Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN 110/2017 (15.11.2017.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

2591

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SEGMENTU TOPLOVODNOG UZGOJA SLATKOVODNIH RIBA, PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA I LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima;

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava;

c) »Korisnik« svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika;

d) »Ministar« čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva;

e) »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore;

f) »Poduzetnik u sektoru ribarstva i akvakulture« – svaki subjekt koji djeluju u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, bez obzira na njegov pravni oblik;

g) »Povlastica za akvakulturu (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarska djelatnost akvakulture;

h) »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« – prerada neprerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili daljnja prerada tako prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/15).

Predmet potpore

Članak 3.

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti u sektoru:

– uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba,

– prerade proizvoda ribarstva,

– lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti:

a) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

b) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa člankom 6. Uredbe (EU) br. 717/2014.

(2) Korisnik iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika, mora ispuniti uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka i specifične uvjete:

a) mora biti ovlaštenik važeće povlastice;

b) mora dostaviti popis o akvakulturi za godinu koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Korisnik iz članka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika mora ispuniti uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka i specifični uvjet, odnosno korisnik mora biti pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

(4) Korisnik iz članka 3. alineje 3. ovoga Pravilnika mora ispuniti uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka i specifični uvjet, odnosno korisnik mora posjedovati Rješenje o priznavanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

(5) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika ako je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika dužan je djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 10.000.000,00 kuna.

(3) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(4) Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

(5) U slučaju da je jedan poduzetnik primio potporu i od drugih davatelja državne potpore male vrijednosti, svi primljeni iznosi se zbrajaju.

(6) Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

(7) Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, samostalno kontrolira, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(8) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 7. ovoga članka preko jednog ili više drugih poduzeća također se smatraju jednim poduzetnikom.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) www.mps.hr/ribarstvo.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti – ostali sektori – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. ožujka.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 24. studenoga 2017.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva, na temelju dostavljenoga Zahtjeva za potporu, dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika te službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravi ribarstva u roku od deset radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Uprava ribarstva će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Izdavanje Odluka

Članak 9.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Uprava ribarstva će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak,

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena državne potpore male vrijednosti – ostali sektori«

V. ISPLATA POTPORE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na račun na temelju Odluke o dodjeli sredstava.

(2) Isplate sukladno Odlukama o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 12.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a kontrola može biti kontrola prije ili nakon isplate.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju uzorka od ukupno dva posto ukupnog broja korisnika kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava te se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tri godine nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 13.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati uzgojnu infrastrukturu te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprave ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Uprava ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 16.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 9. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 9. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 14. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru državne potpore male vrijednosti – ostali sektori«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38

Urbroj: 525-13/1522-17-4

Zagreb, 8. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE

1) Uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (ha)* × 400,00 kn

* U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen popis o akvakulturi u propisanom roku te točno ispunjen, za prethodnu kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

2) Prerada proizvoda ribarstva

Potpora (kn) = ukupan broj stalno zaposlenih** × 2.500,00 kn

** Broj zaposlenih se odnosi na zaposlene u prethodnoj kalen­darskoj godini, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potpo­ru, koji su bili zaposleni kod korisnika u najmanjem trajanju od kontinuirano 6 mjeseci isključivo vezano uz preradu proizvoda ribar­stva.

3) Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Potpora (kn) = ukupan broj članova iz sektora ribarstva u Lokalnoj akcijskoj skupini x 10.000,00 kn.