Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

NN 109/2017 (10.11.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

Državno sudbeno vijeće

2560

Na temelju članka 55.a stavak 8. i članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15 – dalje ZDSV), na 98. sjednici održanoj 30. listopada 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA

Članak 1.

U Pravilniku o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca (»Narodne novine« broj 93/2013 – dalje Pravilnik), članak 7. mijenja se i glasi:

»1) Članovi Vijeća će nakon strukturiranog razgovora razmijeniti svoje stavove o kvalitetama i sposobnostima kandidata za obnašanje sudačke dužnosti za konkretno sudačko mjesto na koje se kandidat javlja.

2) Nakon toga, predsjednik Vijeća predlaže za svakog kandidata broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 30 bodova, vodeći računa o kvalitetama kandidata, njegovim posebnim znanjima i sposobnostima koji odgovaraju zahtjevima mjesta za koje se javlja.

4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 30 bodova.

5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, imena kandidata s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog kandidata ostvaren na završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.«

Članak 2.

U Pravilniku, članak 8. mijenja se i glasi:

»1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje sposobnost kandidata za donošenje odluka, njegov osjećaj za pravdu, primjereno i odgovorno obnašanje dužnosti, motiviranost kandidata za rad u sudstvu te dosadašnji rad i aktivnosti važne za uspješno obnašanje sudačke dužnosti na sudačkom mjestu za koje se kandidat javlja.

2) Nakon toga, predsjednik Vijeća za svakog kandidata predlaže broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 20 bodova, prema mjerilima i kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor te bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.«

Članak 3.

1) Vrednovanje kandidata provest će se prema odredbama izmijenjenog Pravilnika za sve postupke imenovanja koji su u tijeku.

2) Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-61/11-3

Zagreb, 30. listopada 2017.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Željko Šarić, v. r.