Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 109/2017 (10.11.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2559

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17. i 66/17.), u članku 42. stavku 1. riječi: »Zakona o elektroničkom potpisu« zamjenjuju se riječima: »Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ«.

U stavku 2. brišu se riječi: »tiskan je uz Pravilnik o načinu prijavljivanja odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, a«.

Članak 2.

U članku 60. na kraju članka briše se točka i dodaju riječi: »u dijelu koji se odnosi na e-prijavu o ozljedi na radu, odnosno 1. siječnja 2019. godine u dijelu koji se odnosi na e-prijavu o profesionalnoj bolesti.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/178

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet dr. med. spec., v. r.