Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu

NN 108/2017 (8.11.2017.), Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

2517

Na temelju članka 75. stavka 13. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), uz prethodno mišljenje Ministarstva financija, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ) donosi

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI, ROKOVIMA ZA IZRADU I DOSTAVU, NAČINU IZVRŠAVANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA, O NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI PROGRAMA TE O METODOLOGIJI IZRADE FINANCIJSKOG PLANA JAVNIH POTREBA U SPORTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se metodologija, rokovi izrade i dostave programa javnih potreba u sportu i financijskog plana, način izvršavanja, dostava zahtjeva, način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: program javnih potreba) i financijskog plana javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: financijski plan).

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski sportski savez gluhih (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava).

II. METODOLOGIJA IZRADE I DOSTAVE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I FINANCIJSKIH PLANOVA

Članak 3.

Obveznici primjene ovog Pravilnika obvezni su izraditi program javnih potreba i financijski plan.

1. Sadržaj programa javnih potreba

Članak 4.

(1) Program javnih potreba obvezno sadrži:

– uvod,

– analizu stanja planiranih, provedenih i neprovedenih programa javnih potreba tekuće i prethodne godine,

– viziju i misiju sportske organizacije,

– opće i posebne ciljeve programa javnih potreba te

– opis programskih skupina, programa i potprograma, od čega svaka programska skupina, program, potprogram i programska stavka mora imati redni broj i naziv.

(2) Programsku skupinu čini skupina programa koja tvori jedinstvenu cjelinu s određenom zadaćom/ciljem.

(3) Program je skupina potprograma koja tvori jedinstvenu cjelinu/programsku skupinu s određenom zadaćom/ciljem.

(4) Potprogram je skupina aktivnosti koja tvori jedinstvenu cjelinu/program s određenom zadaćom/ciljem.

Članak 5.

(1) Uz program javnih potreba potrebno je priložiti kriterije i pravila korisnika sredstava koja se odnose na raspodjelu sredstava za izvršenje programa javnih potreba i financijskog plana.

(2) Korisnici sredstava svojim aktima uređuju kriterije i pravila.

(3) Obrazac programa javnih potreba iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (prilog 1.).

2. Izrada financijskog plana

Članak 6.

(1) Financijski plan koji se izrađuje sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, 119/15) obvezno sadrži tablični prikaz troškova po programskim skupinama, programima i potprogramima, redni broj i naziv programske skupine, programa i potprograma te izvor sredstava za njihovu realizaciju.

(2) Troškovi u financijskom planu iz stavka 1. ovog članka iskazuju se prema novčanom računovodstvenom načelu (načelo blagajne).

(3) Obrazac financijskog plana iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (prilog 2.).

3. Rokovi i dostava programa javnih potreba i financijskog plana

Članak 7.

(1) Prijedlog programa javnih potreba i financijskih planova korisnici sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika, osim Hrvatskog školskog sportskog saveza, SDUŠ-u dostavljaju na suglasnost najkasnije do 15. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Na dostavljeni prijedlog program javnih potreba i financijski plan SDUŠ daje suglasnost u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– program javnih potreba i financijski plan je u skladu s člankom 75. Zakona o sportu,

– program javnih potreba i financijski plan je u skladu s člankom 4. i 6. ovog Pravilnika,

– program javnih potreba i financijski plan dostavljen je na obrascima iz članka 4. i 6. ovog Pravilnika,

– obrasci iz članka 4. i 6. su ispunjeni na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na sadržaj programa javnih potreba i financijskog plana, a koja ne podrazumijeva odobrenje ukupnog iznosa sredstava iz financijskog plana za sljedeću godinu niti njegovu raspodjelu po programskim skupinama, programima i potprogramima.

Članak 8.

(1) Čelnik tijela nadležan za sport po ispunjenju uvjeta iz članka 7. ovog Pravilnika donosi odluku o raspodjeli planiranog godišnjeg iznosa financiranja programa javnih potreba te sklapa ugovor s korisnicima sredstava.

(2) U slučaju da program javnih potreba i financijski plan nije izrađen u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika, SDUŠ će pozvati predlagatelja da u roku od 15 dana ispravi i/ili dopuni prijedlog programa javnih potreba i financijski plan.

(3) U slučaju da predlagatelj ne ispravi i/ili dopuni program javnih potreba i financijski plan SDUŠ će odbiti dati suglasnost iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

4. Izmjene i dopune programa javnih potreba i financijskih planova

Članak 9.

(1) Korisnici sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika ne mogu mijenjati i/ili dopunjavati tijekom poslovne godine programe javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje programa javnih potreba bez suglasnosti SDUŠ-a.

(2) Suglasnosti na izmjene i dopune programa javnih potreba i financijskih planova prethodi zahtjev korisnika koji sadrži opis programskih skupina, programa i potprograma i obrazloženje izmjena i dopuna te obrazac Zahtjeva iz stavka 4. ovog članka.

(3) Uslijed izmijenjenih okolnosti iz čl. 10 st. 4. i 5. korisnik će obvezno provesti izmjene i dopune programa javnih potreba i financijskih planova.

(4) Obrazac Zahtjeva za izmjenom i dopunom programa javnih potreba i financijskih planova iz stavka 1. i 2. ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (prilog 3.).

III. NAČIN IZVRŠAVANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA I FINANCIJSKIH PLANOVA

Članak 10.

(1) Na temelju dostavljenih programa javnih potreba i financijskih planova, a sukladno iznosima predviđenim državnim proračunom Republike Hrvatske i drugim propisima vezanim uz raspodjelu prihoda od igara na sreću, čelnik tijela nadležan za sport, nakon donošenja državnog proračuna donosi odluku kojom definira raspodjelu planiranog godišnjeg iznosa financiranja programa javnih potreba.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka raspodjeljuje se planirani iznos sredstava iz općih prihoda i primitaka državnog proračuna te planirani raspoloživi iznos prihoda od igara na sreću u fiksnom iznosu u smislu propisa koji uređuju način raspodjele prihoda od igara na sreću.

(3) Odlukom iz stavka 1. ovog članka raspodijelit će se sredstva definirana državnim proračunom za programe javnih potreba u sportu i financijske planove za koje je SDUŠ dao suglasnost.

(4) U slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju ostvarenja prihoda od igara na sreću u odnosu na planirane, SDUŠ će predložiti preraspodjelu odnosno izmjene i dopune planiranog godišnjeg iznosa financiranja programa javnih potreba na državnoj razini.

(5) Izmijenjenu Odluku iz stavka 1. ovog članka koja proizlazi iz izmijenjenih okolnosti iz stavka 4. ovog članka SDUŠ dostavlja korisnicima.

Članak 11.

(1) SDUŠ sklapa ugovor o financiranju programa javnih potreba u sportu s korisnikom sredstava kojem je odobreno financiranje programa javnih potreba u sportu najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju programa javnih potreba iz članka 10. ovog Pravilnika.

(2) Korisnici sredstava dostavljaju SDUŠ-u mjesečne zahtjeve za doznaku sredstava sukladno odobrenom programu javnih potreba, financijskom planu i Ugovoru iz stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev sadrži iznos sredstava po pojedinoj programskoj skupini potrebnih za realizaciju programa i potprograma na mjesečnoj razini.

(4) Obrazac Zahtjeva iz ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (prilog 4.).

IV. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA I FINANCIJSKIH PLANOVA

Članak 12.

(1) Korisnici sredstava sastavljaju izvješće o provedbi programa javnih potreba i izvješće o izvršenju financijskog plana.

(2) Izvješće o provedbi programa javnih potreba korisnici sredstava dostavljaju SDUŠ-u do:

– 1. kolovoza za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine,

– 15. ožujka za prethodnu proračunsku godinu.

(3) Izvješće o izvršenju financijskog plana po programskim skupinama, programima i potprogramima korisnici sredstava dostavljaju do:

– 1. svibnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka tekuće godine,

– 1. kolovoza za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine,

– 1. studenoga za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna tekuće godine,

– 15. ožujka za prethodnu proračunsku godinu.

(4) Izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka korisnici sredstava dužni su, na zahtjev SDUŠ-a, dostaviti i izvan rokova navedenih u stavcima 2. i 3. ovog članka.

(5) Obrazac Izvješća o provedbi programa javnih potreba i izvršenju financijskog plana iz ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (prilog 5.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Program javnih potreba i financijski plan iz članka 3. ovog Pravilnika za 2018. godinu dostavlja se SDUŠ-u najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/17-02/00010

Urbroj: 518-05-17-0008

Zagreb, 27. listopada 2017.

Državna tajnica
Janica Kostelić, v. r.

PRILOG 1.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA

NASLOV

Uvod

Uvod.

Analiza stanja

Analiza stanja.

Vizija

Vizija.

Misija

Misija.

Ciljevi

1. Naziv (općeg) cilja

1.1. Naziv (posebnog) cilja

1.2. Naziv (posebnog) cilja

2. Naziv (općeg) cilja

2.1. Naziv (posebnog) cilja

2.2. Naziv (posebnog) cilja

*navode se samo nazivi ciljeva bez navođenja »Opći cilj« ili »Posebni cilj« te se kratko opisuju i povezuju s postojećim strateškim dokumentima.

Programske skupine

1. Naziv programske skupine

1.1. Naziv programa

1.1.1. Naziv potprograma

1.2. Naziv programa

1.2.1. Naziv potprogram

2. Naziv programske skupine

2.1. Naziv programa

2.1.1. Naziv potprograma

2.2. Naziv programa

2.2.1. Naziv potprograma

*Navode se samo imena programskih skupina, programa ili potprograma (bez navođenja »Programska skupina« ili »Program« ili »Potprogram«).

1. Naziv programske skupine

*Potrebno je opisati programsku skupinu s jasno naznačenim korisnicima te obrazložiti kako ova programska skupina utječe na ostvarenje jednog općeg cilja.

1.1. Naziv programa

*Obrazložiti kako ovaj program pridonosi ostvarenju jednog ili više posebnih ciljeva i jednog općeg cilja povezanog s programskom skupinom te ga na jednostavan i jasan način opisati. Potrebno je uspostaviti vezu između ciljeva i programa.

1.1.1. Naziv potprograma

*kratko obrazloženje

Datum________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG 2.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNIH POTREBA

Financijski plan za ______. godinu

Naziv pravne osobe______________________________

Rb.Naziv po programskim skupinama, programima i
potprogramima
Izvor sredstava za realizaciju u ____. godini
Državni proračunOstali prihodiUKUPNO
1. prog.skupina 
 
 
 
1.1. program 
 
 
 
1.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. program 
 
 
 
1.2.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. program 
 
 
 
1.3.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
2. prog. skupina 
 
 
 
2.1. program 
 
 
 
2.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. program 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
 
 

Datum________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA IZMJENOM I/ILI DOPUNOM PROGRAMA JAVNIH POTREBA I FINANCIJSKOG PLANA

Rb.Naziv po programskim skupinama,
programima i potprogramima
Odobreno za _____. godinu
– SDUŠ
Izmjene i dopune programa javnih potreba za ______g.
– SDUŠ/ODOBRENO
Državni proračunOstali prihodiUKUPNODržavni proračunOstali prihodiUKUPNO
1. prog. skupina 
 
 
 
 
 
 
1.1. program 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. program 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. program 
 
 
 
 
 
 
1.3.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. prog. skupina 
 
 
 
 
 
 
2.1. program 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
 
 
 
 
 

Datum________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG 4.

ZAHTJEV ZA MJESEČNU DOZNAKU SREDSTAVA PO POJEDINOJ PROGRAMSKOJ SKUPINI POTREBNIH ZA PROVEDBU ODOBRENIH PROGRAMA JAVNIH POTREBA

Rb.Naziv po programskim skupinama,
programima i potprogramima
Odobreno za _____. godinu – SDUŠ 
Državni proračunOstali prihodiUKUPNOZahtjev za sredstvima iz DP-a za mjesec _______Ostali prihodi
za mjesec _______
1. prog. skupina 
 
 
 
 
 
1.1. program 
 
 
 
 
 
1.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. program 
 
 
 
 
 
1.2.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. program 
 
 
 
 
 
1.3.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. prog. skupina 
 
 
 
 
 
2.1. program 
 
 
 
 
 
2.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
 
 
 
 

Datum________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG 5.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA I IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Rb.Naziv po programskim skupinama,
programima i potprogramima
Odobreno za _____. godinu – SDUŠIzvješće o utrošenim sredstvima za period
od ____ do ____
Državni proračunOstali prihodiUKUPNODržavni proračunOstali prihodi
1. prog. skupina 
 
 
 
 
 
1.1. program 
 
 
 
 
 
1.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. program 
 
 
 
 
 
1.2.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. program 
 
 
 
 
 
1.3.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. prog. skupina 
 
 
 
 
 
2.1. program 
 
 
 
 
 
2.1.1. potprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
 
 
 
 

Datum________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)