projekta Ministarstva uspostave veteranskih centara, kao i drugih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8. UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ

Članak 55.

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija te obavlja poslove pružanja stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih prava propisanih zakonom kojim su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima. Uprava organizira, prati i nadzire provedbu programa psihosocijalne pomoći u centrima za psihosocijalnu pomoć, prati i nadzire provedbu zdravstvenog dijela programa u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu te prati međunarodne politike, programe i suvremena znanstvena dostignuća.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju Područnih jedinica s udrugama iz Domovinskog rata radi organiziranja obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obilježavanja prigodnih nadnevaka, hodočašća i odavanja počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima; obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju Područnih jedinica s nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanja statusnih i drugih prava.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i praćenje rada Centara za psihosocijalnu pomoć; organizira, prati i nadzire organizaciju izvida, odnosno očevida potrebnih za ostvarivanje prava iz zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; utvrđuje kriterije temeljem kojih se određuje potreban broj stručnih suradnika u Centrima za psihosocijalnu pomoć te kriterije koji se odnose na razinu i vrstu potrebne stručne pomoći, obrađuje stručna izvješća honorarnih stručnih suradnika Centara za psihosocijalnu pomoć, prati izvršavanje ugovornih obveza i odobrava naloge za isplatu naknada za njihov rad, vodi evidencije i izrađuje mjesečna i godišnja izvješća o njihovom radu; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za osiguravanje poslovnih prostora i izradu ugovora o najmu poslovnih prostora, radi osiguravanja uvjeta za rad Centara za psihosocijalnu pomoć u prostorima Područnih jedinica; organizira posebne edukacije i godišnje konferencije državnih službenika Područnih jedinica i stručnih suradnika županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencija o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama, te vođenje jedinstvenih evidencija o korisnicima programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju i praćenje savjetodavnog rada sa zadrugama hrvatskih branitelja na lokalnoj razini i njihovu međusobnu povezanost.

Uprava obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje pružanja psihosocijalne pomoći obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata i po potrebi i želji obitelji i nakon toga; organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoći pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći; organizira i prati procese pružanja psihološke i pravne podrške u sporovima u kojima su stranke žrtve ili svjedoci seksualnog nasilja počinjenog tijekom ratnih zbivanja te organizira posebne programe izobrazbe namijenjene stručnjacima u radu s osobama koje su pretrpjele ratno silovanje u suradnji s Ministarstvom pravosuđa.

Uprava organizira, prati i nadzire provedbu programa za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, definira ciljne skupine koje će biti obuhvaćene sistematskim pregledima, organizira sistematske preglede te prati zdravstveno stanje korisnika.

Uprava provodi program medicinske, odnosno fizikalne rehabilitacije HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u zdravstvenim ustanovama s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnom funkcioniranju; surađuje sa zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju; posreduje i upućuje korisnike na ambulantno i bolničko liječenje radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Uprava obavlja poslove vezane uz organizaciju liječenja HRVI-a iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; obavlja poslove vezane uz zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima te njihovog smještaja u specijalizirane ustanove za pružanje takvog oblika skrbi.

Uprava organizira znanstveno-istraživačke projekte te na temelju rezultata istraživanja predlaže preventivne programe za ciljane skupine koje su se prema znanstveno-istraživačkim projektima pokazale najranjivijima.

Uprava u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova obavlja poslove praćenja podataka o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja, vodi evidenciju i obavlja analizu, a u svrhu izrade preventivnih programa, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo prati podatke o obolijevanju i smrtnosti među hrvatskim braniteljima.

Uprava pruža savjetodavnu pomoć i potporu korisnicima u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo; surađuje s udrugama na lokalnoj razini, surađuje s drugim tijelima državne uprave, lokalne samouprave, i drugim institucijama na lokalnoj razini. Kontinuirano prati i analizira stanje te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanje statusa i položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Uprava pruža stručnu pomoć u odlučivanju o pitanjima iz područja psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku.

Uprava je zadužena za administrativne poslove vezane za rad povjerenstva za odobravanje privremenog smještaja hrvatskih branitelja za vrijeme liječenja u stanovima kojim upravlja Ministarstvo.

Uprava sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima.

Uprava sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za naredno razdoblje, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava radi osiguranja pravovremene i kvalitetne provedbe programa i aktivnosti iz svog djelokruga.

Uprava surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva i krajnjim primateljima pomoći u izradi projektnih prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, te ih provodi; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremu projektne dokumentacije za korištenje sredstava; predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć ustrojavaju se:

8.1. Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

8.2. Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti.

8.1. Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

Članak 56.

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija te obavlja poslove pružanja stručne i pravne pomoći u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima.

Sektor organizira godišnje konferencije državnih službenika Područnih jedinica i stručnih suradnika županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć; organizira, prati i nadzire provedbu programa psihosocijalne pomoći u Centrima za psihosocijalnu pomoć, prati i nadzire provedbu zdravstvenog dijela programa u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu; prati, koordinira i nadzire rad regionalnih centara za psihotraumu te Nacionalnog centra za psihotraumu; organizira, prati i nadzire organizaciju izvida, odnosno očevida potrebnih za ostvarivanje prava iz zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; prati međunarodne politike, programe i suvremena znanstvena dostignuća.

Sektor utvrđuje kriterije temeljem kojih se određuje potreban broj stručnih suradnika u Centrima za psihosocijalnu pomoć te kriterije koji se odnose na razinu i vrstu potrebne stručne pomoći, obrađuje stručna izvješća honorarnih stručnih suradnika Centara za psihosocijalnu pomoć, prati izvršavanje ugovornih obveza i priprema naloge za isplatu naknada za njihov rad, vodi evidencije i izrađuje mjesečna i godišnja izvješća o njihovom radu; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za osiguravanje poslovnih prostora i izradu ugovora o najmu poslovnih prostora, radi osiguravanja uvjeta za rad Centara za psihosocijalnu pomoć u prostorima Područnih jedinica.

Sektor organizira i prati procese pružanja psihološke i pravne podrške u sporovima u kojima su stranke žrtve ili svjedoci seksualnog nasilja počinjenog tijekom ratnih zbivanja te organizira posebne programe izobrazbe namijenjene stručnjacima u radu s osobama koje su pretrpjele ratno silovanje u suradnji s Ministarstvom pravosuđa; organizira, prati i nadzire pružanje savjetodavne pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te suradnju sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći.

Sektor obrađuje stručna i financijska izvješća regionalnih centara za psihotraumu te vodi evidenciju o ispunjavanju ugovornih obveza s navedenim zdravstvenim ustanovama u dijelu provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija.

Sektor pruža savjetodavnu pomoć i potporu korisnicima u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo; surađuje s udrugama na lokalnoj razini, surađuje s drugim tijelima državne uprave, lokalne samouprave, i drugim institucijama na lokalnoj razini. Kontinuirano prati i analizira stanje te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanje statusa i položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje i pružanje savjetodavne, stručne i pravne pomoći putem Područnih jedinica radi ostvarivanja statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima; organizira i prati pružanje savjetodavne pomoći i potporu korisnicima u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo.

Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju Područnih jedinica s udrugama iz Domovinskog rata radi organiziranja obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obilježavanja prigodnih nadnevaka, hodočašća i odavanja počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima; obavlja stručne poslove koji se odnose na suradnju Područnih jedinica s nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanja statusnih i drugih prava; obavlja stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencija o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata u Područnim jedinicama, koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama te jedinstvenih evidencija o korisnicima programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju i praćenje savjetodavnog rada sa zadrugama hrvatskih branitelja na lokalnoj razini i njihovu međusobnu povezanost.

Sektor organizira pružanje psihosocijalne pomoć obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata i po potrebi i želji obitelji i nakon toga; sudjeluje u organizaciji i provedbi hodočašća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegov djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima. Sektor sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u svom djelokrugu za naredno razdoblje, te predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava.

Sektor surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva i krajnjim primateljima pomoći u izradi projektnih prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, te ih provodi; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća u okviru svog djelokruga; prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga, prati i analizira stanje te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanja statusa i položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć ustrojavaju se područne jedinice na razini odsjeka i pododsjeka te područne jedinice sa samostalnim izvršiteljem.

Na razini odsjeka ustrojavaju se:

8.1.1. Područna jedinica Sisak, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije

8.1.2. Područna jedinica Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije

8.1.3. Područna jedinica Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije

8.1.4. Područna jedinica Split, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije.

Na razini pododsjeka ustrojavaju se:

8.1.5. Područna jedinica Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije

8.1.6. Područna jedinica Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije

8.1.7. Područna jedinica Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije

8.1.8. Područna jedinica Vukovar, sa sjedištem u Vinkovcima, za područje Vukovarsko-srijemske županije

8.1.9. Područna jedinica Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije

8.1.10. Područna jedinica Požega, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije

8.1.11. Područna jedinica Zadar, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije

8.1.12. Područna jedinica Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

8.1.13. Područna jedinica Krapina, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije

8.1.14. Područna jedinica Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije

8.1.15. Područna jedinica Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije

8.1.16. Područna jedinica Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

8.1.17. Područna jedinica Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije

8.1.18. Područna jedinica Pula, sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije

8.1.19. Područna jedinica Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije.

Područne jedinice sa samostalnim izvršiteljem:

8.1.20. Područna jedinica Grad Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Grada Zagreba

8.1.21. Područna jedinica Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Zagrebačke županije.

8.1.1. do 8.1.21. Područna jedinica

Članak 57.

Područna jedinica u okviru svog djelokruga obavlja stručne poslove koji se odnose na pružanje savjetodavne, stručne i pravne pomoći u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim propisima; pruža savjetodavnu pomoć i potporu korisnicima u svim aktivnostima i programima koje provodi Ministarstvo; organizira provedbu nacionalnih programa i strategija za poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s udrugama iz Domovinskog rata prilikom organiziranja obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obilježavanja prigodnih nadnevaka, hodočašća i odavanja počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima; surađuje s udrugama na lokalnoj razini radi pružanja savjetodavne, stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata; surađuje s nadležnim institucijama na lokalnoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanja statusnih i drugih prava.

Područna jedinica obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje i praćenje rada županijskog Centra za psihosocijalnu pomoć, obavljanje izvida, odnosno očevida potrebnih za ostvarivanje prava iz zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obilaske korisnika programa iz nadležnosti Ministarstva i prikupljanje podataka o potrebama korisnika; vodi evidencije o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama; izrađuje i vodi evidencije o korisnicima programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva; koordinira rad i povezanost zadruga hrvatskih branitelja; sudjeluje u postupku kontrole i analize namjenskog trošenja sredstava ostvarenih kroz potpore Ministarstva.

Područna jedinica organizira pružanje psihosocijalne i druge pomoći obiteljima u postupku identifikacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata i po potrebi i želji obitelji i nakon toga; pruža savjetodavnu i primarnu pravnu pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći.

Područna jedinica kontinuirano prati primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga, prati i analizira stanje te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za poboljšanja statusa i položaja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; obavlja administrativne, tehničke i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8.2. Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

Članak 58.

Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti obavlja stručne poslove koji se odnose na organiziranje, praćenje i nadzor provedbe programa za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; definira ciljne skupine koje će biti obuhvaćene sistematskim pregledima, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim institucijama organizira sistematske preglede; predlaže programe, izrađuje ugovore i sporazume o suradnji te kontinuirano prati dinamiku provedbe programa; vodi evidenciju o osobama koje su pristupile preventivnom pregledu, izrađuje periodična i završno izvješće o provedbi programa; prati ispunjavanje ugovornih obveza od strane zdravstvenih ustanova te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u dijelu izrade baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom pregledu te obvezu dostave i javne objave rezultata istraživanja.

Sektor predlaže i priprema strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Sektor provodi program medicinske, odnosno fizikalne rehabilitacije HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u zdravstvenim ustanovama s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnom funkcioniranju; surađuje sa zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju; posreduje i upućuje korisnike na ambulantno i bolničko liječenje radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Sektor obavlja poslove vezane uz organizaciju liječenja HRVI-a iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; dogovara termine liječenja i organizira smještaj za vrijeme liječenja, prati dinamiku provedbe liječenja, zaprima i obrađuje račune za usluge smještaja; surađuje sa Zavodom za pomorsku medicinu Split, Zapovjedništva za potporu Ministarstva obrane u traženju ocjene indikacija za liječenje; obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo za liječenje HRVI iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori, izrađuje sporazume o suradnji s nadležnim ustanovama. Sektor obavlja poslove vezane uz zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima te njihovog smještaja u specijalizirane ustanove za pružanje takvog oblika skrbi.

Sektor pruža stručnu pomoć u odlučivanju o pitanjima iz područja psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku; obavlja stručne poslove vezane za rad povjerenstva za predlaganje korisnika Doma hrvatskih veterana u Lipiku; te u suradnji s Domom hrvatskih veterana u Lipiku u slučajevima potrebe organizira žurni smještaj korisnika.

Sektor aktivno surađuje s koordinatorima za hrvatske branitelje u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnim institucijama sudjeluje u izradi akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju.

Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje međunarodnih politika i programa skrbi o sudionicima i stradalnicima rata, uspostavlja i koordinira komunikaciju i razmjenu iskustava u svrhu jačanja kapaciteta skrbi za sudionike i stradalnike rata; prati provedbe nacionalnih programa i strategija za poboljšanje kvalitete življenja s posebnim naglaskom na zdravlje braniteljske i stradalničke populacije; prati znanstvena istraživanja, sudjeluje u organizaciji edukacija i podupire znanstvena usavršavanja stručnjaka radi efikasnijeg uspostavljanja dijagnoza i liječenja s posebnim naglaskom na onkološke, kardiovaskularne i druge nezarazne bolesti.

Sektor predlaže i u suradnji sa znanstvenim i drugim nadležnim ustanovama organizira znanstveno-istraživačke projekte te prati njihove rezultate i provedbu te na temelju rezultata istraživanja predlaže nove i prilagođene preventivne programe za ciljane skupine koje su se prema znanstveno-istraživačkim projektima pokazale najranjivijima.

Sektor predlaže i provodi aktivnosti koje se odnose na analizu postojeće dokumentacije o zdravstvenom i psihofizičkom stanju sudionika i stradalnika Domovinskog rata; obrađuje i prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, vodi evidenciju i obavlja analizu dobivenih podataka; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo sudjeluje u pripremi znanstvenih kampanja za promoviranje zdravog načina života s ciljem motiviranja sudionika i stradalnika da aktivno sudjeluju u očuvanju, unapređenju i kontroli svog zdravlja; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, u svrhu unaprjeđenja i zaštite zdravlja osoba o kojima skrbi Ministarstvo, obavlja poslove praćenja pobola i smrtnosti među sudionicima i stradalnicima rata; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo aktivno sudjeluje u stvaranju baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i analizi dobivanih podataka.

Sektor sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegov djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog područja rada, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima.

Sektor sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za naredno razdoblje, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava.

Sektor surađuje s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva i krajnjim primateljima pomoći u izradi projektnih prijedloga za projekte financirane iz strukturnih fondova i programa Europske unije, bilateralnih programa pomoći i drugih međunarodnih izvora u području zapošljavanja, razvoja ljudskih potencijala i socijalnog uključivanja braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, te ih provodi; sudjeluje u izradi baze projekata i pripremu projektne dokumentacije za korištenje sredstava; predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje; sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava; sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga. Sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 59.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i u institucijama iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju, daje stručna mišljenja i savjete s ciljem poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola. Samostalna služba procjenjuje sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; daje preporuke revidiranim subjektima i ministru u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje propisana izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih nadležnim institucijama; procjenjuje i prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora. Samostalna služba obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 60.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik kojega odredi ministar zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

Pomoćnik ministra upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 61.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta ministra.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih sektora upravljaju načelnici samostalnih sektora.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom područnih jedinica koje se ustrojavaju na razini odsjeka upravljaju voditelji odsjeka.

Radom područnih jedinica koje se ustrojavaju na razini pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Članak 62.

Državni tajnici odgovorni su za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Glavni tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnici samostalnih sektora odgovorni su za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu samostalnog sektora odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i načelniku samostalnog sektora.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelj samostalne službe za svoj rad odgovoran je ministru.

Voditelji odsjeka u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku sektora u čijem se sastavu odsjek nalazi.

Voditelji pododsjeka u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku sektora u čijem se sastavu pododsjek nalazi.

Članak 63.

Savjetodavno tijelo ministra je Stručni kolegij ministra.

Sastav i način rada Stručnog kolegija ministar će urediti Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Članak 64.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa, davanja mišljenja i prijedloga u osobito značajnim pitanjima, ministar može osnovati stručne savjete, povjerenstva, radne skupine i slično.

Odlukom o osnivanju stručnog savjeta, povjerenstva, odnosno radne skupine iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se njegov sastav, djelokrug, način rada te druge pojedinosti.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 65.

Poslovi Ministarstva utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, kao i podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Ministar donosi Godišnji plan rada najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

V. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA I RAD SA STRANKAMA

Članak 66.

Radno vrijeme Ministarstva i uredovno vrijeme za rad sa strankama uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 67.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 68.

Ministarstvo surađuje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s obavljanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo potiče i promiče rad udruga koje se bave pitanjima iz njegovog djelokruga.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Ministar će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja (»Narodne novine«, br. 28/12, 31/13 i 40/15).

Članak 71.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/17-03/77

Urbroj: 50301-29/23-17-2

Zagreb, 2. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU HRVATSKIH BRANITELJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA10
Kabinet ministra – ukupno10
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale1
2.1.1.Služba za organizacijske i radno-pravne poslove6
2.1.2.Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima6
2.2.Sektor za normativnu djelatnost8
2.3.Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove1
2.3.1.Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje8
2.3.2.Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove8
2.4.Služba za analitiku i informatizaciju5
Glavno tajništvo – ukupno44
3.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, UGOVARANJE, PLANIRANJE NABAVE I PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA1
3.1.Služba za javnu nabavu i ugovaranje7
3.2.Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza6
Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza – ukupno14
4.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE1
4.1.Služba za plan i analizu7
4.2.Služba za računovodstvene poslove7
Samostalni sektor za proračun i financije – ukupno15
5.UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za upravne i pravne poslove1
5.1.1.Služba za upravni postupak1
5.1.1.1.Odjel za trajna prava8
5.1.1.2.Odjel za materijalna prava8
5.1.2.Služba za statuse i evidencije7
5.1.3.Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama7
5.2.Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje1
5.2.1.Služba za nadzor prvostupanjskih tijela8
5.2.2.Služba za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava8
5.3.Sektor za stambeno zbrinjavanje1
5.3.1.Služba za dodjelu stanova, stambenih kredita i financijskih potpora8
5.3.2.Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova8
Uprava za pravne i stambene poslove – ukupno67
6.UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
-neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu1
6.1.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu5
6.1.2.Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb5
6.2.Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja1
6.2.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja5
6.2.2.Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnoga društva5
Uprava za zatočene i nestale – ukupno23
7.UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata1
7.1.1.Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata1
7.1.1.1.Odjel za HRVI iz Domovinskog rata5
7.1.1.2.Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja5
7.1.2.Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata8
7.1.3.Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji7
7.2.Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata1
7.2.1.Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata7
7.2.2.Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava7
7.3.Sektor za strateško planiranje i EU projekte1
7.3.1.Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte7
7.3.2.Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima1
7.3.2.1.Odjel za provedbu EU projekata5
7.3.2.2.Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima5
Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji – ukupno62
8.UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica3
8.1.1.Područna jedinica Sisak3
8.1.2.Područna jedinica Slavonski Brod3
8.1.3.Područna jedinica Osijek3
8.1.4.Područna jedinica Split3
8.1.5.Područna jedinica Karlovac2
8.1.6.Područna jedinica Gospić2
8.1.7.Područna jedinica Šibenik2
8.1.8.Područna jedinica Vukovar2
8.1.9.Područna jedinica Virovitica2
8.1.10.Područna jedinica Požega2
8.1.11.Područna jedinica Zadar2
8.1.12.Područna jedinica Dubrovnik2
8.1.13.Područna jedinica Krapina2
8.1.14.Područna jedinica Varaždin2
8.1.15.Područna jedinica Koprivnica2
8.1.16.Područna jedinica Bjelovar2
8.1.17.Područna jedinica Rijeka2
8.1.18.Područna jedinica Pula2
8.1.19.Područna jedinica Čakovec2
8.1.20.Područna jedinica Grad Zagreb1
8.1.21.Područna jedinica Zagreb1
8.2.Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti12
Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć – ukupno61
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
Samostalna služba za unutarnju reviziju – ukupno3
 
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA – UKUPNO299