Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

NN 109/2017 (10.11.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

Općina Zlatar Bistrica

2566

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16), članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici, održanoj 4. listopada 2017. godine, na prijedlog načelnika općine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE
ZLATAR BISTRICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, porezni obvenik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su prihod Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Općine Zlatar Bistrica, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak prihod je Općine Zlatar Bistrica.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Zlatar Bistrica.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Zlatar Bistrica.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu
PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Općine Zlatar Bistrica.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Zlatar Bistrica.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe kao skladište poljoprivrednih proizvoda, strojeva i oruđa.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristi zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni obveznik oslobađa plaćanja poreza na kuće za odmor, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Načelnik općine, a koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti.

Kriteriji po kojima povjerenstvo može predložiti oslobađanje su:

– da nema priključka na komunalnu infrastrukturu (priključak na plinsku, vodovodnu ili električnu mrežu)

– da kuća nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, u tom slučaju će se vlasnika kuće osloboditi plaćanja poreza za kuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 10,00 kuna po m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor je prihod Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obveznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1.ovog članka, obveznik je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području Općine Zlatar Bistrica za obavljanje svoje registrirane djelatnosti.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica odnosno površine kojima upravlja Općina Zlatar Bistrica i sve površine na kojima je Općina Zlatar Bistrica nadležna za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Članak 15.

Na korištenje javnih površina plaća se porez, i to:

R.br.
1.prigodnu prodaju (svijeća, jelki i sl.)50,00 kn po m1, bez obzira na širinu
2.Prodaju putem pokretnih trgovina50,00 kn mjesečno po vozilu
3.Pokretne stvari sukladno čl. 27. Odluke o komunalnom redu
– oglasne ploče, izložbeni ormarići, reklame – 300,00 kuna godišnje, a iznos se odnosi na period postave duži od 1. mjeseca
– tende i nadstrešnice ispred ugo­stiteljskih, trgovačkih i stam­benih objekata, zaštitni stu­pići, pokretne naprave kao su stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave ispred ugosti. objekata – 30,00 kn po m2 godišnje
– štandovi i naprave za pripremu i prodaju pića i hrane, napitaka i sladoleda – 50,00 kn po m1, bez obzira na širinu
4.Izlaganje robe van izloga30,00 kn po m2 mjesečno
5.Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-propagandnih panoa100,00 kuna po odobrenju


Prilikom izračuna dužine svaki prelazak preko m1 uračunava se kao puni metar.

Članak 16.

Prvao na korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje se davanjem odobrenja načelnika općine o korištenju javne površine, a rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Odobrenje se izdaje prije početka korištenja dodjeljene javne površine.

Razdoblje oporezivanja je vrijeme korištenja javne površine.

Porez na korištenje javne površine dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine.

5. Porez na nekretnine

Članak 17.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine utvrdit će se posebnom Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Općina Zlatar Bistrica poslove utvrđivanja, evidentiranje naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza – poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, povjerava Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, a nadležno porezno tijelo je stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u uznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec Općini Zlatar Bistrica dostaviti izviješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 19.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 20.

Odredbe članka 2. stavka 1. točka 3. i članak 10. – 13. ove Odluke prestaju važiti danom primjene odredbi Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se odnosi na Porez na nekretnine.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju poreza i prireza na dohodak u Općini Zlatar Bistrica (»Narodne novine« broj: 2/02), Odluka o porezu na kuće za odmor (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br: 32/10), te Odluka i Izmjene Odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području Općine Zlatar Bistrica, klasa: 330-01/14-01/6; ubroj: 2211/08-17-01-1, 2.

Članak 22.

Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena i »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/17-01/3
Urbroj: 2211/0/-03-17-18
Zlatar Bistrica, 4. listopada 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Vladimir Frčko, v. r.